INNLEDENDE INFORMASJON OG GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER SOM GJELDER BETALINGSTRANSAKSJONER

 

ÉN.- Om RIA

Ria Payment Institution E.P., S.A.U. (i det følgende RIA), innlemmet under spansk lov med registrert kontor i Calle Cantabria 2, 28108, Alcobendas, Madrid (España) og med registreringsnummer (CIF) A-80696792 gis fullmakt av det spanske finansdepartementet som betalingsinstitusjon den 28. juli 2011. RIA har lisensnummer 6842 hos Bank of Spain (opplysninger om RIAs lisens finnes på www.bde.es). RIA kan kontaktes per brev på adressen til sitt hovedkontor som oppgis heri, per telefon (+34 91 7613760) eller per e-post på TitularServicioCliente@riafinancial.com.

Formålet med disse generelle vilkår og betingelser er å fastsette rettigheter og grunnleggende forpliktelser mellom RIA og dets kunder i bestemmelsene for betalingstjenester regulert i lov Nr. 46 vedtatt 25. juni 1999 om finansavtaler og finansielle oppdrag (heretter «loven om finansielle oppdrag»), til å tillate utførelse av betalingstransaksjoner ved å signere, i påkommende tilfelle, de respektive individuelle kontraktene som fastsetter de spesifikke betingelsene som gjelder den spesifikke betalingstjenesten dette gjelder (i det følgende «individuelle betalingsoppdrag»).

TO.- Definisjoner

De følgende betegnelser som brukes i disse vilkår og betingelser skal ha betydningen og omfanget som oppgitt nedenfor:

«Begunstiget» betyr en person som er ment å motta midler fra en sender.

«Virkedag» betyr enhver dag hvor, med det formål å utføre en betalingstransaksjon, sender eller begunstigetes leverandør av betalingstjenester som er involvert i utførelsen av betalingstransaksjonen er åpne for forretninger.

«Kunde» betyr, (i) i konteksten av en "forbruker", en fysisk person som, i kontrakter for betalingstjenester, handler av grunner som ikke er tilknyttet dennes økonomiske, kommersielle eller profesjonelle aktivitet; og (ii) i konteksten av en «ikke-forbruker», en fysisk eller juridisk person som, i kontrakter for betalingstjenester, handler i forbindelse med utviklingen av dens økonomiske, kommersielle eller profesjonelle aktivitet.

«Pengeoverføring» betyr en betalingstjeneste som lar midler bli mottatt fra en sender uten å opprette en betalingskonto i navnet til sender eller begunstiget, med den hensikt å overføre et tilsvarende beløp til en begunstiget eller til en annen betalingstjenesteleverandør som handler på vegne av begunstiget, eller midler som skal mottas på vegne av begunstiget og gjøres tilgjengelige for begunstiget;

«Betalingstransaksjon» betyr en handling, enten initiert av sender eller av begunstiget, alt etter omstendighetene, som består i å plassere, overføre eller ta ut midler, uavhengig av enhver underliggende forpliktelse mellom disse to; og

«Avsender» betyr en person som beordrer betalingstransaksjonen for utbetaling av midler til en begunstiget.

TRE.- Virkeområde

Disse generelle vilkår og betingelser gjelder de følgende betalingstjenester som leveres i Norge:

·         Pengeoverføring.

FIRE.- Kunders handlinger

Når det inngås en avtale om et produkt eller tjeneste tilknyttet betalingstransaksjoner, skal kunden anses som en «forbruker» eller «ikke-forbruker» som fastsatt av gjeldende bestemmelser.

FEM.- Opplysningsplikter forut for utstedelse av en betalingstransaksjon

Informasjonen som sender må oppgi til RIA, som bestemmes av RIA fra tid til annen, kan omfatte uten begrensning det følgende:

Opplysninger tilknyttet sender:

Fysiske personer: Fullt navn, etternavn, norsk fødselsnummer, D-nummer eller, dersom kunden ikke har et slikt nummer, et annet unikt og gyldig identifikasjonsnummer som er i kraft (oppholdskort, ID-kort, pass eller gyldig identifikasjonsdokument som er i kraft i opprinnelseslandet som inneholder fotografi og signatur), nasjonalitet, yrke, fødselsdato, fødested, kjønn, gyldig postadresse, telefon og formål for utførelse av betalingstransaksjonen. Opplysninger tilknyttet senders identitet må bekreftes ved personlig oppmøte og fremvisning av gyldige identifikasjonspapirer av den fysiske personen det gjelder, eller på annen måte som fastsatt av RIA fra tid til annen. I tilfelle en sender som er en fysisk person handler gjennom en agent eller representant, vil opplysningene som er oppgitt i denne paragrafen også oppgis med hensyn til agenten eller representanten, og den gjeldenende fullmaktserklæringen til representanten må dokumenteres på en måte som anses som formålstjenlig av RIA.

