WSTĘPNE INFORMACJE I WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO TRANSAKCJI PŁATNICZYCH

 

1.- O RIA

Ria Payment Institution E.P., S.A.U. (dalej "RIA", "my" lub "nas"), z numerem rejestracyjnym (CIF) A- 80696792 i siedzibą główną pod adresem Calle Cantabria 2, 28108, Alcobendas, Madryt (Hiszpania) jest upoważniona przez Ministerstwo Gospodarki i Skarbu Hiszpanii jako Instytucja Płatnicza od 28 lipca 2011 r. i jest upoważniona do świadczenia usług płatniczych w Polsce poprzez swoich agentów usług płatniczych w Polska. RIA posiada licencję Banku Hiszpanii o numerze 6842 (szczegóły licencji RIA dostępne są na stronie www.bde.es). Z RIA można się skontaktować listownie pod adresem siedziby wskazanym w niniejszym dokumencie, telefonicznie (+48-223070146) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem PL_Support@riamoneytransfer.com.

Celem niniejszego Regulaminu jest ustalenie praw i istotnych obowiązków pomiędzy RIA a jej klientami w zakresie świadczenia usług płatniczych uregulowanych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 1075 (dalej "Ustawa o usługach płatniczych"), umożliwienie realizacji Transakcji płatniczych poprzez dyspozycje otrzymane przez RIA od Nadawcy do realizacji (dalej "Indywidualne Zlecenia Płatnicze"), poprzez podpisanie, w stosownych przypadkach, odpowiednich umów indywidualnych ustanawiających szczegółowe warunki mające zastosowanie do danej usługi płatniczej.

Niniejszy Regulamin dotyczy wyłącznie osób fizycznych korzystających z usługi przekazu pieniężnego RIA w celach nie związanych z działalnością zarobkową lub zawodową.

AKCEPTUJĄC NINIEJSZE WARUNKI, ZGADZASZ SIĘ NA ICH PRZESTRZEGANIE. NIE KORZYSTAJ Z ŻADNYCH NASZYCH USŁUG, JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ TYCH WARUNKÓW. NINIEJSZE WARUNKI SĄ PRAWNIE WIĄŻĄCĄ UMOWĄ I WAŻNE JEST, ABYŚ POŚWIĘCIŁ CZAS NA ICH DOKŁADNE PRZECZYTANIE.

2.- Definicje

Następujące pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie i zakres wskazany poniżej:

"Obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych" oznacza rozporządzenie, o którym mowa w pierwszym akapicie punktu 11;

"Beneficjent" oznacza osobę przeznaczoną do otrzymania środków od Nadawcy, będącą osobą fizyczną i akceptowalną dla nas, która otrzymuje przekaz pieniężny za pośrednictwem wskazanego Dostawcy Płatności, przelewem bankowym na rachunek bankowy takiej wskazanej osoby lub za pośrednictwem naszej usługi dostawy do domu (w stosownych przypadkach);

"Dzień Roboczy" oznacza dzień, w którym odpowiedni dostawca usług płatniczych Nadawcy lub dostawca usług płatniczych Beneficjenta biorący udział w realizacji Transakcji Płatniczej jest otwarty do pracy zgodnie z wymogami realizacji Transakcji Płatniczej;

"Klient" oznacza, gdy RIA działa jako dostawca usług płatniczych oraz w kontekście "konsumenta", Nadawcę, Beneficjenta lub obu, którzy działają w celach niezwiązanych z ich działalnością zarobkową lub zawodową;

"Dzień otrzymania" oznacza dzień, w którym Indywidualne Zlecenie Płatnicze uznaje się za otrzymane, o którym mowa w punkcie 8.1. akapit pierwszy poniżej;

"EOG" oznacza Europejski Obszar Gospodarczy;

"Data wejścia w życie" ma znaczenie nadane jej w trzecim akapicie punktu 3 niniejszych Warunków;

"Środki" oznaczają (i) w kontekście otrzymywania środków pieniężnych od Nadawcy, kwotę otrzymaną przez RIA z uwzględnieniem wszelkich stosownych opłat i kosztów z tytułu Transakcji Płatniczej; oraz (ii) w kontekście udostępniania środków pieniężnych Beneficjentowi, środki otrzymane od Nadawcy do wypłaty na rzecz Beneficjenta pomniejszone o wszelkie stosowne opłaty i koszty;

"IBAN" odnosi się do Międzynarodowego Numeru Rachunku Bankowego zdefiniowanego w punkcie 5, ustępie (iv) poniżej;

"Indywidualne Zlecenia Płatnicze" mają znaczenie nadane im w drugim akapicie ust. 1 powyżej;

"Przekaz pieniężny" oznacza usługę płatniczą, która umożliwia otrzymanie środków od Nadawcy bez tworzenia rachunku płatniczego w imieniu Nadawcy lub Beneficjenta, wyłącznie w celu przekazania równoważnej kwoty Beneficjentowi lub innemu dostawcy usług płatniczych, który działa w imieniu Beneficjenta;

"Dostawca Płatności" oznacza nas, osobę fizyczną lub prawną działającą jako zewnętrzny dostawca usług płatniczych lub agenta działającego w naszym imieniu, który wypłaca Transakcję Płatniczą zainicjowaną przez Nadawcę na rzecz Beneficjenta w kraju docelowym wskazanym przez Nadawcę;

"Ustawa o usługach płatniczych" ma znaczenie nadane jej w ust. 1 akapit drugi powyżej;

"Transakcja Płatnicza" oznacza działanie, zainicjowane przez Nadawcę lub przez Beneficjenta, w zależności od przypadku, polegające na umieszczeniu, przekazaniu lub wycofaniu Środków Pieniężnych, niezależnie od jakichkolwiek zobowiązań bazowych pomiędzy nimi;

"RIA", "my" lub "nas" oznacza termin, o którym mowa w pierwszym akapicie punktu 1 powyżej;

"Nadawca" oznacza osobę, która składa Indywidualne Zlecenie Płatnicze dotyczące wypłaty Środków Pieniężnych na rzecz Beneficjenta;

"Usługa wysyłania etapowego" (gdy RIA ją udostępnia) oznacza usługę do dyspozycji Klientów, o której szerzej w punkcie 8.5 poniżej;

"Warunki" oznaczają zbiór zasad ustanowionych w niniejszym dokumencie i wszelkich innych dokumentach załączonych lub włączonych przez odniesienie; oraz

"Szczegóły Transakcji" mają znaczenie nadane im w piątym akapicie punktu 8.1 niniejszych Warunków.

