WSTĘPNE INFORMACJE I WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO TRANSAKCJI PŁATNICZYCH

("Zasady i warunki")

1. O RIA

Ria Instytucja Płatnicza E.P., S.A.U. (dalej "RIA", "my" lub "nas"), o numerze rejestracyjnym (CIF) A- 80696792 z siedzibą przy Calle Cantabria 2, 28108, Alcobendas, Madryt (Hiszpania) jest upoważniony przez Ministerstwo Gospodarki i Skarbu Hiszpanii jako Instytucja Płatnicza od 28 lipca 2011 roku i jest upoważniony do świadczenia usług płatniczych w Polsce poprzez swoich agentów usług płatniczych w Polsce. RIA posiada licencję nr 6842 w Banku Hiszpanii (szczegóły dotyczące licencji RIA można znaleźć na stronie www.bde.es). Z RIA można się skontaktować listownie na adres siedziby wskazany w niniejszym dokumencie, telefonicznie (+48-223070146) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres PL_Support@riamoneytransfer.com.

Celem niniejszego Regulaminu jest ustalenie praw i istotnych obowiązków pomiędzy RIA a jej klientami w zakresie świadczenia usług płatniczych uregulowanych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 1075 (dalej "Ustawa o usługach płatniczych"), umożliwienie realizacji Transakcji płatniczych na dyspozycje otrzymane przez RIA od Nadawcy do realizacji (dalej "Indywidualne Zlecenia Płatnicze"), poprzez podpisanie, w stosownych przypadkach, odpowiednich umów indywidualnych ustanawiających szczegółowe warunki mające zastosowanie do danej usługi płatniczej.

Niniejszy Regulamin dotyczy wyłącznie osób korzystających z usługi przekazu pieniężnego RIA w celach niezwiązanych z działalnością zarobkową lub zawodową.

AKCEPTUJĄC NINIEJSZE WARUNKI, WYRAŻASZ ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE TYCH WARUNKÓW. NIE KORZYSTAJ Z ŻADNYCH NASZYCH USŁUG, JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ TYCH WARUNKÓW. NINIEJSZE WARUNKI STANOWIĄ PRAWNIE WIĄŻĄCĄ UMOWĘ I WAŻNE JEST, ABYŚ POŚWIĘCIŁ CZAS NA ICH DOKŁADNE PRZECZYTANIE.

2. Definicje

Następujące terminy użyte w niniejszych Warunkach będą miały znaczenie i zakres wskazany poniżej:

"Obowiązujące przepisy o ochronie danych" oznaczają przepisy, o których mowa w pierwszym akapicie punktu 11;

"Beneficjent" oznacza osobę, która ma otrzymać środki od Nadawcy, będącą osobą fizyczną i akceptowaną przez nas, która otrzymuje przekaz pieniężny za pośrednictwem wyznaczonego Dostawcy Płatności, przelewem bankowym na konto bankowe takiej wyznaczonej osoby lub za pośrednictwem naszej usługi doręczenia do domu (jeśli dotyczy);

"Dzień Roboczy" oznacza dzień, w którym odpowiedni dostawca usług płatniczych Nadawcy lub dostawca usług płatniczych Beneficjenta biorący udział w realizacji Transakcji Płatniczej jest otwarty w celu prowadzenia działalności w zakresie wymaganym do realizacji Transakcji Płatniczej;

"Klient" oznacza, gdy RIA działa jako dostawca usług płatniczych oraz w kontekście strony internetowej "consumer", Nadawcę, Beneficjenta lub obu, którzy działają w celach niezwiązanych z ich działalnością zarobkową lub zawodową;

"Dzień otrzymania" oznacza dzień, w którym Indywidualne Zlecenie Płatnicze uznaje się za otrzymane zgodnie z punktem 8.1, pierwszy akapit, poniżej;

"EOG" oznacza Europejski Obszar Gospodarczy;

"Data wejścia w życie" będzie miała znaczenie nadane jej w trzecim akapicie punktu 3 niniejszych Warunków;

"Środki" oznaczają (i) w kontekście otrzymywania środków pieniężnych od Nadawcy, kwotę otrzymaną przez RIA z uwzględnieniem wszelkich stosownych opłat i kosztów związanych z Transakcją Płatniczą; oraz (ii) w kontekście udostępniania środków pieniężnych Beneficjentowi, środki pieniężne otrzymane od Nadawcy, które mają być wypłacone Beneficjentowi, pomniejszone o wszelkie stosowne opłaty i koszty;

"IBAN" oznacza międzynarodowy numer rachunku bankowego zdefiniowany w punkcie 5, podpunkt (iv) poniżej;

"Indywidualne Zlecenia Płatnicze" mają znaczenie nadane im w drugim akapicie punktu 1 powyżej;

"Przekaz pieniężny" oznacza usługę płatniczą, która umożliwia otrzymanie środków od Nadawcy bez tworzenia rachunku płatniczego w imieniu Nadawcy lub Beneficjenta, wyłącznie w celu przekazania równowartości kwoty Beneficjentowi lub innemu dostawcy usług płatniczych, który działa w imieniu Beneficjenta;

"Dostawca Płatności" oznacza nas, osobę fizyczną lub prawną działającą jako zewnętrzny dostawca usług płatniczych lub agenta działającego w naszym imieniu, który wypłaca Transakcję Płatniczą zainicjowaną przez Nadawcę na rzecz Beneficjenta w kraju przeznaczenia wskazanym przez Nadawcę;

"Ustawa o usługach płatniczych" ma znaczenie nadane jej w drugim akapicie punktu 1 powyżej;

"Transakcja Płatnicza" oznacza działanie zainicjowane przez Nadawcę lub Beneficjenta, w zależności od przypadku, polegające na umieszczeniu, przekazaniu lub wycofaniu Środków Pieniężnych, bez względu na jakiekolwiek zobowiązania leżące u podstaw tych działań;

"RIA", "my" lub "nas" oznacza termin, o którym mowa w pierwszym akapicie punktu 1 powyżej;

"Nadawca" oznacza osobę, która składa Indywidualne Zlecenie Płatnicze dotyczące wypłaty Środków Pieniężnych na rzecz Beneficjenta;

"Usługa wysyłania etapowego" (gdy RIA ją udostępnia) oznacza usługę do dyspozycji Klientów, o której szerzej mowa w punkcie 8.5 poniżej;

"Warunki" oznaczają zbiór zasad ustanowionych w niniejszym dokumencie i wszelkich innych dokumentach załączonych lub włączonych przez odniesienie; oraz

"Szczegóły Transakcji" mają znaczenie nadane im w piątym akapicie punktu 8.1 niniejszych Warunków.