Avsender påtar seg å verifisere nøyaktigheten og integriteten til opplysningene knyttet til betalingstransaksjoner denne beordrer RIA til å utføre, der utførelsen av betalingstjenester er beskrevet i avsnitt tre i disse vilkår og betingelser, spesielt med hensyn til identifikasjonsopplysninger om begunstiget og de økonomiske vilkårene til det individuelle betalingsoppdraget, et oppdrag som vil ha et unikt nummer for fremtidig sporing eller et unikt identifikasjonsnavn. Slike individuelle betalingsoppdrag sammen med disse vilkår og betingelser danner, med henblikk på loven om finansielle oppdrag, den individuelle kontrakten som regulerer betalingstransaksjonen.

Når en betalingstransaksjon utføres i henhold til ordren mottatt fra sender og registrert i det individuelle betalingsoppdraget, vil det anses som å ha blitt korrekt utført med hensyn til den spesifiserte begunstigede. Derfor vil, om opplysninger oppgitt av sender skulle være uriktige, RIA ikke være ansvarlige for manglende utførelse eller ufullstendig utførelse av betalingstransaksjonen.

I henhold til avsnitt 30 av lov om finansielle oppdrag vil RIA oppbevare kopier av identifikasjonsdokumentene til kunden i fem år etter at forholdet har blitt avsluttet eller det individuelle betalingsoppdraget har blitt behandlet, i optisk, magnetisk eller elektronisk format, for å garantere deres integritet, korrekt avlesning av opplysninger, umuligheten av manipulasjon av disse og tilstrekkelig konservering og lokalisering.

RIA kan ved enhver tid be om at beløpet til betalingstransaksjonen skal krediteres til en bankkonto som eies av RIA.

I tillegg vil nødvendige forholdsregler med hensyn til identifikasjon og bedre kjennskap til kundene gjelde for betalingstransaksjoner hvis beløp, enten enkeltvis eller samlet, overstiger det beløp og den periode som RIA til enhver tid fa.

Hvis du på noe tidspunkt har valgt digital levering av kvitteringen, kan du velge å endre dette alternativet for å motta kvitteringen i papirform når du sender inn en individuell betalingsordrestsetter.

Hvis du på noe tidspunkt har valgt digital levering av kvitteringen, kan du velge å endre dette alternativet for å motta kvitteringen i papirform når du sender inn en individuell betalingsordre.

SEKS.- Utgifter og gjeldende gebyr

For RIAs bestemmelser for betalingstjenester, herunder pengeoverføringer, må kunden, enten den handler som sender eller begunstiget, betale RIA utgifter og kommisjoner tilknyttet den gjeldende betalingstransaksjonen i henhold til betaling som utføres i det individuelle betalingsoppdraget.

Den begunstigede i en betalingstransaksjon vil få utbetalt nettobeløpet registrert i det individuelle betalingsoppdraget som levert til sender, etter å ha trukket fra, der dette gjelder, utgifter og skatter som har vært gjeldende for det individuelle betalingsoppdraget i destinasjonslandet.

Utgiftene og kommisjonene som tilløper i favør av betalingstjenesteleverandøren til den annen part som er involvert i betalingstransaksjonen, vil dekkes av sistnevnte, slik at begunstiget kun må dekke de utgifter som er påkrevd, alt etter omstendighetene, av betalingstjenesteleverandøren i destinasjonen.

For betalingstransaksjoner der kunden er den begunstigede kan RIA trekke fra sine utgifter fra det overførte beløpet før det utbetales, med unntak av de betalingstransaksjoner som initieres gjennom RIA, der totalbeløpet til betalingstransaksjonen vil utbetales uten fradrag.

I tilfelle tre (3) måneder har gått siden midlene ble mottatt i betalingstransaksjonen uten at betalingsoppdraget har blitt utført og midlene returnert til sender, kan RIA belaste et månedlig gebyr til nevnte midler med det formål å disponere restbeløpet. Det maksimale gebyret som kan pålegges av RIA for kostnadene RIA har pådratt seg som beskrevet heri, er fastsatt i tabellen over gebyrer mot slutten av disse vilkår og betingelser.

Informasjon som gjelder vilkår og betingelser for RIAs bestemmelser for betalingstjenester, herunder pengeoverføringer, gis kostnadsfritt til kunden. Derimot kan RIA videreføre til kunden utgifter som ble forårsaket av annullering av betalingstransaksjoner samt de som måtte oppstå fra tilbakebetaling av midler for betalingstransaksjoner med et uriktig identifikasjonsnavn for begunstiget.

