VOORLOPIGE INFORMATIE EN ALGEMENE VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP BETALINGSTRANSACTIES

EEN.- Over RIA

Ria Payment Institution E.P., S.A.U. (hierna "RIA" genoemd), met registratienummer (CIF) A-80696792 en hoofdkantoor gevestigd in de Calle Cantabria 2, 28108, Alcobendas, Madrid (Spanje), werd op 28 juli 2011 door het ministerie van Economie en Financiën van Spanje gemachtigd als betalingsinstelling en om in België op grensoverschrijdende basis betalingsdiensten aan te bieden in het kader van het recht op vestiging via agenten. RIA heeft licentienummer 6842 bij de Bank van Spanje (De licentiegegevens van RIA zijn te vinden op www.bde.es). RIA kan per post worden gecontacteerd op het hierin vermelde adres van het hoofdkantoor, per telefoon (+34 91 7613760) of per e-mail op het volgende adres: TitularServicioCliente@riafinancial.com.

Het doel van deze algemene voorwaarden is de rechten en essentiële verplichtingen tussen RIA en haar klanten vast te leggen bij het verlenen van betalingsdiensten in België, geregeld door de specifieke bepalingen van Boek VII van het Belgisch Wetboek van economisch recht (hierna "WER") en de Wet van 11 maart 2018 betreffende het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld, en de toegang tot betalingssystemen (hierna de "Wet Betalingsinstellingen"), om de uitvoering van betalingstransacties mogelijk te maken door, in voorkomend geval, de respectieve individuele contracten te ondertekenen waarin de specifieke voorwaarden zijn vastgelegd die van toepassing zijn op de specifieke betalingsdienst in kwestie (hierna de "individuele betalingsopdrachten").

 

TWEE.- Definities

De volgende termen die in deze algemene voorwaarden worden gebruikt, hebben de betekenis en strekking zoals hieronder aangegeven:

"Begunstigde" betekent een klant die geld moet ontvangen van een afzender.

"Werkdag" betekent elke dag waarop, voor de doeleinden die nodig zijn voor de uitvoering van een betalingstransactie, de betalingsdienstaanbieders van de afzender of begunstigde die betrokken zijn bij de uitvoering van de betalingstransactie geopend zijn.

“Klant” betekent (i) in de context van een "consument", een natuurlijke persoon die in betalingsdienstencontracten handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn economische, commerciële of professionele activiteit; en (ii) in de context van een "niet-consument", een natuurlijke persoon of rechtspersoon die in betalingsdienstencontracten optreedt bij de ontwikkeling van zijn economische, commerciële of professionele activiteit.

“Geldtransfers” betekent een betalingsdienst die het mogelijk maakt om fondsen van een afzender te ontvangen zonder een betaalrekening op naam van de afzender of de begunstigde aan te maken, met als enige doel om een gelijkwaardig bedrag over te maken aan een begunstigde of een andere betalingsdienstaanbieder die namens de begunstigde handelt, of fondsen die namens de begunstigde moeten worden ontvangen en die beschikbaar te stellen aan de begunstigde;

"Betalingstransactie" betekent een handeling, geïnitieerd door de afzender of door de begunstigde, al naargelang het geval, bestaande uit het plaatsen, overmaken of opnemen van fondsen, ongeacht de onderliggende verplichtingen tussen beide; en

"Afzender" betekent een klant die een instructie voor een betalingstransactie geeft voor de betaling van fondsen aan een begunstigde.

 

DRIE.- Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de volgende betalingsdiensten die op het Belgische grondgebied worden aangeboden: 

·         Geldtransfers

 

VIER.- Acties van de Klanten

Wanneer de klant een product of dienst in verband met betalingstransacties aangaat, wordt de klant beschouwd als een "consument" of "niet-consument", zoals bepaald in de toepasselijke regelgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot boek VII van het WER.