1Maksymalne stawki opłat za usługi dodatkowe znajdują się na końcu niniejszego Regulaminu.

3. Zakres stosowania i zmiany

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do następujących usług płatniczych, które są świadczone na terytorium Polski:

 • Przekazywanie pieniędzy.
 • Możemy od czasu do czasu zmieniać niniejszy Regulamin, aby dostosować się do zmian w prawie lub wymogów regulacyjnych albo ze względu na zmiany warunków rynkowych.

  Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek zmiany w niniejszych Warunkach, zrobimy to za pomocą wiadomości e-mail i/lub poprzez umieszczenie zmienionej wersji Warunków na tej samej stronie internetowej, na której się znajdują. Poinformujemy Cię również o dacie, od której każda zmiana będzie obowiązywać ("Data wejścia w życie").

  Zmiany wprowadzane przez nas do niniejszego Regulaminu będą zazwyczaj dotyczyć wyłącznie Indywidualnych Zleceń Płatniczych składanych po Dacie Wejścia w Życie, ale będą również dotyczyć Indywidualnych Zleceń Płatniczych składanych przed Datą Wejścia w Życie, jeśli będziemy do tego zobowiązani przepisami prawa lub wymogami regulacyjnymi. W każdym przypadku i dla uniknięcia wątpliwości, zaktualizowana wersja niniejszych Warunków zastępuje wszelkie poprzednie wersje.

  4. Działania klientów

  Przy zawieraniu umowy na jakikolwiek produkt lub usługę związaną z Transakcjami płatniczymi Klient będzie uważany za "konsumenta" zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Nasze zobowiązania wynikające z niniejszego Regulaminu są uzależnione od przyjęcia Cię w poczet Klientów, co zależy od naszego wyłącznego uznania i zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług płatniczych na Twoją rzecz bez podania przyczyny. Musisz niezwłocznie dostarczyć wszelkie informacje i dokumenty, których możemy od Ciebie zażądać w dowolnym momencie, aby umożliwić nam spełnienie wszelkich wymogów prawnych związanych z usługami płatniczymi, w tym wymogów przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także wyrażasz zgodę na kontaktowanie się z Tobą w tych celach.

  5. Obowiązki informacyjne przed wykonaniem Transakcji płatniczej

  Nadawca i Beneficjent muszą dostarczyć RIA informacje i dokumentację określoną przez RIA od czasu do czasu, która może obejmować między innymi następujące elementy:

  1. Imię, nazwisko, dokument tożsamości i inne dane identyfikujące Nadawcę i Beneficjenta;
  2. kraj docelowy Transakcji płatniczej;
  3. kwotę i walutę Transakcji Płatniczej;
  4. w przypadku Transakcji Płatniczej na rachunek bankowy Beneficjenta, Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego ("IBAN"), gdy taki rachunek bankowy posiada kod IBAN, lub numer rachunku bankowego, który odpowiada w każdym przypadku.
  5. W zależności od kraju przeznaczenia:
   • Rodzaj relacji z Beneficjentem;
   • Dowód posiadania środków finansowych;
   • Powód przeniesienia; i/lub
   • Wszelkie inne informacje, o które możemy od czasu do czasu prosić w związku z transferem do tego konkretnego kraju; oraz
  6. Wszelkie inne informacje lub dokumentacja potwierdzająca takie informacje o Nadawcy i/lub Beneficjencie, których możemy zażądać od czasu do czasu.

  Nadawca oświadcza, że działa w swoim własnym imieniu i jest właścicielem Funduszy.

  RIA może zażądać od Nadawcy i Beneficjenta dodatkowych informacji, które może uznać za konieczne od czasu do czasu, według własnego uznania, w celu prawidłowego wykonania Przekazu Pieniężnego lub zachowania zgodności z obowiązującym prawem i przepisami.

  Nadawca zobowiązuje się do sprawdzenia dokładności i integralności danych dotyczących Transakcji Płatniczych, gdy zleca RIA wykonanie usług przekazu pieniężnego opisanych w punkcie 3 niniejszych Warunków, w szczególności w zakresie danych identyfikacyjnych Beneficjenta oraz warunków ekonomicznych pokwitowania dla Indywidualnego Zlecenia Płatniczego, które będzie posiadało unikalny numer w celu przyszłego śledzenia. Takie Indywidualne Zlecenie Płatnicze wraz z pokwitowaniem i niniejszymi Warunkami stanowi, dla celów Ustawy o płatnościach i innych właściwych przepisów lokalnych, indywidualną umowę regulującą daną Transakcję Płatniczą.

  Gdy Transakcja Płatnicza zostanie wykonana zgodnie z Indywidualnym Zleceniem Płatniczym, zostanie uznana za prawidłowo wykonaną w odniesieniu do określonego Beneficjenta. W związku z tym, jeżeli jakiekolwiek dane podane przez Nadawcę będą nieprawidłowe z przyczyn leżących po stronie Nadawcy, RIA nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub wadliwe wykonanie Transakcji płatniczej. W celu wyjaśnienia, Nadawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane powstałe z winy RIA.

  Jeżeli Transakcja Płatnicza jest wykonywana zgodnie z unikatowym identyfikatorem Beneficjenta, uznaje się, że została wykonana prawidłowo w odniesieniu do Beneficjenta określonego przez ten unikatowy identyfikator (nawet jeśli Klient dostarczy informacje dodatkowe oprócz unikatowego identyfikatora). Jeżeli unikatowy identyfikator przekazany RIA jest nieprawidłowy, dostawca usług płatniczych nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub wadliwe wykonanie Transakcji płatniczej. RIA podejmie uzasadnione wysiłki w celu odzyskania Środków Pieniężnych zaangażowanych w Transakcję Płatniczą wykonaną zgodnie z nieprawidłowym unikalnym identyfikatorem podanym przez Klienta.

