Notis Perlindungan Data

Notis privasi data ini (“Notis Privasi”) menerangkan cara kami mengendalikan data peribadi (“Data Peribadi”). berkaitan dengan penggunaan perkhidmatan kami oleh anda, sama ada sebagai pelanggan, pelawat dan/atau pengguna laman web atau aplikasi mudah alih kami, atau dengan apa-apa cara pun anda mungkin berinteraksi dengan kami. Dalam Notis Privasi ini, kami juga menerangkan sama ada Data Peribadi anda dikongsi dengan pihak lain dan dasar privasi yang kami sediakan untuk melindungi data anda.

data peribadi

Seperti yang digunakan dalam Notis ini:

“pelanggan” bermaksud individu yang (a) telah menghubungi kami melalui sebarang cara untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa-apa barangan atau perkhidmatan yang kami sediakan, atau (b) boleh, atau telah, menandatangani kontrak dengan kami untuk pembekalan apa-apa barangan atau perkhidmatan oleh kami; dan “data peribadi” bermaksud data, sama ada benar atau tidak, mengenai pelanggan yang boleh dikenal pasti: (a) daripada data itu; atau (b) daripada data itu dan maklumat lain yang kami ada atau mungkin mempunyai akses.

Bergantung pada jenis interaksi anda dengan kami, beberapa contoh data peribadi yang mungkin kami kumpulkan daripada anda termasuk nama dan maklumat pengenalan anda seperti nombor NRIC anda, maklumat hubungan seperti alamat, alamat e-mel atau nombor telefon anda, kewarganegaraan, jantina, tarikh lahir, status perkahwinan, gambar dan maklumat audio-visual lain, maklumat pekerjaan dan maklumat kewangan seperti nombor kad kredit, nombor kad debit atau maklumat akaun bank.

Istilah lain yang digunakan dalam Notis ini hendaklah mempunyai makna yang diberikan kepada mereka dalam PDPA (jika konteks membenarkannya).

PENGUMPULAN, PENGGUNAAN DAN PENDEDAHAN DATA PERIBADI

Kami secara amnya tidak mengumpul data peribadi anda melainkan (a) ia diberikan kepada kami secara sukarela oleh anda secara langsung atau melalui pihak ketiga yang telah diberi kuasa sewajarnya oleh anda untuk mendedahkan data peribadi anda kepada kami ("wakil sah anda") selepas (i ) anda (atau wakil anda yang diberi kuasa) telah dimaklumkan tentang tujuan data dikumpul, dan (ii) anda (atau wakil anda yang diberi kuasa) telah memberikan kebenaran bertulis kepada pengumpulan dan penggunaan data peribadi anda untuk tujuan tersebut, atau (b) pengumpulan dan penggunaan data peribadi tanpa kebenaran dibenarkan atau dikehendaki oleh PDPA atau undang-undang lain. Kami akan meminta persetujuan anda sebelum mengumpul sebarang data peribadi tambahan dan sebelum menggunakan data peribadi anda untuk tujuan yang belum dimaklumkan kepada anda (kecuali jika dibenarkan atau dibenarkan oleh undang-undang).

Kami mungkin mengumpul dan menggunakan data peribadi anda untuk mana-mana atau semua tujuan berikut:

 1. melaksanakan kewajipan semasa atau berkaitan dengan penyediaan barangan dan/atau perkhidmatan kami yang diminta oleh anda;
 2. mengesahkan identiti anda;
 3. menjawab, mengendalikan dan memproses pertanyaan, permintaan, permohonan, aduan dan maklum balas daripada anda;
 4. menguruskan hubungan anda dengan kami;
 5. memproses pembayaran atau transaksi kredit;
 6. menghantar maklumat pemasaran anda tentang barangan atau perkhidmatan kami termasuk memberitahu anda tentang acara pemasaran, inisiatif dan promosi kami, cabutan bertuah, keahlian dan skim ganjaran dan promosi lain;
 7. mematuhi mana-mana undang-undang, peraturan, kod amalan, garis panduan atau peraturan yang berkenaan, atau untuk membantu dalam penguatkuasaan undang-undang dan penyiasatan yang dijalankan oleh mana-mana pihak berkuasa kerajaan dan/atau kawal selia;
 8. sebarang tujuan lain yang anda telah berikan maklumat tersebut;
 9. menghantar kepada mana-mana pihak ketiga yang tidak berkaitan termasuk pembekal dan ejen perkhidmatan pihak ketiga kami, dan pihak berkuasa kerajaan dan/atau kawal selia yang berkaitan, sama ada di Singapura atau di luar negara, untuk tujuan yang disebutkan di atas; dan
 10. sebarang tujuan perniagaan sampingan lain yang berkaitan dengan atau berkaitan dengan perkara di atas.