 

VIJF.- Informatieverplichtingen voorafgaand aan de uitgifte van een betalingstransactie

De informatie die de afzender aan RIA moet verstrekken, zoals van tijd tot tijd bepaald door RIA, omvat zonder beperking het volgende:

Gegevens met betrekking tot de afzender:

Natuurlijke personen: Volledige naam, achternaam, geldig en van kracht zijnde identificatienummer (verblijfskaart, identiteitskaart, paspoort of geldig en geldig identiteitsbewijs van het land van herkomst met foto en handtekening), nationaliteit, beroep, geboortedatum, geldig postadres, telefoon en doel waarvoor de betalingstransactie wordt verricht.

Rechtspersonen: Oprichtingsakte, statuten van de vennootschap, certificering van het handelsregister, vennootschapsbelastingwetboek. Bij het aangaan van de relatie wordt informatie gevraagd over het aandeelhouderschap en de controlestructuur van de vennootschap.

Indien de afzender via een agent of vertegenwoordiger optreedt, moet een kopij van het originele identificatiedocument van de afzender, een origineel identificatiedocument van de vertegenwoordiger en een document dat de huidige volmacht van de vertegenwoordiger bewijst worden ingediend.

Gegevens met betrekking tot de begunstigde:

Volledige naam, achternaam en rekeningnummer (voor bankdeposito's beschikbaar via RIA).

De afzender verbindt zich ertoe de juistheid en integriteit van de gegevens met betrekking tot de betalingstransacties te controleren wanneer hij RIA de opdracht geeft om één van de in afdeling drie van deze algemene voorwaarden beschreven betalingsdiensten uit te voeren, in het bijzonder wat betreft de identificatiegegevens van de begunstigde en de economische voorwaarden van de individuele betalingsopdracht, een opdracht met een uniek nummer voor toekomstige tracking of een unieke identificatiecode. Zo'n individuele betalingsopdracht vormt samen met deze algemene voorwaarden, in het kader van Boek VII van het WER, de individuele overeenkomst die deze betalingstransactie zal regelen.

Wanneer een betalingstransactie wordt uitgevoerd in overeenstemming met de instructies ontvangen van de afzender en geregistreerd in de individuele betalingsopdracht, wordt deze geacht correct te zijn uitgevoerd in relatie tot de gespecificeerde begunstigde. Indien de door de afzender verstrekte gegevens onjuist zijn, is RIA dan ook niet aansprakelijk voor de niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van de betalingstransactie.

RIA zal de kopijen van de identificatiedocumenten van de klanten opslaan in optisch, magnetisch of elektronisch formaat om de integriteit, de correcte lezing van de gegevens, de onmogelijkheid van manipulatie en de afdoende bewaring en lokalisatie ervan te garanderen.

Het door de klant verschuldigde bedrag voor een betalingstransactie wordt gecrediteerd op een bankrekening van RIA, indien RIA daartoe opdracht geeft.

Bovendien zullen verbeterde due diligence-maatregelen voor de identificatie en een betere kennis van de klanten worden toegepast bij betalingstransacties waarvan het bedrag, hetzij individueel, hetzij geaccumuleerd in elk kalenderkwartaal, meer dan EUR 3.000 bedraagt, of voor elk ander bedrag en elke andere periode die van tijd tot tijd door RIA wordt bepaald.

Als u op enig moment hebt gekozen voor digitale levering van uw ontvangstbewijs, kunt u deze optie wijzigen om uw ontvangstbewijs op papier te ontvangen op het moment dat u een Betalingsopdracht geeft.

 

ZES - Kosten en honoraria

Voor het verlenen van betalingsdiensten door RIA, met inbegrip van geldtransfers, moet de klant, ongeacht of hij als afzender of begunstigde optreedt, aan RIA de kosten en commissies betalen die van toepassing zijn op de betreffende betalingstransactie, in overeenstemming met de regeling die in de individuele betalingsopdracht wordt uitgevoerd.

De begunstigde van een betalingstransactie ontvangt het nettobedrag dat is opgenomen in de aan de afzender geleverde Individuele betalingsopdracht, na aftrek, indien van toepassing, van eventuele kosten en belastingen die mogelijk van toepassing zijn op de betalingstransactie in het land van bestemming.