3.- Zakres stosowania i zmiany

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do następujących usług płatniczych, które są świadczone na terytorium Polski:

·         Przekaz Pieniężny.

Możemy od czasu do czasu zmieniać niniejsze Warunki w celu dostosowania się do zmian w prawie lub wymogów regulacyjnych lub z powodu zmian warunków rynkowych.

Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek zmiany w niniejszych Warunkach, zrobimy to za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub poprzez umieszczenie zmienionej wersji Warunków na tej samej stronie internetowej, na której są one umieszczone. Poinformujemy Cię również o dacie, od której każda zmiana ma wejść w życie ("Data wejścia w życie").

Zmiany wprowadzane przez nas do niniejszego Regulaminu będą zazwyczaj dotyczyć wyłącznie Indywidualnych Zleceń Płatniczych składanych po Dacie Wejścia w Życie, ale będą również dotyczyć Indywidualnych Zleceń Płatniczych składanych przed Datą Wejścia w Życie, jeśli będziemy do tego zobowiązani przepisami prawa lub wymogami regulacyjnymi. W każdym przypadku i dla uniknięcia wątpliwości, zaktualizowana wersja niniejszego Regulaminu zastępuje wszelkie poprzednie wersje.

4.- Działania Klientów

Przy zawieraniu jakichkolwiek produktów lub usług związanych z Transakcjami płatniczymi, Klient jest uważany za "konsumenta" zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nasze zobowiązania wynikające z niniejszego Regulaminu są uwarunkowane przyjęciem Państwa jako Klienta, co zależy od naszego wyłącznego uznania i zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług płatniczych na Państwa rzecz bez podania przyczyny. Klient musi niezwłocznie dostarczyć wszelkie informacje i dokumenty, których możemy od niego zażądać w dowolnym czasie, aby umożliwić nam spełnienie wszelkich wymogów prawnych związanych z usługami płatniczymi, w tym wymaganych przez przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim w tych celach.

5.- Obowiązki informacyjne przed wykonaniem Transakcji płatniczej

Nadawca i Beneficjent muszą dostarczyć RIA informacje i dokumentację ustaloną przez RIA od czasu do czasu, która może obejmować bez ograniczeń następujące elementy:

 1. Imię, nazwisko, dokument tożsamości i inne dane identyfikujące Nadawcę i Beneficjenta;
 2. kraj docelowy Transakcji płatniczej;
 3. kwotę i walutę Transakcji płatniczej;
 4. w przypadku Transakcji płatniczej na rachunek bankowy Beneficjenta - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego ("IBAN"), gdy taki rachunek bankowy posiada kod IBAN, lub numer rachunku bankowego, który odpowiada w każdym przypadku.
 5. W zależności od kraju przeznaczenia:
 • Rodzaj powiązań z Beneficjentem;
 • Dowód posiadania środków finansowych ;
 • Powód przeniesienia; i/lub
 • Wszelkie inne informacje, o które możemy od czasu do czasu prosić w związku z transferem do tego konkretnego kraju; oraz

Wszelkie inne informacje lub dokumentacja potwierdzająca takie informacje o Nadawcy i/lub Beneficjencie, których możemy zażądać od czasu do czasu.

Nadawca oświadcza, że działa we własnym imieniu i jest właścicielem Środków.

RIA może zażądać od Nadawcy i Beneficjenta dodatkowych informacji, które może uznać za niezbędne od czasu do czasu, według własnego uznania, w celu prawidłowego wykonania Przekazu Pieniężnego lub zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Nadawca zobowiązuje się do sprawdzenia dokładności i integralności danych dotyczących Transakcji Płatniczych, gdy zleca RIA wykonanie usług Przekazu Pieniężnego opisanych w punkcie 3 niniejszych Warunków, w szczególności w odniesieniu do danych identyfikacyjnych Beneficjenta oraz warunków ekonomicznych pokwitowania dla Indywidualnego Zlecenia Płatniczego, które będzie miało unikalny numer w celu przyszłego śledzenia. Takie Indywidualne Zlecenie Płatnicze, wraz z pokwitowaniem i niniejszymi Warunkami, stanowi, dla celów Ustawy o Płatnościach i innych właściwych przepisów lokalnych, indywidualną umowę, która będzie regulować tę Transakcję Płatniczą.

W przypadku wykonania Transakcji Płatniczej zgodnie z Indywidualnym Zleceniem Płatniczym, będzie ona uważana za prawidłowo wykonaną w stosunku do określonego Beneficjenta. W związku z tym, jeżeli jakiekolwiek dane podane przez Nadawcę będą nieprawidłowe z przyczyn leżących po stronie Nadawcy, RIA nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub wadliwe wykonanie Transakcji Płatniczej. W celu wyjaśnienia, Nadawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane powstałe z winy RIA.

Jeżeli Transakcja płatnicza jest wykonywana zgodnie z unikatowym identyfikatorem Beneficjenta, uznaje się, że została wykonana prawidłowo w odniesieniu do Beneficjenta określonego przez ten unikatowy identyfikator (nawet jeżeli Klient dostarczy informacje uzupełniające unikatowy identyfikator). Jeżeli unikatowy identyfikator przekazany RIA jest nieprawidłowy, dostawca usług płatniczych nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub wadliwe wykonanie Transakcji płatniczej. RIA podejmie uzasadnione wysiłki w celu odzyskania Środków Pieniężnych zaangażowanych w Transakcję Płatniczą wykonaną zgodnie z nieprawidłowym unikatowym identyfikatorem przekazanym przez Klienta.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, dla każdej Transakcji Płatniczej, RIA może zażądać ważnego dokumentu identyfikacyjnego i przechowywać kopie takich dokumentów identyfikacyjnych Klientów w formacie optycznym, magnetycznym lub elektronicznym, aby zagwarantować ich integralność, prawidłowy odczyt danych, brak możliwości ich manipulacji oraz ich odpowiednią konserwację i lokalizację.

RIA może w każdym czasie zażądać od uznania kwoty Transakcji płatniczej na rachunku bankowym prowadzonym przez RIA.

