Terms and conditions

Disiarkan pada 7 September 2022

PENGENALAN

Ria Financial Services Singapore Pte Ltd. (UEN: 201928529Z), sebuah syarikat yang diperbadankan di Singapura dengan alamat berdaftarnya di 152 Beach Road, #19-01/02, Gateway East, Singapore 189721 dilesenkan untuk penyediaan perkhidmatan pemindahan wang dan perdagangan di bawah nama 'Ria' dan/atau 'Ria Money Transfer' (selepas ini “Ria”, “kami”, “kami” atau “kami”).

Adalah penting untuk anda membaca dan memahami terma dan syarat ini (“Terma dan Syarat”) sebelum anda menerimanya. Terma dan Syarat ini terpakai kepada dan tersedia pada aplikasi mudah alih Ria Money Transfer yang diuruskan oleh Ria dan/atau mana-mana syarikat lain dalam Kumpulan Kami ("Aplikasi Pemindahan Wang Ria"). Mereka menerangkan banyak tanggungjawab anda kepada kami dan tanggungjawab kami kepada anda, bagaimana dan bila perjanjian kami dengan anda boleh ditamatkan dan sejauh mana liabiliti kami kepada anda. Maklumat lanjut tersedia di bawah bahagian 'Soalan Lazim' pada Aplikasi Pemindahan Wang Ria.

DENGAN MELENGKAPKAN DAN MEMPERSETUJUI MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMBUAT TRANSAKSI PEMBAYARAN DAN MENERIMA TERMA DAN SYARAT INI, ANDA BERSETUJU UNTUK TERIKAT DENGAN TERMA DAN SYARAT INI. JANGAN GUNAKAN PERKHIDMATAN KAMI JIKA ANDA TIDAK MENERIMA TERMA DAN SYARAT INI. TERMA DAN SYARAT INI ADALAH PERJANJIAN YANG MENGIKAT SECARA SAH DAN PENTING BAHAWA ANDA MENGAMBIL MASA UNTUK MEMBACANYA DENGAN TELITI.

ALERT PENIPUAN PENGGUNA: WANG PENDAWAIAN SAMA SEPERTI HANTAR TUNAI. LINDUNGI DIRI ANDA DARIPADA PENIPUAN DENGAN MENGHANTAR WANG SAHAJA KEPADA ORANG YANG ANDA KENAL ATAU BOLEH LAIN SAHKAN UNTUK DIPERCAYAI. KLIK DI SINI UNTUK MENGETAHUI LEBIH LANJUT MENGENAI MENGHANTAR WANG DENGAN SELAMAT DENGAN RIA. JIKA ANDA PERCAYA ANDA MANGSA PENIPUAN ATAU PENIPUAN, SILA HUBUNGI KAMI SEGERA DI TALIAN 800 852 6950 ATAU MELALUI EMEL DI SG_support@riamoneytransfer.com DAN HUBUNGI PIHAK BERKUASA PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG ANDA.

1. PERKHIDMATAN KAMI

1.1

Terma dan Syarat ini mengawal peruntukan Perkhidmatan Kami, yang terdiri daripada pelaksanaan Transaksi Pembayaran yang dimulakan oleh anda melalui Aplikasi Pemindahan Wang Ria. Terma dan Syarat ini akan terpakai untuk penggunaan anda terhadap Aplikasi Pemindahan Wang Ria di mana anda mengarahkan kami untuk melaksanakan, dan kami bersetuju untuk melaksanakan untuk anda, mana-mana Perkhidmatan Kami, termasuk semua kandungan, fungsi dan perkhidmatan yang ditawarkan melaluinya.

1.2

Kewajipan kami di bawah Terma dan Syarat ini adalah bersyarat pada penerimaan kami terhadap anda sebagai pengguna, yang mengikut budi bicara mutlak kami dan kami berhak untuk menolak untuk memberikan Perkhidmatan Kami kepada anda tanpa menyatakan sebab. Anda mesti segera memberikan semua maklumat dan dokumentasi yang kami mungkin minta daripada anda pada bila-bila masa untuk membolehkan kami mematuhi sebarang keperluan undang-undang yang berkaitan dengan Perkhidmatan Kami, termasuk seperti yang dikehendaki oleh peraturan anti-pengubahan wang haram dan anti-pembiayaan keganasan, dan anda bersetuju untuk kami menghubungi anda untuk tujuan ini.

2. DEFINISI

2.1

Terma dan Syarat ini menggunakan takrifan berikut:

(i) "Kad Bank" bermaksud kad kredit Visa atau MasterCard, atau kad debit;

(ii) "Pemindahan Bank" bermaksud kaedah pembayaran di mana anda mengarahkan bank anda untuk menghantar wang atau pembayaran secara terus, atau melalui syarikat pembayaran pihak ketiga yang terlibat dengan Ria (seperti Pembayaran POLi) untuk tujuan memudahkan pembayaran anda untuk Kami Perkhidmatan, ke akaun bank Ria;

(iii) "Hari Perniagaan" bermaksud Isnin hingga Jumaat tidak termasuk Cuti Bank dan Cuti Umum, di Singapura;

(iv) "Pengeluar Kad" bermaksud pengeluar dan pemilik Kad Bank;

(vi) "Perkhidmatan Kami" bermaksud perkhidmatan pemindahan wang yang kami sediakan melalui Aplikasi Pemindahan Wang Ria;

(vii) "Ejen Pembayar" bermaksud orang sebenar atau entiti undang-undang yang bertindak sebagai penyedia perkhidmatan pembayaran pihak ketiga atau ejen yang bertindak bagi pihak kami atau bagi pihak ahli gabungan dalam Kumpulan Kami yang membayar Transaksi Pembayaran yang dimulakan oleh anda kepada Penerima di negara destinasi yang anda kenal pasti;

(viii) "Pesanan Pembayaran" bermaksud semua arahan yang dikemukakan oleh anda kepada kami yang meminta pelaksanaan Transaksi Pembayaran;

(ix) "Transaksi Pembayaran" bermaksud pemindahan wang kepada Penerima;

(x) Penerima bermaksud individu yang ditetapkan oleh anda sebagai penerima Transaksi Pembayaran yang merupakan individu sebenar dan boleh diterima oleh kami, dan yang menerima pemindahan wang melalui Ejen Pembayar yang ditetapkan, melalui pindahan bank ke akaun bank individu yang ditetapkan tersebut atau melalui perkhidmatan penghantaran ke rumah kami (jika berkenaan);

(xi) "Aplikasi Pemindahan Wang Ria" ditakrifkan dalam perenggan bertajuk 'Pengenalan' di atas; dan

(xii) Istilah "anda", "anda", "milik anda" dan "pengguna" bermaksud anda, orang yang membuat kontrak dengan kami menggunakan Aplikasi Pemindahan Wang Ria untuk penyediaan Perkhidmatan Kami.

3. PEMBENTUKAN KONTRAK

Setiap Transaksi Pembayaran yang kami lakukan untuk anda adalah kontrak berasingan yang menggabungkan Terma dan Syarat ini. Perjanjian rangka kerja yang disepakati antara anda dan kami tidak akan sekali-kali mewajibkan kami untuk melakukan Transaksi Pembayaran berikutnya. Anda harus memberitahu Penerima Transaksi Pembayaran dengan sewajarnya.

4. PERUBAHAN

4.1

Kami mungkin meminda Terma dan Syarat ini dari semasa ke semasa, contohnya untuk mematuhi perubahan dalam undang-undang atau keperluan kawal selia atau disebabkan perubahan dalam keadaan pasaran.

4.2

Jika kami membuat apa-apa perubahan kepada Terma dan Syarat ini, kami akan berbuat demikian melalui e-mel dan/atau dengan meletakkan versi semakan Terma dan Syarat ini pada Aplikasi Pemindahan Wang Ria. Kami juga akan memaklumkan anda tentang tarikh dari mana sebarang perubahan akan berkuat kuasa ( "Tarikh Berkuatkuasa" ).

4.3

Perubahan yang kami buat pada Terma dan Syarat ini biasanya hanya terpakai kepada Pesanan Pembayaran yang dibuat selepas Tarikh Berkuatkuasa tetapi juga akan dikenakan kepada Pesanan Pembayaran yang dibuat sebelum Tarikh Berkuatkuasa di mana kami dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang atau keperluan peraturan. Dalam apa jua keadaan, dan untuk mengelakkan keraguan, versi terkini Terma dan Syarat ini akan menggantikan mana-mana versi sebelumnya.