Gjeldende vekslingskurs, alt etter omstendighetene, for valutakonvertering som er implisitt i det individuelle betalingsoppdraget vil gjøres tilgjengelig for kundene sammen med kommisjonene som gjelder for betalingstransaksjonen fra tid til annen og vil aksepteres av kunden med signaturen av hvert individuelle betalingsoppdrag.

SYV.- Samtykke, ugjenkallelighet og annullering av betalingstransaksjoner.

Samtykke:

Avsenders samtykke til utførelse av en betalingstransaksjon gis ved å signere det tilhørende individuelle betalingsoppdraget.

RIA er ikke ansvarlig for tap eller misbruk hos kunden av dokumentet som beviser det individuelle betalingsoppdraget slik levert av RIA med mindre annet er fastsatt av gjeldende bestemmelser.

Ugjenkallelighet:

Avsender kan ikke trekke tilbake en ordre om betalingstransaksjon etter at det er mottatt av RIA og oversendt til begunstigetes betalingstjenesteleverandør.

Når betalingstransaksjonen har blitt initiert av eller gjennom begunstiget, kan ikke avsender trekke tilbake betalingstransaksjonen så snart betalingstransaksjonen eller samtykke til betalingstransaksjonen har blitt overført til begunstiget.

Annullering av betalingstransaksjoner:

Avsender kan trekke tilbake sitt samtykke når som helst før datoene for ugjenkallelighet som er oppgitt over. RIA kan pålegge utgifter for tilbaketrekkingen av avsenders samtykke, etter avtale med avsender i tilknytning et individuelt betalingsoppdrag.

Betalingstransaksjoner kan ikke utføres dersom avsender ikke var i stand til eller nektet å oppgi den påkrevde informasjonen og/eller dokumentasjonen, eller når dette var nødvendig for RIAs interne kontrollprosedyrer eller i overholdelse med gjeldende lover og bestemmelser.

Når en avsender ønsker å annullere en betalingstransaksjon personlig, må han/hun møte på virksomheten der han/hun beordret den med tilhørende kvittering for det individuelle betalingsoppdraget. Kun etter at det er bekreftet at betalingstransaksjonen ikke har blitt utbetalt i destinasjonslandet til en begunstiget, skal RIA gå fram med annulleringen.

Dersom en betalingstransaksjon er annullert, vil RIA tilbakebetale midlene til avsender via en agent eller ved innskudd på avsenders bankkonto etter avtale med RIA.

ÅTTE.- Gjennomføring av betalingstransaksjoner

8.1. Å motta betalingstransaksjoner

Tidspunktet for mottakelse av en betalingstransaksjon skal være det der den blir mottatt av RIA. Dersom tidspunktet for mottakelse ikke er en virkedag for RIA, vil betalingstransaksjonen anses som å ha blitt mottatt påfølgende virkedag.

Betalingstransaksjoner vil utføres når avsender har stilt tilstrekkelige midler til disposisjon for RIA.

RIA forbeholder seg retten til å nekte utførelsen av en betalingstransaksjon dersom, forut for utførelsen av en betalingstransaksjon, avsender ikke gir RIA dekning for alle midler, også der avsender mangler tilstrekkelige midler på betalingskontoen for utførelse derav. I tilfelle RIA avviser utførelsen av en betalingstransaksjon, vil denne varsle avsender om et slikt avslag og, om mulig, grunnene til dette, så vel som prosedyren for å rette mulige feil som førte til et slikt avslag, med mindre en gjeldende lov eller bestemmelse forbyr slik varsling.

Avviste betalingstransaksjoner vil ikke anses som mottatt med henblikk på avsnitt 8.2 nedenfor.

Betalingstransaksjoner initiert på papir skal anses som å ha blitt mottatt påfølgende virkedag.