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, dla każdej Transakcji płatniczej RIA może zażądać ważnego dokumentu identyfikacyjnego i przechowywać kopie takich dokumentów identyfikacyjnych Klientów w formacie optycznym, magnetycznym lub elektronicznym, aby zagwarantować ich integralność, prawidłowe odczytanie danych, brak możliwości ich manipulacji oraz ich odpowiednie przechowywanie i lokalizację.

  RIA może w każdej chwili zażądać, aby kwota Transakcji Płatniczej została zapisana na rachunku bankowym prowadzonym przez RIA.

  Ponadto, zgodnie z wymogami prawa lokalnego, zostaną zastosowane wzmocnione środki należytej staranności w celu identyfikacji i lepszego poznania Klientów, jak również w przypadku, gdy kwota Transakcji Płatniczej, zarówno pojedynczo, jak i skumulowana w pewnym okresie, przekracza inną kwotę, która zostanie określona przez RIA od czasu do czasu zgodnie z jej procedurami zgodności z obowiązującym prawem.

  6. Wydatki i stosowne opłaty

  Za świadczenie przez RIA usługi Przekazu Pieniężnego Klient musi zapłacić RIA koszty i prowizje związane z daną Transakcją Płatniczą, które zostaną odzwierciedlone na rachunku za każde Indywidualne Zlecenie Płatnicze.

  Beneficjentowi Transakcji Płatniczej zostanie wypłacona pełna kwota zarejestrowana dla każdego Indywidualnego Zlecenia Płatniczego wystawionego na rzecz Nadawcy, przy czym rozumie się, że Beneficjent wyraża zgodę, w przypadku gdy RIA działa jako jego dostawca usług płatniczych, aby RIA potrąciła swoje koszty z przekazanej kwoty przed jej wypłaceniem.

  Jeśli dostawca usług płatniczych Nadawcy lub Beneficjenta jest inny niż RIA, taki dostawca usług płatniczych może pobierać opłaty i podatki związane z Transakcją płatniczą.

  W przypadku, gdy od otrzymania Środków na Indywidualne Zlecenie Płatnicze upłynęły trzy (3) miesiące, a Transakcja Płatnicza związana z takim Indywidualnym Zleceniem Płatniczym nie została opłacona na rzecz Beneficjenta i odpowiednie Środki nie zostały zwrócone do Nadawcy z przyczyn niezależnych od RIA, RIA może pobierać miesięczną opłatę od takich Środków w celu zrekompensowania RIA uzasadnionych kosztów poniesionych przez RIA w związku z wysiłkami RIA zmierzającymi do zwrotu Nadawcy zaległych Środków oraz zarządzaniem przez RIA Środkami w czasie, gdy są one w jej posiadaniu. Maksymalne opłaty stosowane przez RIA w odniesieniu do tych kosztów ponoszonych przez RIA zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu są określone w tabeli opłat znajdującej się na końcu niniejszych Warunków.

  Informacje dotyczące Warunków świadczenia przez RIA usług przekazów pieniężnych są przekazywane Klientowi bezpłatnie. RIA może jednak przenieść na odpowiedniego Klienta uzasadnione koszty poniesione przez RIA w związku z odwołaniem Indywidualnego Zlecenia Płatniczego oraz te, które wynikają z odzyskania Środków dla takiego Indywidualnego Zlecenia Płatniczego, w przypadku gdy Klient podał nieprawidłowy unikatowy identyfikator lub w innych przypadkach określonych w Regulaminie. W celu wyjaśnienia, Klient nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane powstałe z winy RIA.

  Kursy wymiany mające zastosowanie, w zależności od przypadku, do przeliczenia waluty implikowanego przy realizacji Transakcji Płatniczej będą udostępniane Klientom wraz z prowizjami mającymi zastosowanie do Transakcji Płatniczej od czasu do czasu i będą akceptowane przez Klienta wraz z podpisaniem każdego Indywidualnego Zlecenia Płatniczego.

  7. Zgoda, nieodwołalność i anulowanie Indywidualnych Zleceń Płatniczych.

  Zgoda:

  Zgoda Nadawcy na wykonanie Transakcji płatniczej jest wyrażana poprzez podpisanie odpowiedniego pokwitowania do Indywidualnego Zlecenia Płatniczego.

  RIA nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub niewłaściwe wykorzystanie przez Klienta pokwitowania potwierdzającego złożenie Indywidualnego Zlecenia Płatniczego przekazanego przez RIA.

  Nieodwołalność:

  Nadawca nie może odwołać Indywidualnego Zlecenia Płatniczego po jego otrzymaniu i/lub realizacji przez RIA.

  Anulowanie indywidualnych zleceń płatniczych:

  Nadawca może wycofać zgodę w dowolnym momencie przed upływem czasu nieodwołalności wskazanego powyżej. Po tym czasie Nadawca może wycofać swoją zgodę lub anulować Indywidualne Zlecenie Płatnicze tylko za zgodą RIA. RIA może obciążyć kosztami proporcjonalnymi do uzasadnionych kosztów poniesionych przez RIA w związku z cofnięciem zgody Nadawcy lub anulowaniem.

  Transakcje płatnicze mogą nie zostać wykonane, jeśli Nadawca nie był w stanie lub odmówił dostarczenia wymaganych informacji i/lub dokumentacji niezbędnej do wykonania Transakcji płatniczej lub gdy niewykonanie przez RIA Transakcji płatniczej było konieczne do zachowania zgodności z procedurami kontroli wewnętrznej RIA lub obowiązującymi przepisami prawa.

  Jeśli Nadawca chce anulować Indywidualne Zlecenie Płatnicze, musi to zrobić osobiście. RIA przystąpi do anulowania transakcji w miarę możliwości i tylko po sprawdzeniu, że Transakcja Płatnicza nie została opłacona w kraju przeznaczenia na rzecz Beneficjenta.

  Jeśli Indywidualne Zlecenie Płatnicze zostanie anulowane, RIA zwróci Środki pieniężne Nadawcy za pośrednictwem agenta, własnego sklepu RIA (jeśli istnieje) lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy Nadawcy uzgodniony z RIA. Uzasadnione koszty związane z anulowaniem, które powstaną w RIA, obciążą Nadawcę.

  8. Wykonywanie transakcji płatniczych

  8.1. Otrzymywanie indywidualnych zleceń płatności

  Momentem otrzymania Indywidualnego Zlecenia Płatniczego jest moment, w którym Indywidualne Zlecenie Płatnicze i odpowiadające mu Środki zostaną otrzymane przez RIA. Jeśli RIA otrzyma Indywidualne Zlecenie Płatnicze wraz ze Środkami Finansowymi, które mają zostać przekazane wraz z opłatami i kosztami związanymi z Transakcją Płatniczą do godziny 15.00 (GMT+1) w Dniu Roboczym, Indywidualne Zlecenie Płatnicze zostanie uznane za otrzymane przez nas w tym Dniu Roboczym ("Dzień Otrzymania"). Jeżeli Indywidualne Zlecenie Płatnicze zostanie otrzymane przez nas po godzinie 15.00 (GMT+1) w Dniu Roboczym, Indywidualne Zlecenie Płatnicze zostanie uznane za otrzymane w Dniu Roboczym następującym bezpośrednio po otrzymaniu Indywidualnego Zlecenia Płatniczego. Jeżeli moment otrzymania Indywidualnego Zlecenia Płatniczego nie jest dla RIA Dniem Roboczym, Indywidualne Zlecenie Płatnicze zostanie uznane za otrzymane następnego Dnia Roboczego.

  Niezależnie od powyższego, RIA będzie dążyć do wykonania Transakcji płatniczej dla Indywidualnego Zlecenia Płatniczego niezwłocznie po jego dostarczeniu przez Nadawcę, w którym to przypadku czas otrzymania, o którym mowa w niniejszym dokumencie, zostanie zastąpiony innym czasem wcześniejszego wykonania nieodwołalnego Indywidualnego Zlecenia Płatniczego zgodnie z punktem 7 powyżej.

  RIA zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Transakcji płatniczej, jeśli przed wykonaniem Transakcji płatniczej Nadawca nie przekaże RIA wszystkich Środków płatniczych, w tym w przypadku, gdy Nadawca inicjuje Transakcję płatniczą za pomocą karty płatniczej lub w przypadku podejrzenia lub rzeczywistego oszustwa lub zagrożenia bezpieczeństwa. W przypadku, gdy RIA odmówi wykonania Transakcji płatniczej, powiadomi Nadawcę o tej odmowie i, jeśli to możliwe, o jej przyczynach, a także o procedurze naprawy ewentualnych błędów, które doprowadziły do tej odmowy, chyba że obowiązujące prawo lub przepisy zabraniają takiego powiadomienia.

  Odrzucone indywidualne Zlecenia Płatnicze nie będą uznawane za otrzymane dla celów punktu 8.2 poniżej.

  Dla każdego Indywidualnego Zlecenia Płatniczego przekażemy Nadawcy następujące informacje w formie pokwitowania, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej:

  1. numer referencyjny umożliwiający Nadawcy identyfikację Transakcji Płatniczej i Beneficjenta;
  2. numer kodu PIN unikalny dla każdej Transakcji Płatniczej;
  3. kwotę Transakcji Płatniczej podaną w walucie użytej w Indywidualnym Zleceniu Płatniczym;
  4. potwierdzenie wszelkich opłat i/lub kosztów Klienta związanych z Transakcją Płatniczą, które Nadawca musi nam zapłacić;
  5. kurs wymiany zastosowany przez nas do wykonania Transakcji Płatniczej oraz kwota Transakcji Płatniczej po przeliczeniu waluty (jeżeli Transakcja Płatnicza wiąże się z wymianą waluty); oraz
  6. data otrzymania przez nas Indywidualnego Zlecenia Płatniczego.

  (łącznie "Szczegóły Transakcji").

  8.2. Termin wykonania i data waluty

  a) Zakres stosowania. Wyraźnie uzgadnia się, że postanowienia dotyczące okresu realizacji i daty waluty będą miały zastosowanie wyłącznie do Transakcji Płatniczych zleconych (i) w euro lub (ii) Transakcji Płatniczych obejmujących tylko jedną wymianę waluty pomiędzy euro a walutą państwa członkowskiego EOG spoza strefy euro, pod warunkiem, że wymagana wymiana waluty jest przeprowadzona w danym państwie członkowskim spoza strefy euro, a w przypadku transgranicznych transakcji płatniczych przelew transgraniczny odbywa się w euro.

  b) Transakcje płatnicze, w których klient jest nadawcą. W odniesieniu do Transakcji płatniczych, w których Klient występuje w roli Nadawcy, RIA zapewni, że kwota Transakcji płatniczej zostanie wpłacona na rachunek dostawcy usług płatniczych Beneficjenta najpóźniej na koniec Dnia Roboczego następującego po momencie otrzymania Indywidualnego Zlecenia Płatniczego. Terminy te zostaną przedłużone o jeden Dzień Roboczy w przypadku Indywidualnych Zleceń Płatniczych realizowanych w formie papierowej.

  c) Transakcje płatnicze, w których Beneficjentem jest Klient. W przypadku Transakcji płatniczych, w których Klient jest Beneficjentem, RIA udostępni Środki z Transakcji płatniczej nie później niż w Dniu roboczym, w którym otrzymano Środki od dostawcy usług płatniczych Nadawcy.

  W przypadku Transakcji Płatniczej (i) do państwa spoza EOG, która nie ma być wypłacona w euro lub (ii) podlegającej przeliczeniu na walutę inną niż waluta państwa członkowskiego EOG, środki pieniężne zostaną udostępnione Dostawcy Płatniczemu Beneficjenta najpóźniej do końca czwartego Dnia Roboczego od Dnia Otrzymania.

  8.3. Środki zabezpieczające

  W przypadku, gdy środki otrzymane od Nadawców lub otrzymane za pośrednictwem innego dostawcy usług płatniczych, które mają zostać wypłacone Beneficjentowi, znajdą się w posiadaniu RIA pod koniec Dnia Roboczego następującego po dniu ich otrzymania, zostaną zdeponowane na oddzielnym rachunku w instytucji kredytowej lub zostaną zainwestowane w bezpieczne, płynne i mało ryzykowne aktywa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  8.4. Wypłacanie środków z Indywidualnego Polecenia Zapłaty

  Za pośrednictwem naszych Dostawców Płatności wypłacimy Beneficjentowi środki z Transakcji Płatniczej zgodnie z naszymi procedurami zgodności i metodami płatności dostępnymi w każdym kraju docelowym. W przypadku takiej metody płatności w banknotach Beneficjent musi udać się do wyznaczonego Dostawcy Płatności w kraju docelowym, aby otrzymać kwotę Transakcji Płatniczej po przedstawieniu, w sposób zadowalający Dostawcę Płatności, Szczegółów Transakcji oraz ważnego dokumentu tożsamości w kraju docelowym. Akceptowane formy dowodu tożsamości różnią się w zależności od kraju, w którym mają być gromadzone Fundusze. Nasz Dostawca Płatności będzie miał prawo wstrzymać płatność, jeśli nasze procedury zgodności z przepisami, umożliwiające dokonanie płatności, nie będą w pełni przestrzegane.