4.4

Kami tidak menjamin bahawa Apl Pemindahan Wang Ria atau sebarang kandungan di dalamnya, akan sentiasa tersedia atau tidak terganggu. Kami mungkin menggantung atau menarik balik atau menyekat ketersediaan semua atau mana-mana bahagian Aplikasi Pemindahan Wang Ria atas sebab perniagaan dan operasi. Kami akan cuba memberi anda notis yang munasabah (contohnya dengan menyiarkan mesej pada Aplikasi Pemindahan Wang Ria) tentang sebarang penggantungan atau pengeluaran yang dijadualkan.

5. AKSES KEPADA PERKHIDMATAN KAMI

5.1

Dengan menggunakan Aplikasi Pemindahan Wang Ria, anda menyatakan dan menjamin bahawa anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan mempunyai kapasiti undang-undang untuk mengikat kontrak dengan kami. Jika ia mendapat perhatian kami melalui cara yang boleh dipercayai bahawa pengguna berumur di bawah 18 tahun, kami akan membatalkan akaun pengguna tersebut dan memadamkan semua maklumat mengenai pengguna tersebut daripada sistem dan rekod kami.

5.2

Anda mesti mempunyai akaun pengguna yang sah untuk menggunakan Perkhidmatan Kami ( “akaun pengguna” ). Anda boleh memohon melalui Aplikasi Pemindahan Wang Ria untuk mewujudkan akaun pengguna dengan memasukkan maklumat peribadi anda dan kata laluan, dan mengesahkan penerimaan anda terhadap Terma dan Syarat ini. Jika kami menerima permohonan anda, kami akan menubuhkan akaun pengguna anda dan mengaktifkannya untuk digunakan untuk mengakses Perkhidmatan Kami, tertakluk kepada pengehadan yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat ini. Semua maklumat yang anda berikan akan disimpan dalam akaun pengguna anda dan diselenggara oleh kami dan/atau syarikat tertentu yang terlibat oleh kami atau Kumpulan kami untuk menyediakan Perkhidmatan Kami.

5.3

Anda akan dapat mengakses Perkhidmatan Kami melalui Aplikasi Pemindahan Wang Ria dengan memasukkan nama pengguna dan kata laluan anda dengan betul (bersama-sama "ID Pengguna" ) tetapi tidak dalam keadaan lain. ID Pengguna anda adalah sulit, peribadi dan tidak boleh dipindah milik. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan anda menyimpan ID Pengguna anda dan sebarang ciri keselamatan lain yang dikaitkan dengan akses anda kepada Apl Pemindahan Wang Ria (termasuk sebarang butiran Pesanan Pembayaran) selamat dan terjamin. JANGAN PERNAH BERKONGSI ID PENGGUNA ANDA DENGAN SESIAPA DAN JANGAN TULISKANNYA DI MANA-MANA! Jika anda menyedari atau mempunyai sebarang syak bahawa ID Pengguna anda tidak lagi sulit atau telah dikompromi dalam apa jua cara, anda mesti menghubungi kami dengan segera melalui telefon di: 800 852 6950 atau melalui e-mel ke: SG_support@riamoneytransfer.com . Sebarang kelewatan yang tidak wajar dalam menghubungi kami boleh menjejaskan keselamatan Perkhidmatan Kami dan/atau menyebabkan anda bertanggungjawab atas sebarang kerugian.

5.4

Sebaik sahaja anda telah memaklumkan kami tentang penggunaan tanpa kebenaran ID Pengguna anda, kami akan mengambil semua tindakan yang perlu untuk menghalang sebarang penggunaan maklumat ini selanjutnya. Kami akan memaklumkan anda tentang langkah-langkah tersebut selepas mengambilnya dan memberikan sebab untuk mengambil langkah tersebut melainkan kami dihalang daripada berbuat demikian atas sebab undang-undang. Mengambil langkah-langkah ini tidak menjadikan kami bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau kerosakan yang disebabkan oleh kegagalan anda untuk mematuhi tugas anda di bawah Terma dan Syarat ini. Walau bagaimanapun, anda mungkin layak mendapat bayaran balik atau kredit sejumlah amaun daripada Pengeluar Kad anda jika Kad Bank atau akaun bank anda telah digunakan dengan cara penipuan. Tertakluk kepada undang-undang dan peraturan yang berkaitan, anda akan bertanggungjawab ke atas kerosakan yang disebabkan kepada kami akibat penggunaan tanpa kebenaran ID Pengguna anda.

5.5

Kami berhak untuk melumpuhkan ID Pengguna anda mengikut budi bicara mutlak kami untuk apa-apa atau tanpa sebab, termasuk jika, pada pendapat kami, anda telah gagal untuk mematuhi mana-mana peruntukan Terma dan Syarat ini.

6. PERKAKASAN DAN PERISIAN YANG DIPERLUKAN

6.1

Anda mesti menyediakan dan/atau mendapatkan sebarang peralatan atau talian telekomunikasi termasuk komputer atau peranti dan sistem pengendalian dan pencetak untuk mencetak dan menyimpan rekod di atas kertas, dalam storan elektronik atau pada medium tahan lama yang lain, yang mungkin perlu untuk anda gunakan. Perkhidmatan Kami. Anda mengakui bahawa perisian dan peralatan tertentu yang digunakan oleh anda mungkin tidak dapat menyokong ciri tertentu Perkhidmatan Kami. Anda harus mencetak dan menyimpan salinan semua notis, pendedahan dan penyata yang kami hantar kepada anda secara elektronik.

6.2

Untuk mengakses dan menyimpan pemberitahuan, pendedahan dan kenyataan yang disediakan secara elektronik, anda mesti mempunyai:

(i) Peranti yang beroperasi pada platform dengan kualiti persekitaran Android atau iOS, atau lebih tinggi;

(ii) Sambungan internet;

(iii) Versi semasa Android 4.4 (atau lebih tinggi) atau iOS 8 (atau lebih tinggi); dan

(iv) Peranti dan sistem pengendalian yang mampu menyokong semua perkara di atas

6.3

Kami berhak untuk menghentikan sokongan versi semasa perisian jika, pada pendapat kami, ia mengalami keselamatan atau kecacatan lain yang menjadikannya tidak sesuai untuk digunakan dengan Perkhidmatan Kami. Dengan "versi semasa", kami bermaksud versi perisian yang sedang disokong dan serasi dengan Aplikasi Pemindahan Wang Ria pada bila-bila masa.

6.4

Kami berhak, mengikut budi bicara kami, untuk berkomunikasi dengan anda melalui pos.

6.5

Kami tidak bertanggungjawab ke atas kandungan, dasar, barangan atau perkhidmatan mana-mana orang lain atau tapak web yang dipautkan atau boleh diakses melalui Aplikasi Pemindahan Wang Ria. Kewujudan mana-mana pautan ke mana-mana aplikasi mudah alih atau tapak web lain tidak merupakan pengesahan, atau persatuan dengan, mana-mana aplikasi mudah alih, tapak web atau mana-mana orang yang mengendalikan mana-mana aplikasi mudah alih atau tapak web tersebut. Sebarang pergantungan pada mana-mana kandungan, dasar atau perkhidmatan mana-mana orang lain, aplikasi mudah alih atau tapak web adalah atas risiko anda sendiri. Sebarang pertanyaan, kebimbangan atau aduan mengenai aplikasi mudah alih atau tapak web tersebut hendaklah ditujukan kepada orang yang bertanggungjawab untuk operasi mereka.

6.6

Anda boleh menanda buku Apl Pemindahan Wang Ria atau menambahnya pada kegemaran anda, tetapi anda tidak boleh membuat pautan ke mana-mana bahagian Apl Pemindahan Wang Ria atau dengan apa-apa cara mencadangkan apa-apa bentuk persatuan, kelulusan atau pengesahan di pihak kami jika tiada yang wujud. .

7. MASALAH PESANAN PEMBAYARAN

7.1

Tertakluk kepada Terma dan Syarat ini, anda akan dapat menggunakan Perkhidmatan Kami dengan melog masuk ke Apl Pemindahan Wang Ria dan memberi kami Pesanan Pembayaran anda. Perkhidmatan kami tersedia untuk Urus Niaga Pembayaran ke pelbagai pilihan negara destinasi dan dalam pelbagai pilihan mata wang seperti yang ditetapkan dari semasa ke semasa di Aplikasi Pemindahan Wang Ria.