De kosten en commissies ten gunste van de betalingsdienstaanbieder van de andere bij de betalingstransactie betrokken partij worden gedragen door deze laatste, zodat de begunstigde alleen de kosten moet dragen die, naar gelang van het geval, door de betalingsdienstaanbieder op de plaats van bestemming zijn vereist.

Voor betalingstransacties waarbij de klant de begunstigde is, kan RIA haar kosten aftrekken van het overgemaakte bedrag alvorens deze te betalen, met uitzondering van de betalingstransacties die via RIA zijn geïnitieerd, in welk geval het totale bedrag van de betalingstransactie wordt betaald, zonder enige aftrek.

In het geval dat er drie (3) maanden zijn verstreken sinds de ontvangst van fondsen voor betalingstransacties zonder dat de betalingsopdracht is uitgevoerd en de fondsen aan de afzender zijn geretourneerd, mag RIA voor het beheer van het saldo van deze fondsen een maandelijkse vergoeding aanrekenen.

Informatie met betrekking tot de algemene voorwaarden voor het verlenen van betalingsdiensten door RIA, inclusief geldtransfers, wordt gratis aan de klant verstrekt. De kosten die veroorzaakt worden door de herroeping van betalingstransacties en de kosten die voortvloeien uit de terugvordering van fondsen voor betalingstransacties met een onjuiste identificatiecode van de begunstigde, kan RIA wel aan de klant doorrekenen.

De wisselkoersen die desgevallend van toepassing zijn op de valutaomrekening die impliciet in de individuele betalingsopdracht is opgenomen, worden van tijd tot tijd samen met de commissies die van toepassing zijn op de betalingstransactie aan de klanten ter beschikking gesteld en worden door de klant aanvaard met de ondertekening van elke individuele betalingsopdracht.

 

ZEVEN.- Toestemming, onherroepelijkheid en annulering van betalingstransacties.

Toestemming:

De instemming van de afzender met de uitvoering van een betalingstransactie wordt verleend door ondertekening van de overeenkomstige Individuele betalingsopdracht.

RIA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of misbruik door de klant van het document dat de individuele betalingsopdracht aantoont zoals bepaald door RIA.

Onherroepelijkheid:

De afzender kan een door RIA ontvangen en aan de betalende dienstverlener verzonden betalingsopdracht niet herroepen.

Annulering van betalingstransacties:

De afzender kan zijn toestemming te allen tijde intrekken vóór de hierboven vermelde data van onherroepelijkheid. RIA mag kosten aanrekenen voor de herroeping van de toestemming van de afzender zoals overeengekomen met de afzender voor elke individuele betalingsopdracht, indien deze kosten door derden in rekening zijn gebracht.

Betalingstransacties mogen niet worden uitgevoerd indien de afzender niet in staat was of weigerde de vereiste informatie en/of documentatie te verstrekken of wanneer dit noodzakelijk was in het kader van de interne controleprocedures van RIA of in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wanneer een afzender een betalingstransactie persoonlijk wenst te annuleren, dient hij/zij zich met de ontvangstbevestiging van de desbetreffende individuele betalingsopdracht, aan te bieden bij het filiaal waar hij/zij de betalingstransactie heeft besteld. Pas nadat is gecontroleerd of de betalingstransactie in het land van bestemming niet aan een begunstigde is betaald, gaat RIA over tot de annulering.

Indien een betalingstransactie wordt geannuleerd, zal RIA de fondsen terugbetalen aan de afzender via de agent, via zijn eigen RIA fila(a)l(en) of via een storting op de bankrekening van de afzender.

 

ACHT.- Uitvoering van betalingstransacties

8.1. Ontvangen van betalingstransacties

Het tijdstip van ontvangst van een betalingstransactie is de datum waarop de Individuele betalingsopdracht en de bijbehorende fondsen door RIA worden ontvangen. Indien het tijdstip van ontvangst geen werkdag voor RIA is, wordt de betalingstransactie geacht de volgende werkdag te zijn ontvangen.

