Khuyến mãi hiện tại

Khuyến mãi phí $0 cho khách hàng mới

Chỉ ưu đãi dành cho khách hàng mới. Sử dụng mã HelloRia trên ứng dụng Ria Money Transfer hoặc RiaMoneyTransfer.com và nhận $0 phí khi chuyển tiền lần đầu từ $50 trở lên, giới hạn một (1) lần cho mỗi người. Ưu đãi sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2024. Ria Money Transfer có quyền chấm dứt khuyến mãi bất cứ lúc nào.

Ria Money Transfer. © 2024 Dandelion Payments, Inc. Bảo lưu mọi quyền.