7.2

Pesanan Pembayaran mesti termasuk maklumat sedemikian, seperti yang kami tentukan dari semasa ke semasa, yang diperlukan untuk memberikan Perkhidmatan Kami kepada anda termasuk (tetapi tidak terhad kepada) maklumat berikut:

(i) nama dan butiran lain yang mengenal pasti Penerima;

(ii) negara destinasi Transaksi Pembayaran;

(iii) jumlah dan mata wang Transaksi Pembayaran; dan

(iv) sekiranya berlaku Transaksi Pembayaran ke akaun bank Penerima, Nombor Akaun Bank Antarabangsa ( “IBAN” ) apabila akaun bank tersebut mempunyai kod IBAN, atau nombor akaun bank yang sepadan dalam setiap kes.

7.3

Kami hanya akan menerima Pesanan Pembayaran yang diberikan kepada kami melalui Aplikasi Pemindahan Wang Ria. Arahan anda untuk melakukan Transaksi Pembayaran akan kami anggap sebagai persetujuan anda untuk kami meneruskan, dan kebenaran kami untuk, melaksanakan Transaksi Pembayaran tersebut.

7.4

Maklumat lanjut dan penjelasan tentang langkah-langkah yang perlu anda ambil untuk meminta kami melakukan Transaksi Pembayaran untuk anda akan diberikan kepada anda apabila anda meminta kami melakukan ini dan boleh didapati di bawah bahagian "Soalan Lazim" pada Aplikasi Pemindahan Wang Ria.

7.5

Kaedah pembayaran

Di mana berkenaan, kami boleh menerima pembayaran melalui Kad Bank atau melalui Pindahan Bank sebagai kaedah pembayaran yang ditetapkan kepada kami untuk pelaksanaan Transaksi Pembayaran anda dan yuran pelanggan yang kami kenakan untuk Transaksi Pembayaran. Kamu mesti:

(i) (a) melalui Kad Bank: memberi kuasa kepada Pengeluar Kad anda untuk memindahkan dana yang diperlukan oleh kami untuk Urus Niaga Pembayaran supaya: (a) dana tersebut dicaj ke akaun yang dipautkan dengan Kad Bank anda; dan (b) kami menerima kebenaran daripada Pengeluar Kad dan seterusnya menerima dana yang diperlukan oleh kami untuk meneruskan Perintah Pembayaran; atau

(b) melalui Pindahan Bank: memberi kuasa kepada bank anda untuk memindahkan dana yang diperlukan oleh kami untuk Transaksi Pembayaran supaya: (a) dana tersebut didebitkan daripada akaun anda; dan (b) kami menerima dana yang diperlukan oleh kami untuk meneruskan Perintah Pembayaran; dan

(ii) memastikan kaedah pembayaran anda mempunyai dana atau kredit yang mencukupi dan diterima oleh kami tepat pada masanya untuk membolehkan kami meneruskan Pesanan Pembayaran;

(iii) memastikan bahawa kami telah menerima dana yang kami beritahu anda dikehendaki untuk meneruskan Transaksi Pembayaran sebelum kami melaksanakan Perintah Pembayaran anda. Jumlah ini mesti segera tersedia kepada kami dalam dana yang dijelaskan dan dibuat oleh Kad Bank anda atau melalui Pindahan Bank daripada akaun bank anda.

7.6

Kami tidak memberikan kredit dan tidak dapat memajukan sebarang dana untuk menampung mana-mana bahagian Transaksi Pembayaran.

7.7

Anda mengakui dan bersetuju bahawa semua Transaksi Pembayaran yang dibenarkan oleh anda adalah tertakluk kepada semua undang-undang yang terpakai.

7.8

Pengeluar Kad anda dan/atau bank atau institusi kredit anda juga akan mempunyai terma dan syarat yang dikenakan ke atas penggunaan Kad Bank atau perkhidmatan Pindahan Bank anda, atau akaun bank dan anda mesti merujuk kepada perjanjian tersebut apabila menyediakan dana yang diperlukan untuk Transaksi Pembayaran untuk diteruskan kerana terma dan syarat sedemikian mungkin termasuk penggunaan fi dan caj dan peruntukan lain yang dikenakan oleh Pengeluar Kad anda dan/atau bank atau institusi kredit anda.

8. PERTUKARAN MATA WANG

8.1

Jika anda meminta kami untuk melaksanakan Transaksi Pembayaran dalam mata wang selain daripada Dolar Singapura, kami akan menggunakan kadar pertukaran sebagai tambahan kepada sebarang caj perkhidmatan dan kami akan memberitahu anda apakah kadar pertukaran itu.

8.2

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang kalkulator harga (menetapkan mata wang dan negara yang tersedia dan kadar pertukaran), lokasi pembayaran dan yuran pelanggan dan kadar pertukaran, sila rujuk bahagian Soalan Lazim pada Aplikasi Pemindahan Wang Ria.

9. PELAKSANAAN TRANSAKSI PEMBAYARAN

9.1

Perkhidmatan kami menyediakan pelbagai pilihan untuk menerima Transaksi Pembayaran, termasuk wang tunai di Ejen Pembayar, terus ke akaun bank atau melalui perkhidmatan penghantaran ke rumah kami, jika tersedia.

9.2

Kutipan Transaksi Pembayaran melalui Ejen Pembayaran

Jika kami menerima Pesanan Pembayaran bersama-sama dana yang perlu dijelaskan untuk dipindahkan dan yuran yang berkaitan dengan Transaksi Pembayaran sebelum penutupan perniagaan pada Hari Perniagaan, Pesanan Pembayaran akan dianggap telah diterima oleh kami pada Hari Perniagaan tersebut (“Hari Penerimaan”). Jika Pesanan Pembayaran diterima oleh kami selepas penutupan perniagaan pada Hari Perniagaan atau pada hari yang bukan Hari Perniagaan, Pesanan Pembayaran akan dianggap telah diterima pada Hari Perniagaan berikutnya sejurus selepas penerimaan Pesanan Pembayaran.

9.3

Tertakluk kepada undang-undang dan peraturan yang berkaitan, kami akan meneruskan pelaksanaan Perintah Pembayaran dan menyediakan dana kepada Penerima selewat-lewatnya pada penghujung Hari Perniagaan tersebut selepas Hari Penerimaan.

9.4

Untuk Transaksi Pembayaran biasa, dana biasanya tersedia untuk dikutip dalam beberapa minit, tertakluk pada waktu perniagaan Ejen Pembayar masing-masing, jika berkenaan. Bagi sesetengah negara, Perkhidmatan Kami mungkin tertunda atau sekatan lain mungkin dikenakan. Jika anda memerlukan maklumat lanjut, sila hubungi pasukan khidmat pelanggan kami, butiran hubungan mereka terdapat dalam klausa 25 Terma dan Syarat ini.

9.5

Untuk mengutip Transaksi Pembayaran daripada Ejen Pembayar, Penerima mesti memberikan semua butiran mengenai Transaksi Pembayaran yang diperlukan oleh kami ( "Butiran Pengumpulan" ). Penerima juga mesti memberikan bukti foto identiti dan, dalam beberapa keadaan, maklumat lanjut dan/atau bukti dokumen seperti yang diperlukan oleh kami atau undang-undang dan peraturan tempatan. Bentuk bukti identiti yang boleh diterima berbeza bergantung pada negara tempat dana itu akan dikumpul.

9.6

ANDA TIDAK MESTI MEMBERIKAN MANA-MANA BUTIRAN KOLEKSI (DISEDURKAN ATAU SEBAIKNYA) KEPADA SESIAPA SELAIN PENERIMA PILIHAN ANDA. ANDA JUGA MESTILAH MELAKUKAN SEMUA YANG ANDA BOLEH SECARA SENANG UNTUK MEMASTIKAN BAHAWA TIADA SIAPA SELAIN PENERIMA PILIHAN ANDA, DAPAT MENDAPATKAN BUTIR-BUTIR KOLEKSI ATAU MANA-MANA BAHAGIANNYA. JIKA ANDA SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG MENDEDAHKAN SEBARANG BUTIR-BUTIR KOLEKSI KEPADA SESIAPA SELAIN PENERIMA PILIHAN ANDA, KAMI TIDAK AKAN TANGGUNGJAWAB JIKA KAMI MEMBAYAR DANA KEPADA ORANG SELAIN PENERIMA, YANG MEMBERIKAN KEPADA EJEN PEMBAYAR DAN, BERTANGGUNGJAWAB DETAIL. BUKTI PENGENALAN YANG SAH.

