Mga Oras ng Pagproseso

Credit/debit card
Ang paggamit ng credit/debit card para bayaran ang iyong transfer ay maaaring magkaroon ng fee pero karaniwang dumarating ang pera sa loob ng 15 minuto. Kung sumailalim ang iyong order sa review para sa seguridad, maaari itong maantala nang hanggang 6 na oras.

Mga Refund: Kung may utang na refund, magpapadala ng credit sa account kung saan mo pinondohan ang order. Maaari mong asahan na makita ang halaga sa 3-5 araw ng negosyo para sa credit o debit card.

Ria Money Transfer. © 2024 Dandelion Payments, Inc. Reserbado ang lahat ng karapatan.