Mẫu Đầy Đủ Thông Báo Hủy và Giải Quyết Sai Sót

Cần phải làm gì nếu quý vị cho rằng đã có sai sót hoặc có vấn đề:

Nếu quý vị cho rằng đã có sai sót hoặc có vấn đề với khoản chuyển tiền của mình:

 • Hãy gọi cho chúng tôi theo số (800) 500-3994; hoặc
 • Fax cho chúng tôi theo số (888) 272-7749; hoặc
 • Gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ: 7000 Village Dr. Suite 200 Buena Park CA 90621; hoặc
 • Gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ cpc@riamoneytransfer.com

Quý vị phải liên hệ với chúng tôi trong vòng 180 ngày kể từ ngày chúng tôi hứa với quý vị rằng khoản tiền đó sẽ được cung cấp sẵn có cho người nhận. Khi quý vị làm như vậy, hãy báo cho chúng tôi:

 1. Tên và địa chỉ hoặc số điện thoại của quý vị;
 2. Sai sót hoặc vấn đề xảy ra đối với khoản chuyển tiền, và lý do tại sao quý vị tin rằng đó là một sai sót hoặc vấn đề;
 3. Tên của người nhận khoản tiền đó, và số điện thoại hoặc địa chỉ của người đó, nếu quý vị biết;
 4. Số tiền tính bằng đô-la của khoản chuyển tiền, và
 5. Số hiệu giao dịch.

Trong vòng chín mươi (90) ngày sau khi quý vị liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ xác định xem liệu có sai sót xảy ra không và chúng tôi sẽ nhanh chóng sửa chữa mọi sai sót. Chúng tôi sẽ báo cho quý vị biết kết quả trong vòng ba (3) ngày làm việc sau khi hoàn thành việc điều tra chính thức của chúng tôi. Nếu chúng tôi xác định rằng không có sai sót, thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một văn bản giải thích. Quý vị có thể yêu cầu bản sao của mọi tài liệu mà chúng tôi đã sử dụng trong cuộc điều tra của chúng tôi.

 

Cần phải làm gì nếu quý vị muốn hủy một giao dịch chuyển tiền:

Quý vị có quyền hủy giao dịch chuyển tiền trong vòng ba mươi (30) phút kể từ khi thanh toán và được hoàn trả tất cả số tiền đã trả cho chúng tôi, bao gồm mọi khoản phí nếu:

 • Yêu cầu của quý vị cho phép chúng tôi xác định được danh tính quý vị và địa chỉ hoặc số điện thoại của quý vị và giao dịch chuyển tiền cụ thể đó; và
 • Khoản tiền được chuyển đó chưa được lãnh bởi người nhận do quý vị chỉ định hoặc chưa được chuyển vào tài khoản ngân hàng của người nhận do quý vị chỉ định.

Để hủy giao dịch của mình, quý vị phải liên hệ với chúng tôi theo số (800) 500-3994 trong vòng ba mươi (30) phút kể từ khi thanh toán cho khoản chuyển tiền đó.

Chúng tôi sẽ hoàn trả số tiền của quý vị trong vòng ba (3) ngày làm việc kể từ khi quý vị yêu cầu hủy chuyển tiền, với điều kiện là khoản tiền đó chưa được lãnh bởi người nhận do quý vị chỉ định hoặc chưa được gửi vào tài khoản ngân hàng của người nhận do quý vị chỉ định.