PRELIMINÄR INFORMATION OCH ALLMÄNNA VILLKOR TILLÄMPLIGA PÅ BETALNINGSTRANS-AKTIONER

 

ETT.- Om RIA

Ria betalningsinstitut E.P, S.A.U. (hädanefter RIA), med registreringsnummer (CIF) A-80696792 och huvudkontor beläget på Calle Cantabria 2, 28108, Alcobendas, Madrid (Spanien), godkänns som betalningsinstitut av Spaniens ekonomi- och finansdepartement den 28 juli 2011. RIA innehar licensnummer 6842 i Bank of Spain (RIA:s licensuppgifter kan nås på www.bde.es). RIA kan kontaktas vis post på dess huvudkontoradress, vilken anges i dessa villkor, via telefon (+34 91 7613760 eller via e-post på TitularServicioCliente@riafinancial.com.

RIA tillhandahåller betaltjänster med hjälp av ombud i Sverige, vilka är registrerade av Finansinspektionen. Syftet med dessa allmänna villkor är att fastställa rättigheter och väsentliga skyldigheter mellan RIA och dess kunder i tillhandahållandet av betaltjänster som regleras genom lag 19/2008, av den 23 november, om betaltjänster och övriga relaterade brådskande ärenden av ekonomisk natur (hädanefter “Betaltjänstlagen”), för att möjliggöra utförandet av betalningstransaktioner genom att underteckna, i förekommande fall, respektive enskilda avtal, vilka fastställer de specifika villkor som är tillämpliga på den specifika betaltjänsten i fråga (hädanefter “Enskilda betalningsordrar”). Dessa villkor överensstämmer med Swedish Payment Services Act (Sw. lagen (2010:751) om betaltjänster), vilken gäller för RIA i form av ett EES-baserat betalningsinstitut som tillhandahåller betaltjänster genom ombud i Sverige.

TVÅ.- Definitioner

Följande begrepp, vilka används i dessa villkor kommer att ha den betydelse och omfattning som anges nedan:

Med “Stödmottagare” avses en Kund som ska motta medel från en Avsändare.

Med “Arbetsdag” avses alla dagar då Avsändarens eller Stödmottagarens betaltjänstleverantörer, vilka är delaktiga i utförandet av betalningstransaktionen, har öppet, för de syften som är nödvändiga för utförandet av en betalningstransaktion.

Med “Kund” avses, (i) inom ramen för begreppet “konsument”, en fysisk person, vilken i betaltjänsteavtal, agerar i syften som inte är relaterade till dennes ekonomiska, kommersiella eller yrkesmässiga verksamhet; och (ii) inom ramen för begreppet “Icke-konsument”, en fysisk eller juridisk person, vilken i betaltjänsteavtal agerar i utvecklingen av dennes ekonomiska, kommersiella eller yrkesmässiga verksamhet.

Begreppet “Penningöverföring” avser en betaltjänst som möjliggör mottagande av medel från en Avsändare utan skapande av ett betalningskonto i Avsändarens eller Stödmottagarens namn, enbart i syfte att överföra ett motsvarande belopp till en Stödmottagare eller till en annan betaltjänstleverantör som agerar på uppdrag av Stödmottagaren, eller medel vilka ska mottas på Stödmottagarens vägnar och vilka ska tillgängliggöras för denne;

“Betalningstransaktion” avser en åtgärd, initierad av Avsändaren eller Stödmottagaren, i förekommande fall, vilken består i placering, överföring, eller uttag av medel, oavsett vilka underliggande skyldigheter som föreligger mellan de två; och

Med “Avsändare” avses en Kund som ger en betalningstransaktions- anvisning för överföring av medel till en stödmottagare.

TRE.- Tillämpningsområde

Dessa allmänna villkor tillämpas på följande betaltjänster som tillhandahålls inom det svenska territoriet:

·         Penningöverföring.

FYRA.- Kundåtgärder

Vid upphandling av produkter eller tjänster relaterade till Betalningstransaktioner där RIA är betaltjänsteleverantör, ska Kunden betraktas som “konsument” eller “icke-konsument” och dess åtgärder kommer att överenskommas i enlighet med gällande lagar och bestämmelser. 

FEM.- Informationsförpliktelser innan utförandet av en Betalningstransaktion

Den information som Avsändaren måste tillhandahålla RIA, vilken fastställs av RIA från tid till annan, inkluderar utan begränsning följande:

Data om Avsändaren:

Fysiska personer: Fullständigt namn, efternamn, giltigt och gällande identifieringsnummer (uppehållskort, ID-kort, pass, eller giltigt och gällande identifieringsdokument i hemlandet, vilket innefattar fotografi och namnteckning), nationalitet, yrke, födelsedatum, giltig postadress, telefonnummer, och det syfte i vilket Betalningstransaktionen görs.

Juridiska personer: Inkorporeringsdokument, Bolagsordning, Intyg från Bolagsregistret, Bolagets skattekod och/eller all annan dokumentation vilken fastställs av RIA från tid till annan. När affärsrelationen inleds kan information efterfrågas kring bolagets aktieinnehav och kontrollstruktur.

I händelse av att Avsändaren agerar genom ett ombud eller en representant, måste en kopia av det ursprungliga identifieringsdokumentet inlämnas, ett identifieringsdokument för representanten i original, och ett dokument som styrker dennes nuvarande fullmakt.

Avsändaren förbinder sig att kontrollera riktigheten och integriteten hos de uppgifter som är relaterade till de betalningstransaktioner som denne ålägger RIA att genomföra vid de betaltjänster som beskrivs i avsnitt Tre av dessa villkor, i synnerhet avseende stödmottagarens identifieringsuppgifter och de ekonomiska villkoren för den enskilda betalningsordern, en order som kommer att ha ett unikt nummer för framtida spårning, eller en unik identifierare. Sådana enskilda betalningsordrar tillsammans med dessa villkor, utgör i enlighet med Betaltjänstlagen det enskilda avtalet som kommer att styra den betalningstransaktionen.

När en betalningstransaktion genomförs i enlighet med de anvisningar som har mottagits från Avsändaren och registrerats i den enskilda betalningsordern, kommer denna att anses ha blivit korrekt utförd i relation till den angivna stödmottagaren. I händelse av att några av de uppgifter som har tillhandahållits av Avsändaren är felaktiga, kommer RIA därför inte att ansvara för att betalningstransaktionen ej genomförs, eller för ett felaktigt genomförande av densamma.

RIA kommer att lagra kopior av Kundens identifieringsdokument i ett optiskt, magnetiskt eller elektroniskt format för att säkerställa deras integritet, en korrekt läsning av uppgifterna, att manipulation av desamma är omöjlig, och en korrekt lagring och lokalisering av dem.

Det belopp som en Kund ska betala för en betalningstransaktion ska krediteras till ett bankkonto som innehas av RIA, om det styrs av RIA.

Dessutom kommer förbättrade due diligence-åtgärder att antas för identifiering av och bättre kunskap om kunderna i betalningstransaktioner, vilkas belopp, antingen enskilda eller sammanslagna, under varje kalenderkvartal överstiger 3000 Euro, eller för vilket annat belopp eller vilken annan period som helst, som fastställs av RIA från tid till annan eller om företaget efter eget gottfinnande bedömer detta vara nödvändigt under särskilda omständigheter.

Om du vid något tillfälle har valt digital leverans av ditt kvitto, kan du ändra detta alternativ för att få ditt kvitto i pappersform vid tidpunkten för inlämnandet av en Individuell Betalningsorder.

SEX.- Kostnader och tillämpliga avgifter

För RIA:s tillhandahållande av betaltjänster, inklusive penningöverföring, måste Kunden, oavsett om denne agerar i egenskap av Avsändare eller Stödmottagare, betala de kostnader och provisioner som är tillämpliga på betalningstransaktionen i fråga, i enlighet med den betalning som genomförs för den enskilda betalningsordern.

Stödmottagaren av en betalningstransaktion kommer att utbetalas det nettobelopp som är registrerat i den enskilda betalningsordern som skickas till Avsändaren, efter avdrag av eventuella kostnader och skatter, i förekommande fall, som kan ha tillämpats på betalningstransaktionen i mottagarlandet.

De kostnader och provisioner som har ackumulerats till förmån för betaltjänstleverantören av den andra involverade parten i Betalningstransaktionen, kommer att bäras av den senare, så att stödmottagaren endast behöver bära de kostnader som krävdes, i förekommande fall, av den mottagande betaltjänstleverantören.

För betalningstransaktioner i vilka Kunden är stödmottagare, kan RIA dra av sina kostnader från det överförda beloppet innan detta betalas, med undantag för de betalningstransaktioner som har initierats genom RIA, där betalningstransaktionens totala belopp kommer att betalas utan avdrag.

I händelse av att tre (3) månader har förflutit sedan mottagandet av medel för betalningstransaktioner, utan att betalningsordern har genomförts och utan att medlen har återbetalats till Avsändaren, kan RIA ta ut en månatlig avgift för nämnda medel i syfte att hantera saldot.

Information avseende villkoren för RIA:s tillhandahållande av betaltjänster, inklusive penningöverföring, tillhandahålls kostnadsfritt till Kunden. Emellertid kan RIA överlåta kostnader som har orsakats av återkallelser av betalningstransaktioner, och kostnader som uppkommer vid återförvärv av medel för betalningstransaktioner med en felaktig stödmottagaridentifierare.

Tillämpliga växelkurser, i förekommande fall, för den implicita valutakonverteringen i Betalningsordern, kommer att tillgängliggöras till Kunder tillsammans med de provisioner som är tillämpliga på Betalningstransaktionen från tid till annan, och kommer att godkännas av Kunden genom en underskrift av varje enskild betalningsorder.

SJU.- Samtycke, oåterkallelighet och annullering av betalningstransaktioner

Samtycke:

Avsändarens samtycke till utförandet av en betalningstransaktion ges genom att underteckna motsvarande enskilda betalningsorder.

RIA är inte ansvarigt för Kundens förlust eller missbruk av bevisdokumentationen för den enskilda betalningsordern, vilken har tillhandahållits av RIA.

Oåterkallelighet:

Avsändaren kan inte återkalla en betalningsordertransaktion efter att den har mottagits av RIA och skickats till betaltjänstleverantören.

Annullering av Betalningstransaktioner:

Avsändaren kan närsomhelst dra tillbaka sitt samtycke innan ovan angivna oåterkalleliga datum. RIA kan ta ut avgifter för återkallelse av Avsändarens samtycke, enligt överenskommelse med denne, för varje enskild betalningsorder.

Betalningstransaktioner kan inte genomföras om Avsändaren inte kunde eller vägrade att tillhandahålla den begärda informationen och/eller dokumentationen, eller när detta var nödvändigt enligt RIA:s interna kontrollförfaranden, eller i överensstämmelse med tillämpliga lagar och bestämmelser.

När en avsändare önskar att annullera en betalningstransaktion personligen, ska han/hon inställa sig vid den inrättning där han/hon beställde denna, tillsammans med kvittot för respektive enskilda betalningsorder.   Endast efter kontroll av att betalningstransaktionen inte har betalats till mottagarlandet till en stödmottagare, kan RIA fortsätta genomföra annulleringen.

Om en betalningstransaktion annulleras, kommer RIA att ersätta medlen till Avsändaren genom ombudet, genom sin/a egen/egna RIA-butik/-er, eller genom en insättning på Avsändarens bankkonto.

ÅTTA.- Genomförande av betalningstransaktioner:

8.1. Mottagande av betalningstransaktioner

Tidpunkten för mottagandet av en betalningstransaktion ska vara den då RIA mottar denna. Om mottagartidpunkten inte infaller under en av RIA:s arbetsdagar, kommer Betalningstransaktionen att anses ha mottagits följande arbetsdag.

Betalningstransaktioner kommer att genomföras när Avsändaren har ställt tillräckliga medel till RIA:s förfogande.

RIA förbehåller sig rätten att neka genomförandet av en betalningstransaktion, om Avsändaren innan denna inte tillhandahåller RIA alla medel, inklusive i de fall där Avsändaren saknar tillräckliga medel på betalkontot, för genomförandet av denna.  I händelse av att RIA nekar genomförandet av en betalningstransaktion, kommer institutet att underrätta Avsändaren om nämnda avvisande, och om möjligt, om orsakerna till detta, såväl som förfarandet för att korrigera eventuella fel som ledde till ett dylikt avvisande, såvida inte eventuella lagar och bestämmelser förbjuder ett sådant underrättande.

Avvisade Betalningstransaktioner kommer inte att anses mottagna, enligt avsnitt 8.2. nedan.

Betalningstransaktioner som har initierats på papper ska anses ha mottagits följande arbetsdag.

8.2. Genomförandeperiod och valuteringsdatum

a) Tillämpningsområde.- det har uttryckligen överenskommits att bestämmelserna för genomförandeperioden och valuteringsdatumet endast ska tillämpas på Betalningstransaktioner gjorda i [(i) svenska kronor (ii) i Euro (om tillgängliga genom RIA) eller (iii) konverterat från Euro till en annan valuta för ett land inom Europeiska unionen, i vilket båda betaltjänstleverantörerna är stationerade, inom densamma.

b) Betalningstransaktioner i vilka RIA agerar som Avsändarens betaltjänstleverantör. I förhållande till betalningstransaktioner i vilka RIA agerar som Avsändarens betaltjänstleverantör, kommer RIA att säkerställa att beloppet för betalningstransaktionen betalas till kontot för stödmottagarens betaltjänsteleverantör, senast vid slutet av den arbetsdag som följer efter tidpunkten för mottagandet av betalningstransaktions-ordern.  Om mottagartidpunkten inte infaller under en av RIA:s arbetsdagar, kommer betalningstransaktionen att anses ha mottagits följande arbetsdag. Dessa villkor kommer att utökas med en arbetsdag, vid betalningstransaktioner som görs på papper.

c) Betalningstransaktioner i vilka RIA agerar som Stödmottagarens betaltjänsteleverantör. Vid betalningstransaktioner där RIA agerar som stödmottagarens betaltjänstleverantör, kommer RIA att tillgängliggöra medlen för betalningstransaktionen senast arbetsdagen efter den dag då medlen från Avsändarens betaltjänstleverantör  mottogs.

Betalningstransaktioner där betaltjänstleverantörer är stationerade utanför Europeiska unionen omfattas inte av ovanstående bestämmelser om genomförandedatum och valuteringsdatum, såvida ej annat anges i detta dokument.  I dessa fall kommer genomförandetidsfristerna att vara beroende av stödmottagarens betaltjänsteleverantör, och RIA förbinder sig att genomföra transaktionen (endast som Avsändarens betaltjänstleverantör) inom en period av högst tre arbetsdagar efter mottagandet av betalningstransaktions-ordern.

8.3. Omöjlighet att genomföra en betalningstransaktion

I händelse av att medel mottagna från Avsändare eller genom en annan betaltjänstleverantör, vilka ska betalas till Stödmottagaren, är RIA tillhands vid slutet av den arbetsdag som följer efter den dag då de mottogs,  kommer de att sättas in på ett separat konto i ett kreditinstitut, eller kommer att investeras i säkra, likvida och lågrisktillgångar, enligt tillämpliga lagar och bestämmelser.

8.4 Staged Sending Service

RIA kan ge tillgång tillgång till Staged Sending Service för de avsändare som så önskar. Genom denna tjänst kan avsändare använda RIA -applikationen (tillgänglig för iOS och Android) för att utföra betalningstransaktioner där operationen är konfigurerad och senare, när betalningstransaktionen är konfigurerad, betalas den kontant eller med kreditkort samma dag inför en RIA -agent som har Staged Sending Service

För att kunna använda Staged Sending Service måste avsändarna, när RIA -applikationen har laddats ner, registrera sig genom att alltid tillhandahålla den personliga information som RIA kräver av dem. Uppgifterna kan bland annat innehålla avsändarens namn och efternamn, hans e-postadress, avsändarens nationalitet, födelsedatum, yrke, rekommendationskod eller dess telefonnummer. På samma sätt kommer det att vara nödvändigt att tillhandahålla all information som krävs för operationen såväl som för de mottagarna till vilka du vill skicka pengar, inklusive men inte begränsat till det land som pengarna ska skickas till, detaljer om mottagaren (namn, efternamn, nationalitet och/eller identitetshandling) beloppet som ska skickas (i euro) beloppet som mottagaren ska ta emot (i utsedd lokal valuta), mottagningssättet för mottagaren (som kommer att inkludera de enheter som kan göra betalningen till den utsedda mottagaren i det land där denne mottar medlen) eller avsändarens betalningsmetod för betalningstransaktionen. Avsändaren kan avbryta betalningstransaktionen under konfigurationen. Baserat på informationen som tillhandahålls under konfigurationen av en betalningstransaktion kommer RIA att ange avsändarens kostnad innan avsändaren fortsätter att validera den.

Under registreringsprocessen i RIA -applikationen och konfigurationen av en eventuell betalningstransaktion är det möjligt att RIA kräver att avsändaren bekräftar den mobila enhet som används och skickar sms till mobilen som har tillhandahållits för att ange den i de motsvarande rutorna som RIA har inom applikationen. Under alla omständigheter måste avsändaren acceptera sekretesspolicyn och villkoren innan en betalningstransaktion görs. RIA sparar som standard de mottagare som avsändaren har angett. När betalningstransaktionen har konfigurerats och validerats av RIA och avsändaren, kommer avsändaren en streckkod som identifierar den betalningstransaktion som han just har konfigurerat. Därefter kommer avsändaren att kunna komma åt listan över RIA -agenter där de kommer att kunna betala ut pengarna i betalningstransaktionen.  I vilket fall som helst kommer RIA att ange mottagaren det belopp som ska betalas i den lokala valutan och det belopp som mottagaren ska ta emot på destinationen, och i det första fallet dela upp kostnaderna för betalningstransaktionen som RIA kommer att debitera avsändaren. För att slutföra betalningstransaktionen måste avsändaren besöka ett auktoriserat RIA -kontor i sitt agentnätverk som tillhandahåller Staged Sending Service, visa streckkoden för betalningstransaktionen och deras giltiga Id-kort, enligt gällande föreskrifter. När RIA -agenten har validerat all denna information kommer den att bekräfta att avsändaren kan fortsätta betala betalningstransaktionen. När denna har betalat får denna ett kvitto på betalningstransaktionen från agenten eller får kvittot via RIA -applikationen. I de fall där agenten begär det måste avsändaren fortsätta att underteckna kvittot på betalningstransaktionen. I de fall där RIA skickar ett elektroniskt kvitto behöv avsändaren inte underteckna något kvitto, endast ta emot ett kontantkvitto från RIA -agenten, och avsändaren måste komma åt RIA -applikationen om kvittot på betalningstransaktionen vill kommas åt. Alla betalningstransaktioner i Staged Sending Service, när de har validerats och de har fått samtycke via RIA -applikationen, ska betalas samma bankdag innan 23:59. Om betalningstransaktionen inte betalas av avsändaren kommer den automatiskt att annulleras. RIA rekommenderar att avsändaren kontrollerar agentens öppettider innan de besöker en agent.

NIO.- Betalningstransaktioner som involverar valutakonvertering och valutaväxlingstjänster

RIA kommer att tillgängliggöra de valutaväxlingskurser som är tillämpliga på betalningstransaktioner för sina Avsändare. Under alla omständigheter ska växelkurserna meddelas till Avsändaren innan dennes godkännande till utfärdandet av en Betalningstransaktionsorder, och kommer att inkluderas i den enskilda betalningstransaktionsordern som innehåller betalningen av denna.

Betalning till Stödmottagaren av beloppet för den betalningstransaktion som har beställts av Avsändaren, kommer att göras kontant, eller genom att kreditera beloppet till kontot i motsvarande valuta, i enlighet med mottagarlandet, såvida inte detta, till följd av avtalet mellan Avsändaren och/eller affärsrelationen som RIA innehar med Stödmottagarens korrespondent eller betaltjänstleverantör, kan betalas med hjälp av annan betalningsmetod och/eller i en annan valuta än mottagarlandets.

Under alla omständigheter, förbehåller sig RIA rätten att neka alla betalningstransaktioner som, i enlighet med institutets interna regulatoriska kontroller kräver ytterligare förtydliganden och förhindrar deras omedelbara genomförande.

TIO.- Icke godkända eller felaktigt utförda betalningstransaktioner

När Kunden är medveten om att en icke godkänd eller felaktigt utförd betalningstransaktion har ägt rum, måste denne, utan onödigt dröjsmål, underrätta RIA om detta faktum, för att kunna gå vidare med rättelsen.

Med undantag för de fall där RIA inte har tillhandahållit eller tillgängliggjort för Kunden den information som är relaterad till betalningstransaktionen, ska den underrättelse som avses i föregående avsnitt, om beloppet för  betalningstransaktionen, i förekommande fall, ske inom en period av högst tretton (13) månader från debiterings- eller betalningsdagen.

När RIA agerar i egenskap av Avsändarens betaltjänsteleverantör, kommer man att omedelbart återbetala beloppet för den icke godkända betalningstransaktionen i alla fall där det inte är möjligt att påvisa att (i) betalningstransaktionen var autentiserad, korrekt registrerad och redovisad, eller (ii) påverkad av ett tekniskt fel eller annan skada.

ELVA.- Dataskydd

RIA:s integritetspolicy (tillgänglig genom att klicka på länken till "Sekretesspolicy" på www.riamoneytransfer.com) fastställer de villkor enligt vilka RIA behandlar personuppgifter insamlade från Kunder, eller vilka Kunder i annat fall tillhandahåller eller har tillhandahållit till RIA.

TOLV.- Tillämplig lagstiftning

De rättsliga förhållanden som anges i dessa villkor styrs av de enskilda avtalen som framgår av enskilda betalningsordrar och, för ärenden som inte framgår av dessa, Betaltjänstlagen, Föreskrift EHA/1608/2010, av den 14 juni, Betaltjänstlagen och alla övriga tillämpliga spanska eller svenska lagar och bestämmelser.

RIA KUNDSERVICE:

Armégatan 40, 5 tr,171 71 Solna, Sweden.
Tlf. +46-(0)200884669
E-mail infose@riafinancial.com  

Kunder måste personligen inlämna sina klagomål skriftligen (i) till något av kontoren vid RIA BETALNINGSINSTITUT, E.P., S.A.U;  (ii) via post för kännedom för kundservicerepresentanten vid RIA BETALNINGSINSTITUT, E.P., S.A.U., Calle Cantabria 2 - 2º, A - 1, Alcobendas 28108; eller (iii) via e-post till TitularServicioCliente@riafinancial.com.

Kundserviceavdelningen kommer att svara på de klagomål som har inlämnats av kunder inom en period av högst femton (15) arbetsdagar efter mottagandet av klagomålet, såvida inte tidsfristen för det slutgiltiga svaret, enligt exceptionella omständigheter (vilka ska underrättas Kunden av RIA inom en dylik period) måste utökas till högst en (1) månad från mottagandet av klagomålet.

Om Kunden (som är en konsument) inte samtycker till RIA:s svar, kan denne också inlämna ett klagomål till Allmänna Reklamationsnämnden Allmänna Reklamationsnämnden), Box 174, 101 23 Stockholm, Sweden. Denne kan även inleda ett ärende vid en svensk allmän domstol eller ansöka om hjälp från Konsumentombudsmannen. Ytterligare information om konsumenträttigheter och klagomålsförfaranden i Sverige är tillgängliga på Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se.

 

MAXIMALA AVGIFTER

De nuvarande avgifterna hos Ria betalningsinstitut, E.P., S.A.U. (hädanefter RIA) omfattas inte av någon form av granskning av Bank of Spain, är MAXIMALA, och tillämpas på alla Kunder, både konsumenter och icke-konsumenter, och RIA förbehåller sig rätten att tillämpa lägre avgifter för dess kunder, för alla beskrivna objekt.

1.- TILLÄGGSTJÄNSTER

 

Tilläggstjänster

AVGIFTER

Annullering, ändring eller återbetalning av penningöverföringar (Anmärkning 1)

Avgifter: De kostnader som uppkommer för RIA kommer att överlåtas till respektive Kund.

Penningöverföringar med otillräcklig eller felaktig data (Anmärkning 2)

Avgifter: De kostnader som uppkommer för RIA kommer att överlåtas till respektive Kund.

Saldohantering (Anmärkning 3)

Avgifter: € 3.00/månad (eller motsvarande belopp i svenska kronor)

 

Anmärkning 1. Annullering, ändring eller återbetalning av penningöverföringar.

RIA kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra en betalningstransaktionsorder utfärdad av Avsändaren, för att annullera, ändra eller försöka dra tillbaka en betalningstransaktionsorder.

Om de genomförda åtgärderna involverar kostnader som debiteras av tredje part, kommer dessa att överlåtas till respektive Kund, även om nämnda åtgärder inte lyckades av skäl som inte kan hänföras till RIA.

Anmärkning 2. Penningöverföringar med otillräcklig eller felaktig data.

Utelämnande av nödvändiga data för genomförandet av en betalningstransaktion, innebär inte att en extra avgift för denna tas ut till respektive kund, även om de kostnader som RIA ådragit sig för alla åtgärder som vidtas för att erhålla de uppgifter som krävs för att betala betalningstransaktionen enligt avsnittet 8.2 ovan,  kommer att överlåtas till respektive kund, även om de nämnda åtgärderna misslyckas av skäl som inte kan hänföras till RIA, liksom de kostnader som uppstår för RIA för återförvärv av medlen, om det inte slutligen är möjligt att betala betalningstransaktionen, eller om RIA beslutar att inte lokalisera den obefintliga, ofullständiga eller felaktiga informationen och återbetala medlen till respektive kund eller dess betaltjänstleverantör. 

Anmärkning 3. Saldohantering.

I händelse av att medel mottagna från Kunder är RIA tillhands vid slutet av den arbetsdag som följer efter den dag då de mottogs,  kommer de att sättas in på ett separat konto i ett kreditinstitut, eller investeras i säkra, likvida och lågrisktillgångar, enligt tillämpliga lagar och bestämmelser. För att genomföra dessa förfaranden, och efter en period av tre (3) månader från mottagande av medel utan att betalningstransaktionen har genomförts, eller att medlen har återbetalats till respektive Kund, kan RIA ta ut en månatlig provision på sådana medel. 

RIA Lithuania UAB. © 2024 Continental Exchange Solutions, Inc. Alla rättigheter förbehållna.