8.2. Vilkår for utførelse og valørdag

a) Omfang for anvendelse.- det gis uttrykkelig samtykke til at bestemmelsene for utførelsesperioden og valørdag kun vil gjelde for betalingstransaksjoner utført (i) i norske kroner; (ii) i euro, der både avsender og begunstigetes betalingstjenesteleverandør er etablert i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde; eller (iii) betalingstransaksjoner i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde som kun omfatter én valutakonvertering mellom euro og norske kroner der valutakonverteringen utføres i Norge og overføringer på tvers av grenser som foregår i euro.

b) Betalingstransaksjoner der kunden er avsender. I forbindelse med betalingstransaksjoner der kunden handler som avsender vil RIA påse at beløpet i betalingstransaksjonen utbetales til begunstigetes betalingstjenesteleverandørs konto senest innen slutten av virkedagen etter tidspunktet for mottakelse av ordre om betalingstransaksjon. For innenlandske betalingstransaksjoner i norske kroner, vil også et slikt beløp godskrives til begunstigetes betalingstjenesteleverandør samme dag som avsenders konto belastes. Dersom tidspunktet for mottakelse ikke er en virkedag, vil betalingstransaksjonen anses som å ha blitt mottatt i løpet av påfølgende virkedag. Disse vilkårene vil utvides med én virkedag ved betalingstransaksjoner som behandles på papir.

c) Betalingstransaksjoner der kunden er begunstiget. Ved betalingstransaksjoner der kunden er begunstiget vil RIA gjøre midlene i betalingstransaksjonen tilgjengelige ikke senere enn virkedagen da midlene til avsenders betalingstjenesteleverandør ble mottatt.

Betalingstransaksjoner som ikke faller inn under omfanget for anvendelse i avsnitt 8.2, er ikke underlagt bestemmelsene over som gjelder utførelsesdato og valørdag med mindre annet er oppgitt heri. I slike tilfeller vil utførelsesfrister avhenge av begunstigetes betalingstjenesteleverandør, der RIA påtar seg å utføre transaksjonen (kun som avsenders betalingstjenesteleverandør) innen en periode på maksimalt tre virkedager fra virkedagen da ordre om betalingstransaksjon mottas.

8.3. Umulighet av utførelse av en betalingstransaksjon

I tilfelle midler som mottas fra avsender eller som mottas gjennom en annen betalingstjenesteleverandør som skal utbetales til begunstiget er i RIAs besittelse ved slutten av virkedagen etter dagen de ble mottatt, vil de settes inn på egen konto i en kredittinstitusjon eller vil investeres i trygge, likvide aktiva med lav risiko, som fastsatt av gjeldende lover og bestemmelser.

NI.- Betalingstransaksjoner som involverer valutakonvertering og valutavekslingstjenester

RIA vil gjøre tilgjengelig for sin avsender kursen for valutaveksling som gjelder for betalingstransaksjonen. I alle tilfeller skal vekslingskursen kommuniseres til avsender forut for at avsender gir sitt samtykke til å utstede en ordre om betalingstransaksjon og vil innlemmes i det individuelle betalingsoppdrag som innebefatter betaling derav.

Utbetaling av beløpet til begunstiget i en ordre om betalingstransaksjon gitt av avsender vil skje i kontanter eller ved å kreditere beløpet til kontoen i tilsvarende valuta i henhold til destinasjonslandet, med mindre det grunnet avtalen mellom avsender og/eller det forretningsmessige forholdet som RIA opprettholder med begunstigetes korrespondent eller betalingstjenesteleverandør kan utbetales ved å benytte annen betalingsmåte og/eller i en annen valuta enn destinasjonslandets.

I alle tilfeller forbeholder RIA seg retten til å avvise betalingstransaksjoner som, i henhold til interne reguleringer, krever ytterligere bekreftelser og forhindrer den umiddelbare utførelsen derav.

TI.- Ikke autoriserte eller feilaktig utførte betalingstransaksjoner

Når kunden er klar over at en uautorisert eller feilaktig utført betalingstransaksjon har funnet sted, må den kommunisere dette faktum uten unødvendig opphold til RIA for å gå fram med rettingen av denne.

Når denne handler som betalingstjenesteleverandør for avsender, vil RIA umiddelbart tilbakebetale beløpet for den uautoriserte betalingstransaksjonen i alle de tilfeller der det ikke er mulig for RIA å vise at (i) betalingstransaksjonen ble autentisert, nøyaktig registrert og gjort rede for, eller (ii) rammet av teknisk feil eller annen defekt.

ELLEVE.- Datavern

RIAs retningslinjer for personvern (tilgjengelig ved å klikke på lenken for «Retningslinjer for personvern» på www.riamoneytransfer.com) fastsetter vilkårene for RIAs behandling av personopplysninger som samles inn fra kunder, eller som kunder på annet vis gir eller har gitt til RIA.

TOLV.- Gjeldende lovgivning

Det juridiske forholdet som er beskrevet i disse vilkår og betingelser er underlagt egne klausuler og de individuelle avtalene som reflekteres i de individuelle betalingsoppdrag og for forhold som ikke er oppgitt deri, av loven om finansielle oppdrag og andre gjeldende norske lover og bestemmelser.

