ENNAKKOTIEDOT JA KÄYTTÖEHDOT MAKSUSIIRTOIHIN

(“Käyttöehdot”)

 

YKSI.- Tietoja RIA:sta

Ria Payment Institution E.P., S.A.U. (jäljempänä, RIA), y-tunnuksella (CIF) A- 80696792, on Espanjan rahavaltiolaitoksen 28. Heinäkuuta 2011 hyväksymä yritys ja sen toiminta on hyväksytty Suomessa sen maksuagenttien kautta. RIA:n Espanjan pankin lisenssinumero on 6842 (RIA:n lisenssitietoja voi katsoa www.bde.es). RIA:an voi ottaa yhteyttä pääkonttorin osoitteeseen tai puhelimitse (+34 91 7613760) tai sähköpostitse TitularServicioCliente@riafinancial.com.

Näiden käyttöehtojen tarkoitus on luoda velvollisuussuhde RIA:n ja sen asiakkaiden välille maksupalveluita suoritettaessa Maksupalvelulain (290/2010) mukaisesti, maksuliikenteen toteuttamiseen allekirjoituksella, jolloin kumpikin osapuoli sitoutuu noudattamaan käyttöehtoja (jäljempänä ”Yksittäiset Maksumääräykset").

KAKSI.- Määritelmät

Seuraavia termejä käytetään käyttöehdoissa:

“Edunsaaja” tarkoittaa henkilöä, joka vastaanottaa rahaa lähettäjältä.

"Työpäivä" tarkoittaa päivää, jolloin maksumääräys voidaan suorittaa.

“Asiakas” tarkoittaa, (i) "kuluttajana", luonnollista henkilöä, joka maksupalveluissa toimii riippumattomana omaan talouteensa ja omaan ammatilliseen toimintaansa ja (ii) "ei-kuluttajana", luonnollisena tai oikeushenkilönä, joka maksupalveluissa toimii riippuvaisena omaan talouteensa tai ammatilliseen toimintaansa.

“Maksuosoitus” tarkoittaa maksupalvelua, joka sallii rahojen vastaanoton lähettäjältä ilman pankkitilin luomista lähettäjän tai vastaanottajan nimissä. Ainoa tarkoitus on lähettää rahaa edunsaajalle tai muulle maksupalvelun toimittajalle, joka toimii edunsaajan puolesta;

“Maksuliikenne” tarkoittaa toimintaa, jonka aloittajana on lähettäjä tai edunsaaja. Tapahtumina on maksun asettaminen, siirtäminen tai varojen nosto, riippumatta näiden kahden välisistä velvoitteista, ja;

“Lähettäjä” tarkoittaa henkilöä, joka antaa maksumääräyksen varojen siirtämisestä edunsaajalle.

KOLME.- Soveltaminen

Näitä käyttöehtoja sovelletaan seuraavissa maksupalveluissa Suomessa:

•       Maksuosoitus.

NELJÄ.- Asiakkaiden toiminta

Kun maksuliikenteeseen liittyvää palvelua tai tuotetta tarjotaan asiakkaalle, pidetään asiakasta ”kuluttajana” tai ”ei-kuluttajana” säännösten mukaisesti.

VIISI.- Tiedonantovelvoitteet ennen maksusiirron aloittamista

Lähettäjän on ilmoitettava RIA:lle tietoja, joita voidaan ajoittain muuttaa:

Lähettäjään liittyvät tiedot:

Luonnolliset henkilöt: koko nimi, sukunimet, henkilötunnus, henkilöllisyyteen käytetty asiakirja (henkilökortti, passi tai muu asiakirja alkuperämaasta valokuvan ja allekirjoituksen kanssa), kansallisuus ja tapauksissa, missä lähettäjä ei ole Suomen kansalainen eikä tällä ole henkilötunnusta, kopio passista tai muusta matka-asiakirjasta, ammatti, syntymäpäivä, osoite, puhelinnumero, rahojen alkuperä ja maksusiirron tarkoitus tulee antaa.

Oikeushenkilöt: Yhtiöjärjestys, Yritysrekisteriote, yrityksen verokoodi. Suhteen alussa kysytään myös tietoja osakkaista ja yrityksen hallinnosta.

Lähettäjä varmistaa maksusiirtojen tiedot ja oikeellisuuden, jotka annetaan RIA:n suoritettavaksi. Näiden käyttöehtojen kolmannessa osassa on kuvattu, että minkä tahansa maksupalvelun suoritus vaatii edunsaajan tunnistamista ja yksittäisen maksumääräyksen tunnistamista yksilöllisellä numerolla. Sellainen yksittäinen maksumääräys yhdessä näiden käyttöehtojen kanssa, maksupalvelulain mukaisesti ohjaa tätä maksusiirtoa.

Kun maksusiirto tehdään lähettäjältä saatujen ohjeiden mukaisesti ja on tallennettu yksittäiseen maksumääräykseen, sen oletetaan olevan oikein osoitettu edunsaajalle. Tämän vuoksi, jos annetuissa tiedoissa on virhe, RIA ei ole vastuussa toteutumattomista tai vajavaisista maksusiirroista.

Kolmannen kappaleen kolmannen osan mukaisesti, Rahanpesun esto ja Terrorismin rahoitus (444/2017), RIA säilyttää asiakkaan antamat tiedot, mukaan lukien tunnistamistiedot ja muut henkilökohtaiset tiedot, joita voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estoon ja paljastamiseen sekä tutkimuksiin, joissa tutkitaan rahan pesua sekä terrorismin tai muun rikollisuuden rahoitusta.

RIA voi vaatia milloin tahansa maksusiirron palauttamista RIA:n pankkitilille.

Lisäksi kasvanut huolellisuus tunnistuksessa ja parempi asiakkaiden tuntemus toteutuu paikallisten lakien mukaisesti mutta myös tapauksissa, joissa siirrettävä summa yksittäisenä summana tai tietyn ajan kuluessa saavutettu summa ylittää RIA:n määrittämät rajat, käsitellään paikallisten lakien mukaisesti.

KUUSI.- Kulut ja palkkiot

Asiakkaan, lähettäjän tai edunsaajan, tulee maksaa maksusiirron kulut maksuosoituksen mukaisesti.

Maksusiirron vastaanottaja saa koko osoitetun summan kuitin mukaisesti, joka lähetetään lähettäjälle, joten oletetaan ymmärrettävän, että RIA vähentää palvelumaksun ennen maksuosoituksen ulos maksamista.

Jos lähettäjän tai edunsaajan maksupalvelun tarjoaja on muu kuin RIA, voi se periä omat palvelumaksunsa hinnastonsa mukaisesti.

Jos maksusiirtoa ei suoriteta edunsaajalle kahdenkymmenenyhden (21) kalenteripäivän kuluessa maksumääräyksen vastaanotosta (maksimi maksuaika) RIA:sta riippumattomista syistä (esimerkiksi, edunsaaja ei nosta saamiaan varoja tai maksua ei voida suorittaa lakivelvoitteiden takia), suoritus perutaan ja RIA ilmoittaa lähettäjälle välittömästi, ellei laki toisin määrää. Edellisestä huolimatta, jos varoja ei ole palautettu lähettäjälle kahden (2) kuukauden kuluessa maksimi maksuajasta (esimerkiksi, jos lähettäjä ei pääse noutamaan maksumääräystä sieltä, missä se tehtiin), voi RIA veloittaa kuukausimaksua näistä varoista pystyäkseen rahoittamaan lähettäjän tavoittamisen niin kauan kuin varat ovat RIA:n hallinnassa. RIA:n maksimihinnat näille kustannuksille esitetään näissä ehdoissa.

Tietoa RIA:n provisiosta ehtojen mukaan, mukaan lukien maksumääräykset, on saatavilla ilmaiseksi asiakkaalle. RIA voi kuitenkin laittaa kuluja asiakkaan maksettavaksi, jos asiakas on antanut virheellisiä tietoja.

Vaihtokursseja sovelletaan tarvittaessa yksittäisissä maksumääräyksissä ja tästä ilmoitetaan asiakkaalle provision yhteydessä. Asiakkaan tulee hyväksyä jokainen yksittäinen maksumääräys allekirjoituksella.

Jos olet milloin tahansa valinnut kuitin digitaalisen toimituksen, voit vaihtaa tämän vaihtoehdon niin, että saat kuitin paperisena maksutoimeksiannon lähettämisen yhteydessä.

SEITSEMÄN.- Maksumääräyksen suostumus, peruuttamattomuus ja kumoaminen.

Suostumus:

Lähettäjän suostumus maksumääräyksen suoritukseen annetaan allekirjoittamalla yksittäinen maksumääräys.

RIA ei ole vastuussa asiakkaan hävittämästä tai väärinkäyttämästä asiakirjasta, missä RIA:n suorittama yksittäinen maksumääräys näkyy.

Peruuttamattomuus:

Lähettäjä ei voi perua yksittäistä maksumääräystä sen jälkeen, kun RIA on sen vastaanottanut ja lähettänyt maksupalvelun tarjoajalle.

Kun yksittäinen maksumääräys on aloitettu edunsaajan kautta, lähettäjä ei voi perua yksittäistä maksumääräystä, jos maksumääräys tai suostumus maksumääräykseen on siirretty edunsaajalle.

Maksumääräyksen kumoaminen:

Lähettäjä voi perua suostumuksensa, milloin tahansa ennen edellä osoitettuja aikatauluja. RIA voi veloittaa peruutuksesta aiheutuvia kustannuksia lähettäjältä, sillä tämä on hyväksynyt maksumääräyksen ehdot.

Maksusiirtoja ei suoriteta, jos lähettäjä ei ole pystynyt tai on kieltäytynyt lähettämästä tarvittavia tietoja ja/tai asiakirjoja tarvittaessa RIA:n sisäisiin tarkastuksiin tai lain vaatiessa.

Kun lähettäjä haluaa perua yksittäisen maksumääräyksen, tulee tämän tulla paikan päälle sinne, missä tämä on maksumääräyksen tehnyt maksukuitin kanssa. Vasta kun on varmistettu, ettei maksusiirtoa ole maksettu kohdemaassa edunsaajalle, RIA ottaa peruutuksen käsittelyyn.

Jos maksusiirto on peruutettu, RIA maksaa varat lähettäjälle välittäjän kautta, sen oman RIA-konttorin kautta tai tilisiirrolla lähettäjän tilille.

KAHDEKSAN.- Maksumääräyksen suorittaminen

8.1. Yksittäisen maksumääräyksen vastaanotto

Maksumääräyksen aika on se, mikä lukee RIA:lta saadussa kuitissa. Jos kuitin aika ei ole työpäivä RIA:lle, maksusiirto suoritetaan seuraavana työpäivänä.

Maksu suoritetaan, kun lähettäjä on sijoittanut riittävästi varoja RIA:n käytettäväksi.

RIA pidättää oikeuden hylätä maksusiirto, jos lähettäjä ei talleta tarpeeksi varoja RIA:lle. Tällaisessa tapauksessa RIA ilmoittaa hylkäämisestä lähettäjälle ja jos mahdollista, syyn kieltäytymiselle sekä ohjeistaa lähettäjää, miten toimia, jotta tämä voi korjata tilanteen, ellei sovellettava laki tai säännös tätä estä.

Hylättyjä yksittäisiä maksumääräyksiä ei pidetä vastaanotettuina kohdan 8.2. alla tarkoituksen mukaisesti.

Yksittäiset maksumääräykset paperilla oletetaan vastaanotettavan seuraavana työpäivänä.

8.2. Suoritus ja arvopäivä

a) Sovellettavuus.- On sovittu, että ehdot koskien suoritusaikaa ja arvopäivää koskevat vain maksumääräyksiä (i) euroissa tai (ii) muunnettuna eurosta eri valuuttaan Euroopan unionin sisällä, jolloin molemmat palveluntarjoajat sijaitsevat Euroopan Unionin sisällä.

b) Maksusiirrot, joissa asiakas on lähettäjä. Maksusiirtojen kohdalla, joissa asiakas on lähettäjä, RIA takaa, että maksusiirron summa maksetaan edunsaajan maksupalveluntarjoajalle viimeistään seuraavana työpäivänä maksumääräyksen vastaanottamisesta. Jos aika kuitissa ei ole työpäivä, maksumääräys uskotaan maksettavan seuraavana työpäivänä. Näitä ajanjaksoja pidennetään yhdellä työpäivällä, jos yksittäinen maksumääräys on paperilla.

c) Maksusiirrot, joissa asiakas on edunsaaja. Maksusiirtojen kohdalla, joissa asiakas on edunsaaja, RIA tekee varat saataviksi heti ja viimeistään työpäivän kuluessa, kun varat ovat tulleet lähettäjän maksupalveluntarjoajalta. Tämä koskee myös tapauksia, joissa sekä lähettäjä että edunsaaja ovat RIA:n asiakkaita.

Maksusiirtoja, joissa maksupalveluntarjoaja sijaitsee Euroopan Unionin ulkopuolella, yllä olevat ehdot suoritusajasta ja arvopäivästä eivät koske, ellei toisin mainita. Näissä tapauksissa suoritusajat riippuvat edunsaajan maksupalveluntarjoajasta, RIA:n suorittaessa siirtoa (vain lähettäjän maksupalveluntarjoajana) kolmen päivän kuluttua maksumääräyksen päivästä.

8.3. Maksusiirtoa ei voida suorittaa

Siinä tapauksessa, että lähettäjältä tai toiselta maksupalveluntarjoajajalta vastaanotetut varat, jotka on tarkoitettu edunsaajalle, ovat RIA:n hallussa seuraavan työpäivän lopussa, talletetaan ne erilliselle tilille luottolaitokseen tai sijoitetaan turvalliseen ja matalan riskin rahastoon sovellettavien lakien ja säännösten mukaisesti.

8.4 Staged Sending Service -palvelu

RIA voi tarjota lähettäjän halutessa Staged Sending Service -lähetyspalvelun. Palvelussa lähettäjä voi käyttää RIA-sovellusta (saatavilla iOS- ja Android-käyttöjärjestelmille) maksutapahtuman muodostamiseen, ja myöhemmin, samana työpäivänä, maksutapahtuma maksetaan käteisenä tai luottokortilla RIA-maksuagentin luona, jolla on Staged Sending Service -palvelu.  Staged Sending Service -palvelun sovelluksen lataamisen jälkeen, lähettäjän on rekisteröidyttävä ja annettava RIA:n vaatimat tiedot. Vaadittuja tietoja voivat olla mm.: lähettäjän nimi ja sukunimi, sähköpostiosoite, kansalaisuus, syntymäaika, ammatti, suosittelukoodi tai puhelinnumero. RIA-sovelluksen Staged Sending Service -maksutapahtumien muodostamiseksi on tarpeellista antaa kaikki sitä varten vaadittavat tiedot, myös edunsaajien tiedot, joille rahalähetys halutaan osoittaa, kohdemaan lisäksi, edunsaajan tiedot (nimi, sukunimet, kansalaisuus ja/tai henkilökortti), lähetetty summa (euroina), edunsaajan vastaanottama summa (paikallisena valuuttana), maksutapa edunsaajalle (joka sisältää vastaanottomaan paikat, joissa rahavarojen maksu voidaan suorittaa edunsaajalle) sekä lähettäjän maksutapahtuman maksutapa.  Lähettäjä voi perua maksutapahtuman sen muodostamisen aikana. RIA ilmoittaa lähettäjälle maksutapahtuman hinnan sen muodostamisessa annettujen tietojen mukaan, ennen maksutapahtuman vahvistamista.  RIA-sovellukseen rekisteröitymistä ja maksutapahtuman muodostamista varten RIA voi vaatia lähettäjää vahvistamaan käyttämänsä mobiililaitteen lähettämällä mobiililaitteeseen tekstiviestin, joka on tarkoitettu syötettäväksi RIA-sovelluksessa olevaan tekstikenttään. Ennen maksutapahtumien suorittamista lähettäjän on joka tapauksessa hyväksyttävä yksityisyydensuojakäytäntö ja ehdot. RIA tallentaa lähettäjän lisäämät edunsaajat. Kun muodostettu maksutapahtuma on RIA:n ja lähettäjän vahvistama, lähettäjä saa maksutapahtuman viivakoodin. Sen jälkeen lähettäjä voi nähdä sovelluksen kautta listan RIA-maksuagentteista, joiden luona rahavarojen maksu voidaan suorittaa.  RIA ilmoittaa edunsaajalle maksettavan summan paikallisena valuuttana sekä kohdemaassa edunsaajan saaman summan, eritellen ensimmäisessä tapauksessa maksutapahtuman kulut, jotka RIA veloittaa lähettäjältä.  Maksutapahtuman loppuun suorittamiseksi lähettäjän pitää mennä valtuutetulle Staged Sending Service -palvelun tarjoavalle RIA-maksuagentille, näyttää maksutapahtuman viivakoodi ja pätevä lainsäädännön mukainen voimassa oleva henkilöllisyystodistus. RIA:n maksuagentti vahvistaa tiedot ja lähettäjä voi suorittaa maksutapahtuman.  Kun maksu on suoritettu, RIA-maksuagentti antaa maksutapahtumasta kuitin tai kuitti saadaan RIA-sovelluksen kautta. Maksuagentti voi pyytää lähettäjää allekirjoittamaan maksutapahtuman kuitin.  Jos RIA lähettää sähköisen kuitin, lähettäjän ei tarvitse allekirjoittaa kuittia ja RIA-maksuagentti antaa ainoastaan kassakuitin. Lähettäjä saa maksutapahtuman kuitin RIA-sovelluksen kautta.  Kaikki vahvistetut ja RIA-sovelluksen kautta hyväksytyt Staged Sending Service -maksutapahtumat maksetaan samana työpäivänä ennen klo. 23:59. Jos lähettäjä ei maksa maksutapahtumaa, maksutapahtuma peruuntuu automaattisesti. RIA suosittelee lähettäjää ottamaan selvää maksuagentin aukioloajoista ennen osoitteeseen menoa.

YHDEKSÄN.- Maksunsiirrot, joissa valuuttamuunnoksia ja valuutanvaihtopalveluita

RIA haluaa saada valuuttavaihtokurssit sovellettavaksi maksusiirroissa. Muutokset kursseissa sovelletaan heti ja ilman ilmoitusta, perustuen viitekursseihin. Muutokset maksumääräysten kursseissa lasketaan neutraalilla tavalla eivätkä ne saa syrjiä maksupalvelun käyttäjiä. Valuuttakurssi ilmoitetaan lähettäjälle ennen maksusiirron hyväksymistä ja se lisätään yksittäiseen maksumääräykseen.

Lähettäjän edunsaajalle lähettämän maksumääräyksen summa on saatavilla käteisenä tai maksetaan tilille vastaavassa valuutassa kohdemaan mukaan, ellei lähettäjä ja/tai RIA ole toisin sopinut ja maksu tapahtuu toisella maksutavalla ja/tai toisessa valuutassa kuin kohdemaan valuutta.

RIA pidättää oikeuden hylätä mikä tahansa yksittäinen maksumääräys ja maksusiirron suorittaminen, joka sovellettavien lakien mukaan vaatii lisävarmennuksia eikä sitä siksi pystytä suorittamaan heti.

KYMMENEN.- Valtuuttamaton tai puutteellinen maksunsiirto

Kun asiakas huomaa, että valtuuttamaton tai puutteellisesti suoritettu maksunsiirto on tapahtunut, se on ilmoitettava RIA:lle välittömästi, jotta se voidaan korjata.

Lukuun ottamatta niitä tilanteita, missä RIA ei ole antanut tai tehnyt saataville tietoa maksunsiirrosta, on kommunikoinnin tapahduttava viimeistään kolmentoista (13) kuukauden kuluttua maksupäivästä.

Kun RIA on toiminut lähettäjän maksupalvelun tarjoajana, valtuuttamattoman maksusiirron tapauksessa, RIA hyvittää lähettäjälle koko summan viimeistään seuraavan työpäivän lopussa saatuaan tietää siirrosta, paitsi niissä tilanteissa, joissa RIA:lla on syytä epäillä petosta.

YKSITOISTA.- Tietosuoja

RIA:n yksityisyydensuojakäytäntö (saatavilla klikkaamalla ”Yksityisyydensuoja”-linkkiä osoitteessa www.riamoneytransfer.com), mistä voit lukea RIA:n käytännöistä tietojen keräämiseen ja niiden käyttämiseen.

KAKSITOISTA.- Sovellettava lainsäädäntö

Lakisuhteita näissä ehdoissa ohjaa omat klausuulinsa ja yksittäiset sopimukset yksittäisissä maksumääräyksissä. Muissa asioissa sovelletaan Suomen lainsäädäntöä ja sääntelyä.

Jos sinulla on jotain kysyttävää maksumääräysten suorittamisesta RIA:lla tai näistä ehdoista, ota yhteyttä RIA:n asiakaspalveluun:

RIA CUSTOMER SERVICE:

Armégatan 40, 5 tr
171 71 Solna
Ruotsi.
Puh. 0080026500000
E-mail infofi@riafinancial.com

Valitukset tulee toimittaa kirjallisesti (i) henkilökohtaisesti RIA PAYMENT INSTITUTION, E.P., S.A.U;n mille tahansa konttorille, (ii) postitse asiakaspalveluun RIA PAYMENT INSTITUTION, E.P., S.A.U., Calle Cantabria 2 - 2º, A - 1, Alcobendas 28108; tai (iii) sähköpostitse osoitteeseen TitularServicioCliente@riafinancial.com.

Asiakaspalvelu vastaa valituksiin viimeistään 15 päivän kuluessa valituksen saapumisesta, ellei poikkeustilanteessa (RIA ilmoittaa asiakkaalle) käsittelyaikaa pidennetä yhteen (1) kuukauteen valituksen saapumisesta.

Mikäli asiakaspalveluun tehty valitus hylätään tai vastauksen saaminen on kestänyt kauemmin kuin edellä mainittu, asiakas voi lähettää valituksensa Asiakaspalvelun asiamiehelle (Valituslautakunnan kautta) postitse osoitteeseen Banco de España, Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones, C/ Alcalá 48, 28014 Madrid; Espanjan pankin sivuilla.

Kun asiakas on kuluttaja, on asiakkaalla mahdollisuus ottaa yhteyttä paikalliseen kuluttajariitalautakuntaan riitatilanteissa. Asiakasta kehotetaan ottamaan yhteyttä suoraan paikalliseen viranomaiseen, jonka tiedot on listattu alla:

Kuluttajariitalautakunta
PL 306
00531 HELSINKI
www.kuluttajariita.fi

MAKSIMIMAKSUT

Ria Payment Institution E.P., S.A.U. (jäljempänä, RIA) nykyiset maksut eivät ole Espanjan pankin osoittamia. Ne ovat MAKSIMI ja niitä sovelletaan kaikkiin asiakkaisiin, niin kuluttajiin kuin ei-kuluttajiin. RIA pidättää oikeuden soveltaa matalampia maksuja missä tahansa palvelussa.

1.- LISÄPALVELUT

Peruutus, muokkaus ja palautus (Huomautus 1)

Hinnat: lle koituvat kustannukset veloitetaan asiakkaalta.

Maksumääräykset puutteellisilla tai virheellisillä tiedoilla (Huomautus 2)

Hinnat: lle koituvat kustannukset veloitetaan asiakkaalta.

Tasehallinta (Huomautus 3)

Hinnat: € 3.00/kk

Huomautus 1. Peruutus, muokkaus tai palautus.

RIA tekee tarvittavat toimet suorittaakseen maksumääräyksen, jonka lähettäjä haluaa peruuttaa, muokata tai yrittää palauttaa maksumääräyksen.

Jos näistä toimista tulee kuluja kolmannelta osapuolelta, siirretään nämä asiakkaalle, vaikka toimet epäonnistuisivatkin.

Huomautus 2. Maksusiirrot puutteellisilla tai virheellisillä tiedoilla.

Tarpeellisten tietojen poisjättäminen maksusiirtoa tehdessä ei muodosta lisämaksuja asiakkaalle. Mutta jos RIA joutuu selvittämään näitä tietoja useaan otteeseen, veloitetaan tästä maksu asiakkaalta, jotta maksusiirto saadaan suoritettua, vaikka tässä ei onnistuttaisikaan. Myös kulut, jotka tulevat siitä, että maksusiirtoa ei lopulta pystytä suorittamaan, koska varoja ei enää ole riittävästi tai tietoja ei ole saatu, palautetaan varat asiakkaalle tai sen maksupalvelun tarjoajalle.

Huomautus 3. Tasehallinta.

Jos maksusiirtoa ei suoriteta edunsaajalle kahdenkymmenenyhden (21) kalenteripäivän kuluessa maksumääräyksen vastaanotosta (maksimi maksuaika) RIA:sta riippumattomista syistä (esimerkiksi, edunsaaja ei nosta saamiaan varoja tai maksua ei voida suorittaa lakivelvoitteiden takia), suoritus perutaan ja RIA ilmoittaa lähettäjälle välittömästi, ellei laki toisin määrää. Edellisestä huolimatta, jos varoja ei ole palautettu lähettäjälle kahden (2) kuukauden kuluessa maksimi maksuajasta (esimerkiksi, jos lähettäjä ei pysty pääse noutamaan maksumääräystä sieltä, missä se tehtiin), voi RIA veloittaa kuukausimaksua näistä varoista pystyäkseen rahoittamaan lähettäjän tavoittamisen niin kauan kuin varat ovat RIA:n hallinnassa.

RIA Lithuania UAB. © 2024 Continental Exchange Solutions, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.