RIA behoudt zich het recht voor om de uitvoering van een betalingstransactie te weigeren indien, voorafgaand aan de uitvoering van een betalingstransactie, de afzender niet alle fondsen aan RIA ter beschikking stelt, ook wanneer de afzender op de betaalrekening voor de uitvoering daarvan niet over voldoende fondsen beschikt. Indien RIA de uitvoering van een betalingstransactie weigert, stelt zij de afzender in kennis van deze weigering en, indien mogelijk, van de redenen daarvoor, alsmede van de procedure om eventuele fouten die tot deze weigering hebben geleid, te corrigeren, tenzij enige toepasselijke wet- of regelgeving een dergelijke kennisgeving verbiedt.

Geweigerde betalingstransacties worden niet beschouwd als ontvangen in de zin van artikel 8.2 hieronder.

Betalingstransacties die op papier worden geïnitieerd, worden geacht op de eerstvolgende werkdag te zijn ontvangen.

8.2. Duur van de uitvoering en valutadatum

a) Toepassingsgebied.- uitdrukkelijk is overeengekomen dat de bepalingen met betrekking tot de uitvoeringstermijn en valutadatum alleen van toepassing zijn op betalingstransacties (i) in euro of (ii) die slechts betrekking hebben op één valutaomrekening tussen de euro en een andere valuta van een land in de Europese Economische Ruimte ("EER"), op voorwaarde dat de vereiste valutaomrekening in dat land wordt uitgevoerd.

b) Betalingstransacties waarbij de klant de afzender is. Met betrekking tot betalingstransacties waarbij de klant als afzender optreedt, zorgt RIA ervoor dat het bedrag van de betalingstransactie uiterlijk op het einde van de werkdag volgend op het tijdstip van ontvangst van de opdracht voor de betalingstransactie op de rekening van de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde wordt gestort. Indien het tijdstip van ontvangst geen werkdag is, wordt de betalingstransactie geacht in de loop van de volgende werkdag te zijn ontvangen. Deze termijnen worden met één werkdag verlengd voor betalingstransacties die op papier worden verwerkt.

c) Betalingstransacties waarbij de klant de begunstigde is. In het geval van betalingstransacties waarbij de klant de begunstigde is, stelt RIA de fondsen van de betalingstransactie beschikbaar zodra de fondsen van de betalingsdienstaanbieder van de afzender zijn ontvangen.

Betalingstransacties waarbij één van de betalingsdienstaanbieders buiten de EER is gevestigd, zijn behoudens andersluidende bepaling, niet aan de bovenstaande bepalingen betreffende de uitvoeringsdatum en valutadatum onderworpen. In deze gevallen zijn de uitvoeringstermijnen afhankelijk van de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde, waarbij RIA zich ertoe verbindt de transactie (alleen als betalingsdienstaanbieder van de afzender) binnen een termijn van maximaal drie werkdagen vanaf de werkdag volgend op de ontvangst van de opdracht voor de betalingstransactie, uit te voeren.

 

8.3. Onmogelijkheid om een betalingstransactie uit te voeren

Indien de van de afzenders ontvangen fondsen of via een andere betalingsdienstaanbieder aan de begunstigde te betalen fondsen aan het einde van de werkdag volgend op de dag van ontvangst nog steeds in het bezit zijn van RIA, worden zij op een aparte rekening bij een kredietinstelling gestort of worden zij belegd in veilige, liquide en risicoarme activa, zoals bepaald in de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

NEGEN.-Betalingstransacties die betrekking hebben op valutawissel- en valutawisseldiensten

RIA zal de wisselkoersen die van toepassing zijn op betalingstransacties ter beschikking stellen van haar afzenders. In elk geval zullen de wisselkoersen aan de afzenders worden meegedeeld vooraleer de afzender instemt met de uitgifte van een betalingstransactie en zullen ze worden opgenomen in de individuele betalingsopdracht, die ook de afwikkeling ervan omvat.

De betaling van het bedrag aan de begunstigde van de door de afzender bestelde betalingstransactie gebeurt contant of door creditering van het bedrag op de rekening in de overeenstemmende munteenheid overeenkomstig het land van bestemming, tenzij het bedrag op grond van de overeenkomst met de afzender en/of de commerciële relatie die RIA met de correspondent of de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde onderhoudt kan worden betaald via een andere betalingsmethode en/of in een andere valuta dan die van het land van bestemming.