Kami mungkin mendedahkan data peribadi anda:

 1. di mana pendedahan sedemikian diperlukan untuk melaksanakan kewajipan dalam perjalanan atau berkaitan dengan penyediaan barangan atau perkhidmatan yang diminta oleh anda; atau
 2. kepada pembekal perkhidmatan pihak ketiga, ejen dan organisasi lain yang kami libatkan untuk melaksanakan mana-mana fungsi yang disenaraikan dalam klausa 5 di atas untuk kami.

Tujuan yang disenaraikan dalam klausa di atas mungkin terus digunakan walaupun dalam situasi di mana hubungan anda dengan kami (contohnya, menurut kontrak) telah ditamatkan atau diubah dalam apa jua cara, untuk tempoh yang munasabah selepas itu (termasuk, jika berkenaan, tempoh untuk membolehkan kami menguatkuasakan hak kami di bawah sebarang kontrak dengan anda).

MENARIK PERSETUJUAN ANDA

Persetujuan yang anda berikan untuk pengumpulan, penggunaan dan pendedahan data peribadi anda akan kekal sah sehingga masa ia ditarik balik oleh anda secara bertulis. Anda boleh menarik balik kebenaran dan meminta kami berhenti menggunakan dan/atau mendedahkan data peribadi anda untuk mana-mana atau semua tujuan yang disenaraikan di atas dengan mengemukakan permintaan anda secara bertulis atau melalui e-mel kepada Pegawai Perlindungan Data kami di butiran hubungan yang diberikan di bawah.

Setelah menerima permintaan bertulis anda untuk menarik balik persetujuan anda, kami mungkin memerlukan masa yang munasabah (bergantung pada kerumitan permintaan dan kesannya terhadap hubungan kami dengan anda) untuk permintaan anda diproses dan untuk kami memberitahu anda tentang akibat kami menyetujui perkara yang sama, termasuk sebarang akibat undang-undang yang boleh menjejaskan hak dan liabiliti anda kepada kami. Secara amnya, kami akan berusaha untuk memproses permintaan anda dalam tempoh sepuluh (10) hari perniagaan selepas menerimanya.

Walaupun kami menghormati keputusan anda untuk menarik balik persetujuan anda, sila ambil perhatian bahawa bergantung pada jenis dan skop permintaan anda, kami mungkin tidak berada dalam kedudukan untuk terus menyediakan barangan atau perkhidmatan kami kepada anda dan kami akan, dalam keadaan sedemikian, memberitahu anda sebelum menyelesaikan pemprosesan permintaan anda. Sekiranya anda memutuskan untuk membatalkan penarikan balik kebenaran anda, sila maklumkan kepada kami secara bertulis mengikut cara yang dinyatakan dalam fasal 8 di atas.

Sila ambil perhatian bahawa menarik balik kebenaran tidak menjejaskan hak kami untuk terus mengumpul, menggunakan dan mendedahkan data peribadi di mana pengumpulan, penggunaan dan pendedahan sedemikian tanpa kebenaran dibenarkan atau diperlukan di bawah undang-undang yang berkenaan.

AKSES KEPADA DAN PEMBETULAN DATA PERIBADI

Jika anda ingin membuat (a) permintaan akses untuk akses kepada salinan data peribadi yang kami pegang tentang anda atau maklumat tentang cara kami menggunakan atau mendedahkan data peribadi anda, atau (b) permintaan pembetulan untuk membetulkan atau mengemas kini mana-mana data peribadi anda yang kami pegang tentang anda, anda boleh mengemukakan permintaan anda secara bertulis atau melalui e-mel kepada Pegawai Perlindungan Data kami di butiran hubungan yang diberikan di bawah.