Ponadto, wzmocnione środki należytej staranności w celu identyfikacji i lepszej znajomości Klientów zostaną przyjęte zgodnie z wymogami prawa lokalnego, jak również jeśli kwota Transakcji Płatniczej, indywidualnie lub skumulowana w pewnym okresie, przekracza tę inną kwotę, która zostanie określona przez RIA od czasu do czasu zgodnie z jej procedurami zgodności zgodnie z obowiązującym prawem.

W przypadku, gdy w dowolnym momencie wybrano opcję cyfrowego dostarczania pokwitowania, można zmienić tę opcję, aby otrzymać pokwitowanie w formie papierowej w momencie składania Indywidualnego zlecenia płatniczego.

6.- Wydatki i obowiązujące opłaty

Za świadczone przez RIA usługi przekazu pieniężnego Klient musi zapłacić RIA koszty i prowizje właściwe dla danej transakcji płatniczej, które zostaną odzwierciedlone na rachunku za każde Indywidualne Zlecenie Płatnicze.

Beneficjentowi Transakcji Płatniczej zostanie wypłacona pełna kwota zapisana dla każdego Indywidualnego Zlecenia Płatniczego wystawionego na rzecz Nadawcy , przy czym rozumie się, że Beneficjent wyraża zgodę, gdy RIA działa jako jego dostawca usług płatniczych, aby RIA potrąciła swoje wydatki z przekazanej kwoty przed jej wypłaceniem .

Jeżeli dostawca usług płatniczych Nadawcy lub Beneficjenta jest inny niż RIA, taki dostawca usług płatniczych może pobierać opłaty i podatki związane z Transakcją płatniczą .

W przypadku, gdy od otrzymania Środków na Indywidualne Zlecenie Płatnicze upłynęły trzy (3) miesiące, a Transakcja Płatnicza związana z takim Indywidualnym Zleceniem Płatniczym nie została opłacona na rzecz Beneficjenta i odpowiednie Środki nie zostały zwrócone do Nadawcy z przyczyn niezależnych od RIA, RIA może naliczyć miesięczną opłatę od takich Środków w celu zrekompensowania RIA uzasadnionych kosztów poniesionych przez RIA w związku z wysiłkami RIA w celu zwrotu Nadawcy zaległych Środków oraz zarządzaniem przez RIA Środkami w czasie, gdy są one w jej posiadaniu. Maksymalne opłaty stosowane przez RIA za te koszty poniesione przez RIA zgodnie z niniejszym Regulaminem są określone w tabeli opłat na końcu niniejszego Regulaminu .

Informacje dotyczące warunków świadczenia przez RIA usług przekazów pieniężnych są udzielane Klientowi bezpłatnie. RIA może jednak przenieść na danego Klienta uzasadnione koszty poniesione przez RIA w związku z odwołaniem Indywidualnego Zlecenia Płatniczego oraz w związku z odzyskaniem środków za takie Indywidualne Zlecenie Płatnicze, w przypadku gdy Klient podał nieprawidłowy unikalny identyfikator lub w innych przypadkach określonych w Warunkach Handlowych. W celu wyjaśnienia, Klient nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane powstałe z winy RIA.  

Kursy walutowe mające zastosowanie, w zależności od przypadku, do przeliczenia waluty implikowanego przy realizacji Transakcji płatniczej będą udostępniane Klientom wraz z prowizjami mającymi zastosowanie do Transakcji płatniczej w danym okresie i będą akceptowane przez Klienta wraz z podpisaniem każdego Indywidualnego Zlecenia Płatniczego.

7.- Zgoda, nieodwołalność i odwołanie Indywidualnych Zleceń Płatniczych.

Zgoda:

Wyrażenie zgody przez Nadawcę na wykonanie Transakcji płatniczej następuje poprzez podpisanie odpowiedniego pokwitowania do Indywidualnego zlecenia płatniczego.

RIA nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub niewłaściwe wykorzystanie przez Klienta pokwitowania potwierdzającego złożenie Indywidualnego Zlecenia Płatniczego przekazanego przez RIA.

Nieodwołalność:

Nadawca nie może odwołać Indywidualnego Zlecenia Płatniczego po jego otrzymaniu i/lub realizacji przez RIA.

Anulowanie Indywidualnych Zleceń Płatności:

Nadawca może wycofać zgodę w każdym czasie przed upływem czasu nieodwołalności wskazanego powyżej. Po tym czasie Nadawca może wycofać swoją zgodę lub anulować Indywidualne Zlecenie Płatnicze tylko za zgodą RIA. RIA może obciążyć kosztami proporcjonalnymi do tych uzasadnionych kosztów poniesionych przez RIA w związku z cofnięciem zgody Nadawcy lub anulowaniem.

Transakcje Płatnicze mogą nie zostać wykonane, jeśli Nadawca nie był w stanie lub odmówił dostarczenia wymaganych informacji i/lub dokumentacji niezbędnej do wykonania Transakcji Płatniczej lub gdy niewykonanie Transakcji Płatniczej przez RIA było konieczne do przestrzegania wewnętrznych procedur kontrolnych RIA lub obowiązujących przepisów prawa.

Jeżeli Nadawca chce anulować Indywidualne Zlecenie Płatnicze musi to zrobić osobiście. RIA przystąpi do anulowania w miarę możliwości i tylko po sprawdzeniu, że Transakcja Płatnicza nie została zapłacona w kraju przeznaczenia na rzecz Beneficjenta.

W przypadku anulowania Indywidualnego Zlecenia Płatniczego, RIA zwróci Środki pieniężne Nadawcy za pośrednictwem agenta, własnego sklepu/sklepów RIA (jeśli takie istnieją) lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy Nadawcy uzgodniony z RIA. Uzasadnione wydatki związane z anulowaniem, które powstaną dla RIA, obciążą Nadawcę.

