Giải quyết lỗi và tiết lộ việc hủy (Dạng dài)

Phải làm gì nếu bạn cho rằng đã xảy ra lỗi hoặc sự cố:

Nếu bạn cho rằng đã xảy ra lỗi hoặc sự cố với việc chuyển tiền của mình:

 • Hãy gọi cho chúng tôi theo số (800) 500-3994; hoặc
 • Fax cho chúng tôi theo số (888) 272-7749; hoặc
 • Viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ: Ria Money Transfer - Attn: Consumer Protection Tuân thủ ∙ 7000 Village Dr., Suite 200, Buena Park, CA 90621; hoặc
 • Gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ cpc@riamoneytransfer.com

Bạn phải liên hệ với chúng tôi trong vòng 180 ngày kể từ ngày chúng tôi hứa với bạn rằng tiền sẽ được chuyển đến tay người nhận. Khi bạn làm vậy, vui lòng cho chúng tôi biết:

 1. Tên và địa chỉ hoặc số điện thoại của bạn;
 2. Lỗi hoặc sự cố khi chuyển tiền và lý do bạn cho rằng đó là lỗi hoặc sự cố;
 3. Tên của người nhận tiền và nếu bạn biết thì số điện thoại hoặc địa chỉ của người đó;
 4. Số tiền chuyển khoản; Và
 5. Số giao dịch.

Chúng tôi sẽ xác định xem có xảy ra lỗi hay không trong vòng chín mươi (90) ngày sau khi bạn liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ sửa lỗi kịp thời. Chúng tôi sẽ cho bạn biết kết quả trong vòng ba (3) ngày làm việc sau khi hoàn tất cuộc điều tra chính thức. Nếu chúng tôi quyết định rằng không có lỗi, chúng tôi sẽ gửi cho bạn văn bản giải thích. Bạn có thể yêu cầu bản sao của bất kỳ tài liệu nào chúng tôi sử dụng trong cuộc điều tra.

Phải làm gì nếu bạn muốn hủy chuyển khoản chuyển tiền:

Bạn có quyền hủy giao dịch chuyển tiền trong vòng ba mươi (30) phút kể từ khi thanh toán và được hoàn lại tất cả số tiền đã thanh toán cho chúng tôi, bao gồm mọi khoản phí nếu:

 • Yêu cầu của bạn cho phép chúng tôi nhận dạng bạn và địa chỉ hoặc số điện thoại của bạn cũng như việc chuyển tiền cụ thể ; Và
 • Số tiền đã chuyển chưa được người nhận được chỉ định của bạn nhận hoặc chưa được gửi vào tài khoản ngân hàng của người nhận được chỉ định của bạn.

Để hủy giao dịch, bạn phải liên hệ với chúng tôi theo số (800) 500-3994 trong vòng ba mươi (30) phút kể từ khi thanh toán chuyển khoản.

Chúng tôi sẽ hoàn lại tiền của bạn trong vòng ba (3) ngày làm việc kể từ khi bạn yêu cầu hủy chuyển khoản với điều kiện là tiền chưa được người nhận được chỉ định của bạn nhận hoặc gửi vào tài khoản ngân hàng của người nhận được chỉ định của bạn.