Sila ambil perhatian bahawa bayaran yang berpatutan mungkin dikenakan untuk permintaan akses. Jika ya, kami akan memaklumkan anda tentang bayaran sebelum memproses permintaan anda.

Kami akan membalas permintaan anda secepat mungkin. Sekiranya kami tidak dapat menjawab permintaan anda dalam masa tiga puluh (30) hari selepas menerima permintaan anda, kami akan memaklumkan anda secara bertulis dalam masa tiga puluh (30) hari dari masa yang kami boleh menjawab permintaan anda. Jika kami tidak dapat memberikan anda apa-apa data peribadi atau membuat pembetulan yang diminta oleh anda, kami secara amnya akan memaklumkan anda tentang sebab mengapa kami tidak dapat berbuat demikian (kecuali apabila kami tidak dikehendaki berbuat demikian di bawah PDPA).

PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Untuk melindungi data peribadi anda daripada akses tanpa kebenaran, pengumpulan, penggunaan, pendedahan, penyalinan, pengubahsuaian, pelupusan atau risiko yang serupa, kami telah memperkenalkan langkah pentadbiran, fizikal dan teknikal yang sesuai seperti perlindungan antivirus terkini, penyulitan dan penggunaan privasi penapis untuk melindungi semua storan dan penghantaran data peribadi oleh kami, dan mendedahkan data peribadi secara dalaman dan kepada pembekal perkhidmatan dan ejen pihak ketiga kami yang dibenarkan hanya atas dasar yang perlu diketahui.

Walau bagaimanapun, anda harus sedar bahawa tiada kaedah penghantaran melalui Internet atau kaedah storan elektronik adalah selamat sepenuhnya. Walaupun keselamatan tidak dapat dijamin, kami berusaha untuk melindungi keselamatan maklumat anda dan sentiasa menyemak dan mempertingkatkan langkah keselamatan maklumat kami.

KETEPATAN DATA PERIBADI

Kami biasanya bergantung pada data peribadi yang anda berikan (atau wakil anda yang diberi kuasa). Untuk memastikan data peribadi anda adalah terkini, lengkap dan tepat, sila kemas kini kami jika terdapat perubahan pada data peribadi anda dengan memaklumkan Pegawai Perlindungan Data kami secara bertulis atau melalui e-mel pada butiran hubungan yang diberikan di bawah.

PENYIMPANAN DATA PERIBADI

Kami mungkin menyimpan data peribadi anda selama yang diperlukan untuk memenuhi tujuan ia dikumpulkan, atau seperti yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.

Kami akan berhenti menyimpan data peribadi anda, atau mengalih keluar cara data itu boleh dikaitkan dengan anda, sebaik sahaja munasabah untuk menganggap bahawa pengekalan tersebut tidak lagi memenuhi tujuan data peribadi itu dikumpulkan, dan tidak lebih lama diperlukan untuk tujuan undang-undang atau perniagaan.

PEMINDAHAN DATA PERIBADI KE LUAR SINGAPURA

Syarikat akan memastikan bahawa sebarang pemindahan data peribadi di luar Singapura akan mengikut keperluan dalam PDPA.

PEGAWAI PERLINDUNGAN DATA

Anda boleh menghubungi Pegawai Perlindungan Data kami jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau maklum balas tentang dasar dan prosedur perlindungan data peribadi kami, atau jika anda ingin membuat sebarang permintaan, dengan cara berikut:

Pegawai Perlindungan Data: Tan Guang Zheng E-mel: gztan@riafinancial.com

KESAN NOTIS DAN PERUBAHAN KEPADA NOTIS

Notis ini terpakai bersama-sama dengan mana-mana notis lain, klausa kontrak dan klausa persetujuan yang terpakai berhubung dengan pengumpulan, penggunaan dan pendedahan data peribadi anda oleh kami.

Kami boleh menyemak semula Notis ini dari semasa ke semasa tanpa sebarang notis terlebih dahulu. Anda boleh menentukan sama ada semakan sedemikian telah berlaku dengan merujuk pada tarikh Notis ini kali terakhir dikemas kini. Penggunaan berterusan perkhidmatan kami oleh anda merupakan pengakuan dan penerimaan anda terhadap perubahan tersebut.

Tarikh kuat kuasa: 1 Ogos 2021

Kemas kini terakhir: 1 Ogos 2021