8.- Realizacja transakcji płatniczych

8.1. Otrzymywanie indywidualnych zleceń płatniczych

Za moment otrzymania Indywidualnego Zlecenia Płatniczego uznaje się moment, w którym RIA otrzyma Indywidualne Zlecenie Płatnicze i odpowiadające mu Środki. Jeśli RIA otrzyma Indywidualne Zlecenie Płatnicze wraz ze środkami, które mają zostać przekazane wraz z opłatami i kosztami związanymi z Transakcją Płatniczą do godziny 15.00 (GMT+1) w Dniu Roboczym, Indywidualne Zlecenie Płatnicze zostanie uznane za otrzymane przez nas w tym Dniu Roboczym ("Dzień otrzymania"). Jeśli Indywidualne Zlecenie Płatnicze zostanie otrzymane przez nas po godzinie 15.00 (GMT+1) w Dniu Roboczym, Indywidualne Zlecenie Płatnicze zostanie uznane za otrzymane w Dniu Roboczym następującym bezpośrednio po otrzymaniu Indywidualnego Zlecenia Płatniczego. Jeśli czas otrzymania Indywidualnego Zlecenia Płatniczego nie jest dla RIA Dniem Roboczym, Indywidualne Zlecenie Płatnicze zostanie uznane za otrzymane następnego Dnia Roboczego.

Niezależnie od powyższego, RIA będzie dążyć do wykonania Transakcji Płatniczej dla Indywidualnego Zlecenia Płatniczego niezwłocznie po jego dostarczeniu przez Nadawcę, w którym to przypadku czas otrzymania, o którym mowa w niniejszym dokumencie, zostanie zastąpiony innym czasem wcześniejszego wykonania nieodwołalnego Indywidualnego Zlecenia Płatniczego zgodnie z pkt 7 powyżej.

RIA zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Transakcji płatniczej, jeżeli przed wykonaniem Transakcji płatniczej Nadawca nie przekaże RIA wszystkich Środków płatniczych, w tym również w przypadku, gdy Nadawca inicjuje Transakcję płatniczą za pomocą karty płatniczej lub w przypadku podejrzenia lub rzeczywistego oszustwa lub zagrożenia bezpieczeństwa. W przypadku, gdy RIA odmówi wykonania Transakcji Płatniczej, powiadomi Nadawcę o tej odmowie i, jeśli to możliwe, o jej przyczynach, jak również o procedurze naprawy ewentualnych błędów, które doprowadziły do takiej odmowy, chyba że jakiekolwiek obowiązujące prawo lub regulacje zabraniają takiego powiadomienia.

Odrzucone indywidualne Zlecenia Płatnicze nie będą uznawane za otrzymane dla celów punktu 8.2 poniżej.

Dla każdego Indywidualnego Zlecenia Płatniczego przekażemy Nadawcy następujące informacje pod pokwitowaniem, w formie papierowej lub elektronicznej:

 1. numer referencyjny umożliwiający Nadawcy identyfikację Transakcji płatniczej i Beneficjenta;
 2. numer kodu PIN unikalny dla każdej Transakcji płatniczej;
 3. kwotę Transakcji płatniczej podaną w walucie użytej w Indywidualnym Zleceniu Płatniczym;
 4. potwierdzenie wszelkich opłat i/lub kosztów Klienta związanych z Transakcją Płatniczą, które Nadawca musi nam zapłacić;
 5. kurs wymiany zastosowany przez nas do wykonania Transakcji Płatniczej oraz kwota Transakcji Płatniczej po przeliczeniu waluty (jeżeli Transakcja Płatnicza wiąże się z wymianą waluty); oraz
 6. data otrzymania przez nas Indywidualnego Zlecenia Płatniczego.

(łącznie "Szczegóły Transakcji").

8.2. Termin wykonania i data waluty

a) Zakres zastosowania. Wyraźnie uzgadnia się, że postanowienia dotyczące okresu realizacji i daty waluty będą miały zastosowanie wyłącznie do Transakcji Płatniczych zleconych (i) w euro lub (ii) Transakcji Płatniczych obejmujących tylko jedno przewalutowanie pomiędzy euro a walutą państwa członkowskiego EOG spoza strefy euro, pod warunkiem, że wymagane przewalutowanie jest dokonywane w danym państwie członkowskim spoza strefy euro, a w przypadku transgranicznych transakcji płatniczych przelew transgraniczny odbywa się w euro.

b) Transakcje Płatnicze, w których Klient występuje jako Nadawca. W odniesieniu do Transakcji płatniczych, w których Klient występuje jako Nadawca, RIA zapewni, że kwota Transakcji płatniczej zostanie wpłacona na rachunek dostawcy usług płatniczych Beneficjenta najpóźniej na koniec Dnia Roboczego następującego po momencie otrzymania Indywidualnego Zlecenia Płatniczego. Terminy te zostaną wydłużone o jeden Dzień Roboczy w przypadku Indywidualnych Zleceń Płatniczych realizowanych w formie papierowej.

c) Transakcje Płatnicze, w których Klient jest Beneficjentem. W przypadku Transakcji Płatniczych, w których Klient jest Beneficjentem, RIA udostępni Środki z Transakcji Płatniczej nie później niż w Dniu Roboczym, w którym otrzymano Środki od dostawcy usług płatniczych Nadawcy.

W przypadku Transakcji Płatniczej (i) do państwa spoza EOG, która nie ma być wypłacona w Euro lub (ii) podlegającej przeliczeniu na walutę inną niż waluta państwa członkowskiego EOG, Środki pieniężne zostaną udostępnione Dostawcy Płatniczemu Beneficjenta najpóźniej do końca czwartego Dnia Roboczego od Dnia otrzymania.

8.3. Środki zabezpieczające

W przypadku, gdy Środki pieniężne otrzymane od Nadawców lub otrzymane za pośrednictwem innego dostawcy usług płatniczych, które mają być wypłacone Beneficjentowi, znajdą się w posiadaniu RIA pod koniec Dnia Roboczego następującego po dniu, w którym zostały otrzymane, zostaną zdeponowane na odrębnym rachunku w instytucji kredytowej lub zostaną zainwestowane w bezpieczne, płynne i mało ryzykowne aktywa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8.4. Wypłata Indywidualnego Zlecenia Płatniczego

Za pośrednictwem naszych Dostawców Płatności wypłacimy Beneficjentowi środki pieniężne z Transakcji Płatniczej zgodnie z naszymi procedurami zgodności i metodami płatności dostępnymi w każdym kraju docelowym. W przypadku metody płatności polegającej na wypłacie środków w banknotach, Beneficjent musi udać się do wyznaczonego Dostawcy Płatności w kraju docelowym, aby otrzymać kwotę Transakcji Płatniczej po przedstawieniu, zgodnie z wymogami Dostawcy Płatności, Szczegółów Transakcji oraz ważnego dokumentu tożsamości w kraju docelowym. Akceptowalne formy dowodu tożsamości różnią się w zależności od kraju, w którym Fundusze mają być odebrane. Nasz Dostawca Płatności będzie uprawniony do wstrzymania płatności w przypadku, gdy nasze procedury zgodności w celu dokonania płatności nie są w pełni przestrzegane.