  DZIAŁAJĄC JAKO NADAWCA, NIE WOLNO CI PRZEKAZYWAĆ ŻADNYCH SZCZEGÓŁÓW TRANSAKCJI (ZREDAGOWANYCH LUB NIE) NIKOMU INNEMU NIŻ WYBRANY PRZEZ CIEBIE BENEFICJENT. MUSISZ TAKŻE DOŁOŻYĆ WSZELKICH STARAŃ, ABY NIKT POZA WYBRANYM PRZEZ CIEBIE BENEFICJENTEM NIE MÓGŁ UZYSKAĆ SZCZEGÓŁÓW TRANSAKCJI ANI ŻADNEJ ICH CZĘŚCI. JEŚLI BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO UJAWNISZ SZCZEGÓŁY TRANSAKCJI KOMUKOLWIEK INNEMU NIŻ WYBRANY PRZEZ CIEBIE BENEFICJENT, NIE BĘDZIEMY PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI, JEŚLI WYPŁACIMY ŚRODKI KOMUŚ INNEMU NIŻ BENEFICJENT, KTÓRY PRZEKAŻE DOSTAWCY PŁATNOŚCI SZCZEGÓŁY TRANSAKCJI ORAZ TO, CO DOSTAWCA PŁATNOŚCI UZNA ZA WAŻNY DOWÓD TOŻSAMOŚCI.

  8.5. Usługa wysyłania etapowego

  RIA może udostępnić Usługę wysyłania etapowego, a Usługa wysyłania etapowego może przestać być dostępna według uznania RIA.

  RIA może oferować Usługę wysyłania etapowego, RIA udostępnia Usługę wysyłania etapowego tym Nadawcom, którzy chcą korzystać z tej usługi. Dzięki tej usłudze Nadawcy mogą korzystać z Aplikacji RIA (dostępnej dla systemów iOS i Android), aby realizować Transakcje Płatnicze, w których transakcja jest konfigurowana, a następnie, po skonfigurowaniu Transakcji Płatniczej, jest płacona gotówką lub kartą kredytową tego samego dnia roboczego agentowi RIA, który ma dostęp do Usługi Wysyłania Etapowego.

  W celu skorzystania z Usługi Wysyłania Etapowego Nadawcy muszą, po pobraniu aplikacji RIA, przystąpić do rejestracji w aplikacji, podając dane osobowe wymagane w danym momencie przez RIA. Informacje te mogą zawierać, między innymi, imię i nazwisko Nadawcy, adres e-mail, narodowość Nadawcy, datę urodzenia, zawód, kod rekomendacji lub numer telefonu. Ponadto, aby zainicjować konfigurację jakiejkolwiek Transakcji Płatniczej w ramach Usługi Wysyłania Etapowego za pośrednictwem aplikacji RIA, konieczne będzie dostarczenie wszystkich wymaganych szczegółów dotyczących Indywidualnego Zlecenia Płatniczego oraz Beneficjentów, do których ma zostać wysłany Przekaz Pieniężny, w tym m.in. kraju, do którego zostaną wysłane Środki Pieniężne, danych Beneficjenta (imię, nazwiska, narodowość i/lub dokument tożsamości itp.), kwotę do wysłania (w euro), kwotę do otrzymania przez Beneficjenta (w wyznaczonej walucie lokalnej), sposób odbioru przez Beneficjenta (który obejmuje podmioty mogące wykonać płatność na rzecz wyznaczonego Beneficjenta w kraju, w którym Beneficjent otrzymuje środki) lub sposób zapłaty Transakcji Płatniczej przez Nadawcę. Nadawca może anulować Indywidualne Zlecenie Płatnicze w trakcie jego konfiguracji. Na podstawie informacji przekazanych podczas konfiguracji Indywidualnego Zlecenia Płatniczego, RIA wskaże Nadawcy koszt Transakcji Płatniczej przed przystąpieniem przez Nadawcę do walidacji Transakcji Płatniczej.

  Podczas procesu rejestracji w Aplikacji RIA i konfiguracji Indywidualnego Zlecenia Płatniczego, RIA może wymagać od Nadawcy weryfikacji urządzenia mobilnego, z którego działa, poprzez wysłanie wiadomości SMS na telefon komórkowy podany w celu wpisania go w odpowiednie pola udostępnione przez RIA w Aplikacji RIA. W każdym przypadku, przed dokonaniem jakiejkolwiek Transakcji płatniczej, Nadawca musi zaakceptować politykę prywatności oraz Regulamin. RIA domyślnie zapisze tych Beneficjentów, którzy zostali włączeni przez Nadawcę. Po skonfigurowaniu i zatwierdzeniu transakcji płatniczej przez RIA i Nadawcę, ten ostatni otrzyma kod kreskowy identyfikujący nowo skonfigurowane Indywidualne Zlecenie Płatnicze. Następnie Nadawca będzie miał dostęp do listy agentów RIA w aplikacji, gdzie będzie mógł wypłacić środki z Transakcji Płatniczej. W każdym przypadku RIA wskaże Nadawcy kwotę do zapłaty w walucie lokalnej oraz kwotę do otrzymania przez Beneficjenta w miejscu przeznaczenia, z wyszczególnieniem w pierwszym przypadku kosztów Transakcji Płatniczej, którymi RIA obciąży Nadawcę. Aby wykonać Transakcję płatniczą, Nadawca musi odwiedzić autoryzowaną placówkę RIA należącą do sieci agentów, która świadczy Usługę wysyłania etapowego, okazać kod kreskowy Indywidualnego Zlecenia Płatniczego oraz swój ważny i obowiązujący w danym momencie dokument tożsamości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po zatwierdzeniu wszystkich tych informacji przez agenta RIA, agent potwierdzi Nadawcy, że może on przystąpić do opłacenia Transakcji Płatniczej. Po dokonaniu zapłaty Nadawca otrzyma od agenta pokwitowanie transakcji płatniczej lub otrzyma je za pośrednictwem aplikacji RIA. W przypadkach, w których agent tego zażąda, Nadawca musi przystąpić do podpisania potwierdzenia przyjęcia Indywidualnego Zlecenia Płatniczego. W przypadkach, w których RIA zapewnia elektroniczne pokwitowanie, nadawca nie będzie musiał podpisywać pokwitowania i otrzyma jedynie pokwitowanie kasowe od agenta RIA, a nadawca musi uzyskać dostęp do aplikacji RIA, jeśli chce uzyskać dostęp do pokwitowania Indywidualnego Zlecenia Płatniczego. Wszystkie Transakcje Płatnicze w ramach usługi wysyłania etapowego, po zatwierdzeniu i udzieleniu zgody za pośrednictwem Aplikacji RIA, muszą zostać opłacone tego samego Dnia Roboczego przed godziną 23.59. W przypadku, gdy Transakcja Płatnicza nie zostanie opłacona przez Nadawcę, Indywidualne Zlecenie Płatnicze zostanie automatycznie anulowane. RIA zaleca nadawcom, aby przed wizytą u agenta sprawdzili godziny jego otwarcia.

