POLSKA REGULAMIN RIA LITWA UAB

Ostatnio aktualizowane: 20 marca 2023 r.

1. WPROWADZENIE

Niniejsze warunki ("Warunki") są oferowane przez RIA Lithuania UAB, spółkę zarejestrowaną w Republice Litewskiej pod numerem 305592651, której adres siedziby to Ukmergės g. 126, LT-08100, Vilnius, Lithuania i posiadający licencję instytucji płatniczej nr 52 wydaną przez Bank Litwy 26 listopada 2020 roku, upoważniającą nas do świadczenia Naszej Usługi i działający pod nazwą "Ria" (dalej "Ria" "my", "nasz" lub "nas"). Pozostałe nasze dane kontaktowe znajdują się w punkcie 26 niniejszych Warunków.

Jesteśmy wpisani na publiczną listę licencjonowanych instytucji płatniczych prowadzoną przez Bank Litwy pod linkiem: https://www.lb.lt/en/sfi-financial-market-participants , a nasza licencja jest opublikowana na oficjalnej stronie Banku Litwy pod linkiem: https://www.lb.lt/en/sfi-financial-market-participants/ria-lithuania-uab.

Organem nadzorującym naszą działalność licencjonowaną jest Bank Litwy. Dane kontaktowe Banku Litwy są następujące:

Adres: Gedimino ave. 6, Vilnius, LT-01103, Lithuania
Numer telefonu: +370 800 50 500
E-mail: info@lb.lt
Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie Banku Litwy: http://www.lb.lt.

Ważne jest, abyś przeczytał i zrozumiał niniejsze Warunki, zanim je zaakceptujesz. Regulamin ma zastosowanie i jest dostępny na naszej stronie internetowej www.riamoneytransfer.com ("Strona") oraz w aplikacji mobilnej Ria Money Transfer zarządzanej przez Ria i/lub jakąkolwiek inną spółkę z Naszej Grupy (wraz ze Stroną, "Aplikacja Ria Money Transfer" lub "Aplikacja"). Regulamin wyjaśnia Twoje obowiązki wobec nas i nasze obowiązki wobec Ciebie, w tym zakres naszej odpowiedzialności wobec Ciebie. Więcej informacji znajdziesz w sekcji "Najczęściej zadawane pytania" na stronie Ria Money Transfer App. WYPEŁNIAJĄC I ZGADZAJĄC SIĘ NA PODANIE INFORMACJI WYMAGANYCH DO DOKONANIA TRANSAKCJI PŁATNICZEJ ORAZ AKCEPTUJĄC NINIEJSZE WARUNKI, WYRAŻASZ ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE TYCH WARUNKÓW. PROSIMY O NIEKORZYSTANIE Z NASZYCH USŁUG, JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ TYCH WARUNKÓW. NINIEJSZE WARUNKI STANOWIĄ PRAWNIE WIĄŻĄCĄ UMOWĘ I WAŻNE JEST, ABYŚ POŚWIĘCIŁ CZAS NA ICH DOKŁADNE PRZECZYTANIE. PONIEWAŻ TWOJE DZIAŁANIA POLEGAJĄCE NA INICJOWANIU TRANSAKCJI PŁATNICZEJ SĄ UZNAWANE ZA JEDNORAZOWĄ (POJEDYNCZĄ) TRANSAKCJĘ, ZA KAŻDYM RAZEM, GDY INICJUJESZ PŁATNOŚĆ ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ PLATFORMY, BĘDZIESZ PROSZONY O ZAAKCEPTOWANIE ODPOWIEDNIEJ WERSJI NASZYCH WARUNKÓW I ZASAD.

OSTRZEŻENIE DLA KONSUMENTÓW O OSZUSTWACH: PRZESYŁANIE PIENIĘDZY TO TAK SAMO JAK WYSYŁANIE GOTÓWKI. CHROŃ SIĘ PRZED OSZUSTWAMI, WYSYŁAJĄC PIENIĄDZE TYLKO DO OSÓB, KTÓRE ZNASZ LUB KTÓRE MOŻESZ W INNY SPOSÓB SPRAWDZIĆ JAKO GODNE ZAUFANIA. KLIKNIJ TUTAJ, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O BEZPIECZNYM WYSYŁANIU PIENIĘDZY Z RIA. JEŚLI UWAŻASZ, ŻE PADŁEŚ OFIARĄ OSZUSTWA LUB WYŁUDZENIA, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI NATYCHMIAST POD NUMEREM TELEFONU +48-223070146 LUB POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES FraudPrevention@riafinancial.com ORAZ SKONTAKTUJ SIĘ Z LOKALNYMI ORGANAMI ŚCIGANIA.

2. PRZEGLĄD

Niniejsze Zasady i warunki regulują świadczenie przez nas Naszych usług polegających na wykonywaniu Transakcji płatniczych zlecanych przez użytkownika za pośrednictwem Aplikacji Ria Money Transfer. Niniejsze Zasady i warunki mają zastosowanie do korzystania przez użytkownika z Aplikacji Ria Money Transfer, gdy użytkownik zleca nam wykonanie, a my zgadzamy się wykonać dla niego Nasze usługi, w tym wszystkie treści, funkcje i usługi oferowane za jej pośrednictwem.

Nasze zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków są uzależnione od zaakceptowania cię jako użytkownika (naszego klienta), co zależy od naszego uznania i zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia Naszych Usług tobie bez podawania przyczyny. Musisz niezwłocznie dostarczyć wszelkie informacje i dokumenty, których możemy od ciebie zażądać w dowolnym momencie, aby umożliwić nam spełnienie wszelkich wymogów prawnych dotyczących Naszych Usług, w tym wymogów wynikających z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także wyrażasz zgodę na kontaktowanie się z tobą w tych celach.

Zgodnie z niniejszymi Warunkami, otrzymasz wyłącznie usługę Przekazu Pieniężnego. Nie zostanie otwarty dla Ciebie żaden rachunek płatniczy. Niniejszy Regulamin, nasza polityka prywatności oraz Twoje pokwitowanie transakcji przekazu pieniężnego stanowią całość porozumienia pomiędzy Tobą a nami w zakresie naszych usług i zastępują wszelkie wcześniejsze i równoczesne porozumienia, umowy, oświadczenia i gwarancje, zarówno pisemne, jak i ustne, dotyczące Aplikacji.

3. DEFINICJE

Następujące terminy, używane w niniejszych Zasadach i warunkach oraz pisane wielką literą, mają znaczenie i zakres wskazany poniżej:

Karta bankowa” oznacza kartę kredytową lub debetową Visa bądź MasterCard będącą w posiadaniu użytkownika. „Dzień roboczy” oznacza dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na Litwie.

Wydawca karty” oznacza wydawcę i właściciela Karty bankowej.

"Przekaz pieniężny" oznacza usługę płatniczą, w której środki są otrzymywane od Ciebie, bez tworzenia u nas jakiegokolwiek rachunku płatniczego w Twoim imieniu lub w imieniu Odbiorcy, wyłącznie w celu przekazania tych środków Odbiorcy lub innemu dostawcy usług płatniczych działającemu w imieniu Odbiorcy oraz (lub) kiedy takie środki są otrzymywane w imieniu i udostępniane Odbiorcy. "Nasza Grupa" została zdefiniowana w punkcie 21 poniżej.

Nasze usługi” oznaczają usługę Przekazu pieniężnego, którą świadczymy użytkownikowi.

"Agent Płatniczy" oznacza osobę fizyczną lub prawną działającą jako zewnętrzny dostawca usług płatniczych lub nasz agent, który wypłaca środki Odbiorcy w kraju przeznaczenia wskazanym przez Ciebie w Zleceniu Płatniczym zainicjowanym przez Ciebie podczas korzystania z Naszych Usług.

Zlecenie płatnicze” oznacza wszystkie instrukcje przekazane przez użytkownika w celu wykonania Transakcji płatniczej.

Transakcja płatnicza” oznacza transfer środków do Odbiorcy zainicjowany przez użytkownika podczas korzystania z Naszych usług.

Odbiorca” oznacza osobę fizyczną wskazaną przez użytkownika jako odbiorca Transakcji płatniczej, która jest akceptowana przez nas i która otrzymuje przekaz pieniężny za pośrednictwem wskazanego Płatnika lub przelewem bankowym na konto bankowe wskazanej osoby fizycznej.

Aplikacja Ria Money Transfer” jest zdefiniowana w akapicie zatytułowanym „Wprowadzenie” powyżej.

Terminy "ty", "twój", oraz "użytkownik" oznaczają ciebie, osobę fizyczną, która zawiera z nami umowę o świadczenie Naszych Usług.

Inne terminy używane w niniejszych Zasadach i warunkach są zdefiniowane w poniższym tekście.

4. ZAWARCIE UMOWY

Każda Transakcja płatnicza, którą wykonujemy dla użytkownika, stanowi odrębną umowę, która obejmuje Zasady i warunki obowiązujące w momencie rozpoczęcia Transakcji płatniczej. Użytkownik poinformuje odpowiednio Odbiorcę Transakcji płatniczej.