DZIAŁAJĄC JAKO NADAWCA, NIE WOLNO PRZEKAZYWAĆ ŻADNYCH SZCZEGÓŁÓW TRANSAKCJI (ZREDAGOWANYCH LUB NIE) NIKOMU INNEMU NIŻ WYBRANY BENEFICJENT. MUSISZ RÓWNIEŻ ZROBIĆ WSZYSTKO, CO W TWOJEJ MOCY, ABY ZAPEWNIĆ, ŻE NIKT INNY NIŻ WYBRANY PRZEZ CIEBIE BENEFICJENT NIE MOŻE UZYSKAĆ SZCZEGÓŁÓW TRANSAKCJI LUB JAKIEJKOLWIEK ICH CZĘŚCI. JEŚLI BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO UJAWNISZ JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓŁY TRANSAKCJI KOMUKOLWIEK INNEMU NIŻ WYBRANY PRZEZ CIEBIE BENEFICJENT, NIE BĘDZIEMY PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI, JEŚLI WYPŁACIMY ŚRODKI KOMUŚ INNEMU NIŻ BENEFICJENT, KTÓRY PODA DOSTAWCY PŁATNOŚCI SZCZEGÓŁY TRANSAKCJI ORAZ TO, CO DOSTAWCA PŁATNOŚCI UZNA ZA WAŻNY DOWÓD TOŻSAMOŚCI.

8.5. Usługa wysyłania etapowego

RIA może udostępnić Usługę wysyłania etapowego, a Usługa wysyłania etapowego może przestać być dostępna według uznania RIA.

RIA może oferować Usługę Wysyłania Etapowego, RIA udostępnia Usługę Wysyłania Etapowego tym Nadawcom, którzy chcą skorzystać z tej usługi. Za pomocą tej usługi Nadawcy mogą za pomocą Aplikacji RIA (dostępnej dla systemów iOS i Android) realizować Transakcje Płatnicze, w których transakcja jest konfigurowana, a następnie po skonfigurowaniu Transakcji Płatniczej jest płacona gotówką lub kartą płatniczą w tym samym dniu roboczym agentowi RIA, który ma dostępną Usługę Etapowego Wysyłania.

W celu skorzystania z Usługi Etapowego Wysyłania, Nadawcy muszą, po pobraniu aplikacji RIA, przystąpić do rejestracji w aplikacji poprzez podanie wymaganych w danym momencie przez RIA danych osobowych. Informacje te mogą zawierać m.in. imię i nazwisko Nadawcy, adres e-mail, narodowość Nadawcy, datę urodzenia, zawód, kod rekomendacji lub numer telefonu. Ponadto, aby zainicjować konfigurację jakiejkolwiek Transakcji Płatniczej w ramach usługi Staged Sending za pośrednictwem aplikacji RIA, konieczne będzie dostarczenie wszystkich wymaganych szczegółów dotyczących Indywidualnego Zlecenia Płatniczego, jak również Beneficjentów, do których zamierza się wysłać Przekaz Pieniężny, w tym m.in. kraju, do którego zostaną wysłane Środki Pieniężne, danych Beneficjenta (imię, nazwiska, narodowość i/lub dokument tożsamości itp.), kwotę do wysłania (w Euro), kwotę do otrzymania przez Beneficjenta (we wskazanej walucie lokalnej), sposób odbioru przez Beneficjenta (który obejmuje podmioty, które mogą wykonać płatność na rzecz wskazanego Beneficjenta w kraju, w którym Beneficjent otrzymuje środki) lub sposób zapłaty Transakcji Płatniczej przez Nadawcę. Nadawca może anulować Indywidualne Zlecenie Płatnicze w trakcie jego konfiguracji. Na podstawie informacji przekazanych podczas konfiguracji Indywidualnego Zlecenia Płatniczego, RIA wskaże Nadawcy koszt Transakcji Płatniczej przed przystąpieniem przez Nadawcę do zatwierdzenia Transakcji Płatniczej.

W trakcie procesu rejestracji w Aplikacji RIA oraz konfiguracji każdego Indywidualnego Zlecenia Płatniczego , RIA może wymagać od Nadawcy weryfikacji urządzenia mobilnego, z którego działa, poprzez wysłanie wiadomości SMS na telefon komórkowy podany w celu wpisania go w odpowiednie pola udostępnione przez RIA w ramach Aplikacji RIA. W każdym przypadku, przed wykonaniem jakiejkolwiek Transakcji płatniczej, Nadawca musi zaakceptować politykę prywatności i Regulamin. RIA domyślnie zapisze tych Beneficjentów, którzy zostali włączeni przez Nadawcę. Po skonfigurowaniu i zatwierdzeniu Transakcji Płatniczej przez RIA i Nadawcę, ten ostatni otrzyma kod kreskowy identyfikujący nowo skonfigurowane Indywidualne Zlecenie Płatnicze. Następnie Nadawca będzie mógł uzyskać dostęp do listy agentów RIA w aplikacji, gdzie będzie mógł wypłacić środki z Transakcji Płatniczej. W każdym przypadku RIA wskaże Nadawcy kwotę do zapłaty w walucie lokalnej oraz kwotę do otrzymania przez Beneficjenta w miejscu przeznaczenia, z wyszczególnieniem w pierwszym przypadku kosztów Transakcji Płatniczej, którymi RIA obciąży Nadawcę. Aby zrealizować Transakcję Płatniczą, Nadawca musi odwiedzić autoryzowaną lokalizację RIA w sieci agentów, która świadczy Usługę Wysyłania Etapowego, okazać kod kreskowy Indywidualnego Zlecenia Płatniczego oraz swój ważny i obowiązujący w danym momencie dokument tożsamości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po zatwierdzeniu przez agenta RIA wszystkich tych informacji, agent potwierdzi Nadawcy, że może on przystąpić do opłacenia Transakcji Płatniczej. Po dokonaniu zapłaty Nadawca otrzyma od agenta pokwitowanie za Transakcję Płatniczą lub otrzyma je za pośrednictwem aplikacji RIA. W przypadkach, gdy agent tego zażąda, Nadawca musi przystąpić do podpisania pokwitowania Indywidualnego Zlecenia Płatniczego. W tych przypadkach, w których RIA zapewnia elektroniczne pokwitowanie, Nadawca nie będzie zobowiązany do podpisania pokwitowania i otrzyma jedynie pokwitowanie kasowe od agenta RIA, a Nadawca musi uzyskać dostęp do aplikacji RIA, jeśli chce uzyskać dostęp do pokwitowania Indywidualnego Zlecenia Płatniczego. Wszystkie Transakcje Płatnicze Usługi Etapowego Wysyłania, po zatwierdzeniu i udzieleniu zgody za pośrednictwem Aplikacji RIA, muszą zostać opłacone w tym samym Dniu Roboczym przed godziną 23.59. W przypadku, gdy Transakcja Płatnicza nie zostanie opłacona przez Nadawcę, Indywidualne Zlecenie Płatnicze zostanie automatycznie anulowane. RIA zaleca Nadawcom, aby przed wizytą u agenta sprawdzili godziny jego otwarcia.