  9. Transakcje płatnicze obejmujące przeliczanie walut i usługi wymiany walut

  RIA udostępni swoim Nadawcom kursy wymiany walut mające zastosowanie do Transakcji płatniczych. W każdym przypadku kursy wymiany zostaną podane do wiadomości Nadawcy przed wyrażeniem przez niego zgody na wystawienie Indywidualnego Zlecenia Płatniczego i będą zawarte w pokwitowaniu zawierającym jego rozliczenie.

  Zapłata kwoty na rzecz Beneficjenta Transakcji Płatniczej dla Indywidualnego Zlecenia Płatniczego wystawionego przez Nadawcę zostanie dokonana w walucie i za pomocą metody płatności dostępnej za pośrednictwem RIA (na przykład w gotówce lub poprzez uznanie rachunku bankowego Beneficjenta) uzgodnionej pomiędzy RIA a Nadawcą. Jeśli Beneficjent uzgodni ze swoim dostawcą usług przeliczenie kwoty wypłaty na inną walutę lub zmianę metody płatności, taka transakcja będzie odrębna i niezależna od Indywidualnego Zlecenia Płatniczego przesłanego przez RIA i będzie miała miejsce wyłącznie pomiędzy Beneficjentem a jego dostawcą usług.

  RIA zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Indywidualnego Zlecenia Płatniczego, które zgodnie z wewnętrznymi kontrolami regulacyjnymi wymaga dodatkowej weryfikacji i uniemożliwia jego natychmiastową realizację.

  10. Transakcje płatnicze nieautoryzowane lub wykonane nieprawidłowo

  Jeśli Klient dowie się, że doszło do nieautoryzowanej lub nieprawidłowo wykonanej Transakcji Płatniczej, musi bez zbędnej zwłoki poinformować o tym fakcie RIA w celu dokonania korekty w Biurze Obsługi Klienta RIA (dane kontaktowe podane poniżej w punkcie 15). Klient może zostać poproszony o podanie informacji dotyczących Transakcji płatniczej i/lub innych informacji określonych przez RIA w celu identyfikacji.

  Z wyjątkiem przypadków, w których RIA nie przekazała lub nie udostępniła Klientowi informacji odpowiadających Transakcji płatniczej, powiadomienie, o którym mowa w poprzednim punkcie, musi nastąpić w ciągu maksymalnie trzynastu (13) miesięcy od daty otrzymania przez RIA lub zapłaty na rzecz Beneficjenta, w zależności od przypadku, kwoty Transakcji płatniczej.

  Gdy RIA działa jako dostawca usług płatniczych dla Nadawcy:

  • W przypadku nieautoryzowanej Transakcji Płatniczej, za którą RIA ponosi odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, RIA niezwłocznie zwróci Nadawcy kwotę nieautoryzowanej Transakcji Płatniczej, a w każdym razie nie później niż do końca następnego Dnia Roboczego, po odnotowaniu lub otrzymaniu informacji o Transakcji Płatniczej, z wyjątkiem sytuacji, w której RIA ma uzasadnione podstawy do podejrzewania oszustwa i przekaże te podstawy na piśmie odpowiedniemu organowi krajowemu. W stosownych przypadkach RIA przywróci obciążony rachunek bankowy/płatniczy Nadawcy do stanu, w jakim znajdowałby się, gdyby nie doszło do nieautoryzowanej Transakcji Płatniczej.
  • W przypadku wadliwego wykonania lub niewykonania Transakcji płatniczej, za które RIA ponosi odpowiedzialność, RIA niezwłocznie zwróci Nadawcy kwotę wadliwej Transakcji płatniczej lub, w stosownych przypadkach, przywróci obciążony rachunek bankowy/płatniczy Nadawcy do stanu, w jakim znajdowałby się, gdyby doszło do wadliwej Transakcji płatniczej.

  Gdy RIA działa jako dostawca usług płatniczych Beneficjenta i w przypadku wadliwego wykonania Transakcji płatniczej, za którą RIA ponosi odpowiedzialność, RIA niezwłocznie przekaże kwotę wadliwej Transakcji płatniczej do dyspozycji Beneficjenta lub, w stosownych przypadkach, uzna odpowiednią kwotą rachunek płatniczy Beneficjenta.

  RIA zwróci Klientowi wszystkie naliczone koszty lub prowizje oraz odpowiednie odsetki, które przysługują Klientowi w związku z nieautoryzowaną Transakcją Płatniczą, wadliwym lub opóźnionym wykonaniem lub niewykonaniem, w zależności od przypadku. Klient może domagać się dalszego odszkodowania za szkody, jeśli są one należne RIA zgodnie z obowiązującym prawem.

  RIA nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe lub nieterminowe wykonanie lub niewykonanie Transakcji płatniczej w przypadku wystąpienia nienormalnych i nieprzewidywalnych okoliczności pozostających poza kontrolą RIA, których RIA nie mogła uniknąć lub którym nie mogła zapobiec, lub gdy RIA jest związana innymi zobowiązaniami prawnymi objętymi prawem Unii Europejskiej lub właściwym prawem krajowym.

  11. Ochrona danych

  Dla celów niniejszego artykułu "Administrator danych", "Dane osobowe", "Przetwarzanie" i "Osoba, której dane dotyczą" mają znaczenie przypisane im w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (GDPR) (2016/679) oraz w przepisach i wymogach dotyczących ochrony danych, które mają zastosowanie do stron w różnych państwach członkowskich UE w odniesieniu do niniejszych Warunków ("Obowiązujące przepisy o ochronie danych").

  RIA działa jako Administrator Danych w odniesieniu do danych osobowych, które przetwarza w kontekście usług świadczonych na podstawie niniejszych Warunków.

  Aby uzyskać informacje na temat tego, w jaki sposób RIA może przetwarzać dane osobowe Klienta, jakie rodzaje danych osobowych może gromadzić RIA, w jaki sposób RIA wykorzystuje, udostępnia i chroni te dane osobowe, jakie prawa przysługują Klientowi w zakresie ochrony danych osobowych oraz jak skontaktować się z RIA w sprawie jej praktyk w zakresie ochrony prywatności, należy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności na stronie www.riafinancial.com.

  Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego Dane Osobowe mogą być ujawnione, przekazane lub przechowywane przez RIA, spółki z jej grupy lub osoby trzecie, jeśli takie ujawnienie, przekazanie lub przechowywanie jest w uzasadniony sposób konieczne lub pożądane dla celów zawarcia lub wykonania zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do krajów, w których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych jak w kraju, w którym dane osobowe zostały pierwotnie zebrane. W takim przypadku RIA wdraża wymagane mechanizmy, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony przekazywanych Danych Osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

  Niezależnie od powyższego, RIA zachowa w tajemnicy wszystkie informacje dotyczące Transakcji Płatniczych i innych operacji Klientów, bez ujawniania ich osobom trzecim, chyba że będzie to konieczne do świadczenia usług płatniczych określonych w punkcie 3 powyżej lub jeśli obowiązujące przepisy prawa pozwolą na ujawnienie takich informacji osobom trzecim, w tym m.in. agencjom rządowym lub w ramach wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie bez uszczerbku dla postanowień zawartych w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych.

  12. Zmiany poza naszą kontrolą

  Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli nie jesteśmy w stanie wykonać któregokolwiek z naszych zobowiązań wobec Ciebie lub nasze wykonanie któregokolwiek z naszych zobowiązań jest opóźnione z powodu jakichkolwiek okoliczności pozostających poza naszą kontrolą, w tym (bez ograniczeń) jakiejkolwiek akcji przemysłowej, działania Boga, pożaru, powodzi lub burzy, wojny, zamieszek, zamieszek społecznych, oblężenia, alarmu bezpieczeństwa, aktu terroryzmu lub wszelkich podjętych w związku z tym środków zapobiegawczych, aktu wandalizmu, sabotażu, wirusa, złośliwego uszkodzenia, zgodności z jakimkolwiek statutem, przepisem ustawowym, prawem, nakazem rządowym lub sądowym, działania lub instrukcje policji lub jakiegokolwiek organu rządowego lub regulacyjnego, który upoważnia nas do wykonywania usług płatniczych, odcięcie lub awaria zasilania, awaria sprzętu, systemów lub oprogramowania dostarczanego przez osoby trzecie lub połączenia internetowego, złośliwe ataki cybernetyczne na nasz system informatyczny, w tym wirusy komputerowe, oprogramowanie ransomware i inne ataki cybernetyczne, lub wystąpienie nadzwyczajnych wahań na jakimkolwiek rynku finansowym, które mogą w istotny sposób negatywnie wpłynąć na naszą zdolność do wykonywania usług płatniczych lub na nasze zobowiązania wynikające z obowiązującego prawa. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z tych okoliczności niniejszy Regulamin zostanie zawieszony na czas trwania tych okoliczności lub, według naszego uznania i w celu ochrony zarówno Ciebie, jak i nas, możemy wypowiedzieć niniejszy Regulamin.

  13. Ograniczenie odpowiedzialności

  Nasza całkowita odpowiedzialność wobec Ciebie w związku z Transakcją płatniczą jest ograniczona do pełnej kwoty środków pieniężnych z tytułu Transakcji płatniczej wraz z wszelkimi opłatami, za które możesz być odpowiedzialny, oraz wszelkimi odsetkami, które możesz być zobowiązany zapłacić w wyniku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania przez nas Transakcji płatniczej.

  Jeżeli naruszymy jakiekolwiek wymogi nałożone na nas na mocy obowiązującego prawa (które określa pewne obowiązki spoczywające na nas jako na dostawcy usług płatniczych, w tym odnoszące się do nieautoryzowanych, niewykonanych i nieprawidłowo wykonanych Transakcji Płatniczych), nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie, jeżeli wynika to z nienaturalnych i nieprzewidywalnych konsekwencji pozostających poza naszą kontrolą, których konsekwencje byłyby nieuniknione pomimo wszelkich starań z naszej strony, aby było inaczej, lub jeżeli wynika to z innych obowiązków nałożonych na nas na mocy innych przepisów Unii Europejskiej lub obowiązującego prawa krajowego.

  Niezależnie od wszelkich innych postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłączamy naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem naszych pracowników lub agentów, za świadome wprowadzenie w błąd lub jakąkolwiek inną odpowiedzialność, która nie może być wyłączona na mocy obowiązującego prawa.

  14. Obowiązujące przepisy i język

  Niniejsze Warunki oraz odpowiadające im Transakcje Płatnicze dla Indywidualnych Zleceń Płatniczych podlegają prawu polskiemu. W przypadku sporu Klient lub RIA mogą wszcząć postępowanie sądowe przed właściwym sądem polskim.

  Językiem właściwym dla stosunków umownych pomiędzy RIA a Klientem jest język polski.