Na oddzielną prośbę dostarczymy użytkownikowi kopię Zasad i warunków istotnych dla wykonanej Transakcji płatniczej pocztą e-mail lub umieszczając je na koncie użytkownika w Aplikacji Ria Money Transfer. Czynności te będą wykonywane nieodpłatnie.

5. ZMIANY

Możemy od czasu do czasu zmieniać Warunki, na przykład w celu dostosowania się do zmian w prawie lub wymogów regulacyjnych albo ze względu na zmiany warunków rynkowych. Dlatego też, w przypadku gdy zamierzasz inicjować wiele Transakcji Płatniczych podczas korzystania z Naszych Usług, weź pod uwagę, że Warunki mogły ulec zmianie od czasu, kiedy ostatni raz dokonywałeś z nami transakcji i dlatego powinieneś zapoznać się z Warunkami przed inicjowaniem jakichkolwiek dodatkowych Transakcji Płatniczych.

Po zainicjowaniu pierwszej Transakcji płatniczej zaktualizowane Zasady i warunki można znaleźć w Aplikacji Ria Money Transfer. Takie aktualizacje nie zobowiązują użytkownika i nie zastępują jego obowiązku przeczytania i potwierdzenia obowiązujących Zasad i warunków przed zainicjowaniem każdej nowej Transakcji płatniczej, które zostaną udostępnione użytkownikowi w Aplikacji Ria Money Transfer.

Zmiany wprowadzane przez nas w niniejszych Zasadach i warunkach będą zazwyczaj miały zastosowanie wyłącznie do Zleceń płatniczych przyjętych po dacie wejścia w życie zmienionych Zasad i warunków, ale będą miały również zastosowanie do Zleceń płatniczych przyjętych przed tą datą, jeżeli będziemy do tego zobowiązani przepisami prawa lub wymogami regulacyjnymi. W każdym przypadku, w celu uniknięcia wątpliwości, zaktualizowana wersja Zasad i warunków zastępuje poprzednią wersję.

Nie gwarantujemy, że aplikacja Ria Money Transfer App lub jakakolwiek treść w niej zawarta będzie zawsze dostępna lub będzie działać bez zakłóceń. Możemy zawiesić, wycofać lub ograniczyć dostępność całości lub części Aplikacji Ria Money Transfer z powodów biznesowych i operacyjnych. Postaramy się powiadomić Cię w rozsądnym zakresie (na przykład poprzez umieszczenie wiadomości w Aplikacji Ria Money Transfer lub poprzez wysłanie wiadomości na ostatnio podany przez Ciebie adres e-mail) o każdym planowanym zawieszeniu lub wycofaniu. Możemy co jakiś czas, według własnego uznania, modyfikować lub aktualizować Aplikację i/lub procedury dokonywania przelewów pieniężnych, z powiadomieniem lub bez, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo.

6. DOSTĘP DO NASZYCH USŁUG

Korzystając z Aplikacji Ria Money Transfer, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma ukończone 18 lat i jest pełnoletni, aby zawrzeć z nami wiążącą umowę. Jeśli wiarygodnymi kanałami dowiemy się, że użytkownik nie ma ukończonych 18 lat, usuniemy jego konto (profil) i, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, usuniemy wszystkie jego dane z naszego systemu i rejestrów, z wyjątkiem zakresu, w jakim musimy je przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Aby korzystać z Naszych Usług, musisz posiadać ważne konto użytkownika ("konto użytkownika"). Za pośrednictwem aplikacji Ria Money Transfer App możesz złożyć wniosek o założenie konta użytkownika, podając swoje dane osobowe i hasło oraz potwierdzając akceptację Warunków. Jeśli zaakceptujemy twoje zgłoszenie, założymy twoje konto użytkownika i aktywujemy je w celu korzystania z Naszych Usług, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w Warunkach. Wszystkie podane przez ciebie informacje będą przechowywane na twoim koncie użytkownika i utrzymywane przez nas i/lub określone firmy zaangażowane przez nas lub naszą Grupę do świadczenia Naszych Usług. Posiadanie konta użytkownika nie zobowiązuje cię do korzystania z jakichkolwiek Naszych Usług ani do wykonywania innych regularnych czynności lub kontroli. Masz prawo do usunięcia konta użytkownika w dowolnym momencie. Twoje konto użytkownika służy wyłącznie do ułatwienia korzystania z Naszych Usług, a także jako narzędzie, które pozwala nam dopasować twoje poprzednie dane do nowego sposobu korzystania z Naszych Usług.

Będziesz mógł uzyskać dostęp do Naszych Usług za pośrednictwem Aplikacji Ria Money Transfer App poprzez prawidłowe wprowadzenie swojej nazwy użytkownika i hasła (razem "ID użytkownika"), a także uwierzytelnienie swojej tożsamości za pomocą jednorazowego hasła (OTP), gdy zostaniesz o to poproszony, ale w żadnych innych okolicznościach. Twój identyfikator użytkownika jest ściśle poufny, osobisty i nie może być przekazywany. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa swojego identyfikatora użytkownika oraz wszelkich innych zabezpieczeń związanych z jego dostępem do Aplikacji Ria Przekazy Pieniężne (w tym wszelkich szczegółów dotyczących Zleceń Płatności). NIGDY NIE UDOSTĘPNIAJ NIKOMU SWOJEGO IDENTYFIKATORA UŻYTKOWNIKA, NIE ZAPISUJ GO NIGDZIE I NIE UDOSTĘPNIAJ NIKOMU DOSTĘPU DO APLIKACJI RIA MONEY TRANSFER! Jeśli użytkownik dowie się lub ma jakiekolwiek podejrzenia, że jego identyfikator użytkownika nie jest już poufny lub został w jakikolwiek sposób naruszony, jeśli zgubił telefon komórkowy i podejrzewa, że ktoś uzyskał dostęp do jego konta użytkownika i aplikacji Ria Money Transfer App, musi natychmiast skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem +48-223070146 lub pocztą elektroniczną na adres: PL_Support@riamoneytransfer.com. Wszelkie nieuzasadnione opóźnienia w kontaktach z nami mogą wpłynąć na bezpieczeństwo Naszej Usługi i/lub spowodować, że będziesz odpowiedzialny za wszelkie straty.

Ponieważ nie otworzymy dla ciebie żadnego rachunku płatniczego, aby móc korzystać z Naszych Usług podczas łączenia się z twoim kontem użytkownika, będziesz musiał dołączyć i powiązać swoją kartę bankową wydaną przez wystawcę karty (lub inną akceptowalną metodę płatności) z twoim kontem użytkownika. Aby zainicjować Transakcję Płatniczą za naszym pośrednictwem, zostaniesz poproszony o pobranie środków z Karty Bankowej, które następnie zostaną przekazane przez nas Odbiorcy. Pobranie środków z Karty Bankowej może podlegać dodatkowym wymogom stosowanym przez wydawcę karty (np. może być wymagane uwierzytelnienie pobrania środków), a Ty jesteś odpowiedzialny za spełnienie tych wymogów.

Po poinformowaniu nas o nieuprawnionym użyciu Twojego identyfikatora użytkownika lub aplikacji Ria Money Transfer App, podejmiemy wszelkie niezbędne działania, aby zapobiec dalszemu używaniu Twojego konta użytkownika z tymi informacjami. Poinformujemy Cię o takich krokach po ich podjęciu i przedstawimy powody ich podjęcia, chyba że nie będziemy mogli tego zrobić ze względów prawnych. Podjęcie tych kroków nie czyni nas odpowiedzialnymi za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Ciebie obowiązków wynikających z Warunków. Możemy jednak mieć ograniczone możliwości zapobiegania nieuprawnionemu użyciu Twojej Karty Bankowej powiązanej z Twoim kontem użytkownika i w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa powinieneś zawsze skontaktować się z Wydawcą Banku, który wydał Ci Kartę Bankową. Zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, będziesz odpowiedzialny za szkody wyrządzone nam z powodu nieuprawnionego użycia Twojego identyfikatora użytkownika