9.- Transakcje płatnicze obejmujące przeliczanie walut i usługi wymiany walut

RIA udostępni swoim Nadawcom kursy wymiany walut mające zastosowanie do Transakcji Płatniczych. W każdym przypadku kursy walut zostaną podane do wiadomości Nadawcy przed wyrażeniem przez niego zgody na wystawienie Indywidualnego Zlecenia Płatniczego i będą zawarte w pokwitowaniu zawierającym jego rozliczenie.

Wypłata kwoty na rzecz Beneficjenta Transakcji Płatniczej za Indywidualne Zlecenie Płatnicze wystawione przez Nadawcę zostanie dokonana w walucie i za pomocą metody płatności dostępnej za pośrednictwem RIA (na przykład w gotówce lub poprzez uznanie rachunku bankowego Beneficjenta) uzgodnionej pomiędzy RIA a Nadawcą. Jeśli Beneficjent uzgodni ze swoim dostawcą usług przeliczenie kwoty wypłaty na inną walutę lub zmianę metody płatności, taka transakcja będzie odrębna i niezależna od Indywidualnego Zlecenia Płatniczego przesłanego przez RIA i będzie miała miejsce wyłącznie pomiędzy Beneficjentem a jego dostawcą usług.

RIA zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Indywidualnego Zlecenia Płatniczego, które zgodnie z jej wewnętrznymi kontrolami regulacyjnymi wymaga dodatkowych weryfikacji i uniemożliwia natychmiastową realizację.

10.- Transakcje płatnicze nieautoryzowane lub wykonane nieprawidłowo

Jeśli Klient dowie się, że doszło do nieautoryzowanej lub nieprawidłowo wykonanej Transakcji płatniczej, musi bez zbędnej zwłoki poinformować o tym fakcie RIA w celu dokonania korekty w Biurze Obsługi Klienta RIA (dane kontaktowe znajdują się w punkcie 15). Klient może zostać poproszony o podanie informacji dotyczących Transakcji płatniczej i/lub innych informacji określonych przez RIA w celu identyfikacji.

Z wyjątkiem przypadków, w których RIA nie dostarczyła lub nie udostępniła Klientowi informacji odpowiadających Transakcji Płatniczej, powiadomienie, o którym mowa w poprzednim punkcie, musi nastąpić w ciągu maksymalnie trzynastu (13) miesięcy od daty otrzymania przez RIA lub zapłaty na rzecz Beneficjenta, w zależności od przypadku, kwoty Transakcji Płatniczej.

Gdy RIA działa jako dostawca usług płatniczych dla Nadawcy:

-          W przypadku nieautoryzowanej Transakcji Płatniczej, za którą RIA ponosi odpowiedzialność na podstawie obowiązujących przepisów prawa, RIA niezwłocznie zwróci Nadawcy kwotę nieautoryzowanej Transakcji Płatniczej, a w każdym razie nie później niż do końca następnego Dnia Roboczego, po odnotowaniu lub otrzymaniu informacji o Transakcji Płatniczej, z wyjątkiem sytuacji, w której RIA ma uzasadnione podstawy do podejrzeń o oszustwo i przekaże te podstawy na piśmie odpowiedniemu organowi państwowemu. W stosownych przypadkach RIA przywróci obciążony rachunek bankowy/płatniczy Nadawcy do stanu, w jakim znajdowałby się, gdyby nie doszło do nieautoryzowanej Transakcji Płatniczej.

-          W przypadku wadliwego wykonania lub niewykonania Transakcji płatniczej, za które RIA ponosi odpowiedzialność, RIA niezwłocznie zwróci Nadawcy kwotę wadliwej Transakcji płatniczej lub, w stosownych przypadkach, przywróci obciążony rachunek bankowy/płatniczy Nadawcy do stanu, w jakim znajdowałby się, gdyby wadliwa Transakcja płatnicza miała miejsce.

Gdy RIA działa jako dostawca usług płatniczych Beneficjenta i w przypadku wadliwego wykonania Transakcji płatniczej, za którą RIA ponosi odpowiedzialność, RIA niezwłocznie przekaże kwotę wadliwej Transakcji płatniczej do dyspozycji Beneficjenta lub, w stosownych przypadkach, uzna odpowiednią kwotą rachunek płatniczy Beneficjenta.

RIA zwróci Klientowi wszystkie naliczone koszty lub prowizje oraz odpowiednie odsetki, które przysługują Klientowi w związku z nieautoryzowaną Transakcją płatniczą, wadliwym lub spóźnionym wykonaniem lub niewykonaniem. Klient może żądać dalszego odszkodowania za szkody, jeśli są one należne RIA na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

RIA nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe lub nieterminowe wykonanie lub niewykonanie Transakcji płatniczej w przypadku wystąpienia nienormalnych i nieprzewidywalnych okoliczności niezależnych od RIA, których RIA nie mogła uniknąć lub którym nie mogła zapobiec, lub gdy RIA jest związana innymi zobowiązaniami prawnymi objętymi prawem Unii Europejskiej lub właściwym prawem krajowym.