For spørsmål som gjelder betalingstransaksjoner utført hos RIA eller disse vilkår og betingelser, ta kontakt med RIAs kundeservice på:

RIA KUNDESERVICE:

Schweigaards gate 6, 0185
Oslo, Norway
Tel 0047-23960260
E-post infono@riafinancial.com

Kunder må sende inn klager for å ta opp en tvist, skriftlig (i) personlig ved et av kontorene til RIA PAYMENT INSTITUTION, E.P., S.A.U; (ii) per brev gjennom en kundeservicerepresentant for RIA PAYMENT INSTITUTION, E.P., S.A.U., Calle Cantabria 2, 28108, Alcobendas, Madrid (España); eller (iii) per e-post til TitularServicioCliente@riafinancial.com.

Avdelingen for kundeservice vil besvare klager som sendes inn av kunder innen en periode på maksimalt femten (15) virkedager etter mottakelse av klagen, med mindre eksepsjonelle omstendigheter (som RIA varsler kunden om innenfor denne perioden) gjør at fristen for det endelige svaret må utvides til ikke mer enn én (1) måned fra mottakelsen av klagen.

I tilfelle klagemålet som føres til RIAs kundeservicerepresentant ble avvist eller svarperioden nevnt over har forløpt uten at den før nevnte kundeservicerepresentant har svart, kan kunden sende inn sitt krav til ombudsmannen for kundeservice for banktjenester (gjennom reklamasjonsavdelingen) per brev til Banco de España, Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones, C/ Alcalá 48, 28014 Madrid; eller via det virtuelle kontoret til Spanias bank (nettsted www.bde.es).

 

MAKSIMUMSGEBYR

De gjeldende gebyrer for RIA er MAKSIMUM og gjelder alle kunder, både forbrukere og ikke-forbrukere, der RIA forbeholder seg retten til å anvende lavere gebyrer til sine kunder for punktene som er beskrevet.

1.- TILLEGGSTJENESTER

Annullering, endring eller tilbakebetaling av pengeoverføringer (Notat 1)

Gebyrer: Utgifter som oppstår for RIA vil videresendes til kunden det gjelder

Pengeoverføringer med utilstrekkelige eller feilaktige opplysninger (Notat 2)

Gebyrer: Utgifter som oppstår for RIA vil videresendes til kunden det gjelder

Disponering av restbeløp (Notat 3)

Gebyrer: 3,00 euro per måned (eller tilsvarende i norske kroner)

 

Notat 1. Annullering, endring eller tilbakebetaling av pengeoverføringer.

RIA vil iverksette nødvendig tiltak for å utføre en ordre om betalingstransaksjon utstedt av avsender for å kunne annullere, endre eller prøve å trekke tilbake en ordre om betalingstransaksjon.

Dersom de utførte handlingene medfører kostnader som pålegges av tredjeparter, vil disse videresendes til kunden det gjelder selv om de nevnte handlinger ikke var vellykkede av grunner som ikke kan tilskrives RIA.

Notat 2. Betalingstransaksjoner med utilstrekkelige eller feilaktige opplysninger.

Utelatelse av opplysninger som er nødvendige for utføre en betalingstransaksjon vil ikke medføre at kunden det gjelder vil belastes et tilleggsgebyr, selv om kostnader som RIA pådrar seg i forbindelse med tiltak for å erverve seg opplysningene som er nødvendige for å utbetale betalingstransaksjonen vil videresendes til kunden det gjelder, selv om de nevnte tiltak ikke er vellykkede av grunner som ikke kan tilskrives RIA, så vel som utgifter som oppstår for RIA ved tilbakebetaling av midler dersom det til slutt ikke er mulig å utføre betaling av betalingstransaksjonen eller dersom RIA beslutter å ikke lokalisere de ikke-eksisterende, ufullstendige eller uriktige opplysningene og tilbakebetale midlene til kunden det gjelder eller dennes betalingstjenesteleverandør.

Notat 3. Disponering av restbeløp.

I tilfelle midler som ble mottatt fra kunder er i RIAs besittelse mot slutten av virkedagen etter dagen de ble mottatt, vil de settes inn på egen konto i en kredittinstitusjon eller vil investeres i trygge og likvide aktiva med lav risiko, som fastsatt av gjeldende lover og bestemmelser. For å utføre disse prosedyrene, og etter en periode på tre (3) måneder fra mottakelsen av midler uten at betalingstransaksjonen har blitt utført eller midlene tilbakebetalt til kunden det gjelder, kan RIA pålegge en månedlig kommisjon mot slike midler.

Ria Financial Services. © 2024 Continental Exchange Solutions, Inc. Med enerett.