  15. Obsługa klienta & Skargi

  Cenimy wszystkich naszych klientów i poważnie traktujemy nasze zobowiązania. W związku z Transakcją płatniczą możesz skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta pod następującymi danymi kontaktowymi:

  OBSŁUGA KLIENTA RIA:

  C/ Cantabria 2
  28108, Madryt
  Hiszpania

  Tel: +48-223070146

  Klienci muszą składać swoje skargi w celu rozwiązania wszelkich sporów, na piśmie (i) osobiście w którymkolwiek z biur RIA PAYMENT INSTITUTION, E.P., S.A.U.; (ii) pocztą na adres przedstawiciela obsługi klienta RIA PAYMENT INSTITUTION, E.P., S.A.U., Calle Cantabria 2, 28108, Alcobendas, Madrid (Hiszpania); lub (iii) pocztą elektroniczną na adres ceec@riafinancial.com.

  Dział Obsługi Klienta odpowie na reklamacje złożone przez Klientów w ciągu maksymalnie piętnastu (15) Dni Roboczych od otrzymania reklamacji, chyba że z powodu wyjątkowych okoliczności (o których RIA poinformuje Klienta w tym terminie) termin udzielenia ostatecznej odpowiedzi będzie musiał zostać przedłużony do maksymalnie trzydziestu pięciu (35) Dni Roboczych od daty otrzymania reklamacji.

  Jeśli Konsument nie jest zadowolony ze sposobu rozwiązania reklamacji, może skorzystać z prawa do pozasądowego rozstrzygania sporów przed Rzecznikiem Finansowym - więcej informacji na stronie rf.gov.pl/.

  W przypadku, gdy reklamacja złożona u Przedstawiciela Działu Obsługi Klienta RIA została odrzucona lub gdy upłynął wyżej wymieniony termin na udzielenie odpowiedzi bez udzielenia odpowiedzi przez wyżej wymieniony Dział Obsługi Klienta, Klient może złożyć swoją reklamację na adres:

  1. Banco de España (Strona: www.bde.es

   Pocztą na adres:
   Banco de España
   Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones
   C/ Alcalá 48, 28014 Madryt, Hiszpania

   (+34) 900 54 54 54 / (+34) 91 338 8830; lub

  2. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) www.knf.gov.pl

   Pocztą na adres:
   ul. Piękna 20
   00-549 Warszawa
   skr. poczt. 419

   E-mail: knf@knf.gov.pl

  Informacje o naruszeniach odpowiednich przepisów lokalnych można zgłaszać do Narodowego Banku Polskiego (i) pocztą na adres KNF; (ii) pocztą elektroniczną na adres knf@knf.gov.pl; lub wypełniając elektroniczny formularz na stronie www.knf.gov.pl.

  OPŁATY MAKSYMALNE

  Opłaty bieżące Ria Payment Institution E.P., S.A.U. (dalej: RIA) nie podlegają żadnej kontroli ze strony Banku Hiszpanii, są MAKSYMALNE i dotyczą wszystkich klientów, zarówno konsumentów, jak i osób niebędących konsumentami, przy czym RIA zastrzega sobie prawo do stosowania niższych opłat dla swoich klientów w odniesieniu do któregokolwiek z wymienionych elementów.

  1. USŁUGI DODATKOWE

  Usługi dodatkowe Opłaty
  Anulowanie, zmiana lub zwrot przekazów pieniężnych (Uwaga 1) Uzasadnione koszty powstałe w związku z RIA zostaną przeniesione na odpowiedniego Klienta.
  Przekazy pieniężne z niewystarczającymi lub nieprawidłowymi danymi (Uwaga 2) Uzasadnione koszty powstałe w związku z RIA zostaną przeniesione na odpowiedniego Klienta.
  Zarządzanie saldem (Nota 3) 3,00 €/miesiąc

  Uwaga 1. Anulowanie, zmiana lub zwrot przekazów pieniężnych.

  RIA podejmie niezbędne kroki w celu wykonania Transakcji płatniczej zleconej przez Nadawcę w celu anulowania, zmiany lub próby wycofania Indywidualnego Zlecenia Płatniczego.

  W przypadku, gdy przeprowadzone działania pociągają za sobą koszty poniesione przez osoby trzecie, które są uzasadnione, zostaną one przeniesione na odpowiedniego Klienta, nawet jeśli działania te nie powiodły się z przyczyn niezależnych od RIA.

  Uwaga 2. Transakcje płatnicze z niepełnymi lub nieprawidłowymi danymi.

  Pominięcie jakichkolwiek danych niezbędnych do wykonania Transakcji płatniczej nie będzie wiązało się z naliczeniem dodatkowej opłaty danemu Klientowi, chociaż RIA przeniesie na danego Klienta uzasadnione koszty poniesione przez RIA za wszelkie kroki podjęte (pomimo ich bezskuteczności z przyczyn niezależnych od RIA) w celu (i) uzyskania danych niezbędnych do wykonania Transakcji płatniczej zgodnie z postanowieniami punktu 8.2 powyżej, lub (ii) odzyskania Środków od osób trzecich, gdy Transakcja Płatnicza została wykonana, ale nie została wypłacona Beneficjentowi z powodu nieprawidłowych lub niekompletnych danych, lub (iii) zwrotu Środków do Nadawcy w przypadku Transakcji Płatniczej, która nie została wykonana z powodu nieprawidłowych lub niekompletnych danych.

  Uwaga 3. Zarządzanie równowagą.

  W przypadku, gdy środki otrzymane od Nadawców znajdą się w posiadaniu RIA pod koniec Dnia Roboczego następującego po dniu ich otrzymania, środki te zostaną zdeponowane na oddzielnym rachunku w instytucji kredytowej lub zostaną zainwestowane w bezpieczne, płynne i mało ryzykowne aktywa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Po upływie trzech (3) miesięcy od otrzymania Środków Pieniężnych bez dokonania Transakcji Płatniczej na rzecz Beneficjenta oraz bez zwrotu Środków Pieniężnych do Nadawcy z przyczyn niezależnych od RIA, RIA może pobierać miesięczną opłatę od takich Środków Pieniężnych w celu zrekompensowania RIA uzasadnionych kosztów poniesionych przez RIA w związku z wysiłkami RIA zmierzającymi do zwrotu Nadawcy zaległych Środków Pieniężnych oraz zarządzaniem przez RIA Środkami Pieniężnymi w czasie, gdy są one w jej posiadaniu.

  RIA Lithuania UAB. © 2024 Continental Exchange Solutions, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone