INDLEDENDE OPLYSNINGER OG GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER VEDRØRENDE BETALINGSTRANSAKTIONER

(“Vilkår og betingelser”)

ET.- OM RIA

Ria Payment Institution E.P., S.A.U. (I det følgende benævnt RIA), med registreringsnummer (CIF) A- 80696792 og hovedkontor på Calle Cantabria 2, 28108, Alcobendas, Madrid (Spanien) er godkendt af Økonomi- og finansministeriet i Spanien som betalingsinstitut siden 28. juli 2011 og har tilladelse til at levere betalingstjenester i Danmark. RIA har licensnummer 6842 hos Bank of Spain (RIAs licensoplysninger kan ses på www.bde.es). RIA kan kontaktes pr. post på dets hovedkontoradresse angivet heri, telefonisk (+34 91 7613760) eller via e-mail på TitularServicioCliente@riafinancial.com.

Formålet med disse generelle vilkår og betingelser er at fastlægge rettigheder og væsentlige forpligtelser mellem RIA og dets kunder i levering af betalingstjenester, der er reguleret i lov 19/2008 af 23. november om betalingstjenester og andre presserende hermed forbundne spørgsmål af finansiel art (herefter "Betalingstjenesteloven") og dansk lov nr. 652 om betalinger ("Den danske betalingslov") for at tillade udførelse af betalingstransaktioner ved i givet fald at underskrive de respektive individuelle kontrakter om fastsættelse af de særlige betingelser for den specifikke betalingstjeneste (i det følgende benævnt "individuelle betalingsordrer").

Disse vilkår og betingelser gælder udelukkende for personer, der bruger RIAs pengeoverførselstjeneste til formål uden tilknytning til kommerciel eller erhvervsmæssig aktivitet.

TO.- Definitioner

Følgende udtryk, der anvendes i disse vilkår og betingelser, har følgende betydning og omfang:

"Modtager" betyder en person, der har til hensigt at modtage midler fra en afsender.

"Arbejdsdag" betyder en hvilken som helst dag, hvor afsenderen eller modtagerens betalingstjenesteudbydere, der er involveret i udførelsen af betalingstransaktionen, er åbne for forretninger med henblik på gennemførelsen af en betalingstransaktion.

"Kunde" betyder, når RIA betragtes som betalingsformidler i forbindelse med en "forbruger", en fysisk person, der agerer med et formål uden tilknytning til sine kommercielle eller erhvervsmæssige aktiviteter.

"Pengeoverførsel" betyder en betalingstjeneste, der gør det muligt at modtage midler fra en afsender uden at oprette en betalingskonto i afsenderens eller modtagerens navn, med det ene formål at overføre et tilsvarende beløb til en modtager eller til en anden udbyder af betalingstjenester, der handler på modtagerens vegne, eller gør det muligt at modtage midler, der skal modtages på modtagerens vegne og stiller dem til rådighed for modtageren.

"Betalingstransaktion" betyder en handling, der indledes af afsenderen eller modtageren, alt efter omstændighederne, bestående af at placere, overføre eller tilbagekalde midler uanset eventuelle underliggende forpligtelser mellem de to.

"Afsender" betyder en person, der giver en instruktion om betalingstransaktion for betaling af midler til en modtager.

TRE.- Anvendelsesområde

Disse generelle vilkår og betingelser gælder for følgende betalingstjenester, der ydes I det danske territorium:

• Pengeoverførsel.

FIRE.- Kundernes handlinger

Ved indgåelse af et produkt eller en tjenesteydelse i forbindelse med betalingstransaktioner betragtes kunden som en "forbruger" som fastsat i gældende regler.

FEM.- Informationsforpligtelser forud for udstedelse af betalingstransaktion

Afsenderen og modtageren skal give RIA de oplysninger og den dokumentation, som RIA fra tid til anden bestemmer, hvilket kan omfatte følgende uden begrænsning:

Fuldt navn, efternavne, gyldigt og gældende identifikationsnummer (opholdskort, id-kort, pas eller gyldigt og gældende identifikationsdokument fra oprindelseslandet, som indeholder fotografi og underskrift), nationalitet, profession, fødselsdato, gyldig postadresse, telefon samt formålet for betalingstransaktionen.

Afsenderen forpligter sig til at verificere nøjagtigheden og integriteten af de data, der vedrører de betalingstransaktioner, som denne pålægger RIA at foretage udførelsen, enhver af de betalingstjenester, der er beskrevet i afsnit 3 i disse vilkår og betingelser, især hvad angår identifikationsoplysningerne for modtageren samt de økonomiske vilkår i den individuelle betalingsordre, en ordre, der vil have et unikt nummer til fremtidig sporing eller en unik identifikator. Denne individuelle betalingsordre udgør sammen med disse vilkår og betingelser i henhold til betalingsserviceloven og den danske betalingslov den individuelle kontrakt, der gælder for betalingstransaktionen.

Når en betalingstransaktion udføres i overensstemmelse med de modtagne instruktioner fra afsenderen og registreret i den individuelle betalingsordre, anses den for korrekt udført i forhold til den angivne modtager.

RIA gemmer kopierne af identifikationsdokumenterne fra kunderne i optisk, magnetisk eller elektronisk format for at sikre deres integritet, korrekt læsning af data, umuligheden af deres manipulation samt deres passende bevarelse og lokalisering.

RIA kan på ethvert tidspunkt anmode om, at beløbet for betalingstransaktionen krediteres til en bankkonto, som RIA har.

Endvidere vil forbedrede foranstaltninger for rettidig omhu til identifikation og bedre kundekendskab blive inddraget i overensstemmelse med lokale lovkrav, men også under alle omstændigheder, når beløbet af en betalingstransaktion, enten individuelt eller akkumuleret over en bestemt periode, overstiger det andet beløb som bestemt af RIA fra tid til anden i overensstemmelse med overholdelsesprocedurerne i henhold til gældende love.

Hvis du på noget tidspunkt har valgt digital levering af din kvittering, kan du vælge at ændre denne mulighed for at modtage din kvittering i papirform på tidspunktet for indsendelse af en betalingsordre.

SEKS.- Udgifter og gældende gebyrer

For RIAs levering af betalingstjenester, herunder pengeoverførsel, skal kunden, hvad enten denne optræder som afsender eller som modtager, betale RIA de udgifter og provisioner, der gælder for den pågældende betalingstransaktion i overensstemmelse med afregningen, der udføres i den individuelle betalingsordre.

Modtageren af en betalingstransaktion vil blive betalt det fulde beløb, der er registreret i den individuelle betalingsordre, som leveres til afsenderen, idet det forstås, at modtageren accepterer, at når RIA fungerer som dens betalingstjenesteudbyder, vil RIA fratrække sine udgifter fra det overførte beløb før betaling af det.

Hvis af senderens eller modtagerens betalingsudbyder er en anden end RIA, kan en sådan udbyder af betalingstjenester opkræve gebyrer og skatter i forbindelse med betalingstransaktionen.

I tilfælde af at tre (3) måneder er gået siden modtagelsen af midler til betalingstransaktioner, uden at betalingstransaktionen er blevet udbetalt til modtageren, og midlerne returneres til afsenderen af grunde uden for RIAs kontrol, kan RIA opkræve et månedligt gebyr mod sådanne midler med henblik på at kompensere RIA for de rimelige omkostninger, som RIA har afholdt i forbindelse med RIAs bestræbelser på at refundere afsenderen de resterende midler samt for RIAs forvaltning af midlerne, mens de har været I RIAs besiddelse. De maksimale gebyrer, som RIA anvender for de omkostninger, der afholdes af RIA, som angivet heri, er angivet i gebyrtabellen i slutningen af disse vilkår og betingelser.

Oplysninger om vilkår og betingelser for RIAs levering af betalingstjenester, herunder pengeoverførsel, leveres gratis til kunden. RIA kan dog videregive de udgifter, der opstår ved inddrivelse af midler til betalingstransaktioner med en forkert modtageridentifikator, til kunden.

Valutakurser, der eventuelt gælder for den valutaomregning, der er impliceret i den individuelle betalingsordre, vil blive stillet til rådighed for kunder sammen med de provisioner, der gælder for betalingstransaktionen fra tid til anden, og vil blive accepteret af kunden med underskrift af hver enkelt betalingsordre.

SYV.- Samtykke, uigenkaldelighed og annullering af betalingstransaktioner.

Samtykke:

Afsenderens samtykke til udførelsen af en betalingstransaktion gives ved at underskrive den tilsvarende individuelle betalingsordre.

RIA er ikke ansvarlig for kundens tab eller misbrug af dokumentet, der dokumenterer den individuelle betalingsordre som fastsat af RIA.

Uigenkaldelighed:

Afsender kan ikke tilbagekalde en betalingstransaktionsordre, efter den er modtaget af RIA og sendt til den betalende tjenesteudbyder ("Skæringstidspunkt").

Annullering af betalingstransaktioner:

Afsenderen kan inddrage samtykke til enhver tid inden skæringstidspunktet angivet ovenfor. RIA kan opkræve udgifter for tilbagekaldelse af afsenderens samtykke som aftalt med afsenderen for enhver individuel betalingsordre.

Betalingstransaktioner kan ikke udføres, hvis afsenderen ikke kunne eller nægtede at fremlægge påkrævet information og/eller dokumentation, eller når dette var nødvendigt i henhold til RIAs interne kontrolprocedurer eller i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser.

Når en afsender ønsker at annullere en betalingstransaktion, vil RIA kun efter at have kontrolleret, at betalingstransaktionen ikke er betalt i en modtagers destinationsland, fortsætte med annulleringen.

Hvis en betalingstransaktion annulleres, refunderer RIA midlerne til afsenderen via agenten via egen RIA-butik/ker (hvis nogen) eller via et depositum på afsenderens bankkonto som aftalt med RIA.

OTTE.- Udførelse af betalingstransaktioner

8.1. Modtagelse af betalingstransaktioner

Tidspunktet for modtagelse af en betalingstransaktion er det, hvor den er modtaget af RIA. Hvis modtagelsestidspunktet ikke er en arbejdsdag for RIA, anses betalingstransaktionen for at være modtaget den følgende arbejdsdag.

Betalingstransaktioner vil blive udført, når afsenderen har stillet tilstrækkelige midler til rådighed for RIA.

RIA forbeholder sig retten til at nægte udførelsen af en betalingstransaktion, hvis afsenderen ikke forud for udførelsen af en betalingstransaktion giver RIA alle midler, herunder hvor afsenderen indleder betalingstransaktionen ved hjælp af et betalingskort eller i tilfælde af mistænkt eller faktisk bedrageri eller sikkerhedstrusler. I tilfælde af at RIA afviser udførelsen af en betalingstransaktion, meddeler RIA afsenderen om afslaget og årsagerne hertil samt proceduren for at rette op på mulige fejl, der medførte et sådant afslag, medmindre en lov eller et regulativ, der er gældende, forbyder en sådan meddelelse eller årsagerne til afvisningen heraf.

Betalingstransaktioner, der afvises, betragtes ikke som modtaget i henhold til afsnit 8.2 nedenfor.

8.2. Vilkår for gennemførelse og valørdato

a) Anvendelsesområde.- Det er udtrykkeligt aftalt, at bestemmelserne vedrørende gennemførelsesperioden og valørdatoen kun vil blive anvendt til betalingstransaktioner foretaget (i) i euro eller (ii) konverteret fra euro til en anden valuta i et land i Den Europæiske Union, hvor begge betalingsudbydere er beliggende i Den Europæiske Union.

b) Betalingstransaktioner, hvor kunden er afsenderen. I forbindelse med betalingstransaktioner, hvor kunden optræder som afsender, vil RIA sikre, at betalingstransaktionens beløb indbetales til modtagerens betalingstjenesteyders konto senest ved slutningen på arbejdsdagen efter tidspunktet for modtagelse af betalingstransaktionsordren. Hvis modtagelsestidspunktet ikke er en arbejdsdag, anses betalingstransaktionen for at være modtaget i løbet af den følgende arbejdsdag. Disse vilkår forlænges med en arbejdsdag i tilfælde af betalingstransaktioner behandlet på papir.

c) Betalingstransaktioner, hvor kunden er modtageren. For betalingstransaktioner, hvor kunden er modtageren, stiller RIA midlerne til rådighed for betalingstransaktionen senest den arbejdsdag, hvor midlerne er modtaget af afsenderens betalingstjenesteudbyder.

Betalingstransaktioner, hvor en hvilken som helst af betalingstjenesteudbyderne befinder sig uden for EU, er ikke omfattet af ovenstående bestemmelser vedrørende gennemførelsesdato og valørdato, medmindre andet er angivet heri. I disse tilfælde afhænger udløbsfristerne af modtagerens betalingstjenesteudbyder, hvor RIA forpligter sig til at udføre transaktionen (kun som afsenderens betalingstjenesteudbyder) inden for en maksimumsperiode på tre arbejdsdage fra arbejdsdagen efter modtagelsen af betalingstransaktionsordren.

8.3. Beskyttelsesforanstaltninger

I tilfælde af at midler modtaget fra Afsendere eller modtaget via en anden betalingsudbyder, der skal betales til modtageren, er i RIAs besiddelse ved afslutningen af arbejdsdagen efter den dag, de blev modtaget, bliver de deponeret i en separat konto i en kreditinstitution eller investeret i sikre, likvide og lavrisikoaktiver som fastlagt i gældende love og regler.

NI.- Betalingstransaktioner involverende valutaomregning og valutavekslingstjenester

RIA vil stille sine valutakurser til rådighed for sine afsendere til betalingstransaktioner. Under alle omstændigheder vil vekselkurserne meddeles afsendere forud for afsenders accept af udstedelse af en betalingstransaktionsordre og vil blive inkluderet i den individuelle betalingsordre, der omfatter afregning heraf.

Betaling af beløbet til modtageren af betalingstransaktionen bestilt af afsenderen sker i valutaen og via den betalingsmetode, der er tilgængelig via RIA (for eksempel kontant eller ved kreditering af modtagerens bankkonto) som aftalt mellem RIA og afsenderen. Hvis modtageren er enig med sin tjenesteudbyder om at konvertere udbetalingsbeløbet til en anden valuta eller ændre betalingsmetoden, vil denne transaktion være adskilt og separat fra den betalingstransaktion, der sendes af RIA, og udelukkende mellem modtageren og dens tjenesteudbyder.

Under alle omstændigheder forbeholder RIA sig ret til at afvise enhver betalingstransaktion, der i overensstemmelse med RIAs interne regulative kontrol kræver yderligere verifikationer og forhindrer den øjeblikkelige gennemførelse heraf.

TI.- Betalingstransaktioner, der ikke er autoriseret, eller som er udført ukorrekt

Når kunden er opmærksom på, at en uautoriseret eller ukorrekt udført betalingstransaktion har fundet sted, skal vedkommende uden unødig forsinkelse kommunikere dette faktum til RIA for at fortsætte med korrektionen.

Bortset fra de tilfælde, hvor RIA ikke har leveret eller stillet oplysninger til rådighed for kunden vedrørende betalingstransaktionen, skal den i foregående afsnit angivne meddelelse ske inden for en periode på højst tretten (13) måneder fra modtagelses- eller betalingsdatoen til modtageren, afhængig af tilfældet, af betalingstransaktionens størrelse.

Når RIA betragtes som betalingsudbyder for afsenderen, refunderer RIA straks beløbet af den uautoriserede betalingstransaktion i alle de tilfælde, hvor RIA ikke har rimelig grund til at mistænke svig. RIA vil underrette den finansielle tilsynsmyndighed om en sådan mistanke.

ELLEVE.- Databeskyttelse

RIAs privatlivspolitik (tilgængelig ved at klikke på linket “Privacy Policy” (privatlivspolitik) på www.riamoneytransfer.com) beskriver de vilkår, ud fra hvilke RIA behandler personlige data indsamlet fra kunder, eller som kunderne på anden måde leverer eller har leveret til RIA.

TOLV.- Kundeservice og klageprocedure

De juridiske forhold, der er beskrevet i disse vilkår og betingelser, er underlagt deres egne klausuler og de individuelle aftaler, der afspejles i de individuelle betalingsordrer og – for tilfælde, der ikke er fastsat heri – efter dansk lovgivning og regulering.

Sproget, der gælder for kontraktforholdet mellem RIA og kunden, er dansk.

For spørgsmål eller bekymringer vedrørende en betalingstransaktion, der udføres med RIA eller vedrørende disse vilkår og betingelser, kan du kontakte RIAs kundeservice på:

RIA KUNDESERVICE:

Nørre Voldgade 21

1358 KØBENHAVN K.

Tlf. 0045-80883440

E-mail Infodk@riafinancial.com

Kunder skal indgive deres klager for behandling af enhver tvist, skriftligt (i) personligt på et hvilket som helst kontor tilhørende RIA PAYMENT INSTITUTION, E.P., S.A.U; (ii) via post til kundeservicerepræsentanten hos RIA PAYMENT INSTITUTION, E.P., S.A.U., Calle Cantabria 2 28108, Alcobendas, Madrid (Spanien); eller (iii) via e-mail til TitularServicioCliente@riafinancial.com.

Kundeserviceafdelingen vil besvare klager fra kunder inden for en frist på højst femten (15) arbejdsdage efter modtagelse af klagen, medmindre fristen for det endelige svar af særlige årsager (som RIA meddeler kunden inden for en sådan frist), nødvendigvis må forlænges til højst en (1) måned fra modtagelsen af klagen.

I tilfælde af at klagen indleveret til RIAs kundeservicemedarbejder blev afvist, eller den ovennævnte periode for svaret er gået, uden at den førnævnte kundeserviceafdeling har svaret, kan kunden indgive sin klage til:

 1. Center For Klageløsning
  Med post til:
  Nævnenes Hus, Toldboden 2
  8800 Viborg, Danmark
  (Site: www.naevneneshus.dk) eller
 2. Banco de España
  Med post til:
  Banco de España
  Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones
  C/ Alcalá 48, 28014 Madrid, Spanien
  Tel.: (+34) 900 54 54 54/(+34) 91 338 8830
  (Site: www.bde.es)

MAKSIMALE GEBYRER

De nuværende gebyrer for of Ria Payment Institution E.P., S.A.U. (herefter RIA) er ikke underlagt nogen form for revision foretaget af Bank of Spain, er i deres MAKSIMUM og gælder for alle kunder, både forbrugere og ikke-forbrugere, og RIA forbeholder sig retten til at anvende lavere gebyrer til sine kunder for et hvilket som helst af de punkter, der er skitseret.

1. YDERLIGERE TJENESTER

Annullering, ændring eller returnering af pengeoverførsler (Note 1)

Gebyrer: De udgifter, der opstår for RIA, bliver videregivet til den respektive kunde.

Pengeoverførsler med utilstrækkelige eller ukorrekte data (Note 2)

Gebyrer: De udgifter, der opstår for RIA, bliver videregivet til den respektive kunde.

Administrering af saldo (Note 3)

Gebyrer: € 3,00/måned

Note 1. Annullering, ændring eller returnering af pengeoverførsler.

RIA, vil tage de nødvendige skridt til at gennemføre en betalingstransaktionsordre udstedt af afsenderen for at annullere, ændre eller forsøge at trække en betalingstransaktionsordre tilbage.

Hvis de gennemførte handlinger indebærer omkostninger, der opkræves af tredjeparter, og hvis sådanne udgifter er rimelige, vil disse blive videregivet til den respektive kunde, selv hvis de nævnte handlinger ikke lykkes af grunde, der ikke kunne henføres til RIA.

Note 2. Pengeoverførsler med utilstrækkelige eller ukorrekte data.

Udeladelsen af hvilke som helst af ​​de data, der er nødvendige for at gennemføre en betalingstransaktion, indebærer ikke, at der opkræves et ekstra gebyr til den pågældende kunde heraf, selv om de omkostninger, som RIA har afholdt for alle de skridt, der er truffet for at få de nødvendige oplysninger til udbetaling af betalingstransaktionen, vil blive videregivet til den respektive kunde, selv hvis de nævnte trin ikke lykkes af årsager, der ikke kan henføres til RIA, såvel som de udgifter, der opstår for RIA for tilbageføring af midlerne, hvis det ikke endeligt er muligt at betale betalingstransaktionen, eller hvis RIA beslutter ikke at finde de ikke-eksisterende, ufuldstændige eller forkerte data og returnerer midlerne til den respektive kunde eller dens betalingstjenesteudbyder.

Note 3. Administrering af saldo.

I tilfælde af at midler modtaget fra afsendere er i RIAs besiddelse ved afslutningen af arbejdsdagen efter den modtagne dag, vil sådanne midler blive deponeret i en separat konto i et kreditinstitut eller investeret i sikre, likvide og lavrisikoaktiver som fastsat i gældende love og regler. Efter en periode på tre (3) måneder fra modtagelsen af midler, uden at betalingstransaktionen er betalt til modtageren, og midlerne returneres til afsenderen af årsager uden for RIAs kontrol, kan RIA opkræve et månedligt gebyr mod sådanne midler for at kompensere RIA for de rimelige omkostninger, som RIA har afholdt i forbindelse med RIAs bestræbelser på at refundere afsenderen de resterende midler samt for RIAs forvaltning af midlerne, mens de har været i RIAs besiddelse.

RIA Lithuania UAB. © 2024 Continental Exchange Solutions, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.