Korzystanie z Aplikacji i informacji przekazywanych w związku z transakcją transferu pieniędzy jest ograniczone do przewidzianej funkcjonalności. W żadnym wypadku Aplikacja ani Nasze Usługi nie mogą być wykorzystywane w sposób, który (a) nęka, nadużywa, prześladuje, grozi, zniesławia lub w inny sposób narusza lub łamie prawa jakiejkolwiek innej strony (w tym między innymi prawa do wizerunku lub inne prawa własności); (b) jest niezgodna z prawem, oszukańcza, zwodnicza lub w inny sposób narusza jakiekolwiek obowiązujące prawo, ustawę, rozporządzenie lub regulację; (c) wykorzystuje technologię lub inne środki dostępu do Ria, które nie są przez nas autoryzowane; (d) używa lub uruchamia jakikolwiek zautomatyzowany system, w tym bez ograniczeń, "roboty," " pająki," lub "czytniki offline,"; w celu uzyskania dostępu do Ria; (e) próbuje wprowadzić wirusy lub inne kody komputerowe, pliki lub programy, które przerywają, niszczą lub ograniczają funkcjonalność jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego lub sprzętu komputerowego albo urządzeń telekomunikacyjnych; (f) próbuje uzyskać nieautoryzowany dostęp do sieci komputerowej Ria lub kont użytkowników; (g) zachęca do zachowań, które stanowiłyby przestępstwo lub powodowałyby odpowiedzialność cywilną; (h) narusza niniejszy Regulamin; (i) próbuje uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić serwery lub sieci Ria lub w inny sposób próbuje zakłócić prawidłowe działanie Aplikacji; (j) narusza nasze lub osób trzecich prawa autorskie, patent, znak towarowy, tajemnicę handlową lub inną własność intelektualną praw własności, praw do wizerunku lub prywatności; (k) dostarcza fałszywych, niedokładnych lub wprowadzających w błąd informacji; lub (l) może spowodować utratę przez nas jakichkolwiek usług świadczonych przez naszego dostawcę usług internetowych lub innych dostawców. Ponadto zgadzasz się, że nie możesz odmówić współpracy w dochodzeniu lub potwierdzenia swojej tożsamości lub jakichkolwiek informacji, które nam przekazujesz w związku z korzystaniem z Aplikacji.

Zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia Identyfikatora Użytkownika według własnego uznania z jakiegokolwiek lub bez powodu, w tym jeśli naszym zdaniem nie przestrzegasz któregokolwiek z postanowień Regulaminu. Aplikacja Ria Money Transfer App jest przeznaczona do użytku wyłącznie przez osoby znajdujące się w Polsce. Nie twierdzimy, że Aplikacja Ria Money Transfer lub jakakolwiek jej zawartość jest dostępna lub odpowiednia poza granicami Polski. Dostęp do Aplikacji Ria Money Transfer może nie być legalny dla niektórych osób lub w niektórych krajach. Jeśli uzyskujesz dostęp do Aplikacji Ria Money Transfer spoza Polski, ponosisz pełną odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących za granicą przepisów prawa.

7. WYMAGANY SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE

Użytkownik musi mieć sprzęt lub linie telekomunikacyjne, w tym komputer lub urządzenie mobilne z systemem operacyjnym, który może być obsługiwany przez nas, oraz możliwość przechowywania zapisów na trwałym nośniku, np. na telefonie komórkowym (lub drukarce w celu wydrukowania i przechowywania zapisów na papierze), które mogą być niezbędne do korzystania z Naszych usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niektóre używane przez niego oprogramowanie i sprzęt mogą nie być w stanie obsługiwać naszego oprogramowania, w wyniku czego może nie być w stanie korzystać z Naszych usług. Użytkownik powinien zapisywać zawiadomienia, ujawnienia i oświadczenia, które przesyłamy do niego drogą elektroniczną.

Aby uzyskiwać dostęp do powiadomień, ujawnień i oświadczeń udostępnianych drogą elektroniczną oraz je zachowywać, użytkownik musi mieć:

 1. Urządzenie, które działa na platformie o jakości środowiska Android lub iOS, lub wyższej;
 2. Połączenie z Internetem;
 3. Aktualną wersję systemu Android 4.4 (lub wyższą) lub iOS 8 (lub wyższą); oraz
 4. Urządzenie i system operacyjny zdolne do obsługi wszystkich powyższych.

Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania wspierania dowolnego oprogramowania, jeśli naszym zdaniem posiada ono wadę związaną z bezpieczeństwem lub inną wadę, która sprawia, że nie nadaje się ono do korzystania z Naszych usług.

8. WYDAWANIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH

Z zastrzeżeniem Zasad i warunków, użytkownik będzie mógł korzystać z Naszych usług, logując się do Aplikacji Ria Money Transfer i w Aplikacji Ria Money Transfer, przekazując nam swoje Zlecenia płatnicze.

Każde Zlecenie płatnicze musi zawierać takie informacje jakie okresowo określamy, aby Zlecenie płatnicze mogło zostać przez nas zrealizowane, w tym (bez ograniczeń) następujące informacje:

 • Imię i nazwisko oraz inne dane (np. w niektórych przypadkach adres, data urodzenia) identyfikujące Odbiorcę;
 • Kraj docelowy Transakcji płatniczej;
 • Kwota i waluta Transakcji Płatniczej;
 • W przypadku Transakcji Płatniczej na rachunek bankowy Odbiorcy, kod IBAN (International Bank Account Number), gdy taki rachunek bankowy posiada kod IBAN, lub kod rachunku bankowego, który odpowiada w każdym przypadku; oraz
 • W przypadkach, gdy środki powinny być otrzymane przez Odbiorcę w określonej lokalizacji Płatnika, należy podać odpowiedni adres wymagany do identyfikacji lokalizacji odbioru Płatnika.

Po wprowadzeniu powyższych informacji użytkownik będzie musiał uwierzytelnić Zlecenie płatnicze za pomocą środków wymaganych przez Wydawcę karty i przez nas.

Przyjmiemy wyłącznie Zlecenie Płatnicze przekazane nam za pośrednictwem Aplikacji. Twoja instrukcja wykonania Transakcji płatniczej będzie traktowana przez nas jako Twoja zgoda na przeprowadzenie tej Transakcji płatniczej i nasze upoważnienie do jej wykonania.

Jako wyznaczoną metodę płacenia nam w celu realizacji Transakcji płatniczej oraz pobrania opłaty od klienta, którą naliczamy za Transakcję płatniczą, akceptujemy płatność Kartą bankową. Użytkownik musi:

 1. upoważnić Wydawcę Twojej Karty do przekazania środków wymaganych przez nas dla Transakcji Płatniczej, tak aby: (a) środki te zostały pobrane z rachunku powiązanego z Twoją Kartą Bankową; oraz (b) otrzymaliśmy autoryzację od Wydawcy Karty, a następnie otrzymaliśmy środki wymagane przez nas do realizacji Zlecenia Płatniczego;
 2. upewnić się, że w ramach metody płatności dostępne są wystarczające środki lub kredyt, które zostaną otrzymane przez nas w terminie umożliwiającym nam realizację Zlecenia płatniczego; oraz
 3. upewnić się, że otrzymaliśmy środki, które według nas są wymagane do przeprowadzenia Transakcji Płatniczej, zanim zrealizujemy Twoje Zlecenie Płatnicze. Kwota ta musi być natychmiast dostępna dla nas w postaci rozliczonych środków i przekazana za pomocą Twojej karty bankowej.

Nie udzielamy kredytów i nie jesteśmy w stanie wypłacić zaliczkowo żadnych środków na pokrycie jakiejkolwiek części Transakcji płatniczej.

Wydawca karty i/lub bank użytkownika lub instytucja kredytowa będą również mieć swoje zasady i warunki, które mają zastosowanie do korzystania przez użytkownika z Karty bankowej lub konta bankowego, z którym powiązana jest Karta bankowa, a użytkownik musi odnieść się do takiej umowy (umów) przy przekazywaniu środków wymaganych do przeprowadzenia Transakcji płatniczej, ponieważ takie zasady i warunki mogą obejmować naliczanie opłat i obciążeń oraz innych postanowień nałożonych przez Wydawcę karty i/lub bank użytkownika albo instytucję kredytową.

9. WYMIANA WALUT

Jeśli poprosisz nas o wykonanie Zlecenia Płatniczego dotyczącego Transakcji Płatniczej na rzecz Odbiorcy w walucie innej niż euro (EUR), sprawdzimy, czy możemy obsłużyć żądaną walutę, a jeśli tak, zastosujemy detaliczny kurs wymiany oprócz wszelkich opłat za usługę i poinformujemy Cię, jaki jest ten detaliczny kurs wymiany przed autoryzacją Zlecenia Płatniczego. Waluta wypłaty dla takiej Transakcji płatniczej jest nabywana przez nas po kursie hurtowym, który ulega zmianie. Różnica między detalicznym kursem wymiany zastosowanym do takiej Transakcji płatniczej a hurtowym kursem wymiany, po którym nabyliśmy walutę wypłaty, zostanie zatrzymana przez nas i/lub podmiot wypłacający jako przychód, oprócz wszelkich opłat za usługi. Przed potwierdzeniem Zlecenia Płatniczego na ekranie Aplikacji Ria Money Transfer zawsze będzie widoczny obowiązujący kurs wymiany. Dzięki temu zawsze będziesz mógł zatrzymać Zlecenie płatnicze, jeśli kurs wymiany będzie dla Ciebie nie do przyjęcia.

Więcej informacji na temat kalkulatora cen (określającego dostępne waluty i kraje oraz kursy wymiany), miejsc wypłat oraz opłat klienta i kursów wymiany można znaleźć w sekcji FAQ w Aplikacji Ria Money Transfer.