9.7

Untuk Transaksi Pembayaran yang perlu dibayar ke akaun bank Penerima, dana akan disediakan kepada Penerima selewat-lewatnya pada penghujung Hari Perniagaan keempat selepas Hari Penerimaan.

9.8

Amalan perbankan mungkin berbeza dari bank ke bank, dan negara destinasi di mana dana itu akan dikreditkan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang masa Transaksi Pembayaran akan dikreditkan ke akaun sedemikian, anda perlu menghubungi pembekal akaun Penerima.

9.9

Sebaik sahaja Pesanan Pembayaran diterima oleh kami, ia tidak boleh ditarik balik kecuali setakat mana ia boleh ditarik balik oleh anda seperti yang diperuntukkan dalam undang-undang dan peraturan yang berkaitan dan seperti yang dinyatakan dalam klausa 17.

9.10

Jika kami melaksanakan Perintah Pembayaran berdasarkan butiran yang salah yang diberikan kepada anda, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian yang ditanggung, walaupun kami akan cuba membantu dalam mendapatkan semula jumlah pembayaran dan kami berhak untuk mengenakan bayaran kepada anda untuk menampung bayaran yang berpatutan. kos untuk melakukan ini.

9.11

Sebaik sahaja Pesanan Pembayaran telah diterima oleh kami menurut Terma dan Syarat ini, kami akan memberikan anda maklumat berikut dalam format elektronik, tanpa kelewatan yang tidak wajar:

(i) nombor rujukan yang membolehkan anda mengenal pasti Transaksi Pembayaran dan Penerima;

(ii) jumlah Transaksi Pembayaran yang dinyatakan dalam mata wang yang digunakan dalam Pesanan Pembayaran;

(iii) pengesahan sebarang yuran pelanggan dan/atau kos yang berkaitan dengan Transaksi Pembayaran yang anda mesti bayar kepada kami;

(iv) kadar pertukaran yang digunakan oleh kami untuk melaksanakan Transaksi Pembayaran dan jumlah Transaksi Pembayaran selepas penukaran mata wang ini (jika Transaksi Pembayaran melibatkan pertukaran mata wang); dan (v) tarikh kami menerima Pesanan Pembayaran.

9.12

Apabila Transaksi Pembayaran telah disahkan, anda akan menerima pemberitahuan e-mel secara automatik di alamat yang anda berikan. Setelah Transaksi Pembayaran telah dilaksanakan oleh kami, anda juga akan menerima pemberitahuan e-mel di alamat yang anda berikan kepada kami yang mengesahkan (i) apabila dana telah tiba dan (ii) jika berkenaan, apabila dana telah dikutip oleh Penerima.

9.13

Jika Transaksi Pembayaran belum dibayar kepada Penerima dalam tempoh minimum 15 hari hingga maksimum 30 hari (bergantung pada negara tempat dana akan dikutip dan Ejen Pembayar yang terlibat dalam Transaksi Pembayaran – sila hubungi pelanggan kami perkhidmatan untuk maklumat lanjut), kami akan membatalkan Transaksi Pembayaran secara automatik dan memberitahu anda dengan sewajarnya. Selepas itu, dana yang terdiri daripada Transaksi Pembayaran tidak akan tersedia untuk dikutip oleh Penerima dan akan dipegang oleh kami atas kepercayaan sehingga kami dapat membayar balik yang sama kepada anda (yang hendaklah melalui kaedah pembayaran yang sama yang anda gunakan untuk membiayai Transaksi Pembayaran ).

10. TRANSAKSI PEMBAYARAN YANG TIDAK DIBENARKAN

10.1

Kami mungkin bertanggungjawab kepada anda jika kami melakukan Transaksi Pembayaran untuk anda yang anda tidak memberi kebenaran kepada kami untuk melaksanakannya.

10.2

Sekiranya anda percaya bahawa kami mungkin telah melakukan Transaksi Pembayaran tanpa kebenaran anda, anda harus memberitahu kami secepat mungkin melalui butiran hubungan yang dinyatakan pada klausa 25 di bawah.

10.3

Tertakluk kepada klausa 10.4 di bawah, di mana kami telah melakukan Transaksi Pembayaran sedemikian, dan melainkan terdapat keadaan yang menghalang kami daripada berbuat demikian, kami akan segera membayar balik kepada anda sepenuhnya amaun Transaksi Pembayaran tersebut dalam masa 7 hari selepas pembatalan.

10.4

Anda tidak akan layak mendapat bayaran balik sedemikian:

(i) jika anda tidak memaklumkan kami melalui notis secara bertulis tanpa kelewatan yang tidak wajar apabila anda menyedari bahawa Transaksi Pembayaran yang tidak dibenarkan mungkin telah berlaku, dan dalam apa jua keadaan tidak lewat daripada 2 minggu selepas tarikh Transaksi Pembayaran yang tidak dibenarkan itu dibuat; atau

(ii) jika Transaksi Pembayaran dibenarkan oleh anda.

10.5

Anda akan bertanggungjawab kepada kami untuk semua kerugian yang kami alami atau alami berkaitan dengan sebarang penipuan atau aktiviti penipuan oleh anda pada bila-bila masa.

11. TRANSAKSI PEMBAYARAN TIDAK DILAKSANAKAN ATAU DILAKSANAKAN DENGAN TIDAK BETUL

11.1

Kami mungkin bertanggungjawab kepada anda jika kami gagal melaksanakan atau tersilap melaksanakan sebarang Transaksi Pembayaran yang anda beri kuasa kepada kami untuk melaksanakan. Jika anda percaya kami mungkin gagal melaksanakan atau tersilap melakukan Transaksi Pembayaran sedemikian, anda harus memberitahu kami secepat mungkin dan, jika anda meminta, kami akan membuat usaha segera untuk menyiasat perkara itu dan memberitahu anda keputusan kami penyiasatan.

11.2

Tertakluk kepada klausa 11.3 di bawah, di mana kami gagal melaksanakan atau melakukan Transaksi Pembayaran secara salah, kami tanpa berlengah-lengah akan memperbaiki dan membetulkan ralat tersebut dan menyampaikan jumlah Transaksi Pembayaran yang tidak dilaksanakan atau tidak dilakukan dengan betul seperti yang diarahkan pada asalnya.

11.3

Anda tidak akan berhak mendapat remedi yang disebutkan di atas:

(i) jika anda tidak memaklumkan kami melalui notis secara bertulis tanpa kelewatan yang tidak wajar (dan dalam apa jua keadaan tidak lewat daripada 2 minggu selepas tarikh Transaksi Pembayaran yang salah dilakukan) apabila anda menyedari kegagalan kami untuk melaksanakan Transaksi Pembayaran dibenarkan oleh anda atau prestasi salah oleh kami bagi Transaksi Pembayaran yang dibenarkan oleh anda mungkin telah berlaku;

(ii) jika kami dapat menunjukkan bahawa jumlah yang dibenarkan telah diterima pada masa yang sesuai oleh Penerima; atau

(iii) jika kegagalan untuk melaksanakan atau prestasi yang salah adalah disebabkan oleh anda memberikan kami maklumat yang tidak lengkap atau tidak betul atau sebaliknya disebabkan oleh kesalahan anda.

11.4

Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda kerana kegagalan untuk melaksanakan, atau sebarang pelaksanaan yang salah, Transaksi Pembayaran yang alasannya adalah keengganan kami untuk meneruskan Transaksi Pembayaran tersebut atau mana-mana bahagian daripadanya.

12. YURAN

12.1

Penggunaan Perkhidmatan Kami akan dikenakan yuran transaksi pelanggan yang akan dicaj kepada Kad Bank atau dimasukkan dalam Pindahan Bank yang anda kenal pasti sebagai kaedah pembayaran untuk Transaksi Pembayaran anda, yuran pelanggan dan sebarang kos lain seperti yang diperuntukkan dalam Terma dan Syarat ini.

12.2

Sebelum melaksanakan Perintah Pembayaran, kami akan memberikan maklumat kepada anda mengenai yuran dan sebarang kadar pertukaran yang berkenaan, yang akan dipaparkan dalam bahagian pratonton pesanan Aplikasi Pemindahan Wang Ria.

12.3

Sebagai tambahan kepada sebarang yuran yang dikenakan oleh kami, Transaksi Pembayaran mungkin tertakluk kepada yuran lain, kos dan kadar pertukaran yang perlu dibayar kepada pihak lain, oleh anda atau Penerima anda, contohnya bank dan institusi pembayaran lain atau Ejen Pembayar yang terlibat dalam Transaksi Pembayaran serta potongan yang mungkin dikenakan (contohnya untuk cukai) seperti yang dikehendaki oleh, termasuk tetapi tidak terhad kepada, pihak berkuasa negara destinasi Transaksi Pembayaran. Amaun yang kami potong tidak akan lebih daripada jumlah tanggungjawab undang-undang kami.

12.4

Jika anda menggunakan telefon mudah alih anda berkaitan dengan Transaksi Pembayaran, anda juga akan bertanggungjawab ke atas sebarang bayaran yang mungkin dikenakan oleh pembekal perkhidmatan anda, seperti bayaran untuk SMS, perkhidmatan data.

13. TOLAK SELESAI

Anda bersetuju bahawa kami mungkin melunaskan jumlah hutang anda kepada kami daripada jumlah hutang kami kepada anda.

14. SEKATAN TRANSAKSI PEMBAYARAN

14.1

Kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami untuk: (i) menolak untuk memproses Transaksi Pembayaran; (ii) mengehadkan amaun Transaksi Pembayaran; (iii) memerlukan anda memberikan maklumat tambahan untuk melengkapkan Transaksi Pembayaran; dan/atau (iv) mengambil langkah yang munasabah berkenaan dengan Transaksi Pembayaran di mana pada pendapat kami ini adalah perlu untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang terpakai termasuk di mana kami mempunyai kebimbangan mengenai identiti orang yang terlibat dalam Transaksi Pembayaran.

/td>
14.2

Walau apa pun perjanjian terdahulu untuk memulakan Transaksi Pembayaran, kami boleh, mengikut budi bicara mutlak kami juga enggan meneruskan Transaksi Pembayaran dalam keadaan yang termasuk (tetapi tidak terhad kepada) di mana:

(i) Penerima yang dimaksudkan ialah sesiapa sahaja selain daripada orang sebenar;

(ii) kami dikehendaki berbuat demikian di bawah undang-undang pencegahan pengubahan wang haram atau pembiayaan keganasan yang terpakai dan/atau apabila kami mengetahui atau mengesyaki Transaksi Pembayaran mungkin menyalahi undang-undang (termasuk untuk contoh penipuan);

(iii) anda telah gagal memberikan kami bukti identiti anda yang mencukupi, memuaskan dan boleh dipercayai atau sebarang maklumat lain yang kami perlukan berkaitan dengan Transaksi Pembayaran;

(iv) kami mengetahui atau mengesyaki bahawa Pesanan Pembayaran yang diminta oleh anda mengandungi ralat, dipalsukan atau tidak dibenarkan;

(v) anda telah memberikan kami maklumat yang salah atau tidak lengkap, atau kami tidak menerima maklumat Pesanan Pembayaran tepat pada masanya untuk menjamin pelaksanaan Transaksi Pembayaran tepat pada masanya;

(vi) anda telah gagal memberikan kami dana yang telah dijelaskan (termasuk sebarang yuran berkaitan) yang diperlukan untuk melaksanakan Transaksi Pembayaran;

(vii) Pengeluar Kad anda tidak membenarkan penggunaan Kad Bank anda untuk membayar Transaksi Pembayaran dan yuran kami;

(viii) bank anda tidak membenarkan Pindahan Bank untuk membayar Transaksi Pembayaran dan yuran kami; atau

(ix) anda melanggar kewajipan di bawah Terma dan Syarat ini, termasuk kewajipan untuk membayar yuran kami.

14.3

Kami berhak untuk tidak menerima atau membenarkan pembayaran daripada atau kepada, sama ada secara langsung atau tidak langsung, negara tertentu yang telah kami tentukan, bertindak mengikut budi bicara kami sendiri, berisiko tinggi kepada perniagaan kami atau melibatkan tahap kerumitan yang lebih tinggi untuk kami dalam melaksanakan proses pemantauan transaksi undang-undang anti-pengubahan wang haram atau anti-pembiayaan keganasan kami.

14.4

Kami selanjutnya berhak untuk meminta maklumat tambahan daripada anda, termasuk maklumat tentang Penerima, di mana pembayaran perlu dibuat ke negara tertentu.

14.5

Jika kami enggan meneruskan pelaksanaan Perintah Pembayaran menurut Terma dan Syarat ini, kami akan memberitahu anda sebelum tamat Hari Perniagaan berikutan penerimaan Pesanan Pembayaran.

Sekiranya boleh dilakukan dan sah bagi kami untuk melakukannya, kami akan memberikan sebab bagi keengganan kami untuk meneruskan Pesanan Pembayaran anda. Sekiranya anda telah memberikan maklumat yang salah atau tidak memberikan maklumat, kami akan menerangkan cara membetulkan keadaan.

14.6

Perkhidmatan Kami ditawarkan hanya untuk keperluan Transaksi Pembayaran peribadi anda dan anda bersetuju untuk tidak menggunakan atau cuba menggunakan atau membenarkan mana-mana pihak ketiga menggunakan Perkhidmatan Kami untuk sebarang tujuan lain termasuk tujuan komersial atau promosi produk dan perkhidmatan sama ada secara langsung atau tidak langsung. Anda seterusnya bersetuju untuk tidak menggunakan Perkhidmatan Kami bagi pihak mana-mana pihak lain.

14.7

Perkhidmatan kami tertakluk kepada sekatan transaksi seperti yang kami mungkin dari semasa ke semasa mengikut budi bicara kami sendiri, termasuk jumlah maksimum yang akan dipindahkan, negara destinasi dan mata wang yang tersedia.

15. PENAMATAN

15.1

Kami boleh menamatkan Terma dan Syarat ini dan/atau menggantung Perkhidmatan Kami kepada anda serta-merta:

(i) di mana anda tidak memberikan kami semua butiran yang kami perlukan untuk melaksanakan Transaksi Pembayaran;

(ii) apabila menjadi menyalahi undang-undang untuk kami terus memberikan Perkhidmatan Kami kepada anda atau kami dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang, oleh mana-mana mahkamah bidang kuasa yang kompeten atau oleh mana-mana badan kerajaan atau kawal selia yang memberi kuasa kepada kami untuk melaksanakan Perkhidmatan Kami;

(iii) berikutan pelanggaran material oleh anda terhadap mana-mana Terma dan Syarat ini atau sekiranya kami mendapati atau mempunyai sebab munasabah untuk mengesyaki sebarang jenayah, penipuan, aktiviti penipuan atau pengubahan wang haram oleh anda;

(iv) sekiranya anda meninggal dunia, menjadi tidak waras, tidak dapat membayar hutang anda dan apabila ia jatuh tempo, petisyen muflis dikemukakan terhadap anda, anda diisytiharkan muflis, anda menjadi muflis, anda memasuki pengaturan sukarela individu atau menjadi pembubaran atau tertakluk kepada sebarang kejadian yang serupa; atau

(v) seperti yang diperuntukkan dalam fasal 18 (Keadaan di luar Kawalan kami).

15.2

Peruntukan fasal 15 (Penamatan) dan klausa 18 ini (Keadaan di luar Kawalan kami), 21 (Perlindungan Data Peribadi), 22 (Had Liabiliti), 27 (Undang-undang dan Bidang Kuasa Terpakai), 28 (Hak Pihak Ketiga) dan 32 ( Keseluruhan Perjanjian) akan kekal selepas penamatan atau tamatnya Terma dan Syarat ini atas sebarang sebab.

16. TUJUAN YANG DITERIMA

16.1

Kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami, untuk mengenakan terma 'tujuan yang boleh diterima' berhubung dengan penyediaan Perkhidmatan Kami termasuk larangan bagi kategori Pesanan Pembayaran tertentu.

16.2

Jika sebarang Transaksi Pembayaran dijalankan atau cuba dilakukan dengan melanggar larangan tujuan yang boleh diterima yang terpakai dari semasa ke semasa, kami berhak untuk membalikkan Transaksi Pembayaran dan/atau menutup atau menggantung penggunaan Perkhidmatan Kami dan/atau melaporkan transaksi tersebut. kepada agensi penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan dan/atau menuntut ganti rugi daripada anda.

17. HAK UNTUK MEMBATALKAN TRANSAKSI PEMBAYARAN & PEMBAYARAN BALIK

17.1

Jika anda telah membenarkan kami melakukan Transaksi Pembayaran, kami akan meneruskan Transaksi Pembayaran tersebut melainkan:

(i) anda memberikan kami arahan yang jelas bahawa anda ingin membatalkan Pesanan Pembayaran dengan menghubungi pasukan perkhidmatan pelanggan kami yang butirannya dinyatakan dalam klausa 25 Terma dan Syarat ini dan, dalam semua kes;

(ii) (ii) kami bersetuju secara bertulis dengan anda bahawa kami tidak akan berbuat demikian, (bersama-sama “Pembatalan” ).

17.2

Untuk mengelakkan keraguan, kami tidak akan menerima sebarang Pembatalan jika: >

(i) Transaksi Pembayaran telah pun dibayar kepada Penerima anda;

(ii) arahan anda tidak jelas;

(iii) jika sebarang arahan Pembatalan diterima oleh kami selepas waktu perniagaan pada Hari Perniagaan terakhir sebelum hari Transaksi Pembayaran akan berlaku; atau

(iv) Transaksi Pembayaran telah pun diproses dan dihantar, di mana arahan anda adalah untuk membayar Transaksi Pembayaran ke dalam akaun bank Penerima anda.

17.3

Walau apa pun di atas, jika anda memberikan kami arahan Pembatalan yang jelas, selain dalam keadaan yang dinyatakan di atas di mana kami tidak akan menerima Pembatalan, kami akan cuba membatalkan Transaksi Pembayaran. Kami bagaimanapun tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian yang ditanggung dan kami berhak untuk mengenakan bayaran kepada anda untuk menampung kos munasabah kami untuk Pembatalan.

17.4

Informasi pulangan

(i) Melainkan Transaksi Pembayaran telah dibayar kepada Penerima anda, dan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, jika anda meminta bayaran balik Transaksi Pembayaran anda (atau Transaksi Pembayaran anda dibatalkan), kami akan memulangkan amaun Transaksi Pembayaran pokok kepada anda (pada Kadar Pertukaran kami pada masa anda membuat Transaksi Pembayaran) dengan syarat anda memberikan Ria salinan resit yang sah dan mengemukakan pengenalan yang sah. Resit tidak sah melainkan transaksi yang sepadan diproses melalui sistem kami dan mengandungi cetakan maklumat yang berkaitan yang dijana komputer, termasuk tetapi tidak terhad kepada nombor resit/pesanan yang betul.

(ii) Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, kami tidak akan membayar balik yuran pelanggan jika Transaksi Pembayaran dihentikan atau dibatalkan atas permintaan anda atau disebabkan oleh pelanggaran Terma dan Syarat ini.

(iii) Anda mengakui dan bersetuju bahawa permintaan untuk bayaran balik mesti dibuat dalam tempoh 2 tahun dari tarikh Transaksi Pembayaran.

(iv) Untuk meminta bayaran balik, sila hubungi kami melalui telefon di: 800 852 6950 atau melalui e-mel ke: SG_support@riamoneytransfer.com

18. KEADAAN DI LUAR KAWALAN KAMI

Kami tidak memikul sebarang liabiliti jika kami tidak dapat melaksanakan mana-mana kewajipan kami kepada anda atau prestasi kami terhadap mana-mana kewajipan kami ditangguhkan kerana sebarang keadaan di luar kawalan munasabah kami, termasuk (tanpa had) sebarang tindakan perindustrian, pertikaian buruh, tindakan Tuhan, kebakaran, banjir atau ribut, perang, rusuhan, kekecohan awam, pengepungan, amaran keselamatan, tindakan keganasan atau apa-apa langkah berjaga-jaga yang terhasil, tindakan vandalisme, sabotaj, virus, kerosakan berniat jahat, pematuhan mana-mana statut, peruntukan berkanun , undang-undang, perintah kerajaan atau mahkamah, tindakan atau arahan polis atau mana-mana badan kerajaan atau kawal selia yang memberi kuasa kepada kami untuk melaksanakan Perkhidmatan Kami, pemotongan atau kegagalan kuasa, kegagalan peralatan, sistem atau perisian atau kesalinghubungan internet atau kejadian sebarang turun naik luar biasa dalam mana-mana pasaran kewangan yang boleh menjejaskan keupayaan kami untuk melaksanakan Perkhidmatan Kami, atau kewajipan kami di bawah undang-undang dan peraturan yang berkenaan. Jika mana-mana keadaan ini berlaku maka Terma dan Syarat ini akan digantung untuk tempoh di mana keadaan berterusan atau, mengikut budi bicara kami dan untuk melindungi anda dan kami, kami boleh menamatkan Terma dan Syarat ini.

19. PEMBERITAHUAN DAN KOMUNIKASI ELEKTRONIK

19.1

Skop persetujuan anda untuk menerima pemberitahuan dan komunikasi elektronik

Sebagai sebahagian daripada hubungan anda dengan kami, anda mungkin akan menerima pemberitahuan dan komunikasi secara bertulis berkaitan Perkhidmatan Kami. Berdasarkan komitmen kami untuk melindungi alam sekitar dan untuk mempermudah penggunaan Perkhidmatan Kami, pemberitahuan dan komunikasi tersebut akan dilakukan dalam bentuk elektronik. Untuk tujuan ini, dan setakat yang diizinkan oleh undang-undang yang berkenaan pada satu-satu masa, anda bersetuju untuk menerima dalam format elektronik semua maklumat yang perlu kami berikan kepada anda dalam bentuk kertas, termasuk, tetapi tidak terhad kepada: (i) pendedahan, notis dan komunikasi lain yang diperlukan menurut undang-undang berkaitan akses anda kepada atau penggunaan Perkhidmatan kami, termasuk maklumat mengenai yuran atau caj dan sebarang dan semua pendedahan sebelum dan selepas Transaksi Pembayaran yang diperlukan menurut undang-undang; (ii) pengesahan berkenaan pengambilan dan/atau penerimaan Transaksi Pembayaran; (iii) Terma dan Syarat ini, sebarang kemas kini atau perubahan dalam Terma dan Syarat ini dan surat maklumat lain berkenaan perkara yang sama; (iv) komunikasi khidmat pelanggan; (v) dasar dan notis privasi; (vi) maklumat berkenaan pendebitan atau pengenaan caj, sebagaimana yang berkenaan dengan kaedah pembayaran yang anda pilih; (vii) mana-mana dan semua dasar penyelesaian kesilapan yang diperlukan menurut undang-undang, dan respons terhadap tuntutan yang difailkan berhubung dengan akses anda kepada atau penggunaan Perkhidmatan Kami (viii) komunikasi lain berkaitan akses anda kepada dan/atau penggunaan Perkhidmatan Kami, dan (ix) dengan persetujuan anda, komunikasi pemasaran dan promosi lain.

19.2

Memastikan e-mel anda dan sebarang alamat elektronik terkini dengan kami

Anda mesti menyimpan alamat e-mel dan alamat elektronik serta maklumat hubungan terkini lain (termasuk nombor telefon bimbit anda) dalam Aplikasi Ria Money Transfer.

19.3

Untuk memastikan kami dapat memberikan notis, pendedahan dan penyata kepada anda secara elektronik, anda mesti memberitahu kami tentang sebarang perubahan pada e-mel anda atau alamat elektronik lain dan nombor telefon mudah alih anda. Anda boleh mengemas kini alamat e-mel dan nombor telefon mudah alih yang kami ada dalam rekod untuk anda melalui Aplikasi Pemindahan Wang Ria.

20. HARTA INTELEK

20.1

Perkhidmatan kami dan Aplikasi Pemindahan Wang Ria, keseluruhan kandungan, ciri dan fungsinya (termasuk tetapi tidak terhad kepada semua maklumat, perisian, teks, paparan, imej, grafik, video dan audio, serta reka bentuk, pemilihan dan susunannya), adalah dimiliki oleh kami, kumpulan Euronet Worldwide Inc. (kumpulan yang menjadi milik kami) (“Kumpulan Kami”) dan/atau pemberi lesen kami/mereka atau pembekal lain bahan tersebut. Mereka dilindungi oleh undang-undang Singapura dan antarabangsa yang mengawal hak cipta, tanda dagangan, paten, rahsia perdagangan dan harta intelek atau hak proprietari lain dan kekal menjadi hak milik kami, Kumpulan Kami dan mana-mana pemberi lesen pihak ketiga yang berkaitan.

20.2

Anda dibenarkan menggunakan Aplikasi Pemindahan Wang Ria dan Perkhidmatan kami semata-mata untuk kegunaan peribadi anda, bukan komersial. Anda tidak boleh:

(i) menyalin, mengubah suai, mencipta karya terbitan, menunjukkan secara terbuka, memaparkan secara terbuka, menerbitkan semula, memuat turun, menyimpan atau menghantar mana-mana bahan di tapak kami, kecuali untuk: (a) menyimpan salinan bahan tersebut buat sementara waktu dalam “Random Access Memory ”; (b) menyimpan fail yang dicache secara automatik oleh pelayar web anda untuk tujuan peningkatan paparan; dan/atau (c) mencetak bilangan muka surat yang munasabah bagi Aplikasi Pemindahan Wang Ria untuk kegunaan yang dibenarkan;

(ii) mengubah suai salinan mana-mana bahan daripada Aplikasi Pemindahan Wang Ria atau memadam atau mengubah sebarang hak cipta, tanda dagangan atau notis hak proprietari lain daripada salinan bahan daripada tapak ini;

(iii) menggunakan sebarang imej, grafik, video atau audio daripada Aplikasi Pemindahan Wang Ria secara berasingan daripada sebarang teks yang disertakan; atau

(iv) mengeluarkan semula, menjual atau mengeksploitasi untuk sebarang tujuan komersil mana-mana bahagian Aplikasi Pemindahan Wang Ria, akses kepada Aplikasi Pemindahan Wang Ria atau penggunaan Aplikasi Pemindahan Wang Ria atau sebarang perkhidmatan atau bahan yang tersedia melalui Aplikasi Pemindahan Wang Ria.

20.3

Jika anda mencetak, menyalin, mengubah suai, memuat turun atau sebaliknya menggunakan mana-mana bahagian Aplikasi Pemindahan Wang Ria yang melanggar Terma dan Syarat, hak anda untuk menggunakan Aplikasi Pemindahan Wang Ria akan dihentikan serta-merta dan anda mesti, mengikut pilihan kami, memulangkan atau musnahkan mana-mana salinan bahan yang telah anda buat. Tiada hak, tajuk atau kepentingan dalam Aplikasi Pemindahan Wang Ria atau mana-mana kandungan di laman web ini dipindahkan kepada anda, dan kami, pemberi lesen kami, bersama mana-mana syarikat yang membentuk sebahagian daripada Kumpulan Kami dan pemberi lesen mereka, semua berhak tidak diberikan secara nyata. Sebarang penggunaan Apl Pemindahan Wang Ria yang tidak dibenarkan secara nyata oleh Terma dan Syarat ini adalah pelanggaran Terma dan Syarat ini dan mungkin melanggar hak cipta, tanda dagangan dan undang-undang lain.

21. PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Dasar Privasi kami menetapkan syarat pemprosesan yang kami jalankan ke atas data peribadi yang kami kumpulkan daripada anda atau yang sebaliknya anda berikan atau telah berikan kepada kami. Dengan menggunakan Aplikasi Ria Money Transfer, anda mengizinkan pemprosesan tersebut dan anda menyatakan dan menjamin bahawa semua data yang anda berikan adalah tepat. Dasar Privasi kami tersedia dengan mengklik pada pautan "Dasar Privasi" pada Aplikasi Ria Money Transfer.

22. PEMBATASAN LIABILITI

22.1

Jumlah liabiliti kami kepada anda berkaitan dengan Transaksi Pembayaran adalah terhad kepada jumlah penuh Transaksi Pembayaran bersama-sama dengan sebarang caj yang anda mungkin bertanggungjawab dan apa-apa faedah yang anda mungkin perlu bayar sebagai akibat daripada sebarang kegagalan atau prestasi Transaksi Pembayaran yang salah oleh kami.

22.2

Jika kami melanggar sebarang keperluan yang dikenakan kepada kami oleh undang-undang dan peraturan yang berkaitan (yang mungkin menetapkan kewajipan tertentu ke atas kami sebagai pembekal Perkhidmatan Kami, termasuk berkaitan dengan Transaksi Pembayaran yang tidak dibenarkan, tidak dilaksanakan dan dilakukan secara tidak betul), kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda jika sedemikian pelanggaran adalah disebabkan oleh akibat yang tidak normal dan tidak dapat dijangka di luar kawalan kami, akibatnya tidak dapat dielakkan walaupun semua usaha kami untuk sebaliknya atau di mana ini disebabkan oleh kewajipan lain yang dikenakan ke atas kami di bawah peruntukan undang-undang dan peraturan yang lain.

22.3

Walau apa pun peruntukan lain dalam Terma dan Syarat ini, kami tidak mengecualikan liabiliti kami untuk kematian atau kecederaan yang disebabkan oleh kecuaian kami atau kecuaian pekerja atau ejen kami, salah nyata palsu atau sebarang liabiliti lain yang mungkin tidak dikecualikan di bawah undang-undang yang terpakai.

23. TANGGUNGJAWAB ATAS KERUGIAN

Anda akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian, perbelanjaan atau kos lain yang ditanggung oleh kami, Kumpulan kami, sekutu dan pemberi lesen dan pegawai, pengarah, pekerja, kontraktor, ejen, pemberi lesen dan pembekal masing-masing daripada dan terhadap sebarang tuntutan, liabiliti, kerosakan, pertimbangan, penghargaan, kerugian, kos, perbelanjaan atau yuran (termasuk yuran perundangan yang munasabah) yang disebabkan oleh pelanggaran Terma dan Syarat ini oleh anda, termasuk, tanpa had, penggunaan kandungan Aplikasi Ria Money Transfer atau Perkhidmatan Kami selain yang dibenarkan secara jelas dalam Terma dan Syarat ini atau penggunaan sebarang maklumat yang anda peroleh daripada Aplikasi Ria Money Transfer, atau kecuaian, penipuan atau salah laku anda.

24. PENAFIAN WARANTI

24.1

Anda tidak boleh menyalahgunakan Aplikasi Pemindahan Wang Ria dengan sengaja memperkenalkan virus, trojan, worm, bom logik atau bahan lain yang berniat jahat atau berbahaya dari segi teknologi. Anda tidak boleh cuba mendapatkan akses tanpa kebenaran kepada Aplikasi Pemindahan Wang Ria, pelayan di mana Apl Pemindahan Wang Ria disimpan atau mana-mana pelayan, komputer atau pangkalan data yang disambungkan ke Aplikasi Pemindahan Wang Ria. Anda tidak boleh menyerang Apl Pemindahan Wang Ria melalui serangan penafian perkhidmatan atau serangan penafian perkhidmatan yang diedarkan. Dengan melanggar peruntukan ini, anda akan melakukan kesalahan jenayah di bawah komunikasi, multimedia, keselamatan siber, jenayah siber, penyalahgunaan komputer atau jenayah komputer dan undang-undang lain yang berkenaan. Kami akan melaporkan sebarang pelanggaran tersebut kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan dan kami akan bekerjasama dengan pihak berkuasa tersebut dengan mendedahkan identiti anda kepada mereka. Sekiranya berlaku pelanggaran sedemikian, hak anda untuk menggunakan Aplikasi Pemindahan Wang Ria akan dihentikan serta-merta.

24.2

Penggunaan Aplikasi Ria Money Transfer, kandungannya dan Perkhidmatan Kami oleh anda adalah atas risiko anda sendiri. Setakat yang diizinkan dalam undang-undang: (a) Aplikasi Ria Money Transfer, kandungannya dan Perkhidmatan Kami yang diperoleh melalui Aplikasi Ria Money Transfer disediakan atas dasar "sebagaimana adanya" dan "sebagaimana tersedia", tanpa sebarang pernyataan, waranti atau apa-apa jua bentuk, baik tersurat mahupun tersirat; dan (b) baik kami mahupun mana-mana orang yang berkaitan dengan kami tidak memberikan waranti atau pernyataan berkenaan kelengkapan, keselamatan, kebolehpercayaan, kualiti, ketepatan, ketepatan masa atau ketersediaan Aplikasi Ria Money Transfer. Tanpa prejudis kepada perkara di atas, kecuali setakat yang diperlukan oleh undang-undang, baik kami mahupun sesiapa pun yang berkaitan dengan kami tidak menyatakan atau memberikan waranti bahawa Aplikasi Ria Money Transfer, kandungannya atau sebarang perkhidmatan atau item yang diperoleh melalui Aplikasi Ria Money Transfer akan tepat, boleh dipercayai, bebas ralat atau tidak terganggu, bahawa kecacatan akan diperbaiki, bahawa Aplikasi Ria Money Transfer atau pelayan yang menjadikannya bebas daripada virus atau komponen berbahaya lain atau bahawa Aplikasi Ria Money Transfer atau sebarang perkhidmatan atau item yang diperoleh melalui Aplikasi Ria Money Transfer sebaliknya akan memenuhi keperluan atau harapan anda. Melalui klausa 24.2 ini, kami dengan ini menolak semua waranti dalam apa-apa bentuk sekali pun, baik tersurat mahupun tersirat, berkanun atau sebaliknya, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang waranti kebolehdagangan, tiada pelanggaran dan kesesuaian untuk tujuan tertentu. Perkara di atas tidak mempengaruhi sebarang waranti yang tidak dapat dikecualikan atau dihadkan menurut undang-undang yang berkenaan.

25. KHIDMAT PELANGGAN

25.1

Kami menghargai semua pelanggan kami dan mengambil tanggungjawab kami dengan serius. Anda boleh menghubungi pasukan perkhidmatan pelanggan kami berhubung dengan Perkhidmatan Kami dan Aplikasi Pemindahan Wang Ria melalui telefon di 800 852 6950, atau melalui e-mel kepada: SG_support@riamoneytransfer.com

25.2

Kami telah menetapkan prosedur dalaman untuk menyiasat sebarang aduan yang mungkin dibuat terhadap kami. Selaras dengan prosedur aduan kami, sebarang aduan yang anda boleh buat mesti dibuat atau disahkan kepada kami secara bertulis melalui e-mel kepada Jabatan Perkhidmatan Pelanggan Ria di: SG_support@riamoneytransfer.com

25.3

Jika anda ingin butiran lanjut tentang dasar aduan kami rujuk Polisi Aduan pada Apl Pemindahan Wang Ria. Jika anda masih tidak berpuas hati berikutan maklum balas kami terhadap sebarang aduan, anda mempunyai hak untuk merujuk aduan anda kepada Pusat Penyelesaian Pertikaian Industri Kewangan Ltd (“FIDReC”) atau membuat aduan dalam talian kepada FIDReC atau melalui mel ke info@fidrec.com. sg atau hubungi 6327 8878. Maklumat lanjut tentang membuat aduan kepada FIDReC boleh diakses di: https://www.fidrec.com.sg/

26. SEKATAN GEOGRAFI

Kami menyediakan Aplikasi Pemindahan Wang Ria untuk digunakan hanya oleh orang yang tinggal di Singapura. Kami tidak membuat dakwaan bahawa Aplikasi Pemindahan Wang Ria atau mana-mana kandungannya boleh diakses atau sesuai di luar Singapura. Akses kepada Aplikasi Pemindahan Wang Ria mungkin tidak sah jika dibuat oleh orang tertentu atau di negara tertentu.

27. UNDANG-UNDANG, BIDANG KUASA & BAHASA YANG BERKENAAN

27.1

Terma dan Syarat ini, perkaranya dan pembentukannya, dikawal oleh undang-undang Singapura, kecuali peraturan perundangan yang bercanggah. Sebagai pengguna pemastautin di Singapura, anda juga akan mendapat manfaat daripada mana-mana peruntukan mandatori undang-undang perlindungan pengguna Singapura.

27.2

Anda dan kami berdua bersetuju bahawa mahkamah di Singapura akan mempunyai bidang kuasa bukan eksklusif ke atas sebarang pertikaian.

27.3

Terma dan Syarat ini tidak mempengaruhi hak berkanun anda sebagai pengguna.

27.4

Kami, mengikut budi bicara kami, mungkin memberi anda terjemahan versi Bahasa Inggeris Terma dan Syarat ini. Anda dan kami berdua bersetuju bahawa terjemahan itu hanya untuk kemudahan anda dan bukan sebahagian daripada perjanjian. Versi Bahasa Inggeris Terma dan Syarat ini hendaklah menjadi satu-satunya versi yang mengawal penyediaan Perkhidmatan Kami kepada anda.

28. HAK PIHAK KETIGA

Seseorang yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian ini tidak berhak untuk menguatkuasakan peruntukan Terma dan Syarat ini. Ini bermaksud bahawa hanya anda dan kami yang mempunyai hak, kewajipan atau keistimewaan menurut Terma dan Syarat ini.

29. KEBOLEHASINGAN

Sekiranya mana-mana mahkamah dengan bidang kuasa yang kompeten mendapati bahawa mana-mana bahagian Terma dan Syarat ini tidak sah, menyalahi undang-undang atau tidak dapat dilaksanakan atas sebarang sebab, bahagian tersebut akan dipadamkan daripada Terma dan Syarat ini dan tiada sesiapa selain anda atau kami boleh menguatkuasakan mana-mana terma atau mengambil tindakan atas baki bahagian Terma dan Syarat ini yang berkuat kuasa. Ini tidak akan mempengaruhi kesahihan bahagian yang tinggal yang akan terus mengikat anda dan kami.

30. TIADA PENEPIAN

Tiada kegagalan untuk menguatkuasakan atau menangguh dalam menguatkuasakan mana-mana hak atau remedi yang tersedia untuk anda atau kami di bawah Terma dan Syarat ini (termasuk seperti yang diperuntukkan dalam Terma dan Syarat ini atau sebaliknya tersedia di bawah undang-undang Singapura) bermakna anda atau kami tidak boleh menggunakan mana-mana hak tersebut atau remedi di kemudian hari.

31. PENYERAHAN HAK

31.1

Anda tidak boleh menyerahkan, memindahkan, mengecaj atau melupuskan Terma dan Syarat ini atau mana-mana kewajipan, hak atau keistimewaan anda di bawah Terma dan Syarat ini kepada mana-mana orang lain pada bila-bila masa tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu.

31.2

Kami boleh menyerahkan hak, memindahkan, menugaskan atau memberikan seluruh atau sebahagian daripada Terma dan Syarat ini atau mana-mana kewajipan, hak atau keistimewaan kami kepada sesiapa pun pada bila-bila masa (termasuk kepada mana-mana anggota gabungan dalam Kumpulan Kami), tetapi kami akan mengambil langkah yang sewajarnya untuk cuba memastikan bahawa berbuat demikian tidak akan menjejaskan mana-mana hak anda menurut Terma dan Syarat ini.

32. SELURUH PERJANJIAN

Terma dan Syarat ini merangkumi keseluruhan perjanjian antara anda dan kami dan menggantikan sebarang perjanjian sebelumnya (sama ada secara bertulis atau lisan) yang mungkin wujud antara anda dan kami. Tiada apa-apa perkara dalam klausa 32 ini yang akan mengecualikan sebarang liabiliti yang ditanggung oleh anda atau kami terhadap satu sama lain berhubung dengan penyataan yang dibuat secara palsu.

33. TANDA DAGANGAN

Nama Ria, Ria Financial, Ria Money Transfer, IME, Euronet Worldwide, Inc., Euronet dan Continental Exchange Solutions dan semua nama, logo, nama produk dan perkhidmatan, reka bentuk dan slogan berkaitan adalah tanda dagangan berdaftar milik kami. , Kumpulan Kami, atau anak syarikatnya atau pemegang lesen lain (mengikut mana-mana yang berkenaan). Anda tidak boleh menggunakan tanda dagangan, nama, logo atau slogan ini tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu. Semua nama, tanda dagangan dan tanda lain hendaklah digunakan secara eksklusif untuk tujuan pengenalan dan ia adalah tanda dagangan berdaftar pemilik masing-masing.