Algemene Voorwaarden

Promotiecampagne - HELLORIA

Korting van 100% op het klantentarief voor transacties die voor de eerste maal via de Ria Money Transfer Mobile Application worden verwerkt (de "Aanbieding")

1. De Provider

In deze Algemene Voorwaarden wordt naar Ria Lithuania UAB, statutair gevestigd te Upės str. 23, Vilnius, Litouwen en met vergunningnummer 52 van de Bank van Litouwen als betaalinstelling, verwezen als “Ria”.

2. In aanmerking komende personen

Deze Aanbieding geldt voor inwoners van Ierland van 18 (achttien) jaar of ouder vanaf het moment dat voor de eerste maal een geldtransactie wordt verricht via de mobiele applicatie van Ria Money Transfer (de "App") na registratie als nieuwe klant van de App en op voorwaarde dat is voldaan aan de vereisten in de "Aanbiedingscriteria" zoals opgenomen in Onderdeel 4 hieronder ("Nieuwe Klant").

Vertegenwoordigers van Ria komen niet in aanmerking voor deelname aan de Aanbieding.

3. De Aanbieding

Ria past een korting toe van 100% (honderd procent) op het in rekening gebrachte tarief ("Klantentarief") op de eerste geldtransactie die door een Nieuwe Klant via de App wordt verwerkt, indien aan de vereisten in de "Aanbiedingscriteria" zoals opgenomen in Onderdeel 4 hieronder is voldaan.

De Aanbieding geldt uitsluitend voor de geldtransactieservice.

4. Aanbiedingscriteria

De Aanbieding is uitsluitend van toepassing op de eerste door een Nieuwe Klant te verrichten geldtransactie gedurende de Aanbiedingsperiode (zoals omschreven in Onderdeel 5 hieronder), op voorwaarde dat de Nieuwe Klant de promotiecode "HELLORIA" vermeldt vanaf het moment dat de eerste geldtransactieopdracht via de App wordt geplaatst en het over te boeken bedrag voor deze eerste geldtransactieopdracht gelijk is aan vijftig euro (€50) of meer.

Voor alle duidelijkheid: elke Nieuwe Klant zal slechts één keer gebruik kunnen maken van de promotiecode, namelijk bij de eerste geldtransactie die door de Nieuwe Klant via de App wordt gedaan. Deze promotiecode kan niet worden gebruikt in combinatie met enige andere korting, promotie of promocode van Ria.

Nieuwe Klanten worden geacht deze Voorwaarden te hebben aanvaard en ermee akkoord te zijn gegaan bij het sluiten van de Ria-geldtransactie via de App naar een aangewezen begunstigde. Deelname aan de Aanbieding is vrijwillig en geldt op strikte voorwaarde van naleving door de Nieuwe Klant van deze Voorwaarden en de voorwaarden die van toepassing zijn op de betreffende Ria-geldtransactie, welke afzonderlijk aan de Nieuwe Klant zijn medegedeeld en met de Nieuwe Klant zijn overeengekomen.

5. Aanbiedingsperiode

De Aanbieding vangt aan op 1 december 2021 om 00:00 uur en eindigt op 31 december 2024 om 23:59 uur ("Aanbiedingsperiode").

6. Algemene voorwaarden

In verband met de Aanbieding kan niemand in de plaats treden van de Nieuwe Klant en de Aanbieding kan niet door de Nieuwe Klant aan een ander worden toegewezen of overgedragen.

Ria behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de Aanbieding en/of deze Voorwaarden op te schorten of te wijzigen ten gevolge van gebeurtenissen die buiten haar macht vallen (zoals vermoede of daadwerkelijke fraude).

Ria behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de Aanbieding in te trekken indien zij redelijkerwijs vermoedt of constateert dat er sprake is van schending van deze Voorwaarden of de voorwaarden die van toepassing zijn op de geldtransactieservice van Ria.

Ria draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele door de Nieuwe Klant ontvangen onjuiste informatie, eventuele vertraging in de beschikbaarheid van een Ria-geldtransactie aan een aangewezen begunstigde of opschorting of annulering van een Ria-geldtransactie overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van Ria en/of wet- en regelgeving die van toepassing is op de Ria-geldtransactieservice.

Voor zover wettelijk toegestaan zal Ria in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enige vergoeding aan de Nieuwe Klant noch zal zij enige aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, schade, persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van gebruikmaking van de Aanbieding, behalve wanneer dit is veroorzaakt door de nalatigheid van Ria of van haar werknemers.

7. Recht en bevoegdheid

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig met Nederlands recht. De Nieuwe Klant stemt er onherroepelijk mee in dat de rechtbank van Ierland exclusief bevoegd is kennis te nemen van geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden en daaromtrent een uitspraak te doen.

RIA Lithuania UAB. © 2024 Continental Exchange Solutions, Inc. Alle rechten voorbehouden.