Alerto sa Panloloko sa Mamimili

Huwag magpadala ng pera:

  • sa isang taong hindi kakilala – magpadala lang ng pera sa mga taong personal mong kakilala!
  • para magbayad ng online na pagbili
  • sa taong nagsasabing isa siyang kamag-anak na may dinaranas na krisis o emergency na hindi mo pa nakukumpirma
  • para sa deposito o bayad sa isang pinapaupahang ari-arian
  • para sa anti-virus protection
  • para sa isang mystery shopping assignment
  • para magbayad ng upa
  • para sa isang singil sa credit card loan
  • para makuha ang napanalunan sa lotto
  • para malutas ang isang problema sa imigrasyon

✓ Huwag kailanman ibigay ang reference number ng transaksyon o mga detalye ng recipient sa kahit na sino maliban sa nilalayong recipient!

✓ Kung may dahilan ka para paniwalaan na biktima ka ng isang scam, HUWAG ITULOY ANG TRANSFER NA ITO, at makipag-ugnayan kaagad sa anti-fraud department ng Ria. Tawagan ang 1800531581 o magpadala ng email sa compliance-au@riafinancial.com.

✓ Pakitandaan na kapag nagpadala ka ng pera, mabilis itong matatanggap ng benepisyaryo. Kapag na-pay out na ang pera, maaaring hindi ka na mabigyan ng refund ng Ria, kahit pa biktima ka ng panloloko.

Ria Money Transfer. © 2024 Dandelion Payments, Inc. Reserbado ang lahat ng karapatan.