RIA behoudt zich in elk geval het recht voor om alle betalingstransacties te weigeren die, in overeenstemming met haar interne reglementaire controles, aanvullende controles vereisen en de onmiddellijke uitvoering ervan verhinderen.

 

TIEN.- Betalingstransacties die niet zijn toegestaan of niet correct zijn uitgevoerd

Wanneer de klant weet dat een niet-toegestane of onjuist uitgevoerde betalingstransactie heeft plaatsgevonden, moet hij dit onverwijld aan RIA meedelen om de correctie door te voeren.

Behalve in de gevallen waarin RIA de informatie over de betalingstransactie niet aan de klant heeft verstrekt of beschikbaar heeft gesteld, moet de in het vorige lid bedoelde mededeling plaatsvinden binnen een termijn van maximaal dertien (13) maanden vanaf de datum van debitering of betaling, al naar gelang het geval, van het bedrag van de betalingstransactie.

Wanneer RIA optreedt als betalingsdienstaanbieder van de afzender, zal RIA onmiddellijk het bedrag van de niet-toegestane betalingstransactie terugbetalen, in alle gevallen waarin het niet mogelijk is aan te tonen dat (i) de betalingstransactie geauthentiseerd, nauwkeurig geregistreerd en verantwoord is, of (ii) getroffen is door een technische storing of enig ander defect.

 

ELF.- Gegevensbescherming

RIA´s privacybeleid (beschikbaar door te klikken op de “Privacybeleid” www.riamoneytransfer.com) beschrijft de voorwaarden waaronder RIA de van klanten verzamelde persoonlijke gegevens verwerkt, of die klanten op een andere manier aan RIA verstrekken of hebben verstrekt.

 

TWAALF.- Toepasselijke wetgeving

 De in deze algemene voorwaarden bepaalde juridische relaties worden geregeld door eigen clausules en de individuele overeenkomsten die worden weerspiegeld in de individuele betalingsopdrachten en, voor zaken die daarin niet zijn voorzien, door de Spaanse wet- en regelgeving, zonder afbreuk te doen aan de verplichte bepalingen in Boek VII van het WER en de Wet Betalingsinstellingen.

 RIA KLANTENDIENST:
Jozef II straat 36-38, bus 6
1000 Brussel.
Tel.: +3228086573
E-mail: eurocs@riafinancial.com

Klanten moeten hun klachten schriftelijk indienen (i) in persoon op een van de kantoren van RIA PAYMENT INSTITUTION, E.P., S.A.U.; (ii) per post ter attentie van de verantwoordelijke van de klantendienst van RIA PAYMENT INSTITUTION, E.P., S.A.U.,

Jozef II straat 36-38, bus 6, 1000 Brussel; of (iii) via e-mail naar eurocs@riafinancial.com.

De klantendienst beantwoordt de door de klant ingediende klachten binnen een termijn van maximaal vijftien (15) werkdagen na ontvangst van de klacht, tenzij er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden (die binnen deze termijn door de RIA aan de klant moeten worden meegedeeld en dit geldt ook voor redenen voor de vertraging), in welk geval de termijn van het definitieve antwoord kan worden verlengd tot maximaal vijfendertig (35) dagen na de ontvangst van de klacht.

Indien de klant een consument is en in het geval dat de klacht bij de verantwoordelijke van de klantendienst van RIA is afgewezen of de bovengenoemde antwoordtermijn is verstreken zonder dat de bovengenoemde klantendienst heeft geantwoord, kan de klant op onderstaand adres een klacht indienen bij de Ombudsman in financiële geschillen:

België
North Gate II, Koning Albert II-laan 8/2, 1000 Brussel
Tel.: +32 2 545 77 70
Fax: +32 2 545 77 79
E-mail: Ombudsman@OmbudsFin.be
Website: www.ombudsfin.be

Spanje
Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones
C/ Alcalá 48, 28014 Madrid, Spanje
Tel.: (+34) 900 54 54 54 / (+34) 91 338 8830
Website: www.bde.es

RIA Lithuania UAB. © 2024 Continental Exchange Solutions, Inc. Alle rechten voorbehouden.