11.- Ochrona danych osobowych

Dla celów niniejszego artykułu "Administrator danych", "Dane osobowe", "Przetwarzanie" i "Podmiot danych" mają znaczenie przypisane im w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych UE (GDPR) (2016/679) oraz w przepisach i wymogach dotyczących ochrony danych, które mają zastosowanie do stron w różnych państwach członkowskich UE w odniesieniu do niniejszych Warunków (" Applicable Data Protection Laws ").

RIA działa jako Administrator Danych w odniesieniu do Danych Osobowych, które przetwarza w kontekście usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu.

W celu uzyskania informacji o tym, w jaki sposób RIA może przetwarzać dane osobowe Klienta, jakie rodzaje danych osobowych może gromadzić RIA, w jaki sposób RIA wykorzystuje, udostępnia i chroni te dane osobowe, jakie prawa przysługują Klientowi w zakresie ochrony danych osobowych oraz w jaki sposób można skontaktować się z RIA w sprawie jej praktyk w zakresie ochrony prywatności, należy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności na stronie www.riamoneytransfer.com.     

Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego Dane Osobowe mogą być ujawnione, przekazane lub przechowywane przez RIA, firmy należące do jej grupy lub osoby trzecie, jeśli takie ujawnienie, przekazanie lub przechowywanie jest racjonalnie konieczne lub pożądane w celu zawarcia lub wykonania zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do krajów, w których przepisy prawa mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych jak w kraju, w którym dane osobowe zostały pierwotnie zgromadzone. W takim przypadku RIA wdraża wymagane mechanizmy, aby zapewnić, że przekazane Dane Osobowe otrzymają odpowiedni poziom ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Niezależnie od powyższego, RIA zachowa w tajemnicy wszystkie informacje dotyczące Transakcji Płatniczych i innych operacji Klientów, bez ujawniania ich osobom trzecim, chyba że będzie to konieczne do wykonania usług płatniczych, o których mowa w punkcie 3 powyżej, lub jeśli obowiązujące przepisy prawa pozwolą na ujawnienie takich informacji osobom trzecim, w tym bez ograniczeń agencjom rządowym lub w ramach wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Niniejsze postanowienie stosuje się bez uszczerbku dla przepisów określonych w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych.

12.- Zmiany pozostające poza naszą kontrolą

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, jeśli nie jesteśmy w stanie wykonać któregokolwiek z naszych zobowiązań wobec Państwa lub nasze wykonanie któregokolwiek z naszych zobowiązań jest opóźnione z powodu jakichkolwiek okoliczności pozostających poza naszą uzasadnioną kontrolą, w tym (bez ograniczeń) jakiejkolwiek akcji przemysłowej, działania Boga, pożaru, powodzi lub burzy, wojny, zamieszek, zamieszek społecznych, oblężenia, alarmu bezpieczeństwa, aktu terroryzmu lub wszelkich wynikających z tego środków zapobiegawczych, aktu wandalizmu, sabotażu, wirusa, złośliwego uszkodzenia, zgodności z jakimkolwiek statutem, przepisem ustawowym, prawem, nakazem rządowym lub sądowym, działania lub instrukcje policji lub jakiegokolwiek organu rządowego lub regulacyjnego, który upoważnia nas do wykonywania usług płatniczych, odcięcie lub awaria zasilania, awaria sprzętu, systemów lub oprogramowania dostarczanego przez osoby trzecie lub łączności internetowej, złośliwe cyberataki na nasz system informatyczny, w tym wirusy komputerowe, oprogramowanie ransomware i inne cyberataki, lub wystąpienie jakichkolwiek nadzwyczajnych wahań na jakimkolwiek rynku finansowym, które mogą istotnie negatywnie wpłynąć na naszą zdolność do wykonywania usług płatniczych lub na nasze zobowiązania wynikające z obowiązującego prawa. Jeśli wystąpi którakolwiek z tych okoliczności, wówczas niniejszy Regulamin zostanie zawieszony na czas trwania tych okoliczności lub, według naszego uznania i w celu ochrony zarówno Ciebie, jak i nas, możemy rozwiązać niniejszy Regulamin.

13.- Ograniczenie odpowiedzialności

Nasza całkowita odpowiedzialność wobec Państwa w związku z Transakcją Płatniczą jest ograniczona do pełnej kwoty Środków z Transakcji Płatniczej wraz z wszelkimi opłatami, za które mogą być Państwo odpowiedzialni oraz wszelkimi odsetkami, które mogą być Państwo zobowiązani zapłacić w konsekwencji niewykonania lub nieprawidłowego wykonania przez nas Transakcji Płatniczej.

W przypadku naruszenia przez nas jakichkolwiek wymogów nałożonych na nas na mocy obowiązujących przepisów prawa (które określa pewne obowiązki ciążące na nas jako dostawcy usług płatniczych, w tym odnoszące się do nieautoryzowanych, niewykonanych i nieprawidłowo wykonanych Transakcji płatniczych), nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Państwa, jeżeli wynika to z nienormalnych i nieprzewidywalnych konsekwencji pozostających poza naszą kontrolą, których konsekwencje byłyby nieuniknione pomimo wszelkich starań z naszej strony, aby było inaczej, lub jeżeli wynika to z innych obowiązków nałożonych na nas na mocy innych przepisów prawa Unii Europejskiej lub właściwego prawa krajowego.

Niezależnie od wszelkich innych postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłączamy naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem naszych pracowników lub agenta, wprowadzeniem w błąd lub jakąkolwiek inną odpowiedzialnością, która nie może być wyłączona na mocy obowiązującego prawa.

14.- Obowiązujące przepisy i język

Niniejsze Warunki oraz odpowiadające im Transakcje Płatnicze dla Indywidualnych Zleceń Płatniczych podlegają prawu polskiemu. W przypadku sporu Klient lub RIA mogą wszcząć postępowanie sądowe przed właściwym sądem polskim.

Językiem właściwym dla stosunku umownego pomiędzy RIA a Klientem jest język polski.

15. - Obsługa klienta i skargi

Cenimy wszystkich naszych klientów i poważnie traktujemy nasze zobowiązania. W związku z Transakcją płatniczą mogą Państwo skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta pod następującymi danymi kontaktowymi: 

OBSŁUGA KLIENTA RIA:

C/ Cantabria 2
28108, Madryt
Hiszpania
Tel: +48-223070146

Klienci muszą składać swoje skargi w celu rozwiązania wszelkich sporów, w formie pisemnej (i) osobiście w którymkolwiek z biur RIA PAYMENT INSTITUTION, E.P., S.A.U.; (ii) pocztą do wiadomości Przedstawiciela Obsługi Klienta RIA PAYMENT INSTITUTION, E.P., S.A.U., Calle Cantabria 2, 28108, Alcobendas, Madrid (Hiszpania); lub (iii) pocztą elektroniczną na adres ceec@riafinancial.com.

Dział Obsługi Klienta udzieli odpowiedzi na reklamacje złożone przez Klientów w terminie maksymalnie piętnastu (15) Dni Roboczych od otrzymania reklamacji, chyba że z powodu wyjątkowych okoliczności (o których RIA poinformuje Klienta w tym terminie) termin udzielenia ostatecznej odpowiedzi będzie musiał zostać wydłużony do maksymalnie trzydziestu pięciu (35) Dni Roboczych od daty otrzymania reklamacji.

I jeżeli Konsument nie jest zadowolony ze sposobu rozpatrzenia reklamacji, ma prawo skorzystać z prawa do pozasądowego rozwiązywania sporów przed Rzecznikiem Finansowym - więcej informacji na stronie http://rf.gov.pl/.

W przypadku, gdy reklamacja złożona do Biura Obsługi Klienta RIA została odrzucona lub upłynął ww. termin na udzielenie odpowiedzi bez udzielenia odpowiedzi przez ww. Biuro Obsługi Klienta, Klient może zgłosić swoją reklamację do: 

 1. Banco de España (strona: www.bde.es)
  Pocztą na:
  Banco de España
  Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones
  C/ Alcalá 48, 28014 Madrid, Hiszpania
  Tel.: (+34) 900 54 54 / (+34) 91 338 8830; lub
 2. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) (https://www.knf.gov.pl/)
  Pocztą na:
  ul. Piękna 20
  00-549 Warszawa
  skr. poczt. 419
  Pocztą elektroniczną na adres: knf@knf.gov.pl

Informacje o naruszeniach odpowiednich przepisów prawa miejscowego mogą być zgłaszane Narodowemu Bankowi Polskiemu (i) pocztą na adres KNF; (ii) pocztą elektroniczną na adres knf@knf.gov.pl ; lub poprzez wypełnienie elektronicznego formularza na stronie internetowej https://www.knf.gov.pl/).

OPŁATY MAKSYMALNE

Aktualne opłaty Ria Payment Institution E.P., S.A.U. (dalej RIA) nie podlegają żadnej kontroli ze strony Banku Hiszpanii, są MAKSYMALNE i dotyczą wszystkich Klientów, zarówno konsumentów, jak i osób nie będących konsumentami, przy czym RIA zastrzega sobie prawo do stosowania niższych opłat dla swoich Klientów w odniesieniu do któregokolwiek z wymienionych elementów.

1.- USŁUGI DODATKOWE

OpAnulowanie, zmiana lub zwrot przekazów pieniężnych (Uwaga 1)

OPŁATY: Uzasadnione koszty, które powstaną dla RIA, zostaną przeniesione na danego Klienta

Przekazy pieniężne z niewystarczającymi lub nieprawidłowymi danymi (Uwaga 2)

OPŁATY: Uzasadnione koszty, które powstaną dla RIA, zostaną przeniesione na danego Klienta

Zarządzanie saldem (uwaga 3)

OPŁATY: 3,00 €/miesiąc

Uwaga 1. Anulowanie, zmiana lub zwrot Przekazów Pieniężnych.

RIA podejmie niezbędne kroki w celu wykonania Transakcji płatniczej zleconej przez Nadawcę w celu anulowania, modyfikacji lub próby wycofania Indywidualnego Zlecenia Płatniczego.

Jeżeli w ramach prowadzonych działań poniesione zostaną koszty przez osoby trzecie, przy czym koszty te będą uzasadnione, zostaną one przeniesione na odpowiedniego Klienta, nawet jeżeli działania te nie powiodły się z przyczyn niezależnych od RIA.

Uwaga 2. Transakcje płatnicze z niepełnymi lub błędnymi danymi.

Pominięcie jakichkolwiek danych niezbędnych do wykonania Transakcji Płatniczej nie będzie wiązało się z obciążeniem odpowiedniego Klienta dodatkową opłatą z tego tytułu, aczkolwiek RIA przeniesie na odpowiedniego Klienta te uzasadnione koszty poniesione przez RIA za wszelkie kroki podjęte (pomimo ich bezskuteczności z przyczyn nie leżących po stronie RIA) w celu (i) uzyskania danych niezbędnych do wykonania Transakcji Płatniczej zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 8.2, powyżej lub (ii) odzyskania Środków od osób trzecich, gdy Transakcja Płatnicza została wykonana, ale nie została wypłacona Beneficjentowi z powodu nieprawidłowych lub niekompletnych danych lub (iii) zwrotu Środków do Nadawcy w przypadku Transakcji Płatniczej, która nie została wykonana z powodu nieprawidłowych lub niekompletnych danych.

Uwaga 3. Zarządzanie równowagą.

W przypadku, gdy Środki pieniężne otrzymane od Nadawców znajdą się w posiadaniu RIA pod koniec Dnia Roboczego następującego po dniu, w którym zostały otrzymane, takie Środki pieniężne zostaną zdeponowane na oddzielnym rachunku w instytucji kredytowej lub zostaną zainwestowane w bezpieczne, płynne i mało ryzykowne aktywa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Po upływie trzech (3) miesięcy od otrzymania Środków Pieniężnych bez dokonania Transakcji Płatniczej na rzecz Beneficjenta i bez zwrotu Środków Pieniężnych do Nadawcy z przyczyn pozostających poza kontrolą RIA, RIA może naliczyć miesięczną opłatę od takich Środków Pieniężnych w celu zrekompensowania RIA uzasadnionych kosztów poniesionych przez RIA w związku z staraniami RIA o zwrot Nadawcy zaległych Środków Pieniężnych oraz zarządzaniem przez RIA Środkami Pieniężnymi w czasie ich posiadania.

RIA Lithuania UAB. © 2024 Continental Exchange Solutions, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone