Globální oznámení o ochraně osobních údajů

Září 2023

Toto oznámení o ochraně osobníchúdajů („Oznámení o ochraně osobních údajů“) vysvětluje, jak zpracováváme vaše osobní údaje („osobníúdaje“), když používáte naše služby, včetně procházení našich webových stránek nebo mobilní aplikace („Web/Aplikace “),provádění transakcí s námi nebo návštěvy našich obchodů (souhrnně „Služby“), ať už jako zákazník, návštěvník a/nebo uživatel našich Webových stránek/Aplikace, nebo s námi můžete jinak komunikovat (společně,vy“, „vaše“ nebo„uživatelé“). V tomto oznámení o ochraně osobních údajů také popisujeme, zda jsou vaše osobní údaje sdíleny s jinými stranami, a mechanismy, které máme zavedeny k ochraně vašich údajů.

Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat toto Oznámení o ochraně osobních údajů a kontrolovat webové stránky/aplikace pro případné aktualizace. Aktualizace tohoto oznámení o ochraně osobních údajů budou zveřejněny na našich webových stránkách/aplikaci a pokračováním v jednání s námi souhlasíte s tímto Oznámením o ochraně osobních údajů a případnými budoucími úpravami.

Tam, kde místní zákony vyžadují, aby byly v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů zahrnuty další podrobnosti, byly tyto informace uvedeny v části Regionální oznámení o ochraně osobních údajů níže.

Obsah Regionální oznámení

Jaké osobní údaje jsou shromažďovány a proč?
Předcházení podvodům
Legitimní zájem
Jak dlouho společnost Ria uchovává osobní údaje?
Zveřejňuje Ria osobní údaje?
Nezletilí
Zabezpečení údajů
Profilování a automatizované rozhodování
Marketing a reklama
Popis osobních údajů
Práva na ochranu osobních údajů Stížnosti
Naše společnosti podle služeb

Oznámení pro spotřebitele Spojených států (CCPA)
Oznámení evropským obyvatelům (EHP)
Oznámení pro obyvatele Spojeného království
Oznámení pro obyvatele Argentiny
Oznámení pro obyvatele Mexika
Oznámení pro obyvatele Chile
Oznámení pro obyvatele Malajsie
Oznámení pro obyvatele Nového Zélandu
Oznámení pro obyvatele Austrálie
Oznámení pro indické rezidenty

Často kladené otázky (FAQ)

Jak mohu kontaktovat společnost ohledně mých údajů? Chcete-li podat žádost nebo konzultaci, můžete:

Kdo jsme? Jsme Ria, součást skupiny společností Euronet Worldwide.

Jaký typ osobních údajů se shromažďuje? Shromažďujeme pouze osobní údaje nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytovat službu a dodržovat platné zákony.

Proč společnost Ria shromažďuje osobní údaje? Osobní údaje shromažďujeme pro konkrétní smluvní a právní účely. S vaším souhlasem shromažďujeme údaje také pro další účely.

Jak dlouho společnost Ria uchovává osobní údaje? Osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak je to nutné nebo jak to vyžadují platné zákony.

S kým sdílíme osobní údaje? Osobní údaje sdílíme s dalšími společnostmi skupiny Euronet, právními orgány a partnery, pokud je to nezbytné pro splnění regulačních požadavků nebo smluvních závazků.

Kde společnost Ria uchovává osobní údaje? Osobní údaje ukládáme na bezpečných místech s přísnými bezpečnostními opatřeními. Pokud potřebujeme předat osobní údaje do jiných míst, přijmeme veškerá nezbytná opatření, abychom dodrželi zákonné povinnosti a zajistili řádnou úroveň bezpečnosti.

Jaká jsou vaše práva na osobní údaje? V závislosti na tom, kde žijete, můžete mít práva ve vztahu k vašim osobním údajům podle platných zákonů. Popis společných práv k osobním údajům je uveden v oddíle 15 níže.

1. Jaké osobní údaje jsou shromažďovány a proč?

Kategorie, zdroje a důvod shromažďování osobních údajů jsou uvedeny níže. Pokud je shromažďování osobních údajů založeno na vašem souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. Společnost Ria neprodává a nebude „prodávat“ ani „sdílet“ osobní údaje, protože tyto podmínky jsou definovány platnými zákony. Osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to přiměřeně nezbytné k poskytování služeb a plnění našich zákonných povinností.

Máte-li dotazy nebo obavy týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese dpo@euronetworldwide.com.

Ria shromažďuje osobní údaje z následujících zdrojů

 • Přímo od vás prostřednictvím přímých interakcí a formulářů.
 • Internetové stránky prostřednictvím pasivního shromažďování informací o vašich interakcích, včetně kliknutí na stránky, času stráveného nebo jiných automaticky shromažďovaných metadat.
 • Reklamní sítě, služby sociálních médií.
 • Poskytovatelé internetových služeb; Operační systémy a platformy.
 • Poskytovatelé datové analýzy.
 • Vládní databáze.
 • Poskytovatelé služeb.

1.1 Druhy osobních údajů

a. Identifikátory nebo identifikační údaje

Osobní údaje, které od vás shromažďujeme, mohou zahrnovat jméno, e-mail, telefonní a/nebo faxové číslo, adresu bydliště a/nebo obchodní adresu a další kontaktní údaje („kontaktní údaje“), titul, datum narození, pohlaví, obrázky, videa nebo podpis.

V případě potřeby se identifikační údaje používají pouze pro popsané účely.

Účel zpracování Právní základ

K výkonu/dodání Služeb.

Smluvní závazek

Abychom mohli poskytovat zákaznický servis a zaznamenávat pokyny zákazníků, budeme monitorovat a zaznamenávat (automatizovanými prostředky nebo přepisy) naše telefonní hovory, e-maily a konverzace s vámi. Přepisy těchto hovorů použijeme k potvrzení pokynů, které nám byly poskytnuty.

Smluvní závazek
Oprávněný zájem

Spravovat svůj účet (účty) (tj.: registrace, správa, údržba a servis účtů).

Předsmluvní/smluvní závazek

Poskytovat reklamu a marketing.

Souhlas
Smluvní závazek

Měřit a vyhodnocovat vaše chování pomocí automatizovaného zpracování za účelem poskytování personalizovanější služby.

Souhlas

Vaše účast na akcích nebo dárcích: Možná se budete chtít zúčastnit akcí pořádaných námi nebo konkrétního dárku.

Souhlas

Abychom splnili naše zákonné povinnosti týkající se vedení záznamů, vedeme korespondenci včetně e-mailů, faxů a jakéhokoli druhu elektronické komunikace spolu s veškerými záznamy o účtu zákazníka. Rovněž uchováváme dopisy o zákaznických službách a další komunikaci mezi námi a jakoukoli společností skupiny Euronet Group, jakož i našimi partnery a dodavateli.

Právní povinnost

Za velmi omezených okolností, provést kontrolu kreditu za účelem ověření totožnosti jednotlivce v rámci aktivit KYC za účelem poskytování služeb.

Právní povinnost
Souhlas

b. Finanční údaje a profesní informace nebo informace týkající se zaměstnání

Vaše osobní finanční údaje shromažďujeme, když se zaregistrujete k používání našich služeb. Shromažďujeme finanční údaje, jako jsou informace o bankovním účtu, účetní závěrka, důvod převodu, zaměstnání (informace o profesi nebo zaměstnání) nebo jinou dokumentaci k prokázání zdroje finančních prostředků, které chcete převést (podobně jako platové pásky), abychom vám mohli poskytovat naše Služby.

Účel zpracování Právní základ

Dodání/poskytování služeb

Smluvní závazek

Proti praní špinavých peněz

Právní povinnost

Protiteroristické financování a trestná činnost

Právní povinnost

Správa účtu (účtů) zákazníka

Smluvní závazek

Za velmi omezených okolností provést kontrolu kreditu za účelem poskytování služeb

Legitimní zájem

Pro ověření totožnosti zákazníka (tj. KYC: pro další informace klikněte zde)

Právní povinnost

Společnost Ria vás nikdy nebude žádat o poskytnutí platebních údajů (tj. Údaje o kreditní/debetní kartě) přímo zaměstnanci nebo agentovi. Pokud jsou požadovány platební údaje, Ria požádá zákazníka o zadání informací přímo do systému zpracování plateb.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich finančních informací společností Ria, můžete nás kontaktovat zde.

c. Behaviorální a technické informace

IP adresa, internet nebo jiná podobná síť, prohlížení nebo vyhledávací aktivita, informace o chování (abychom pochopili, jak se chováte při používání našich produktů a služeb), typ a verze prohlížeče, nastavení časového pásma, nastavení rozlišení obrazovky, typy a verze zásuvných modulů prohlížeče, operační systém a platforma.

Naše zásady používání souborů cookie jsou k dispozici zde

Účel zpracování Právní základ

K provádění analýz za účelem měření používání našich webových stránek a služeb, včetně počtu návštěv, průměrného času stráveného na Webových stránkách/Aplikacích, zobrazených stránek, údajů o interakci se stránkou (například posouvání, kliknutí a ukazatele myši) atd., a ke zlepšení obsahu, který vám nabízíme.

Legitimní zájem

Provádět činnosti k ověření nebo udržení kvality Služby a ke zlepšení, upgradu nebo vylepšování Služby, včetně správy Webových stránek/Aplikace a pro interní operace, včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, výzkumu, statistických a průzkumných účelů.

Souhlas
Legitimní zájem

Abychom pomohli zajistit bezpečnost a zabezpečení našich webových stránek/aplikace.

Souhlas
Legitimní zájem

Poskytování reklamy a marketingu, včetně měření dopadu našich e-mailů.

Souhlas

Poskytování služeb, včetně zpracování transakce.

Smluvní závazek

d. Informace o poloze nebo geolokační údaje

Můžeme shromažďovat informace o vaší poloze, když používáte naše služby.

Účel zpracování Právní základ

Poskytování Služeb našim zákazníkům s přizpůsobeným zážitkem v aplikaci souvisejícím s jejich polohou, například zobrazením místní měny v příslušném místě.

Souhlas
Právní povinnost

Poskytování služby, včetně použití polohy zařízení k identifikaci blízkých míst pro vyzvednutí a odběr

Souhlas

e. Audio a video dohled

Nahrávání obrazu, videa a zvuku/hlasu.

Účel zpracování Právní základ

Abychom zachovali bezpečnost našich služeb, můžeme používat CCTV k zajištění bezpečnosti zákazníků v našich prodejnách nebo kancelářích.

Legitimní zájem

f. Transakční data

Shromažďujeme osobní údaje, jako jsou údaje o příjemci, informace o bankovním účtu, kontaktní informace, místo určení, kam posíláte peníze, a bankovní preference. V závislosti na místní regulaci shromažďujeme údaje, jako jsou povolání (profesní informace nebo informace související se zaměstnáním), vztah s příjemcem, důvod převodu a další dokumentace k prokázání zdroje finančních prostředků.

Účel zpracování Právní základ

Poskytování služeb, včetně dokončení transakce.

Smluvní závazek

Pro účely dodržování předpisů souvisejících s transakcí.

Právní povinnost

g. Citlivé osobní údaje

Pokud je to nezbytně nutné, můžeme shromažďovat citlivé nebo zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé osobní údaje“) za účelem poskytování služeb a plnění našich zákonných povinností. Můžeme shromažďovat následující kategorie citlivých osobních údajů: jedinečné identifikační biometrické informace nebo identifikátory (tj. geometrii skenování obličeje a odvozené informace); vládní identifikátory (tj. řidičský průkaz, státní identifikační průkaz nebo číslo pasu); informace o zdraví. Pokud to vyžadují platné zákony, získáme váš souhlas nebo vám poskytneme možnost odhlásit se před zpracováním vašich citlivých osobních údajů. Citlivé osobní údaje „neprodáváme“ ani „nesdílíme“, protože tyto podmínky jsou definovány platnými právními předpisy. Citlivé osobní údaje používáme a zveřejňujeme pouze pro účely povolené platnými zákony. Citlivé osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to přiměřeně nezbytné k poskytování služeb a plnění našich zákonných povinností.

Účel zpracování citlivých osobních údajů Právní základ

Plnit zákonné povinnosti, včetně pro účely KYC.


Zákonná povinnost Veřejný zájem

Pro účely zabezpečení a prevence podvodů k ověření vaší identifikace při používání našich služeb.

Pro další informace o údajích klikněte zde.

Právní povinnost pro jurisdikce, jako je Evropská unie.

Souhlas pro jurisdikce, kde je vyžadován souhlas.

Osobní údaje shromážděné od vás se mohou lišit v závislosti na zemi, ve které jsou naše služby nabízeny. Ne všechny kategorie údajů popsané výše se na vás mohou vztahovat. Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na adrese dpo@euronetworldwide.com

h. Neidentifikovatelné údaje

Kdykoli je to možné, používáme údaje, kde vás nelze přímo identifikovat (například anonymní demografické údaje a údaje o používání), a nikoli osobní údaje („neidentifikovatelné údaje“). Tyto neidentifikovatelné údaje mohou být použity ke zlepšení našich interních procesů nebo poskytování služeb bez dalšího upozornění.

Souhrnné údaje můžeme používat k různým účelům, včetně analýzy, vyhodnocení a zlepšování našich služeb.

i. Funkce zařízení

Při používání aplikace a ke zlepšení jejího používání, funkcí a zážitku při používání naší aplikace můžeme potřebovat přístup k určitým dalším informacím a funkcím vašeho zařízení, jako je váš seznam kontaktů. Před přístupem k takovým informacím vás požádáme o svolení. Veškerá data získaná pomocí těchto funkcí zařízení budou uložena pouze ve vašem zařízení, nikdy na našem serveru ani jinde.

Můžete se rozhodnout přidat informace o svých kontaktech připojením kontaktů ze zařízení nebo účtů sociálních sítí k naší aplikaci. Pokud se s námi rozhodnete sdílet své kontakty, budeme v souladu s vašimi pokyny přistupovat a ukládat informace o vašich kontaktech v naší aplikaci, abychom vám usnadnili posílání peněz vašim blízkým. Přečtěte si další informace o tom, jak shromažďujeme informace o vašich kontaktech, jak tyto informace používáme a jaké ovládací prvky máte k dispozici.

j. Seznam kontaktů

Když aplikaci povolíte přístup k adresáři vašeho zařízení, aplikace nahraje jejich jména a telefonní čísla do vašeho seznamu kontaktů v aplikaci. Tímto způsobem, jakmile vyberete příjemce, budete moci vybrat někoho ze svého seznamu kontaktů, aniž byste museli zadávat všechny jeho informace číslici po číslici.

Jak je uvedeno výše, budeme mít přístup k seznamu kontaktů vašeho zařízení pouze tehdy, pokud nám k tomu dáte výslovný souhlas. Přístup nám můžete udělit během procesu registrace nebo kdykoli po vytvoření účtu v možnosti nastavení.

Pokud poté, co aplikaci povolíte přístup k vašemu seznamu kontaktů, změníte svůj názor, budete vždy moci svůj seznam kontaktů z aplikace odstranit. Nezapomeňte, že importovaný seznam vašich kontaktních údajů nikdy neopustí váš telefon a nikdy neuložíme kopii těchto dat na naše servery.

1.1 Biometrická data a e-KYC

Jsme ze zákona povinni zkontrolovat vaši totožnost prostřednictvím procesu známého jako e-KYC (electronic Know Your Customer), abychom vás výhradně identifikovali a zabránili praní špinavých peněz, financování terorismu a podvodům, jak to vyžadují právní předpisy proti praní špinavých peněz. Při registraci do online služeb Ria v mobilní aplikaci nebo webové aplikaci Ria vás požádáme o poskytnutí platného dokladu totožnosti s fotografií, videozáznamu a/nebo selfie během procesu registrace. Budete požádáni, abyste je poskytli přímo na platformách našich poskytovatelů služeb.

Tento proces a informace nám pomáhají identifikovat podezřelé aktivity. Umožní nám také poskytnout vám lepší služby.

Selfie, videozáznam (je-li požadováno) a odvozená data, jako je šablona skenování obličeje, mohou být podle místních právních předpisů v jurisdikci, ve které působíme, považovány za biometrické údaje nebo biometrické informace. V závislosti na zemi, ve které žijete, vás můžeme požádat o souhlas s poskytnutím vašich biometrických údajů. Pokud odmítnete souhlas se shromažďováním vašich biometrických informací, obraťte se na náš tým péče o zákazníky, aby mohl podpořit proces ověření identity alternativní metodou. Kontaktní informace naleznete zde.

Biometrické informace sdílíme s našimi poskytovateli služeb na základě smluvních závazků. Ria ani naši poskytovatelé služeb neprodávají, nepronajímáme ani neobchodují s vašimi biometrickými informacemi. Všichni poskytovatelé s přístupem k těmto údajům jsou smluvně zavázáni dodržovat bezpečnostní standardy, aby zajistili, že vaše biometrické informace budou v bezpečí a že poskytovatel služeb nebude používat data k žádným jiným účelům. To zahrnuje zabránění neoprávněným stranám v přístupu k těmto údajům.

V souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů se vaše práva na ochranu osobních údajů vztahující se k vašim osobním údajům vztahují také na biometrické údaje, včetně práva na přístup k údajům. Seznam vašich práv na ochranu osobních údajů naleznete v části „Jaká jsou moje práva“ v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našeho procesu e-KYC a používání vaší biometrie, neváhejte nás kontaktovat na dpo@euronetworldwide.com.

Pokud používáte naše služby v některém z našich obchodů, proces KYC se bude lišit a agent nebo kterýkoli z našich zaměstnanců se ujistí, že ID, které poskytnete, odpovídá vaší identitě.

Pokud používáte naše podpisové podložky v našich obchodech nebo v místě jakéhokoli agenta, shromažďujeme pouze obrázek vašeho podpisu, jak se odráží na podpisové podložce, a nebudou od vás shromažďovány žádné biometrické údaje.

1.3 Osobní údaje příjemce

Pokud jste příjemcem, shromažďujeme vaše osobní údaje od našich zákazníků, protože jste nezbytní pro plnění smlouvy mezi společností Ria a naším zákazníkem. Jste subjektem, který bude mít prospěch z platební transakce vytvořené naším zákazníkem.

Typy osobních údajů, které o vás můžeme získat, jsou následující:

 • Identifikace osobních údajů (v souladu s oddílem 1)
 • Údaje o transakcích (v souladu s oddílem 1)
 • Finanční údaje (v souladu s oddílem 1)

Právním základem pro zpracování osobních údajů příjemce je náš oprávněný zájem na plnění našich povinností souvisejících se smluvním vztahem, který máme s naším zákazníkem.

Osobní údaje příjemce jsou zpracovávány pouze proto, aby byla zajištěna správná služba převodu peněz a nejsou použity pro žádné jiné účely. Stejná bezpečnostní opatření jsou zavedena k ochraně osobních údajů příjemců i zákazníků.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů jako příjemce, můžete nás kontaktovat na adrese dpo@euronetworldwide.com.

1.4 Osobní údaje shromážděné od jiných stran

Vaše osobní údaje můžeme získat z jiných zdrojů, jako jsou veřejné zdroje záznamů (federální, státní nebo místní vládní organizace), abychom vyhověli místním předpisům a zajistili, že náš mechanismus KYC je přesný a že vám můžeme poskytovat nejbezpečnější služby.

Osobní údaje shromážděné od třetích stran jsou zpracovávány pouze pro konkrétní účely, jako jsou:

 • Účely identifikace: Můžeme zkontrolovat osobní údaje, které jste nám poskytli našim třetím stranám, abychom se ujistili, že vaše identita odpovídá informacím, které jste nám poskytli. Právním základem pro toto zpracování je naše zákonná povinnost a oprávněný zájem.

Pokud zpracováváme jakékoli další údaje získané od třetí strany, budeme vás o tom co nejdříve informovat a vyžádáme si váš souhlas, pokud to vyžadují platné zákony.

1.5 Přesnost osobních údajů

Zavázali jsme se udržovat vaše osobní údaje přesné a aktuální. Přijmeme přiměřené kroky k zajištění přesnosti vašich osobních údajů tím, že zajistíme, že nejnovější osobní údaje, které jsme obdrželi, byly přesně zaznamenány, a pokud to bude považováno za nezbytné, provádíme pravidelné kontroly a žádáme vás, abyste aktualizovali vaše osobní údaje. Čas od času vám můžeme zaslat e-mail s žádostí o potvrzení a/nebo aktualizaci vašich osobních údajů. Tato komunikace je založena na našem oprávněném zájmu a zákonné povinnosti uchovávat přesné a aktuální informace.

Pokud zjistíte, že vaše osobní údaje nejsou přesné, můžete požádat o opravu nebo aktualizaci svých údajů zasláním e-mailu na adresu dpo@euronetworldwide.com.

1.6 Strojové učení

Jedním z primárních účelů používání strojového učení v rámci Ria je podpora digitálního ověřovacího procesu e-KYC vyžadovaného právními předpisy proti praní špinavých peněz.

Vámi nahrané biometrické informace jsou analyzovány, aby poskytly doporučení, zda jednotlivec, který se chce zaregistrovat do služeb Ria, je stejná osoba uvedená v identifikační dokumentaci. Technologie skenuje obrázky, překládá je do počítačového jazyka, tj.: šablon, a porovnává je proti sobě navzájem a s databází jiných obrázků. Technologie schvaluje nebo odmítá obrázky jako stejné osoby.

2. Předcházení podvodu

Společnost Ria také vyvinula své vlastní modely strojového učení, aby podpořila své celkové úsilí o dodržování předpisů, jako je identifikace případů transakčních podvodů. Tato analýza má zajistit, abychom vám mohli poskytnout vyžádané služby a dodržovat naše zákonné požadavky, abychom zabránili praní peněz a financování terorismu.

Proces zahrnuje analýzu transakčních dat a přiřazení hodnot konkrétním informacím. Tyto hodnoty jsou poté agregovány a předány modelu strojového učení, aby se odvodilo, zda je transakce pravděpodobně podvodem.

Veškeré informace získané prostřednictvím našeho procesu strojového učení budou použity pouze pro účely zde popsané a nikdy nebudou použity pro žádné jiné účely, ani to nebude mít vliv na vaše práva a svobody.

Pro více informací o využití technologie strojového učení Euronet kontaktujte Euronet DPO na adrese dpo@euronetworldwide.com.

3. Legitimní zájem

Používáme-li vaše osobní údaje k prosazování našich oprávněných zájmů, vynaložíme veškeré úsilí, abychom naše zájmy přizpůsobili vašim zájmům tak, aby vaše osobní údaje byly použity pouze v souladu s příslušnými zákony, nebo pokud to nebude mít nepříznivý dopad na vaše práva. Na požádání mohou zákazníci požadovat informace o jakémkoli zpracování založeném na oprávněném zájmu.

4. Jak dlouho společnost Ria uchovává osobní údaje?

Osobní údaje jsou uchovávány tak dlouho, jak je to nezbytné pro poskytování požadovaných služeb a pro splnění platných právních, účetních nebo oznamovacích povinností. Doba uchovávání je stanovena na základě příslušných požadavků a povinností, které mohou zahrnovat:

 • Právní a regulační požadavky: Vaše osobní údaje jsou uchovávány tak dlouho, jak je to nezbytné pro splnění všech našich zákonných povinností, mimo jiné včetně obchodních, daňových a právních předpisů a předpisů proti praní špinavých peněz. I když vaše osobní údaje uchováváme pouze za účelem splnění zákonných povinností, vaše osobní údaje budou omezeny tak, aby je nemohly být použity pro žádné jiné účely. I když je omezen, bude přístup k vašim osobním údajům pouze v nezbytných případech. Kdykoli obdržíme žádost o vymazání, budeme také uchovávat vaše osobní údaje v souladu s našimi zákonnými povinnostmi.
 • Zákaznický servis a smluvní vztah (správa zákaznického vztahu, vyřizování stížností atd.) Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud zůstanete naším zákazníkem. Jakmile budeme považovat náš smluvní vztah za skončen, přistoupíme k omezení vašich údajů tak, aby byly k dispozici pouze za účelem splnění zákonných povinností uvedených výše.
 • Marketing: Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro marketingové účely, pokud jste nás nepožádali o odhlášení, v souladu s oddílem 11 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, nebo dokud se nedozvíme, že již nemáte zájem nebo že vaše údaje nejsou přesné.

5. Zveřejňuje Ria osobní údaje?

Zveřejnění osobních údajů společností Ria pro obchodní účely nebo pro splnění zákonných povinností je uvedeno níže:

5.1 Skupina Euronet

Druhy osobních údajů Účel Právní základ

Identifikační data
Kamerový dohled
Transakční data
Finanční údaje
Behaviorální a technické údaje

Vaše osobní údaje sdělíme společnostem Euronet a přidruženým společnostem skupiny Euronet pro každodenní obchodní účely našich přidružených společností a pro dodržování povinností skupiny.

V důsledku prodeje, akvizice, fúze nebo reorganizace zahrnující Euronet, společnost v rámci skupiny Euronet nebo kteréhokoli z jejich příslušných aktiv můžeme předat osobní údaje zákazníků třetí straně. Přitom podnikneme přiměřené kroky, abychom zajistili, že jejich informace budou přiměřeně chráněny.

Právní závazek
Smluvní závazek

5.2 Poskytovatelé služeb třetích stran*

Druhy osobních údajů Účel Právní základ

Identifikační údaje
Biometrické údaje Finanční údaje

Poskytovatelům analýzy dat a ověřování totožnosti k provádění ověřování souladu (e-KYC) a služeb prevence podvodů.

Právní povinnost
Souhlas

Kontaktní údaje
Transakční data

Našim zástupcům a korespondentům za účelem poskytování služeb.

Oprávněný zájem
Právní povinnost
Souhlas

Kontaktní údaje
Behaviorální a technické údaje

Inzerentům nebo reklamním sítím a společnostem sociálních médií, aby umístili personalizovanou umístěnou reklamu do digitálních služeb a přizpůsobili se preferencím spotřebitelů.

Souhlas
Smluvní
závazek

*Právní význam a seznam „poskytovatelů služeb třetích stran“ se může lišit v závislosti na zemi, ve které sídlíte. Další informace o tom, kteří poskytovatelé mají přístup a proč mají přístup k vašim osobním údajům, nás můžete kontaktovat na adrese dpo@euronetworldwide.com.

5.3 Právní a regulační orgány

Druhy osobních údajů Účel Právní základ

Identifikační data
Kamerový dohled
Transakční data Finanční detaily

Možná budeme muset zveřejnit vaše osobní údaje (včetně citlivých osobních údajů, jak je popsáno výše), pokud o to požádá zákonný orgán. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s právními orgány za účelem vymáhání nebo uplatňování našich smluvních podmínek nebo jakékoli jiné dohody nebo porozumění, které s vámi můžeme mít.

Právní závazek
Smluvní závazek

5.4 Strategickí partneři

Druhy osobních údajů Účel Právní základ

Identifikační data
Transakční údaje Finanční údaje

Vaše osobní údaje budeme v případě potřeby sdílet se strategickými partnery, abychom vám mohli poskytovat naše služby.

Právní povinnost

5.5 Profesionální partneři

Druhy osobních údajů Účel Právní základ

Identifikační data
Kamerový dohled
Transakční data Finanční detaily

Vaše osobní údaje budeme sdílet s poradci, právníky, konzultanty, auditory nebo účetními za účelem splnění našich zákonných povinností a poskytování našich služeb a našich smluvních závazků a osvědčených postupů.

Legitimní zájem

6. Nezletilí

Neposkytujeme Služby přímo dětem mladším 18 let ani aktivně neshromažďujeme jejich osobní údaje. Pokud je vám méně než 18 let, prosím, nepoužívejte webovou stránku/aplikaci nebo nabídky ani s námi nesdílejte osobní údaje. Pokud se dozvíte, že někdo mladší 18 let nám nezákonně poskytl osobní údaje, kontaktujte nás na adrese dpo@euronetworldwide.com.

7. Zabezpečení dat

Zavázali jsme se chránit vaše osobní údaje a zavedli jsme obchodně přiměřená a vhodná ochranná opatření, abychom zabránili jakékoli ztrátě, zneužití a změně informací, které jste nám svěřili. Ve společnosti Ria se vždy budeme snažit zajistit, aby vaše osobní údaje byly dobře chráněny v souladu s mezinárodními osvědčenými postupy. Tento závazek k zabezpečení dat dodržujeme zavedením vhodných fyzických, elektronických a manažerských opatření k ochraně a zabezpečení vašich osobních údajů.

K ochraně našich systémů před nelegálním přístupem používáme bezpečná, špičková fyzická a organizační bezpečnostní opatření, která jsou neustále vylepšována, aby byla zajištěna nejvyšší úroveň zabezpečení v souladu s mezinárodními osvědčenými postupy a nákladovou efektivitou. Veškeré osobní údaje jsou uchovávány na bezpečném místě chráněném firewally a dalšími sofistikovanými bezpečnostními mechanismy s omezeným administrativním přístupem.

Zaměstnanci, kteří mají přístup k vašim osobním údajům, jakož i zpracovatelské činnosti související s vašimi osobními údaji jsou smluvně zavázáni, že budou vaše údaje uchovávat v soukromí a dodržovat zásady ochrany osobních údajů, které jsme implementovali v naší organizaci.

Naším cílem je dosáhnout nejvyššího standardu ochrany údajů přijetím standardních opatření na ochranu vašeho soukromí.

8. Profilování a automatizované rozhodování

Pokud je to výslovně dohodnuto, poskytujeme vám přizpůsobené informace týkající se našich produktů a služeb. Provádíme analýzu dat za účelem zacílení vhodných sdělení a reklam na vás, včetně pozvánek na exkluzivní klientské akce, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat, a také doporučení produktů a služeb, o kterých si myslíme, že by pro vás mohly být vhodné.

V některých případech používáme automatizované rozhodování a profilování, pokud je to povoleno právními předpisy a nezbytné pro plnění smlouvy. Například automatizovaná autorizace pro remitenční služby. Právním základem pro pokračování profilování a automatizovaného rozhodování je oprávněný zájem.

Také děláme automatizovaná rozhodnutí v procesech, jako je monitorování transakcí, za účelem boje proti podvodům v souladu s právními požadavky souvisejícími s prevencí financování terorismu a finančních služeb v oblasti praní špinavých peněz. V závislosti na vašem bydlišti můžete mít právo požádat, abyste nebyli předmětem plně automatizovaného rozhodování, včetně profilování, pokud má takové rozhodování právní účinky nebo se vás obdobně významně dotýká. Toto právo nemusí platit, pokud je rozhodování nezbytné pro uzavření nebo splnění smlouvy s vámi, pokud je rozhodování povoleno platnými zákony na ochranu osobních údajů nebo pokud jsme obdrželi váš výslovný souhlas.

9. Marketing a reklama

Inzerenti třetích stran poskytují reklamy, které se zobrazují na našich webových stránkách, v naší aplikaci nebo jinde v našich službách. Inzerenti třetích stran nemají přístup k žádným informacím, které nám naši zákazníci poskytli přímo. Inzerenti obvykle spoléhají na soubory cookie nebo jiný mechanismus založený na webu/aplikaci, aby mohli posoudit, které reklamy mohou být pro vás zajímavé. Neumísťujeme „Cílené cookies“ ani nepovolujeme „Cílení“ a „Umístění“ ve vašem systému bez vašeho souhlasu.

Pokud jste poskytli svůj souhlas přijetím cílených souborů cookie na webových stránkách nebo povolením cílení v aplikaci, můžeme k tomu použít třetí strany (funkce remarketingu a podobného publika). Můžete se odhlásit z reklamy úpravou nastavení souborů cookie zde.

Třetí strany nejsou vázány naším Oznámením o ochraně osobních údajů. Chcete-li porozumět zásadám ochrany osobních údajů v jejich oznámeních, měli byste navštívit webové stránky třetí strany. Všechny třetí strany, které mohou používat soubory cookie k cílení, najdete v našich zásadách používání souborů cookie.

Můžeme vás čas od času kontaktovat (e-mailem, SMS textem, dopisem nebo telefonicky podle potřeby a podle vašich konkrétních pokynů) a pokud jste nám poskytli svůj souhlas k poskytování cíleného marketingu o našich službách a/nebo našich produktech.

9.1 Proč byste měli dostávat elektronickou komunikaci?

V závislosti na zemi, ve které sídlíte, obdržíte marketingová sdělení, pokud jste nás oprávnili zpracovávat vaše osobní údaje pro tyto účely. To znamená, že jste se přihlašovali během procesu registrace nebo kdykoli v části nastavení svého profilu.

Můžeme vám také zasílat elektronickou komunikaci pro marketingové účely, pokud máte s námi smluvní závazek, tj. když v současné době používáte naše služby nebo když jste výslovně nepožádali o nepřijímání uvedených marketingových sdělení.

Vždy budete informováni a my se ujistíme, že během používání našich služeb nebo dokonce během procesu registrace budete mít všechny potřebné informace, abyste si byli vědomi toho, že vaše osobní údaje mohou být použity pro tento konkrétní účel, a během procesu registrace nebo během používání našich služeb budete mít možnost výslovně říci, že nemáte zájem o zasílání takových marketingových sdělení. V těchto případech vás odstraníme z našeho seznamu a nebudete dostávat žádné aktualizace, které by vás mohly zajímat ohledně našich služeb a produktů. Budete se moci kdykoli přihlásit zpět.

9.2 Jak se můžete odhlásit?

Svůj souhlas budete moci kdykoli odvolat pomocí některého z následujících mechanismů:

 • Přejděte do svého profilu a aktualizujte své marketingové preference.
 • Použijte odkaz pro odhlášení, který obdržíte v kterékoli z našich sdělení.
 • Zasláním e-mailu na dpo@euronetworldwide.com.

Máte-li jakékoli další dotazy týkající se používání vašich osobních údajů pro marketingové účely a/nebo chcete začít dostávat marketingová sdělení, můžete také zaslat e-mail na adresu dpo@euronetworldwide.com.

9.3 Program odměn Ria

Pokud jste se rozhodli přihlásit se do našeho programu Ria Rewards (pokud je k dispozici), budeme vaše osobní údaje zpracovávat podle následujících údajů:

a. Identifikační údaje

To může zahrnovat jméno, titul, adresu bydliště a/nebo firmy, e-mailová, telefonní a/nebo faxová čísla a další kontaktní údaje, datum narození, pohlaví, obrázky, podpis, údaje o pasu/vízu, hlasový záznam a oficiální pověření.

Budeme používat pouze nezbytně nutné identifikační údaje pro níže popsané účely.

Důvod zpracování vašich osobních údajů Právní základ pro použití vašich osobních údajů

Dodávka služeb.

Smluvní závazek

Zákaznický servis: Budeme monitorovat a zaznamenávat (prostřednictvím automatických prostředků nebo přepisů) naše telefonní hovory, e-maily a chatovací konverzace s našimi zákazníky. Přepisy těchto hovorů použijeme k potvrzení pokynů, které nám poskytnete.

Smluvní závazek
Oprávněný zájem

Správa účtů našich zákazníků (registrace a správa).

Předsmluvní/smluvní závazek

Žádost o přístup k nástrojům a informacím: Naši zákazníci si mohou přát přístup k určitým nástrojům a informacím zpřístupněným v aplikaci, před nebo po rozhodnutí, že se chtějí zaregistrovat k používání našich služeb, včetně naší devizové a platební služby.

Předsmluvní závazek

Korespondence včetně e-mailů, faxů a jakéhokoli druhu elektronické komunikace, spolu se všemi záznamy o jejich účtu. Rovněž uchováváme dopisy o zákaznických službách a další komunikaci mezi námi a jakoukoli společností skupiny Euronet Group, jakož i našimi partnery a dodavateli.

Oprávněný zájem
Smluvní závazek

b. Transakční data

Shromažďujeme osobní údaje, jako je částka peněz, kterou jste odeslali, a místo, kam jste peníze poslali, abychom vám poskytli odpovídající body pro program odměn Ria.

Důvod zpracování vašich osobních údajů Právní základ pro použití vašich osobních údajů

Abychom vám poskytli odpovídající body

Smluvní závazek

Můžete kontaktovat Ria Rewards Program, abyste mohli odstoupit z programu odměn, nahlásit podezřelou nebo neoprávněnou aktivitu na účtu nebo změnit nebo opravit svůj osobní výběr.

Program Ria Rewards můžete kontaktovat telefonicky na našem bezplatném čísle 1800 882 077 během běžné pracovní doby nebo e-mailem na riarewards@riamoneytransfer.com. Hovory jsou zdarma z pevných a pevných telefonů. Poplatky za volání z mobilního telefonu však mohou být účtovány v závislosti na vašem mobilním operátorovi.

Budeme vás informovat o okamžiku, kdy bude ve vaší zemi k dispozici Ria Rewards.

10. Popis práv na osobní údaje

V závislosti na tom, kde žijete, mohou vaše práva na osobní údaje podle platných zákonů zahrnovat:

 1. Právo vědět: právo vědět, jaké osobní údaje jsou shromažďovány, prodávány nebo sdíleny a komu.
 2. Právo na přístup: právo požadovat přístup ke kopii vašich osobních údajů.
 3. Právo na opravu nepřesností: právo požadovat opravu nepřesností ve vašich osobních údajích.
 4. Právo na výmaz: právo požadovat výmaz vašich osobních údajů, pokud platí určité podmínky.
 5. Práva na odhlášení:
  1. Právo na odhlášení ze zpracování osobních údajů pro účely cílené reklamy.
  2. Právo na odhlášení ze zpracování citlivých osobních údajů.
  3. Právo na odstoupení od zpracování osobních údajů pro účely profilování v rámci rozhodnutí, která mají právní nebo obdobně významné účinky týkající se subjektu údajů.
 6. Právo omezit používání a zveřejňování citlivých osobních údajů na výslovně povolené účely.
 7. Právo na omezení zpracování: právo na omezení zpracování, pokud platí určité podmínky.
 8. Právo na přenositelnost údajů: právo obdržet osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat Osobní údaje jinému správci za určitých podmínek.
 9. Právo vznést námitku: právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (tj. pro účely přímého marketingu).
 10. Práva související s automatizovaným individuálním rozhodováním: právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má právní nebo podobně významné účinky na jednotlivce.
 11. Právo na odplatu: podnik nesmí diskriminovat jednotlivce za výkon svých práv na osobní údaje.

Na vaši žádost odpovíme co nejdříve a ve lhůtě stanovené v platných právních předpisech.

Příslušná práva naleznete v části Regionální oznámení o ochraně osobních údajů níže.

Chcete-li uplatnit některá ze svých práv, musíte zaslat e-mail na adresu dpo@euronetworldwide.com. Abychom pomohli chránit vaše soukromí a zachovat bezpečnost, podnikneme nezbytné kroky k ověření vaší totožnosti a můžeme vás požádat o poskytnutí dalších podrobností dříve, než vám poskytneme přístup k vašim osobním údajům nebo zahájíme úpravu jakýchkoli osobních údajů. V případě potřeby, pokud nemáme kopii vašeho průkazu totožnosti nebo právně platný dokument, který prokazuje vaši totožnost, nebudeme moci na vaši žádost odpovědět.

Mějte na paměti, že některá práva nemusí být vymahatelná z důvodu obchodních potřeb nebo zákonných povinností při poskytování služby. Vaše práva mohou být omezena, aby byly splněny další zákonné povinnosti, jako je boj proti praní špinavých peněz, smluvní povinnosti a závazky týkající se dodržování předpisů. Bez ohledu na to, že budete vždy odpovězeni při uplatňování kteréhokoli z výše uvedených práv a/nebo jakýchkoli dalších práv, které můžete mít v závislosti na vaší jurisdikci. Pokud vaše právo nelze vymáhat, vždy obdržíte řádné vysvětlení.

11. Stížnosti na ochranu soukromí

Pokud máte stížnost týkající se našeho zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na adrese dpo@euronetworldwide.com.

V závislosti na platných zákonech o ochraně osobních údajů můžete mít právo podat stížnost orgánu pro ochranu osobních údajů nebo jinému regulačnímu orgánu, pokud se domníváte, že jsme nedodrželi naše povinnosti vyplývající z tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo platných zákonů:

12. Regionální oznámení o ochraně osobních údajů

12.1 Upozornění pro spotřebitele ve Spojených státech

Toto oznámení je poskytováno spotřebitelům a zákazníkům ve Spojených státech (včetně bývalých zákazníků) za účelem splnění požadavků federálního zákona Gramm-Leach-Bliley Act (dále jen „GLBA“), pokud je to relevantní, týkající se shromažďování, zveřejňování a ochrany „neveřejných osobních údajů“ („NPI“), jak je definuje GLBA. Pro účely tohoto oznámení, NPI znamená osobní identifikační údaje o jednotlivci, které společnost Ria shromažďuje jako finanční instituce v rámci GLBA v souvislosti s poskytováním finančního produktu nebo služby Ria, pokud nejsou tyto informace zákonně zveřejněny. NPI shromážděné společností Ria může zahrnovat:

 • informace, které jednotlivec dává Ria za účelem získání finančního produktu nebo služby.
 • informace, které Ria získá o jednotlivci z transakce zahrnující finanční produkty nebo služby společnosti Ria (tj. skutečnost, že jednotlivec je zákazníkem/spotřebitelem společnosti Ria, čísla účtů, historie plateb atd.); nebo
 • informace, které společnost Ria získá o jednotlivci v souvislosti s poskytováním finančního produktu nebo služby (tj. informace ze zprávy spotřebitele nebo soudního záznamu).

Kategorie NPI, které může společnost Ria shromažďovat, jsou uvedeny v části 1 tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů.

Kategorie NPI, které mohou být zveřejněny společností Ria, jsou uvedeny v části 9 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Kategorie přidružených společností a nepřidružených třetích stran, kterým je NPI zveřejněno nebo může být zveřejněno v budoucnu, jsou uvedeny v části 9 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů. Pokud společnost Ria zveřejní NPI nepřidruženým třetím stranám podle výjimek podle GLBA, všechna taková zveřejnění jsou prováděna tak, jak to povoluje zákon. „Nepřidružená třetí strana“ je jakákoli osoba kromě přidružené společnosti finanční instituce nebo osoby zaměstnané společně finanční institucí a společností, která není přidruženou společností instituce.

Kategorie informací zveřejněných a komu v rámci společného poskytovatele marketingu/poskytovatele služeb s výjimkou Pravidla ochrany osobních údajů jsou uvedeny v části 9 tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů.

Pokud může být NPI sděleno nepřidruženým třetím stranám, a toto zveřejnění nespadá pod žádnou z výjimek z pravidla ochrany osobních údajů podle GLBA, spotřebitelé a zákazníci mají právo se od těchto zveřejnění odhlásit a spotřebiteli nebo zákazníkovi bude poskytnut mechanismus odhlášení.

Oznámení o sdílení informací společnosti Ria mezi Euronet Group a jejími přidruženými společnostmi je uvedeno v oddíle 9 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů v souladu se zákonem o spravedlivých úvěrových zprávách.

Zásady a postupy společnosti Ria týkající se ochrany důvěrnosti a bezpečnosti NPI jsou uvedeny v části 11 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Kalifornští spotřebitelé

V souladu s Kalifornským zákonem o ochraně osobních údajů spotřebitelů mohou obyvatelé Kalifornie uplatňovat následující práva:

 • 1 (Právo vědět)
 • 2 (Právo na přístup)
 • 3 (Právo na opravu nepřesností)
 • 4 (Právo na výmaz)
 • 5 (Právo na odhlášení z prodeje nebo sdílení osobních údajů pro účely mezikontextové behaviorální reklamy)
 • 6 (Právo omezit používání a zveřejňování citlivých osobních údajů na výslovně povolené účely)
 • 11 (Právo na odplatu nebo uplatnění jiných práv)

12.2 Oznámení pro evropské obyvatele (EHP)

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a kromě stavu práv uvedených v § 15 výše mohou všichni obyvatelé Evropského hospodářského prostoru (EHP) vykonávat následující práva:

 • (Právo na přístup)
 • (Právo na opravu nepřesností)
 • (Právo na výmaz)
 • (Právo na omezení zpracování)
 • (Právo na přenositelnost údajů)
 • (Právo vznést námitku)
 • (Práva související s automatizovaným individuálním rozhodováním)

Chcete-li uplatnit kterékoli z výše uvedených práv, budete dodržovat povinnosti stanovené v části 15 tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů.

Ode dne, kdy obdržíme vaši žádost, vám odpovíme nejpozději do 30 dnů, pokud není požadováno prodloužení.

Při zpracování vašich osobních údajů musíme sdílet vaše osobní údaje v souladu s následujícími skutečnostmi:

Druhy dat Účel Právní základ Příjemce

Identifikační údaje
Finanční údaje
Transakční data

Poskytování Služby v aplikaci Ria

Právní povinnost

Litevská banka (Centrolink)

Identifikační údaje
Finanční údaje
Transakční data

Poskytování Služby v aplikaci Ria

Právní povinnost

PLAIS

Identifikační údaje
Finanční údaje
Transakční data

Poskytování Služby v aplikaci Ria

Právní povinnost

SERC

12.3 Oznámení pro obyvatele Spojeného království

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů Spojeného království (UK GDPR) a zákonem o ochraně osobních údajů z roku 2018 mohou všichni obyvatelé Spojeného království uplatňovat následující práva:

 • (Právo na přístup)
 • (Právo na opravu nepřesností)
 • (Právo na výmaz)
 • (Právo na omezení zpracování)
 • (Právo na přenositelnost údajů)
 • (Právo vznést námitku)
 • (Práva související s automatizovaným individuálním rozhodováním)

Chcete-li uplatnit kterékoli z výše uvedených práv, budete dodržovat povinnosti stanovené v části 15 tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů.

12.4 Oznámení pro argentinské obyvatele

V souladu se zákonem Ley de Protección de Datos Personales 25.326 máte podle definic uvedených výše v bodě 15 následující práva:

 • 2 (Právo na přístup)
 • 3 (Právo na opravu nepřesností)
 • 4 (Právo na výmaz)

Chcete-li uplatnit svá práva nebo právo odvolat nebo podat jakékoli pochybnosti nebo stížnosti týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na adrese dpo@euronetworlwide.com podle pokynů uvedených v článku 15.

Tímto jste informováni, že máte k dispozici možnosti, jak omezit způsob, jakým používáme nebo zveřejňujeme vaše osobní údaje pro konkrétní zacházení.

Odo dne, kdy obdržíme vaši žádost, vám odpovíme nejpozději do 5 dnů (v případě žádostí týkajících se vymazání a aktualizace vašich osobních údajů) nebo nejpozději do 10 dnů (pro žádost týkající se přístupu k vašim osobním údajům).

12.5 Oznámení mexickým obyvatelům

Ria México, se sídlem pro vyslechnutí a přijímání oznámení pro účely ochrany soukromí a osobních údajů uvedených v oddíle 27 a v souladu s Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares ("mexický zákon"), jeho Nařízeními a pokyny, zpřístupňuje svým uživatelům nebo potenciálním uživatelům jako subjekty údajů, současné oznámení o ochraně osobních údajů, před shromažďováním osobních údajů, v přísném znění dodržování zásady zákonnosti, souhlasu, informací, kvality, účelu, loajality, proporcionality a odpovědnosti vyžadované mexickým zákonem.

Za účelem poskytování služeb jako převodník peněz ve smyslu článku 81-A bis společnosti Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito bude společnost Ria México shromažďovat osobní údaje, pokud je to relevantní, v souladu s právními základy uvedenými v oddíle 1 a v souvislosti s následujícími účely:

 1. Ověřte, zda osobní údaje obsažené v hlasovacím pověření předloženém Ria México odpovídají údajům obsaženým v registru Instituto Nacional volební.
 2. Ověřte, zda se údaje CURP poskytnuté společnosti Ria México shodují s údaji registrovanými v Registro Nacional de Población.

Kromě toho, a pokud je to nutné, za účelem dodržení článků 4 a 4 Bis obecných ustanovení uvedených v článku 95 a Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito vztahující se na vysílače peněz uvedené v článku 81-A Bis stejného zákona ("ustanovení"), je společnost Ria México ze zákona povinna získat informace o vaší geolokaci, jakož i záznamy vašeho hlasu a hlasu obraz obličeje za účelem identifikace jeho uživatelů nebo potenciálním uživatelům způsobem, který není tváří v tvář, a získat další relevantní údaje, které budou podrobně vysvětleny ve zvláštním formuláři dostupném v žádosti požadované ustanoveními. Tyto informace budeme vždy zpracovávat na základě vašeho souhlasu.

Máte následující práva (práva " ARCO"):

 • 2 (Právo na přístup)
 • 3 (Právo na opravu nepřesností)
 • 4 (Právo na výmaz)
 • 9 (Právo vznést námitku)

Obdobně máte také právo kdykoli omezit nebo odvolat souhlas udělený se zpracováním vašich osobních údajů, a to v rozsahu povoleném zákonem. Chcete-li uplatnit kterékoli z vašich práv ARCO, odvolat svůj souhlas nebo podat jakékoli dotazy či stížnosti týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na adrese: dpo@euronetworlwide.com podle pokynů uvedených v bodě 15.

Odpovíme vám nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy obdržíme vaši žádost, a bude účinná nejpozději 15 pracovní dny poté, co vám oznámíme naši odpověď.

12.6 Oznámení chilským obyvatelům

V souladu se zákonem máte následující práva (práva " ARCO"):

 • 2 (Právo na přístup)
 • 3 (Právo na opravu nepřesností)
 • 4 (Právo na výmaz)
 • 9 (Právo vznést námitku)

Stejně tak máte právo kdykoli odvolat souhlas udělený se zpracováním vašich osobních údajů v rozsahu, v jakém to zákon umožňuje. Chcete-li uplatnit svá práva ARCO nebo právo odvolat nebo položit jakoukoli otázku nebo stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na adrese po@euronetworlwide.com podle pokynů uvedených v části 15.

Tímto jste informováni, že máte k dispozici možnosti, jak omezit způsob, jakým používáme nebo zveřejňujeme vaše osobní údaje pro konkrétní zacházení.

Odo dne, kdy obdržíme vaši žádost, vám odpovíme maximálně do 2 dnů.

12.7 Upozornění pro obyvatele Malajsie

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 2010 (dále jen „PDPA“) nám mohou zákazníci poskytnout své osobní údaje pro jakýkoli z účelů stanovených v části 1 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů. Pokud bychom vaše osobní údaje zpracovávali za jakýmkoli dalším účelem, budeme vás předem informovat nebo požádáme o váš výslovný souhlas.

Práva uvedená v § 15 můžete kdykoli uplatnit. Svůj souhlas můžete také odvolat, pokud není zpracování nezbytné ke splnění jakékoli zákonné povinnosti nebo k poskytnutí některé z našich služeb. Můžete také vznést námitku proti zpracování, pokud se domníváte, že taková činnost zpracování může způsobit jakoukoli škodu nebo úzkost pro vás.

Odo dne, kdy obdržíme vaši žádost, vám odpovíme nejpozději do 21 dnů.

V souladu s podmínkami PDPA má Ria právo účtovat poplatek za zpracování jakékoli žádosti o přístup k údajům.

12.8 Oznámení obyvatelům Nového Zélandu

Pro všechny osoby s bydlištěm na Novém Zélandu jsou práva, která můžete uplatnit v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, následující:

 • 1 (Právo vědět)
 • 2 (Právo na přístup)
 • 3 (Právo na opravu nepřesností)
 • 4 (Právo na výmaz)
 • 7 (Právo na omezení zpracování)

Chcete-li uplatnit kterékoli z výše uvedených práv, budete dodržovat povinnosti stanovené v části 15 tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů.

Odo dne, kdy obdržíme vaši žádost, vám odpovíme maximálně do 20 dnů.

12.9 Oznámení australským obyvatelům

Pro všechny obyvatele Austrálie jsou práva, která můžete uplatnit v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, následující:

 • 1 (Právo vědět)
 • 2 (Právo na přístup)
 • 3 (Právo na opravu nepřesností)
 • 4 (Právo na výmaz)
 • 7 (Právo na omezení zpracování)

Můžete nás také požádat, abychom vysvětlili naše zásady a postupy týkající se údajů v souladu s platnými zákony.

Odo dne, kdy obdržíme vaši žádost, vám odpovíme nejpozději do 30 dnů.

Při zpracování vašich osobních údajů musíme sdílet vaše osobní údaje v souladu s následujícími skutečnostmi:

Druhy dat Účel Právní základ Příjemce

Identifikační údaje

Poskytování služeb pro porovnávání identit, které pomáhají ověřit a chránit vaši identitu

Souhlas

Australská vláda - ministerstvo vnitra

12.10 Oznámení indickým obyvatelům

Pro všechny obyvatele Indie jsou práva, která můžete uplatnit v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, práva uvedená v článku 15. Vezměte prosím na vědomí, že pro uplatnění kteréhokoli z vašich práv se musíte řídit pokyny uvedenými v části 15.

Můžete uplatnit své právo na přenositelnost údajů a právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, které má právní účinky, jako je profilování, pokud takové profilování není nutné k tomu, abychom vám mohli poskytovat některou z našich služeb.

Odo dne, kdy obdržíme vaši žádost, vám odpovíme nejpozději do 30 dnů.

13. Naše společnosti podle služeb

Správcem je Ria zastoupená níže uvedenými společnostmi, v závislosti na zemi a službě:

13.1 Služby převodu peněz

Země Společnost, kterou chcete kontaktovat (správce) Kontaktní údaje

Spojené království

Euronet Payment Services s.r.o.

Část 7th Floor, North Block, 55 Baker Street, Londýn, Velká Británie, W1U 7EU

Evropa (digitální a mobilní)

Ria Litva UA

Ukmergės g. 126, LT-08100, Vilnius, Litva

Evropští agenti

Platební instituce Ria EP SAU

Calle CantaBria 2, Planta 2 Alcobendas 28120 Madrid Španělsko

Polsko

Euronet Polska Sp. zo.o.

Ul. Inflancka 4c, Varšava, Polsko 00-189

Švýcarsko

Ria Financial Services GmbH

Langstrasse 192, Curych, Švýcarsko 8005

Spojené státy

Dandelion Payments, Inc.

7000 Village Dr. Ste 200, Buena Park, CA 90621, Spojené státy americké

Portoriko

Finanční služby Ria Portoriko, Inc.

c/o Fast Solutions, LLC, Citi Tower 252 Ponce de Leon Avenue, patro 20 SAN JUAN, PR 00918

Kanada

Ria Telecommunications společnosti Canada Inc.

MZ400-1000 RUE De la Gauchetière O Montreal Québec H3B0A2 Kanada

Mexiko

Ria México Payment Solutions, S. de R.L. de C.V.

Av. Anillo Vial Fray Junipero Serra 21260, PAD-7 Piso 1, Querétaro, Querétaro México C.P. 76147

Chile

Ria Chile Servicios Financieros SPA

Av. Libertador Bernardo O' Higgins 1449, Torre 4 Kancelář č. 1502 Santiago de Chile, Chile

Argentina

EURONET PAYMENT SERVICES LIMITED
Sociedad Extranjera

Place de Cornavin 14 — 16, Ženeva - 1201

krocan

Ria Turecko Ödeme Kuruluşu A.Ş.

Výrobce: Büyükdere Cad. Č.: 193 Plaza 193 Kat:2 34394 Levent Şişli/İstanbul MERSİS č.: 0735085750500016

Malajsie

NÁZEV M SDN BHD

Unit 38-02 Level 38, Q Sentral 2A, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470, Kuala Lumpur, Malajsie

Singapur

Finanční služby Ria Singapur PTE. S.R.O.

152 Beach Road #19 -01/02, Gateway East, Singapur 189721

Filipíny

Převod peněz Ria, INC.

38. patro, věž Philamlife, 8767 Paseo De Roxas, Makati City, Filipíny

Austrálie

Převod peněz Ria, INC.

Úroveň 1,75 Castlereagh St. Sydney, NSW. 2000

Nový Zéland

Převod peněz Ria, INC.

Level 4,32 Mahuhu Crescent, Auckland, 1010, Nový Zéland

13.2 Obchody Ria a směnárny.

Země Společnost, kterou chcete kontaktovat (správce) Kontaktní údaje

Itálie

Ria Italia S.r.l. unipersonale

Via Francesco Benaglia, č. 13 — Řím, 00153

Švýcarsko

Ria Financial Services GmbH

Place de Cornavin 14 — 16, Ženeva - 1201 *** Adresa společnosti je Langstrasse 192,8005 Curych

Francie

Ria France S.A.S

Rue Joseph II, 36-38 - 1000 Brusel

Belgie

Ria Envia Belgie SPRL

ul. Inflancka 4c, 00-189 Varšava

Německo

Ria Deutschland GmbH

Friedrichstr. 200 10117 Berlín

Švédsko

Finanční služby Ria Sweden AB

Armégatan 40,5 tr 171 71 Solna

Norsko

Ria Finanční služby Portugal AS

Skippergata 33,0186 Oslo

Dánsko

Ria Finanční služby Dánsko ApS

Nørre Voldgade 21,1358 København K

Vždy můžete podat žádost našemu pověřence pro ochranu osobních údajů, a to zasláním e-mailu na následující adresu: dpo@euronetworldwide.com.

Jak mohu kontaktovat společnost ohledně mých údajů? Chcete-li podat žádost nebo konzultaci, můžete: