INLEIDENDE INFORMATIE EN ALGEMENE VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP BETALINGSTRANSACTIES

 

EEN.- Over RIA

Ria Payment Institution E.P., S.A.U. (hierna te noemen: "RIA"), met registratienummer (CIF) A- 80696792 en hoofdkantoor op Calle Cantabria 2, 28108, Alcobendas, Madrid (Spain) is geautoriseerd door het Ministerie van Economie in Spanje  als een betalingsinstituut sinds 28 juli 2011 en is geautoriseerd om betaaldiensten te verlenen in Nederland gebruikmakend van zijn betaaldienstagenten in Nederland. RIA heeft licentienummer 6842 bij de Bank van Spanje (RIA’s licentiedetails kunnen ingezien worden op www.bde.es). RIA kan worden bereikt via de post op het adres van het hoofdkantoor, via telefoon (+34 91 7613760) of via email op TitularServicioCliente@riafinancial.com.

Het doel van de Algemene Voorwaarden is om de rechten en essentiële plichten tussen RIA en zijn klanten vast te
stellen voor het verzorgen van betaaldiensten gereguleerd in het Burgerlijk Wetboek, Wet op het financieel toezicht en de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme om het uitvoeren van betalingstransacties toe te staan door het tekenen, waar passend, van desbetreffende individuele contracten die de specifieke voorwaarden vaststellen toepasbaar op de specifieke betalingsdienst in kwestie (hierna, de Individuele Betalingsopdrachten”).

TWEE. – Definities

De volgende termen gebruikt in deze Algemene Voorwaarden hebben de betekenis en omvang als hieronder aangegeven:

“Begunstigde” betekent een Klant van wie het de bedoeling is dat hij geld ontvangt van een Verzender.

“Werkdag” betekent elke dag waarop, met als doel noodzakelijk voor de uitvoering van de Betalingstransactie, de betalingsprovider van de Verzender of de Begunstigde betrokken bij de uitvoering van de betalingstransactie open is voor zaken.

“Klant” betekent (i) in de context van een ‘consument’, een natuurlijk persoon die, bij betalingsdienstcontracten, handelt met een doel dat niet is gerelateerd aan zijn economische, commerciële of professionele activiteiten; en (ii) in de context van Niet-consument’, een natuurlijk of juridisch persoon die, bij betalingsdienstcontracten, handelt met het oog op het ontwikkelen van zijn economische, commerciële of professionele activiteiten

"Geldzending"” betekent de betalingsdienst die ervoor zorgt dat geld wordt ontvangen van een Verzender zonder het aanmaken van een betalingsrekening op naam van de Verzender of de Begunstigde, met als enige reden om een gelijkwaardig bedrag over te maken naar de Begunstigde of naar een andere betaalprovider die handelt namens de Begunstigde, of geld dat wordt ontvangen namens de Begunstigde en beschikbaar wordt gesteld aan de Begunstigde.

“Betalingstransactie” betekent de actie, gestart door de Verzender of door de Begunstigde, als de situatie kan zijn, bestaande uit het plaatsen, overmaken of intrekken van geld, ongeacht de onderliggende verplichtingen tussen de Verzender en de Begunstigde; en

“Verzender” betekent de Klant die de instructie geeft tot de betalingstransactie voor het betalen van het geld aan de Begunstigde.

DRIE. – Reikwijdte van de voorwaarden

De Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de volgende betalingsdiensten die worden aangeboden op het Nederlands grondgebied:

  • Geldzending

VIER. – Acties van de Klanten

Als een product of dienst gerelateerd aan betalingstransacties wordt gecontracteerd, zal de Klant worden beschouwd als een ‘consument’ of een ‘niet-consument’ als gezien in de toepasbare reglementen, inclusief zonder voorbehoud de Wet op het financieel toezicht.

VIJF. – Informatie verplichtingen voorafgaand aan leveren van de betalingstransactie

De informatie die de Verzender moet aanleveren aan RIA, zoals bepaald door RIA van tijd tot tijd, is inclusief maar niet beperkt tot het volgende:

5.1 Klant due diligence

Verzender

Natuurlijke personen: Volledige naam, achternamen, geldige en actief identiteitsnummer (verblijfsvergunning, identiteitskaart, paspoort of geldig en actief identificatiedocument van het land van afkomst inclusief een foto en handtekening), nationaliteit, beroep, geboortedatum, geldig postadres, telefoonnummer en reden waarom de betalingstransactie wordt gedaan.

Juridische personen: Akte van oprichting, Statuten, Certificaat van Registratie Bedrijf, Belastingnummer bedrijf. Wanneer wordt gestart met de relatie, zal worden gevraagd naar informatie over de stakeholder en controlestructuur van het bedrijf.

In het geval de Verzender wordt vertegenwoordigd door een agent of vertegenwoordiger, moet een kopie van het originele identificatiedocument worden overhandigd, een origineel identificatiedocument van de vertegenwoordiger en een document dat de huidige volmacht aantoont van de vertegenwoordiger.

Begunstigde

Volledige naam, achternaam en het nummer van een betalingsrekening (voor bankstortingen beschikbaar via RIA).

Uitgebreide due diligence maatregelen voor de identificatie en betere kennis van de Klanten zal worden toegepast wanneer (i) betalingstransacties niet face-to-face plaatsvinden of (ii) een klant zich bevindt onder de wetgeving van een derde land. Tevens, een uitgebreide due diligence vindt plaats bij een betalingstransactie waarvan het bedrag, of op zichzelf staand of opgeteld in elk kalender kwartaal, boven de 2000 euro uitkomt of elke ander bedrag en periode vastgesteld door RIA van tijd tot tijd.

5.2 Retentie informatie

In overeenstemming met Sectie 33 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme, bewaart RIA de informatie en kopieën van de identificatiedocumenten van de Klanten voor een periode van vijf jaar na het beëindigen van de zakelijke relatie met zijn Klanten of na de datum van de occasionele transactie in optische, magnetische of elektronische vorm om zijn integriteit te garanderen, het correct lezen van de data, de onmogelijkheid van manipulatie en zijn adequate handhaving en lokalisatie.

Het bedrag dat de Klant betaalt voor de betalingstransactie wordt bijgeschreven op een bankrekening van RIA, indien uitgevoerd door RIA.

5.3 Verificatie van data gerelateerd aan de Verzender

De Verzender voert de verificatie uit van de juistheid en integriteit van de informatie in relatie tot de betalingstransactie die het RIA vraagt te verrichten om uit te voeren elke van de betalingsservice beschreven in Sectie Drie van deze Algemene Voorwaarden, speciaal als het gaat om de identificatiedetails van de Begunstigde en de economische voorwaarden van de Individuele Betalingsopdracht, een opdracht die een uniek nummer krijgt om in de toekomst bij te houden of een unieke identificatie. Deze Individuele Betalingsopdracht samen met dit formulier van de Algemene Voorwaarden, met een oog op het Burgerlijk Wetboek, vormen het individuele contract dat de betalingstransactie zal regelen.

Als de betalingstransactie is uitgevoerd in overeenstemming met de instructies ontvangen van de Verzender en opgenomen in de Individuele Betalingsopdracht, zal dit worden beschouwd als correct uitgevoerd in relatie tot de gespecificeerde Begunstigde. Derhalve, wanneer er fouten zitten in de informatie aangeleverd door de Verzender, zal RIA niet verantwoordelijk zijn voor het niet-uitvoeren of het foutief uitvoeren van de betalingstransactie. Echter, RIA zal zich naar alle redelijkheid inspannen om het geld dat is gemoeid met de betalingstransactie terug te halen, gegeven dat de betaalprovider van de Begunstigde zal meewerken bij deze pogingen.

Als u op enig moment hebt gekozen voor digitale levering van uw ontvangstbewijs, kunt u deze optie wijzigen om uw ontvangstbewijs op papier te ontvangen op het moment dat u een Individuele Betalingsopdracht geeft.

ZES. – Kosten en toepasbare vergoedingen

6.1 Uitgaven

Voor de provisie van de betalingsdiensten van RIA, inclusief de Geldzending,   moet de klant, ofwel optredend als Verzender of als Begunstigde, RIA de kosten en commissies betalen toepasbaar op de Betalingstransactie in kwestie in overeenstemming met de regeling die is gemaakt in de Individuele Betalingsopdracht.

De Begunstigde van de Betalingstransactie zal het volledige bedrag van de Betalingstransactie worden betaald als opgenomen in de Individuele Betalingsopdracht gestuurd naar de Verzender, na het aftrekken van, wanneer toepasbaar, alle kosten en heffingen die mogelijk toepasbaar zijn op de Betalingstransactie in het land van bestemming en als opgenomen in de Individuele Betalingsopdracht.

De kosten en commissies die zijn ontstaan ten gunste van de betaalprovider van de andere partij betrokken bij de Betalingstransactie zullen worden gedragen door de laatste, zodat de Begunstigde alleen de kosten hoeft te dragen die verplicht waren, wanneer dit het geval zou zijn, voor de betaalprovider op bestemming.

Bij de Betalingstransactie waarbij de Klant de Begunstigde is, kan RIA de kosten aftrekken van het bedrag dat wordt overgemaakt voor de betaling, buiten de Betalingstransacties die zijn gestart door RIA, dan wordt het volledige bedrag van de Betalingstransactie betaald, zonder dat iets wordt ingehouden.

Informatie over de Algemene Voorwaarden van de provisie van RIA op betalingsservices, inclusief Geldzending, wordt gratis verstrekt aan de Klant. Echter, RIA kan uitgaven veroorzaakt door het intrekken van de Betalingstransactie en die zijn ontstaan vanwege het terughalen van het geld van Betalingstransacties met een foutieve identificatie van de begunstigde doorberekenen aan de Klant.

6.2 Valuta omrekening

De wisselkoersen, wanneer dit het geval zou zijn, toepasbaar op de valuta omrekening impliciet in de Individuele Betalingsopdracht worden beschikbaar gemaakt aan de Klanten samen met de toepasbare commissies op de Betalingstransactie van tijd tot tijd en worden geaccepteerd door de Klant met een handtekening op elke Individuele Betalingsopdracht.

ZEVEN. – Toestemming, onherroepelijkheid en annulering van Betalingstransacties

7.1 Toestemming

De toestemming van de Verzender voor het uitvoeren van de Betalingstransactie is verstrekt met het tekenen van de bijbehorende Individuele Betalingsopdracht.

De Klant zal RIA zonder enige vertraging informeren als hij bewust wordt van het verlies of ongeautoriseerd gebruik van het document dat de Individuele Betalingsopdracht weergeeft. RIA is niet verantwoordelijk voor het verlies of misbruik door de Klant van het document dat de Individuele Betalingsopdracht weergeeft zoals geleverd door de RIA.

7.2 Onherroepelijkheid

De Verzender kan de Betalingstransactie niet meer intrekken wanneer deze is ontvangen door RIA en naar de betaalprovider is gestuurd.

Wanneer de Betalingstransactie is gestart door of via de Begunstigde, kan de Verzender de Betalingstransactie niet meer intrekken als de Betalingstransactie of de toestemming voor de Betalingstransactie zijn doorgegeven aan de Begunstigde.

7.3 Annulering van Betalingstransactie

De Verzender kan de toestemming op elk moment intrekken tot het moment van onherroepelijkheid zoals hierboven beschreven. RIA kan kosten in rekening brengen voor het annuleren van de toestemming van de Verzender zoals is afgesproken met de Verzender in elke Individuele Betalingsopdracht.

Betalingstransacties worden niet uitgevoerd als (i) de Verzender niet in staat was of weigerde de gevraagde informatie en/of documentatie te verstrekken, (ii) dit noodzakelijk was vanwege de interne controleprocedures van de RIA of (iii) dit in overeenstemming is met de toepasbare wetten en reglementen. In het geval dat RIA het uitvoeren van de Betalingstransactie weigert, zal het de Verzender informeren over de weigering en, als dit mogelijk is, de redenen hiervoor, als ook de procedure om eventuele fouten te herstellen die hebben geleid tot een dergelijke weigering, tenzij enige toepasbare wet of reglement een dergelijke mededeling verbiedt.

Als een Verzender de Betalingstransactie in levende lijve wenst te annuleren, moet hij/zij zich melden bij de instelling waar hij hij/zij de transactie heeft besteld met het ontvangstbewijs van de desbetreffende Individuele Betalingsopdracht. Alleen na controle dat de Betalingstransactie nog niet is betaald in het land van bestemming aan de Begunstigde, zal RIA doorgaan met de annulering.

Als de Betalingstransactie is geannuleerd, zal RIA het geld terugstorten naar de Verzender via zijn agent, via zijn eigen RIA winkel(s) of via een storting naar de bankrekening van de Verzender.

ACHT.- Uitvoering van betalingstransacties

8.1 Ontvangen Betalingstransacties

De datum van ontvangst van de Betalingstransactie is de datum waarop de Individuele Betalingsopdracht is ontvangen door RIA. Als de datum van ontvangst niet op een Werkdag van RIA was, zal de Betalingstransactie als ontvangen worden beschouwd op de volgende Werkdag.

Betalingstransacties worden uitgevoerd wanneer de Verzender genoeg geld ter beschikking heeft gesteld aan RIA.

RIA behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de Betalingstransactie te weigeren als, voorafgaand aan de uitvoering van de Betalingstransactie, de Verzender RIA niet van genoeg geld heeft voorzien, inclusief wanneer de Verzender de Betalingstransactie wil uitvoeren door middel van een betaalkaart. In het geval dat RIA het uitvoeren van de Betalingstransactie weigert, zal het de Verzender informeren over de weigering en, als dit mogelijk is, de redenen hiervoor, als ook de procedure om eventuele fouten te herstellen die hebben geleid tot een dergelijke weigering, tenzij enige toepasbare wet of reglement een dergelijke mededeling verbiedt.

Geweigerde betalingstransacties zullen niet worden beschouwd als ontvangen in het kader van Sectie 8.2, hieronder.

8.2 Voorwaarden van uitvoering en valutadatum

a) Reikwijdte van de voorwaarden. Het is uitdrukkelijk afgesproken dat de provisies met betrekking op de uitvoeringsperiode en valutadatum alleen van toepassing zijn op Betalingstransacties (i) gedaan in euro of (ii) bestaande uit niet meer dan één valuta conversie  tussen de euro en de valuta van een EU lidstaat buiten de eurozone behoudens dat (i) de benodigde valutaomrekening wordt gedaan in de EU lidstaat buiten de eurozone en (ii) in het geval van grensoverschrijdende betalingstransacties, de grensoverschrijdende betaling wordt gedaan in euro.

b) Betalingstransacties waarin de Klant de Verzender is. In relatie tot de Betalingstransacties waarin de Klant optreedt als Verzender, zal RIA verzekeren dat het bedrag van de Betalingstransactie wordt betaald op de rekening van de betaalprovider van de Begunstigde, op zijn laatst, aan het eind van de Werkdag volgende op tijd van ontvangst van de Betalingstransactie opdracht. Als de datum van ontvangst niet op een Werkdag was, zal de Betalingstransactie als ontvangen worden beschouwd op de volgende Werkdag. Deze voorwaarden worden verlengd met één Werkdag in het geval de Betalingstransactie wordt verwerkt op papier.

c) Betalingstransacties waarin de Klant de Begunstigde is. In het geval van Betalingstransacties waarin de Klant de Begunstigde is, zal RIA het geld van de Betalingstransactie beschikbaar maken niet later dan de Werkdag op welke het geld van de betaalprovider van de Verzender is ontvangen.

Betalingstransacties waarbij betaalproviders zijn betrokken buiten de Europese Unie of worden uitgevoerd in een andere munteenheid dan de munteenheid van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte behoren niet tot de bovenstaande genoemde bepalingen met betrekking tot de uitvoeringsdatum en valutadatum tenzij hierin anders is bepaald. In deze gevallen, zijn de uitvoeringsdeadlines afhankelijk van de betaalprovider van de Begunstigde, waarbij de RIA actie onderneemt om de transactie uit te voeren (alleen in hoedanigheid van de betaalprovider van de Verzender) in een periode van maximaal drie Werkdagen vanaf de Werkdag gevolgd op de ontvangst van de Betalingstransactie opdracht.

8.3 Bescherming

In het geval dat geld, dat is ontvangen van Verzenders of ontvangen via andere betaalproviders om de Begunstigde te betalen, in bezit is van RIA aan het eind van de Werkdag volgend op dag dat het is ontvangen, zal het worden gestort op een aparte rekening van een kredietinstelling of zal worden geïnvesteerd in veilige, liquide laag risico activa als vastgesteld in de toepasbare wetten en reglementen.

8.4 Staged Sending Service

RIA stelt de Staged Sending Service ter beschikking van de Verzenders die van deze dienst gebruik wensen te maken. Met behulp van deze dienst kunnen Verzenders Betalingstransacties uitvoeren via de RIA-app (beschikbaar voor iOS en Android). De Betalingstransactie wordt in deze app opgezet en dient op dezelfde werkdag contant of met een creditcard te worden betaald bij een RIA-agent die de Staged Sending Service aanbiedt

Om gebruik te kunnen maken van de Staged Sending Service, moeten de Verzenders zich na het downloaden van de RIA-app registreren door de persoonsgegevens te verstrekken die RIA op elk moment nodig heeft. Deze gegevens kunnen onder meer bestaan uit de voor- en achternaam, het e-mailadres, de nationaliteit, de geboortedatum, het beroep, de aanbevelingscode of het telefoonnummer van de Verzender. Om te kunnen beginnen met het opzetten van een Betalingstransactie in het kader van de Staged Sending Service met behulp van de RIA-app, moeten alle gegevens worden verstrekt die nodig zijn voor de transactie alsmede van de Begunstigden aan wie de Verzender een Geldzending wil doen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het land waarnaar het geld zal worden verzonden, de gegevens van de Begunstigde (voor- en achternaam, nationaliteit en/of identiteitsbewijs), het te verzenden bedrag (in euro), het door de Begunstigde te ontvangen bedrag (in de aangewezen lokale valuta), de wijze van ontvangst door de Begunstigde (waaronder de locaties waar de betaling aan de aangewezen Begunstigde kan worden gedaan in het land waar deze het geld ontvangt) of de betaalmethode van de Betalingstransactie door de Verzender. De Verzender kan de Betalingstransactie tijdens het opzetten ervan annuleren. Op basis van de informatie die tijdens het opzetten van een Betalingstransactie wordt verstrekt, informeert RIA de Verzender over de kosten van de Betalingstransactie voordat de Verzender deze bevestigt.

Tijdens het registratieproces in de RIA-app en tijdens het opzetten van om het even welke Betalingstransactie kan RIA de Verzender verzoeken om het mobiele apparaat waarop deze de transactie uitvoert te bevestigen, door een sms-bericht te versturen naar het verstrekte mobiele telefoonnummer om te worden ingevoerd in de desbetreffende vakjes in de RIA-app. In ieder geval moet de Verzender alvorens een Betalingstransactie uit te voeren het Privacybeleid en de Algemene Voorwaarden accepteren. RIA slaat standaard de Begunstigden op die door de Verzender zijn opgegeven. Zodra de Betalingstransactie is opgezet en bevestigd door RIA en de Verzender, ontvangt de Verzender een streepjescode die de zojuist opgezette Betalingstransactie identificeert. Vervolgens krijgt de Verzender in de app toegang tot de lijst met RIA-agenten waar hij/zij het geld van de transactie kan storten. In ieder geval informeert RIA de Verzender over het uit te betalen bedrag in de lokale valuta en het door de Begunstigde op de bestemming te ontvangen bedrag, met in het eerste geval een specificatie van de kosten van de Betalingstransactie die RIA aan de Verzender in rekening zal brengen. Om de Betalingstransactie uit te voeren, moet de Verzender een erkende locatie van het agentennetwerk van RIA bezoeken die de Staged Sending Service aanbiedt, de streepjescode van de Betalingstransactie tonen en zijn/haar geldige, niet verlopen identiteitsbewijs volgens de op elk moment geldende regelgeving. Zodra de RIA-agent al deze informatie heeft geverifieerd, bevestigt de agent aan de Verzender dat deze kan overgaan tot de betaling van de Betalingstransactie. Na betaling ontvangt de Verzender een ontvangstbewijs voor de Betalingstransactie van de agent of via de RIA-app. In het geval dat de agent daarom verzoekt, moet de Verzender het ontvangstbewijs voor de Betalingstransactie ondertekenen. In het geval dat RIA een elektronisch ontvangstbewijs verstrekt, hoeft de Verzender geen ontvangstbewijs te ondertekenen en ontvangt hij alleen een kassabon van de RIA-agent en moet de Verzender de RIA-app openen om het ontvangstbewijs van de Betalingstransactie te kunnen raadplegen. Alle Betalingstransacties in het kader van de Staged Sending Service moeten, nadat deze via de RIA-app zijn gevalideerd en geautoriseerd, op dezelfde werkdag vóór 23.59 uur worden betaald. In het geval dat de Betalingstransactie niet door de Verzender wordt betaald, wordt deze automatisch geannuleerd. RIA raadt Verzenders aan de openingstijden van de agent te controleren alvorens deze te bezoeken.

NEGEN. – Betalingstransacties met valutaomwisseling en wisselkoers services

RIA zal de wisselkoers tarieven die toepasbaar zijn op de Betalingstransacties beschikbaar maken voor de Verzenders. In ieder geval, de wisselkoerstarieven zullen worden gecommuniceerd naar de Verzenders voorafgaand aan de acceptatie van de Verzenders om de Betalingstransactie opdracht aan te vragen en zullen worden ingesloten in de Individuele Betalingsopdracht die de regeling hiervan bevat.

Betaling van het bedrag aan de Begunstigde van de Betalingstransactie besteld door de Verzender zal worden gedaan in de munteenheid en via de betalingsmethode beschikbaar via RIA (bijvoorbeeld contant of via bijschrijven op de bankrekening van de Begunstigde) zoals is afgesproken tussen RIA en de Verzender.  Als de Begunstigde akkoord is met zijn betaalprovider om het te betalen bedrag om te zetten naar een andere munteenheid of om de betalingsmethode te veranderen, zal een dergelijke transactie losstaan en apart plaatsvinden van de Betalingstransactie gestuurd door RIA, en alleen tussen de Begunstigde en zijn betaalprovider.

In ieder geval, RIA behoudt zich het recht voor om elke Betalingstransactie te weigeren die, in overeenstemming met zijn interne reglementaire controle, een aanvullende controle nodig heeft en de directe uitvoering hiervan voorkomt.

TIEN.- Betalingstransacties niet geautoriseerd of onjuist uitgevoerd 

Als de Klant bewust is van een ongeautoriseerde of onjuist uitgevoerde Betalingstransactie, moet hij dit zonder enige vertraging communiceren op het moment dat hij bewust wordt van een dergelijke transactie om aanleiding te geven tot een claim naar RIA (RIA’s Klantendienst contactgegevens staan vermeld in Sectie 12.1) om te beginnen met een correctie die plaats moet vinden in een periode van maximum dertien (13) maanden vanaf de debet- of betalingsdatum, als dat het geval zou zijn, van het bedrag van de Betalingstransactie. De Klant kan worden verzocht om informatie te overleggen met betrekking tot de Betalingstransactie en/of elke andere informatie vastgesteld door RIA voor identificatiedoeleinden.

De termijn van dertien (13) maanden geldt niet in de gevallen waarin RIA niet heeft verstrekt of beschikbaar heeft gemaakt aan de Klant de informatie overeenkomend met de Betalingstransactie.

Als RIA optreedt als betaalprovider van de Verzender, zal RIA het bedrag van de ongeautoriseerde Betalingstransactie meteen terugstorten naar de Verzender, en in elk geval niet later dan de volgende Werkdag, na de transactie te hebben opgemerkt of op de hoogte te zijn gesteld, uitgezonderd waar RIA gegronde redenen heeft om fraude te vermoeden en deze reden communiceert in schrift aan de relevante nationale autoriteit.

ELF. – Databescherming

RIA’s privacy beleid (beschikbaar via de website van RIA, www.riamoneytransfer.com door te klikken op ‘privacy beleid’) legt de voorwaarden uit waaronder RIA de persoonsgegevens verwerkt en beschermt. Ook wordt de voorwaarden uitgelegd hoe de klantinformatie ( en klantinformatie die op een andere manier aan RIA zijn aangeleverd) wordt verzameld. De klanten van RIA erkennen hiermee dat ze het ‘Privacy Beleid’ hebben gelezen en begrepen.

TWAALF.- Klachten en toepasbare wetgeving

Deze Algemene Voorwaarden en Individuele Betalingsopdrachten vallen onder de Nederlandse wetgeving en reglementen.

De taal toepasbaar op de contractuele relatie tussen RIA en de Klant is Nederlands en/of Engels.

12.1 Interne procedure

RIA KLANTENSERVICE:

Rozengracht 12-b, 1016NB, Amsterdam
Tel +31 020 26 24 088
E-mail eurocs@riafinancial.com

Klanten moet hun klachten indien, in schrift (i) in persoon bij de kantoren van RIA PAYMENT INSTITUTION, E.P., S.A.U; (ii) per post ter attentie van de Klantendienst Vertegenwoordiger van RIA PAYMENT INSTITUTION, E.P., S.A.U., Calle Cantabria 2 - 2º, A - 1, 28108, Alcobendas, Madrid (Spain); of (iii) via e-mail naar TitularServicioCliente@riafinancial.com.

De Klantendienst zal reageren op de klachten ingediend door Klanten in een periode van maximaal vijftien (15) werkdagen na ontvangst van de klacht, tenzij er exceptionele omstandigheden zijn (aangegeven door RIA aan de Klant in deze periode) op grond waarvan de deadline kan worden verlengd tot niet meer dan één (1) maand na ontvangst van de klacht.

12.2 Klacht afhandeling via het Financiële Klachteninstituut

In het geval dat de klacht ingediend bij de Klantendienst Vertegenwoordiger van RIA was afgewezen of de bovenstaand genoemde termijn om te reageren is verstreken zonder een antwoord van de eerder genoemde Klantendienst, kan de Klant (i) (zijnde een consument) zijn claim indienen bij het Financiële Klachteninstituut(Kifid) via de post naar Kifid, Postbus 93257, 2509 AG, Den Haag, Nederland; of via e-mail naar consumenten@kifid.nl; of (ii) (zijnde of niet een consument) zijn claim indienen bij de Banco de España (ter attentie van Departamento de Mercado y Reclamaciones) via post naar C/ Alcalá 48, 28014, Madrid (Spain).

MAXIMALE VERGOEDINGEN

De huidige vergoedingen van de Ria Payment Institution E.P., S.A.U. (hierna, RIA) zijn niet onderworpen aan welke vorm van beoordeling van de Bank van Spanje, zijn het MAXIMALE en gelden voor alle Klanten, zowel consumenten als niet-consumenten, waarbij RIA zich het recht voorbehoudt om lagere vergoedingen toe te passen voor zijn Klanten voor elke van de onderwerpen hieronder aangegeven.

1.- AANVULLENDE DIENSTEN

Annulering, aanpassing of teruggave van Geldzending (Notitie 1)

Vergoedingen: De kosten die ontstaan voor RIA zullen worden doorberekend aan de respectievelijke klant.

Geldzending met onvolledige of onjuiste data (Notitie 2)

Vergoedingen: De kosten die ontstaan voor RIA zullen worden doorberekend aan de respectievelijke klant.

Balans beheer (Notitie 3)

Vergoedingen: 3 euro / maand

Notitie 1 - Annulering, aanpassing of teruggave van Geldzending

RIA zal de noodzakelijke stappen ondernemen om de Betalingstransactie opdracht aangevraagd door de Verzender uit te voeren om de Betalingstransactie opdracht te annuleren, aan te passen of proberen terug te halen. 

Als de uitgevoerde acties kosten met zich meebrengen berekend door een derde partij, worden deze doorberekend naar de respectievelijke Klant, ook als deze acties niet succesvol waren vanwege redenen die niet toe te rekenen zijn aan RIA.

Notitie 2 - Betalingstransactie met onvolledige of onjuiste data

Het weglaten van welke data noodzakelijk voor de uitvoering van de Betalingstransactie of het uitvoeren van een Betalingstransactie op  basis van onvolledige informatie aangeleverd door de Klant zal geen extra kosten met zich meebrengen voor de desbetreffende Klant, hoewel kosten gemaakt door RIA voor ondernomen stappen om te informeren over de onmogelijkheid voor RIA om de Betalingstransactie uit te voeren worden doorberekend aan de desbetreffende Klant, zelfs als de genoemde acties niet succesvol waren vanwege redenen die niet toe te rekenen zijn aan RIA, alsook de kosten die ontstaan zijn voor RIA vanwege het terughalen van het geld als het uiteindelijk niet mogelijk is om Betalingstransactie te betalen of  als RIA besluit om de niet-bestaande, onvolledige of onjuiste data niet te lokaliseren en het geld terug te geven aan de betreffende Klant of zijn betaalprovider.

Notitie 3 - Balans beheer

In het geval dat het geld dat is ontvangen van de Klant in bezit is van RIA aan het eind van de Werkdag volgend op dag dat het is ontvangen, zal het worden gestort op een aparte rekening van een kredietinstelling of zal worden geïnvesteerd in veilige, liquide laag risico activa als vastgesteld in de toepasbare wetten en reglementen. Voor het uitvoeren van deze procedures, en nadat een periode van drie (3) maanden zijn verstreken sinds de ontvangst van het geld voor de Betalingstransactie zonder dat de betalingsopdracht is uitgevoerd of het geld is teruggestuurd naar de Verzender, kan RIA een maandelijks bedrag in rekening brengen voor dit geld.

RIA Lithuania UAB. © 2024 Continental Exchange Solutions, Inc. Alle rechten voorbehouden.