10. REALIZACJA TRANSAKCJI PŁATNICZEJ

Nasze usługi zapewniają różne opcje otrzymywania Transakcji płatniczej, w tym gotówkę u Płatnika lub bezpośredni przelew na konto bankowe Odbiorcy.

Postanowienia ogólne mające zastosowanie do każdej Transakcji płatniczej

Po otrzymaniu przez nas Zlecenia Płatniczego jest ono nieodwołalne (z wyjątkiem sytuacji, gdy może zostać wycofane przez Ciebie zgodnie z postanowieniami punktu 18). Zlecenie Płatnicze uznaje się za otrzymane w momencie, w którym odnotujemy w naszych systemach, że zostało ono faktycznie otrzymane, z następującymi wyjątkami: (i) jeżeli Zlecenie Płatnicze zostanie odnotowane jako otrzymane w dniu innym niż Dzień Roboczy - zostanie ono uznane za otrzymane pierwszego następnego Dnia Roboczego; (ii) jeżeli Zlecenie Płatnicze zostanie odnotowane jako otrzymane w Dniu Roboczym, ale nie w godzinach pracy, którymi są 8:00-17:00 czasu warszawskiego - zostanie ono uznane za otrzymane pierwszego następnego Dnia Roboczego. Jeśli wykonamy Zlecenie płatnicze na podstawie nieprawidłowych danych podanych przez Ciebie (np. nieprawidłowy IBAN dla rachunku bankowego odbiorcy), Zlecenie płatnicze zostanie uznane za wykonane prawidłowo, a my nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek poniesione straty. Mimo że nie ponosimy odpowiedzialności za wykonanie Zlecenia płatniczego na podstawie nieprawidłowych danych dostarczonych przez Ciebie, podejmiemy wszelkie uzasadnione środki w celu śledzenia wykonanej operacji płatniczej oraz podejmiemy uzasadnione wysiłki w celu odzyskania środków. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa wszystkie posiadane przez nas informacje niezbędne do śledzenia wykonanej operacji płatniczej zostaną przekazane Tobie, aby pomóc Ci w bezpośrednim kontakcie z osobą, która otrzymała płatność, a nie z Twoim zamierzonym Odbiorcą.

Po otrzymaniu Zlecenia płatniczego i wykonaniu go przez nas zgodnie z Zasadami i warunkami, bez zbędnej zwłoki przekażemy użytkownikowi następujące informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Aplikacji Ria Money Transfer:

 • Numer referencyjny umożliwiający identyfikację Transakcji Płatniczej i Odbiorcy;
 • Kwota Transakcji płatniczej podana w walucie użytej w Zleceniu płatniczym;
 • Potwierdzenie wszelkich opłat klienta i/lub kosztów związanych z Transakcją Płatniczą, które musisz nam zapłacić;
 • Jeśli Transakcja Płatnicza wymaga wymiany walut, kurs wymiany zastosowany przez nas do wykonania Transakcji Płatniczej oraz kwota Transakcji Płatniczej po przeliczeniu walut; oraz
 • Data otrzymania przez nas Zlecenia płatniczego.

Po potwierdzeniu Transakcji płatniczej użytkownik automatycznie otrzyma powiadomienie pocztą e-mail na podany adres e-mail. Po zrealizowaniu przez nas Transakcji płatniczej użytkownik otrzyma również na podany adres e-mail powiadomienia potwierdzające (i) dotarcie środków do Płatnika oraz (ii) w stosownych przypadkach odbiór środków przez Odbiorcę.

Jeżeli Transakcja płatnicza nie zostanie wypłacona Odbiorcy w ciągu 21 lub 30 dni (w zależności od Płatnika zaangażowanego w Transakcję płatniczą), automatycznie anulujemy Transakcję płatniczą i powiadomimy o tym użytkownika. Po tym czasie środki składające się na Transakcję płatniczą nie będą dostępne do odbioru przez Odbiorcę i będą przechowywane przez nas na zasadzie powiernictwa do czasu, gdy będziemy w stanie zwrócić je użytkownikowi (co nastąpi za pośrednictwem tej samej metody płatności, której użytkownik użył do zapłacenia za Transakcję płatniczą).

Odbiór Transakcji płatniczej za pośrednictwem Płatnika

Jeśli otrzymamy Zlecenie Płatnicze wraz z niezbędnymi, rozliczonymi środkami do przekazania oraz opłatami związanymi z Transakcją Płatniczą do godziny 17:00 czasu warszawskiego w Dniu Roboczym, Zlecenie Płatnicze będzie uznane za otrzymane przez nas w tym Dniu Roboczym. Jeżeli Zlecenie Płatnicze zostanie otrzymane przez nas po godzinie 17:00 czasu warszawskiego w Dniu Roboczym lub w dniu, który nie jest Dniem Roboczym, Zlecenie Płatnicze zostanie uznane za otrzymane przez nas w Dniu Roboczym następującym po otrzymaniu Zlecenia Płatniczego. Dzień roboczy, w którym Zlecenie płatnicze uznaje się za otrzymane, jest określany jako "Dzień otrzymania".

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, przystąpimy do realizacji Zlecenia płatniczego i udostępnimy środki Odbiorcy najpóźniej do końca Dnia roboczego następującego po Dniu otrzymania. W przypadku regularnych Transakcji Płatniczych środki są zwykle dostępne do odbioru w ciągu kilku minut, z zastrzeżeniem godzin pracy odpowiedniego Agenta Płatniczego, jeśli ma to zastosowanie. W niektórych krajach Nasze usługi mogą być opóźnione lub mogą obowiązywać inne ograniczenia. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, którego dane kontaktowe znajdziesz w punkcie 26 Warunków. Aby odebrać Transakcję Płatniczą od Agenta Płatniczego, Odbiorca musi podać wszystkie wymagane przez nas szczegóły dotyczące Transakcji Płatniczej ("Szczegóły odbioru"). Odbiorca musi również przedstawić fotograficzny dowód tożsamości (np. paszport, dowód osobisty). Akceptowane formy dowodu tożsamości różnią się w zależności od kraju, w którym mają być zbierane fundusze. Pozostajesz ostatecznie odpowiedzialny za przekazanie Odbiorcy Szczegółów Zbiórki.

NIE WOLNO CI PRZEKAZYWAĆ ŻADNYCH SZCZEGÓŁÓW ZBIÓRKI (ZREDAGOWANYCH LUB NIE) NIKOMU INNEMU NIŻ WYBRANY PRZEZ CIEBIE ODBIORCA. MUSISZ TAKŻE ZROBIĆ WSZYSTKO, CO W TWOJEJ MOCY, ABY ZAPEWNIĆ, ŻE NIKT POZA WYBRANYM PRZEZ CIEBIE ODBIORCĄ NIE BĘDZIE MÓGŁ UZYSKAĆ SZCZEGÓŁÓW ZBIÓRKI ANI ŻADNEJ ICH CZĘŚCI. JEŚLI BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO UJAWNISZ JAKIEKOLWIEK DANE DOTYCZĄCE ZBIÓRKI PIENIĘDZY KOMUKOLWIEK INNEMU NIŻ WYBRANY PRZEZ CIEBIE ODBIORCA, NIE BĘDZIEMY PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI, JEŚLI WYPŁACIMY ŚRODKI KOMUŚ INNEMU NIŻ ODBIORCA, KTÓRY PODA PODMIOTOWI WYPŁACAJĄCEMU DANE DOTYCZĄCE ZBIÓRKI PIENIĘDZY ORAZ TO, CO PODMIOT TEN UZNA ZA WAŻNY DOWÓD TOŻSAMOŚCI.

Odbiór Transakcji płatniczej za pośrednictwem konta bankowego i/lub w innej walucie

W przypadku Transakcji Płatniczej (i) która nie ma być wypłacona w Euro do państwa spoza EOG lub (ii) podlegającej wielokrotnemu przewalutowaniu pomiędzy Euro a nieeuropejską walutą państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego EOG, gdzie takie przewalutowanie nie nastąpi w takim państwie nieeuropejskim , środki zostaną udostępnione Odbiorcy najpóźniej do końca czwartego Dnia Roboczego od Dnia Otrzymania.

Praktyki bankowe i ramy czasowe realizacji Transakcji płatniczej mogą się różnić, jeżeli Transakcja płatnicza jest dokonywana na konto Odbiorcy prowadzone w walucie spoza EOG lub na konto poza EOG. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, kiedy Transakcja płatnicza zostanie zaksięgowana na takim koncie, należy skontaktować się z dostawcą konta Odbiorcy.

11. NIEAUTORYZOWANE TRANSAKCJE PŁATNICZE

Możemy ponosić odpowiedzialność wobec Ciebie zgodnie z obowiązującym prawem, jeśli przeprowadzimy dla Ciebie Transakcję płatniczą, do której nie upoważniłeś nas.

Jeśli uważasz, że mogliśmy wykonać Transakcję płatniczą, do której nie upoważniłeś nas, powinieneś jak najszybciej poinformować nas o tym za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w punkcie 26 poniżej. Następnie przeprowadzimy dochodzenie w tej sprawie.

Z zastrzeżeniem poniższych ustępów, w przypadku gdy dokonaliśmy takiej Transakcji płatniczej, a badanie sprawy wykaże, że w rzeczywistości Transakcja płatnicza została wykonana bez autoryzacji użytkownika, niezwłocznie (nie później niż do końca następnego Dnia roboczego) zwrócimy użytkownikowi pełną kwotę tej Transakcji płatniczej.

Użytkownik nie będzie miał prawa do żadnego takiego zwrotu:

 • jeśli nie poinformujesz nas pisemnie bez zbędnej zwłoki o tym, że mogła nastąpić nieautoryzowana Transakcja Płatnicza, a w każdym razie nie później niż 13 miesięcy od dnia, w którym dokonano nieautoryzowanej Transakcji Płatniczej;
 • jeśli Transakcja Płatnicza została przez Ciebie autoryzowana;
 • jeśli z Twojej winy dokonano nieautoryzowanej Transakcji Płatniczej (np. ujawniłeś swoje konto użytkownika i dane uwierzytelniające); lub
 • jeśli mamy uzasadnione podstawy, by podejrzewać oszustwo w takich działaniach i zgłosimy ten fakt do Banku Litwy (w takim przypadku zwrot pieniędzy zostaje wstrzymany do czasu wyjaśnienia sprawy oszustwa).

Będziesz odpowiedzialny wobec nas za wszystkie straty, które poniesiemy w związku z oszustwem lub nieuczciwą działalnością prowadzoną przez Ciebie w dowolnym momencie. Nie poniesiesz jednak żadnych strat ani opłat w przypadku, gdy nieautoryzowana Transakcja Płatnicza zostanie przez nas wykonana nie z Twojej winy.

12. NIEWYKONANIE LUB WADLIWE WYKONANIE TRANSAKCJI PŁATNICZYCH

My, jako Twój dostawca usług płatniczych, jesteśmy odpowiedzialni za prawidłowe przeprowadzenie Transakcji płatniczych, pod warunkiem, że wszystkie dane dotyczące Transakcji płatniczej dostarczone przez Ciebie są poprawne, prawidłowo złożone i nie ma podstaw do odrzucenia realizacji Transakcji płatniczej. W związku z tym możemy ponosić odpowiedzialność wobec Klienta na mocy obowiązujących przepisów prawa w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Transakcji płatniczej, do której wykonania Klient nas upoważnił.

Jeśli uważasz, że mogliśmy nie wykonać lub nieprawidłowo wykonać taką Transakcję płatniczą, powinieneś nas o tym jak najszybciej powiadomić za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w punkcie 26 poniżej, a my, na Twoje życzenie, podejmiemy natychmiastowe działania w celu zbadania sprawy i poinformujemy Cię o wyniku naszego badania.

Z zastrzeżeniem poniższych ustępów, w przypadku gdy nie wykonamy lub wykonamy nieprawidłowo taką Transakcję płatniczą, bez zbędnej zwłoki naprawimy i skorygujemy błąd oraz dostarczymy kwotę niewykonanej lub nieprawidłowo wykonanej Transakcji płatniczej zgodnie z pierwotnymi instrukcjami. Użytkownik nie zostanie obciążony kosztami takiej skorygowanej Transakcji płatniczej.

Użytkownik nie będzie uprawniony do wspomnianego wyżej środka zaradczego:

 • jeśli nie poinformujesz nas pisemnym zawiadomieniem bez zbędnej zwłoki (a w każdym razie nie później niż 13 miesięcy od daty wykonania nieprawidłowej Transakcji Płatniczej) o tym, że dowiedziałeś się o niewykonaniu przez nas Transakcji Płatniczej autoryzowanej przez Ciebie lub nieprawidłowym wykonaniu przez nas Transakcji Płatniczej autoryzowanej przez Ciebie;
 • gdy możemy wykazać, że uprawniona kwota została otrzymana w odpowiednim czasie przez Odbiorcę; lub
 • jeżeli niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie zobowiązania było spowodowane przekazaniem nam przez użytkownika niepełnych lub nieprawidłowych informacji lub w inny sposób wynikało z winy użytkownika.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Transakcji płatniczej, jeśli powodem była nasza odmowa wykonania tej Transakcji płatniczej lub jakiejkolwiek jej części lub jeśli Transakcja płatnicza została wykonana nieprawidłowo z Twojej winy (np. poprzez podanie nieprawidłowych danych dotyczących płatności lub Odbiorcy).

13. OPŁATY

Korzystanie z Naszych usług wiąże się z opłatą transakcyjną klienta, która zostanie pobrana z Karty bankowej wskazanej przez użytkownika jako metoda płatności za Transakcję płatniczą, opłatę klienta i wszelkie inne koszty określone w niniejszych Zasadach i warunkach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami, a przed wykonaniem Zlecenia płatniczego, przekażemy użytkownikowi informacje dotyczące opłaty i wszelkich obowiązujących kursów wymiany, które zostaną wyświetlone w sekcji podglądu zlecenia w Aplikacji Ria Money Transfer. Brak akceptacji dla zastosowanych opłat lub kursów walut daje prawo do odwołania Transakcji płatniczej do czasu otrzymania Zlecenia płatniczego przez Odbiorcę, jak opisano w punkcie 10 niniejszych Zasad i warunków.

Oprócz wszelkich opłat pobieranych przez nas, Transakcja płatnicza może podlegać innym opłatom i kosztom oraz kursom wymiany walut należnym innym podmiotom, na przykład bankom i innym instytucjom płatniczym zaangażowanym w Transakcję płatniczą, a także potrąceniom, które mogą mieć zastosowanie (na przykład ze względów podatkowych) zgodnie z wymogami władz kraju docelowego Transakcji płatniczej. Kwota, którą potrącimy, nie będzie większa niż kwota naszej odpowiedzialności prawnej.

Jeżeli użytkownik korzysta z telefonu komórkowego w związku z Transakcją płatniczą, będzie również odpowiedzialny za wszelkie opłaty, które może naliczyć jego operator telefoniczny, takie jak opłaty za wiadomości SMS, usługi transmisji danych oraz wszelkie inne.

14. POTRĄCENIA

Użytkownik wyraża zgodę na potrącanie przez nas wszelkich kwot należnych nam od użytkownika z kwot należnych użytkownikowi od nas.

15. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE TRANSAKCJI PŁATNICZYCH

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do: (i) odmowy przetworzenia Transakcji płatniczej; (ii) ograniczenia kwoty Transakcji płatniczej; (iii) żądania dodatkowych informacji w celu sfinalizowania Transakcji płatniczej; i/lub (iv) podjęcia rozsądnych środków w odniesieniu do Transakcji płatniczej, gdzie naszym zdaniem jest to niezbędne do przestrzegania obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych, w tym w przypadku, gdy mamy obawy dotyczące tożsamości osób zaangażowanych w Transakcję płatniczą.

Niezależnie od wszelkich wcześniejszych uzgodnień dotyczących rozpoczęcia Transakcji płatniczej oraz z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa i regulacji, możemy również, według własnego uznania, odmówić przeprowadzenia Transakcji płatniczej w okolicznościach, które obejmują (ale nie ograniczają się do nich) sytuacje, gdy:

 1. odbiorcą jest ktokolwiek inny niż osoba fizyczna;
 2. jesteśmy do tego zobowiązani na mocy obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu i/lub gdy wiemy lub podejrzewamy, że Transakcja Płatnicza może być niezgodna z prawem (w tym w przypadku oszustwa);
 3. nie dostarczyłeś nam wystarczającego, zadowalającego i wiarygodnego dowodu swojej tożsamości lub innych informacji, których wymagamy w związku z Transakcją Płatniczą;
 4. wiemy lub podejrzewamy, że Zlecenie Płatnicze, o które wnioskowałeś, zawiera błędy, jest sfałszowane lub nieautoryzowane;
 5. podałeś nam błędne lub niekompletne informacje lub nie otrzymaliśmy informacji o Zleceniu płatniczym w odpowiednim czasie, aby zagwarantować terminowe przeprowadzenie Transakcji płatniczej;
 6. nie dostarczyłeś nam rozliczonych środków (w tym wszelkich związanych z nimi opłat) wymaganych do wykonania Transakcji płatniczej;
 7. Wydawca Twojej Karty nie upoważnia do użycia Twojej Karty Bankowej w celu zapłaty za Transakcję Płatniczą i nasze opłaty;
 8. masz mniej niż 18 lat; oraz
 9. naruszasz zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków, w tym zobowiązania do uiszczenia opłat na naszą rzecz.

Zastrzegamy sobie prawo do nieprzyjmowania lub niedopuszczania płatności z lub do pewnych krajów (bezpośrednio lub pośrednio), które według naszego wyłącznego uznania stanowią wysokie ryzyko dla naszej działalności lub wiążą się z wyższym poziomem złożoności dla nas przy przeprowadzaniu procesu monitorowania transakcji zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu.

Ponadto zastrzegamy sobie prawo do żądania, według własnego uznania, dodatkowych informacji od użytkownika, w tym informacji o Odbiorcy, w przypadku gdy płatności mają być dokonywane do określonych krajów oraz innych informacji wymaganych w związku z naszą oceną poziomu ryzyka.

Jeśli odmówimy wykonania Zlecenia płatniczego zgodnie z Zasadami i warunkami, poinformujemy Cię o tym przed końcem Dnia roboczego następującego po otrzymaniu Zlecenia płatniczego. Jeśli jest to możliwe i zgodne z prawem, podamy powody odmowy realizacji Zlecenia płatniczego. W przypadku podania nieprawidłowych informacji lub ich pominięcia wyjaśnimy, w jaki sposób można naprawić tę sytuację.

Nasze Usługi są oferowane wyłącznie dla Twoich osobistych potrzeb związanych z Transakcjami Płatniczymi i zgadzasz się nie korzystać, nie próbować korzystać ani nie pozwalać osobom trzecim na korzystanie z Naszych Usług w jakimkolwiek innym celu, w tym w celach komercyjnych lub promocji produktów i usług, czy to bezpośrednio, czy pośrednio. Ponadto zgadzasz się nie korzystać z Naszych Usług w imieniu jakiejkolwiek innej strony.

Nasze usługi podlegają takim ograniczeniom transakcyjnym, jakie możemy od czasu do czasu nałożyć według naszego wyłącznego uznania, w tym w odniesieniu do maksymalnych kwot do przesłania, krajów docelowych i dostępnych walut.

16. ZAWIESZENIE NASZYCH USŁUG

Możemy natychmiast zawiesić świadczenie Naszych usług użytkownikowi:

 • gdy użytkownik nie poda nam wszystkich danych, których potrzebujemy do przeprowadzenia dla niego Transakcji płatniczej;
 • gdy dalsze świadczenie Usług na rzecz użytkownika stanie się dla nas niezgodne z prawem lub gdy zostaniemy do tego zobowiązani przez prawo, sąd właściwej jurysdykcji lub organ rządowy lub regulacyjny, który upoważnia nas do świadczenia Usług;
 • w następstwie istotnego naruszenia przez użytkownika którychkolwiek z tych Zasad i warunków lub w przypadku, gdy odkryjemy lub mamy uzasadnione powody, aby podejrzewać jakiekolwiek przestępstwo, oszustwo, nieuczciwą działalność lub pranie pieniędzy przez użytkownika;
 • jeśli umrzesz, staniesz się niespełna rozumu, nie będziesz w stanie spłacić swoich długów w terminie ich wymagalności, zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, ogłosisz upadłość, staniesz się niewypłacalny, zawrzesz indywidualny układ dobrowolny lub zostaniesz postawiony w stan likwidacji, lub zostaniesz poddany podobnym zdarzeniom; lub
 • zgodnie z postanowieniami punktu 19 (Zmiany pozostające poza naszą kontrolą).

17. DOPUSZCZALNY CEL

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do nakładania warunków „dopuszczalnego celu” w odniesieniu do świadczenia Naszych usług, w tym zakazu pewnych kategorii Zleceń płatniczych.

Wszelkie podejrzane działania będziemy zgłaszać do Służb Śledczych ds. Przestępczości Finansowej (litewskiej jednostki analityki finansowej).

Jeśli jakakolwiek Transakcja płatnicza zostanie przeprowadzona lub zostanie podjęta próba jej przeprowadzenia z naruszeniem obowiązujących okresowo zakazów dotyczących dopuszczalnych celów, zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia Transakcji płatniczej i/lub zamknięcia lub zawieszenia korzystania z Naszych usług i/lub zgłoszenia transakcji odpowiednim organom ścigania i/lub wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie od użytkownika.

18. PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA LUB ANULOWANIA TRANSAKCJI PŁATNICZEJ

Jeżeli upoważniłeś nas do przeprowadzenia Transakcji Płatniczej, przeprowadzimy ją, chyba że:

 • przekażesz nam wyraźne instrukcje, że chcesz anulować Zlecenie płatnicze, kontaktując się z naszym działem obsługi klienta, którego dane zostały podane w punkcie 26 poniżej; oraz, we wszystkich przypadkach; lub
 • uzgodnimy z Tobą na piśmie, że nie będziemy tego robić (każda z tych czynności to "Anulowanie").

W celu uniknięcia wątpliwości nie zaakceptujemy Anulowania, jeśli:

 • Transakcja płatnicza została już wypłacona Odbiorcy;
 • instrukcje użytkownika są niejasne; lub
 • jeżeli instrukcja anulowania zostanie otrzymana przez nas po godzinie 16:30 czasu warszawskiego ostatniego Dnia Roboczego przed dniem, w którym ma nastąpić Transakcja Płatnicza.

Niezależnie od powyższego, jeżeli użytkownik przekaże nam wyraźne instrukcje dotyczące Anulowania, poza okolicznościami opisanymi powyżej, w których nie przyjmiemy Anulowania, będziemy starali się (w zakresie możliwym w danym czasie) anulować Transakcję płatniczą przed wypłaceniem środków z Transakcji płatniczej Odbiorcy. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione w związku z Anulowaniem lub jeśli Anulowanie nie może zostać wykonane (np. w przypadku, gdy zostało wykonane, a środki zostały otrzymane przez Odbiorcę) i zastrzegamy sobie prawo do obciążenia użytkownika opłatą pokrywającą nasze uzasadnione koszty związane z Anulowaniem.

19. ZMIANY POZA NASZĄ KONTROLĄ

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli nie jesteśmy w stanie wykonać któregokolwiek z naszych zobowiązań wobec ciebie lub nasze wykonanie któregokolwiek z naszych zobowiązań jest opóźnione z powodu jakichkolwiek okoliczności pozostających poza naszą kontrolą, w tym (bez ograniczeń) jakiejkolwiek akcji protestacyjnej, sporu pracowniczego, działania siły wyższej, pożaru, powodzi lub burzy, wojny, zamieszek, zamieszek społecznych, oblężenia, alarmu bezpieczeństwa, aktu terroryzmu lub wszelkich podjętych w związku z tym środków ostrożności, aktu wandalizmu, sabotażu, wirusa, złośliwego uszkodzenia, zgodność z jakimkolwiek statutem, przepisem ustawowym, prawem, nakazem rządowym lub sądowym, działaniami lub instrukcjami policji lub jakiegokolwiek organu rządowego lub regulacyjnego, który upoważnia nas do świadczenia Naszych Usług, odcięcie lub awaria zasilania, awaria sprzętu, systemów lub oprogramowania lub połączenia internetowego lub wystąpienie nadzwyczajnych wahań na jakimkolwiek rynku finansowym, które mogą w istotny sposób wpłynąć na naszą zdolność do świadczenia Naszych Usług lub na nasze zobowiązania wynikające z prawa litewskiego. Jeśli którakolwiek z tych okoliczności wystąpi w trakcie realizacji Transakcji płatniczej, wówczas Warunki, które obowiązywały w momencie złożenia Zlecenia płatniczego, zostaną zawieszone na okres trwania tych okoliczności lub, według naszego uznania i w celu ochrony zarówno Ciebie, jak i nas, możemy wypowiedzieć niniejsze Warunki.

20. POWIADOMIENIA I KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA

 • Zakres twojej zgody na otrzymywanie powiadomień i komunikatów elektronicznych

  W ramach twojej relacji z nami możesz otrzymywać powiadomienia i komunikaty elektroniczne na piśmie związane z Naszymi Usługami. W świetle naszego zaangażowania w ochronę środowiska oraz w celu ułatwienia korzystania z Naszych Usług, takie powiadomienia i komunikacja będą prowadzone w formie elektronicznej (np. e-mail, powiadomienia w aplikacji Ria Money Transfer App, SMS). W tym celu oraz w zakresie dozwolonym w danym czasie przez obowiązujące prawo, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej wszystkich informacji, które w przeciwnym razie musielibyśmy przekazać użytkownikowi w formie papierowej, w tym między innymi: (i) wymagane prawnie ujawnienia, zawiadomienia i inne komunikaty związane z twoim dostępem do lub korzystaniem z Naszych Usług, w tym informacje o opłatach lub obciążeniach oraz wszelkie wymagane prawnie ujawnienia przed i po Transakcji Płatniczej; (ii) potwierdzenia dotyczące pobrania i/lub otrzymania Transakcji Płatniczej; (iii) niniejsze Warunki, wszelkie aktualizacje lub zmiany niniejszych Warunków oraz inne mailingi informacyjne dotyczące tychże; (iv) komunikaty dotyczące obsługi klienta; (v) polityka prywatności i powiadomienia; (vi) informacje dotyczące obciążenia lub doładowania, odpowiednio, wybranej przez Ciebie metody płatności; (vii) wszelkie wymagane prawem zasady rozwiązywania problemów z błędami oraz odpowiedzi na roszczenia zgłoszone w związku z Twoim dostępem do naszej Usługi lub korzystaniem z niej (viii) wszelkie inne komunikaty związane z Twoim dostępem do naszej Usługi i/lub korzystaniem z niej, oraz (ix) za Twoją zgodą, marketing i inne komunikaty promocyjne.
 • Aktualizowanie swoich danych kontaktowych

  Musisz aktualizować swój adres e-mail oraz wszelkie inne elektroniczne dane adresowe i kontaktowe (w tym numer telefonu komórkowego) w Aplikacji Ria Money Transfer.

  Abyśmy mogli dostarczać Ci zawiadomienia, informacje i oświadczenia drogą elektroniczną, musisz powiadomić nas o każdej zmianie swojego adresu e-mail lub innego adresu elektronicznego oraz numeru telefonu komórkowego. Możesz aktualizować adres e-mail i numer telefonu komórkowego, które mamy dla ciebie zapisane, za pomocą aplikacji Ria Money Transfer App.

21. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Nasze usługi i aplikacja Ria Money Transfer App, cała ich zawartość, cechy i funkcjonalność (w tym między innymi wszystkie informacje, oprogramowanie, tekst, wyświetlacze, obrazy, grafiki, wideo i audio, a także ich projekt, wybór i układ) są własnością naszą lub grupy Euronet Worldwide Inc (grupa, do której należymy) ("Nasza Grupa") i / lub naszych / ich licencjodawców lub innych dostawców takich materiałów. Są one chronione przez litewskie, unijne i międzynarodowe prawa dotyczące praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych i innych praw własności intelektualnej lub praw własności.

Użytkownik może korzystać z Aplikacji Ria Money Transfer oraz Naszych usług wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego. Użytkownikowi nie wolno:

 • kopiować, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, publicznie pokazywać, publicznie wyświetlać, ponownie publikować, pobierać, przechowywać lub przesyłać dowolnych materiałów w naszej witrynie, z wyjątkiem: (a) tymczasowego zapisywania kopii takich materiałów w „pamięci o dostępie swobodnym” (RAM); (b) przechowywania plików, które są automatycznie buforowane przez przeglądarkę internetową w celu ulepszenia wyświetlania; i/lub (c) drukowania rozsądnej liczby stron Aplikacji Ria Money Transfer w ramach dozwolonego użytku.
 • modyfikować kopii jakichkolwiek materiałów z aplikacji Ria Money Transfer App lub usuwać lub zmieniać jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, znakach handlowych lub innych prawach własności z kopii materiałów z tej strony.
 • wykorzystywanie jakichkolwiek obrazów, grafik, filmów wideo lub audio w oderwaniu od towarzyszącego im tekstu.
 • reprodukować, sprzedawać lub wykorzystywać w celach komercyjnych jakiejkolwiek części Aplikacji Ria Money Transfer, dostępu do Aplikacji Ria Money Transfer lub korzystania z Aplikacji Ria Money Transfer lub jakichkolwiek usług lub materiałów dostępnych poprzez Aplikację Ria Money Transfer.

Jeśli wydrukujesz, skopiujesz, zmodyfikujesz, pobierzesz lub w inny sposób wykorzystasz jakąkolwiek część Aplikacji Ria Money Transfer App z naruszeniem Warunków Umowy, twoje prawo do korzystania z Aplikacji Ria Money Transfer App natychmiast ustanie i będziesz musiał, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszelkie kopie materiałów, które wykonałeś. Żadne prawo, tytuł ani udział w aplikacji Ria Money Transfer App lub jakiejkolwiek treści na stronie nie są przenoszone na ciebie, a my, nasi licencjodawcy, wraz ze wszystkimi spółkami wchodzącymi w skład Naszej Grupy i ich licencjodawcami, zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane. Jakiekolwiek użycie Aplikacji Ria Money Transfer App, które nie jest wyraźnie dozwolone przez niniejsze Warunki, jest naruszeniem niniejszych Warunków i może stanowić naruszenie praw autorskich, znaków towarowych i innych przepisów.

22. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Nasza Polityka prywatności (dostępna na stronie https://www.riamoneytransfer.com/app-privacy-policy/ oraz po kliknięciu na link "Polityka prywatności" w aplikacji Ria Money Transfer App) określa warunki, na jakich przetwarzamy wszelkie dane osobowe, które zbieramy od Ciebie lub które w inny sposób nam przekazałeś lub przekazałaś. Nasza polityka prywatności jest zgodna z GDPR. Korzystając z Aplikacji Ria Money Transfer, wyrażasz zgodę na takie przetwarzanie danych oraz oświadczasz i gwarantujesz, że wszystkie podane przez Ciebie dane są dokładne.

Klient przyjmuje do wiadomości, że niektóre Dane Osobowe Klienta i personelu Klienta mogą być ujawnione, przekazane lub przechowywane przez RIA, spółki z jej grupy lub osoby trzecie, jeśli takie ujawnienie, przekazanie lub przechowywanie jest w uzasadniony sposób konieczne lub pożądane dla celów zawarcia lub wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do krajów, w których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych jak w kraju, w którym dane osobowe zostały pierwotnie zebrane. W takim przypadku RIA wdraża wymagane mechanizmy w celu zapewnienia, że przekazywane Dane Osobowe otrzymają odpowiedni poziom ochrony zgodnie z obowiązującym prawem.

23. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nasza całkowita odpowiedzialność wobec Ciebie w związku z Transakcją płatniczą jest ograniczona do pełnej kwoty Transakcji płatniczej wraz z wszelkimi opłatami, za które możesz być odpowiedzialny, oraz wszelkimi odsetkami, które możesz być zobowiązany zapłacić z powodu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania przez nas Transakcji płatniczej.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika, jeśli jest to spowodowane nienormalnymi i nieprzewidywalnymi konsekwencjami pozostającymi poza naszą kontrolą, których skutki byłyby nieuniknione pomimo wszelkich naszych wysiłków w celu zapobieżenia lub gdy jest to spowodowane innymi obowiązkami nałożonymi na nas na mocy innych przepisów prawa Wspólnoty Europejskiej lub prawa krajowego.

24. LINKI Z APLIKACJI

Jeśli Aplikacja Ria Money Transfer zawiera linki do innych stron i zasobów udostępnianych przez osoby trzecie, linki te są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Dotyczy to również linków zawartych w reklamach, w tym banerów reklamowych i linków sponsorowanych. Nie mamy żadnej kontroli nad zawartością tych stron lub zasobów i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nie ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą powstać w wyniku korzystania z nich przez użytkownika, ani za jakiekolwiek towary, dobra lub usługi, które użytkownik może nabyć lub uzyskać za ich pośrednictwem. Jeśli zdecydujesz się wejść na którąkolwiek ze stron internetowych osób trzecich, do których odsyła aplikacja Ria Przelewy Pieniężne, robisz to całkowicie na własne ryzyko i podlegasz zasadom i warunkom korzystania z tych stron.

25. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI

Użytkownik korzysta z Aplikacji Ria Money Transfer, jej zawartości oraz Naszych Usług na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści, zasady, towary lub usługi jakichkolwiek innych osób lub stron internetowych, do których prowadzą linki lub które są dostępne za pośrednictwem Aplikacji Ria Money Transfer. Istnienie jakiegokolwiek linku do innej aplikacji mobilnej lub strony internetowej nie stanowi poparcia ani powiązania z taką aplikacją mobilną, stroną internetową lub osobą obsługującą taką aplikację mobilną lub stronę internetową. Wszelkie poleganie na treściach, zasadach lub usługach innych osób lub stron internetowych odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Wszelkie pytania, wątpliwości i skargi dotyczące takich aplikacji mobilnych lub stron internetowych należy kierować do osób odpowiedzialnych za ich działanie.

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO: (A) APLIKACJA DO PRZELEWÓW PIENIĘŻNYCH RIA, JEJ ZAWARTOŚĆ ORAZ NASZE USŁUGI UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI DO PRZELEWÓW PIENIĘŻNYCH RIA SĄ DOSTARCZANE NA ZASADACH "AS IS" ORAZ "AS AVAILABLE", BEZ JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB PORĘCZEŃ, ZARÓWNO WYRAŻONYCH, JAK I DOROZUMIANYCH; ORAZ (B) ANI MY, ANI ŻADNA OSOBA Z NAMI ZWIĄZANA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI LUB OŚWIADCZEŃ W ODNIESIENIU DO KOMPLETNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, NIEZAWODNOŚCI, JAKOŚCI, DOKŁADNOŚCI, TERMINOWOŚCI LUB DOSTĘPNOŚCI APLIKACJI DO PRZELEWÓW PIENIĘŻNYCH RIA. BEZ USZCZERBKU DLA POWYŻSZEGO, Z WYJĄTKIEM ZAKRESU WYMAGANEGO PRZEZ PRAWO, ANI MY, ANI ŻADNA Z OSÓB Z NAMI ZWIĄZANYCH NIE ZAPEWNIA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE APLIKACJA DO PRZELEWÓW PIENIĘŻNYCH RIA, JEJ ZAWARTOŚĆ LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB ELEMENTY UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI DO PRZELEWÓW PIENIĘŻNYCH RIA BĘDĄ DOKŁADNE, NIEZAWODNE, WOLNE OD BŁĘDÓW LUB NIEPRZERWANE, ŻE WADY ZOSTANĄ NAPRAWIONE, ŻE APLIKACJA DO PRZELEWÓW PIENIĘŻNYCH RIA LUB SERWER(Y), KTÓRY(E) JĄ UDOSTĘPNIA(Ą), JEST WOLNY(E) OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW LUB ŻE APLIKACJA DO PRZELEWÓW PIENIĘŻNYCH RIA LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB ELEMENTY UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI DO PRZELEWÓW PIENIĘŻNYCH RIA W INNY SPOSÓB SPEŁNIĄ TWOJE POTRZEBY LUB OCZEKIWANIA. POPRZEZ NINIEJSZY PUNKT 25, NINIEJSZYM WYŁĄCZAMY WSZELKIE GWARANCJE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, ZARÓWNO WYRAŹNE JAK I DOROZUMIANE, USTAWOWE LUB INNE, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKIE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZALNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

26. OBSŁUGA KLIENTA

Cenimy wszystkich naszych klientów i poważnie traktujemy nasze zobowiązania. Możesz skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta w związku z Naszymi Usługami telefonicznie pod numerem +48-223070146, pocztą elektroniczną na adres PL_Support@riamoneytransfer.com lub listownie na adres Ria Customer Services wysłany na adres Ukmergės g. 126, LT-08100, Vilnius, Lithuania.

27. ROZPATRYWANIE SKARG

Wszelkie skargi dotyczące Naszych Usług należy kierować do nas w formie pisemnej w pierwszej kolejności, kontaktując się z naszym zespołem obsługi klienta w sposób wskazany w punkcie 26 powyżej. Odpowiemy na Twoją skargę na piśmie lub za pomocą innego trwałego nośnika w ciągu 15 (piętnastu) Dni Roboczych od otrzymania skargi. W wyjątkowych przypadkach, z przyczyn od nas niezależnych, możemy wysłać Ci wstępną odpowiedź, wskazując powody opóźnienia oraz termin, w którym otrzymasz naszą ostateczną odpowiedź. W każdym przypadku termin udzielenia ostatecznej odpowiedzi nie przekroczy 30 dni roboczych od otrzymania skargi. Rozpatrywanie skarg jest bezpłatne, a reklamację należy złożyć w języku angielskim lub polskim.

Jeśli nie będziesz zadowolony z naszej ostatecznej odpowiedzi lub nie udzielimy Ci odpowiedzi, zawsze masz prawo skierować swoją skargę do:

 1. Bank Litwy. Możesz złożyć w Banku Litwy wniosek o ochronę swoich praw i uzasadnionych interesów, które Twoim zdaniem zostały naruszone. Skargi można składać na piśmie lub drogą elektroniczną na następujące adresy: (i) Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, info@lb.lt, i/lub (ii) Žalgirio g. 90, Wilno, e-mail: pt@lb.lt. Reklamacje mogą być składane w języku litewskim lub polskim; Bank Litwy nie zobowiązuje się jednak do oceny reklamacji złożonej w języku polskim, ponieważ pierwszeństwo ma zawsze język litewski. Zwrócenie się najpierw do nas jest warunkiem koniecznym, byś mógł złożyć wniosek do Banku Litwy; i/lub
 2. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) (https://www.knf.gov.pl/)

  Pocztą na adres:
  ul. Piękna 20
  00-549 Warszawa
  skr. poczt. 419; i/lub

  pocztą elektroniczną na adres:
  knf@knf.gov.pl

Decyzja Banku Litwy lub KNF nie jest obowiązująca dla nas lub dla Ciebie.

W przypadku, gdy użytkownik nie jest zasadniczo zadowolony z nas lub Naszych usług i gdy nie ma żadnych roszczeń lub nieporozumień między nami a użytkownikiem, zawsze może on zwrócić się do Banku Litwy, składając skargę do Banku Litwy na ul. Totorių. 4, LT-01121 Wilno, e-mail: info@lb.lt, lub do Służby Nadzoru Banku Litwy, ul. Žalgirio 90, LT-09303 Wilno, e-mail: pt@lb.lt.

Użytkownik ma zawsze prawo zwrócić się do sądu z roszczeniem. Użytkownik może skorzystać z tego prawa nawet przed (lub po) rozstrzygnięciu sporu przez Bank Litwy.

28. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Niniejsze Zasady i warunki, ich przedmiot i sposób powstania podlegają prawu litewskiemu. Jako konsument będący rezydentem innych państw członkowskich UE, użytkownik będzie również korzystać z wszelkich wiążących przepisów prawa ochrony konsumentów tych państw, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

Wszelkie spory wynikające z Zasad i warunków lub z nimi związane, w tym między innymi wszelkie spory dotyczące wyciągania z nich uzasadnionego wniosku, ich istnienia, nieważności, naruszenia, rozwiązania lub unieważnienia, będą ostatecznie rozpatrywane przez sądy Republiki Litewskiej, z wyjątkiem przypadków, w których jest to zabronione lub w inny sposób wymagane przez prawo UE. Przed skierowaniem sporu na drogę sądową zarówno użytkownik, jak i my będziemy dążyć do rozwiązania sporu w drodze polubownych negocjacji. Użytkownik i my zgadzamy się, że sądy litewskie będą miały wyłączną jurysdykcję.

Niniejsze Zasady i warunki nie mają wpływu na ustawowe prawa użytkownika jako konsumenta.

29. ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić nas, nasze podmioty stowarzyszone i licencjodawców oraz naszych urzędników, dyrektorów, pracowników, wykonawców, agentów, licencjodawców i dostawców przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, odszkodowaniami, wyrokami, nagrodami, stratami, kosztami, wydatkami lub opłatami (w tym uzasadnionymi honorariami adwokatów) wynikającymi z naruszenia przez ciebie niniejszych Warunków lub korzystania z Aplikacji Ria Money Transfer App, włączając w to, bez ograniczeń, jakiekolwiek użycie treści lub usług Ria Money Transfer App inne niż wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach lub użycie przez Ciebie jakichkolwiek informacji uzyskanych z Ria Money Transfer App, lub Twoje zaniedbanie, oszustwo lub umyślne działanie.

30. ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ

Jeśli jakikolwiek sąd właściwy uzna, że jakakolwiek część Warunków jest z jakiegokolwiek powodu nieważna, niezgodna z prawem lub niemożliwa do wyegzekwowania, części te (w możliwym zakresie) zostaną usunięte z Warunków, a pozostałe części pozostaną w mocy i będą nadal obowiązywać Ciebie i nas.

31. BEZ ZRZECZENIA SIĘ

Niewykonanie lub opóźnienie w wyegzekwowaniu jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego dostępnego dla użytkownika lub dla nas na mocy Zasad i warunków (w tym zgodnie z postanowieniami Zasad i warunków lub w inny sposób zgodnie z prawem litewskim) nie oznacza, że użytkownik lub my nie możemy skorzystać z takiego prawa lub środka prawnego w późniejszym terminie.

32. CESJA

Użytkownik nie może cedować, przekazywać, obciążać ani zbywać niniejszych Zasad i warunków ani żadnych swoich obowiązków, praw lub przywilejów wynikających z niniejszych Zasad i warunków na rzecz jakiejkolwiek innej osoby w dowolnym czasie bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Możemy scedować, przenieść, obciążyć lub zbyć niniejszy Regulamin w całości lub w części lub jakiekolwiek nasze zobowiązania, prawa lub przywileje na rzecz dowolnej innej osoby w dowolnym czasie (w tym na rzecz dowolnych podmiotów stowarzyszonych w Naszej Grupie), ale podejmiemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że takie działanie nie zaszkodzi jakimkolwiek prawom użytkownika wynikającym z niniejszego Regulaminu.

33. ZNAKI TOWAROWE

Nazwa (nazwy) Ria, Ria Financial, Euronet Worldwide, Inc, Euronet i Continental Exchange Solutions oraz wszystkie związane z nimi nazwy, loga, nazwy produktów i usług, projekty i związane z nimi slogany są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do nas, Naszej Grupy lub jej spółek zależnych lub innych posiadaczy licencji (w zależności od przypadku). Nie możesz używać tych znaków towarowych, nazw, logo lub sloganów bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Wszystkie inne nazwy, znaki towarowe i oznaczenia są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i są zarejestrowanymi znakami towarowymi ich właścicieli.

RIA Lithuania UAB. © 2024 Continental Exchange Solutions, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone