Form ng Resolusyon ng Mahabang Error at Abiso sa Pagkansela

Ano ang gagawin kung sa tingin mo ay nagkaroon ng isang error o problema:

Kung sa tingin mo ay nagkaroon ng isang error o problema sa iyong remittance transfer:

 • Tumawag sa amin sa (800) 500-3994; o
 • Mag-fax sa amin sa (888) 272-7749; o
 • Isulat sa amin sa: 7000 Village Dr. Suite 200 Buena Park CA 90621; o
 • Mag-email sa amin sa cpc@riamoneytransfer.com

Dapat kang makipag-ugnayan sa amin sa loob ng 180 araw mula sa petsa ng ipinangako namin sa iyo na ang mga pondo ay ginawang magagamit para sa mga tatanggap. Kapag ginawa mo iyon, mangyaring sabihin sa amin:

 1. Ang iyong pangalan at address o numero ng telepono;
 2. Ang mga error o problema sa transfer at kung bakit sa tingin mo ito ay isang error o problema;
 3. Ang pangalan ng mga taong tumatanggap ng mga pondo, at kung alam mo ito, ang kanyang numero ng telepono o address;
 4. Ang dollar na halaga ng transfer; at
 5. Ang transaction number.

Tutukuyin namin kung may naganap na error sa loob ng siyamnapung (90) araw matapos mong makipag-ugnayan sa amin at iwawasto namin kaagad ang anumang mga error. Sasabihin namin sa iyo ang mga resulta sa loob ng tatlong araw (3) ng negosyo matapos makumpleto ang aming mga pormal na imbestigasyon. Kung magpasyahan namin na walang error, magpapadala kami sa iyo ng isang nakasulat na paliwanag. Maaari kang humingi ng mga kopya ng anumang mga dokumento na ginamit namin sa aming pagsisiyasat.

Ano ang gagawin kung nais mong kanselahin ang isang remittance transfer:

Ikaw ay may karapatan na ikansela ang isang remittance transfer sa loob ng tatlumpung (30) minuto ng pagbabayad at makakuha ng refund ng lahat ng pondo na ibinayad sa amin, kabilang ang anumang mga bayad na kung:

 • Nagbibigay-daan sa amin ang iyong mga kahilingan upang makilala ka at ang iyong address o numero ng telepono at ang mga partikular na transfer; at
 • Ang mga inilipat na pondo ay hindi pa nakuha sa pamamagitan ng iyong itinalagang tatanggap o naideposito sa isang bank account ng iyong itinalagang tatanggap.

Upang kanselahin ang iyong mga transaksyon, dapat kang makipag-ugnayan sa amin sa (800)500-3994 loob ng tatlumpung (30) minuto ng pagbabayad para sa transfer.

Ire-refund ang iyong pera sa loob ng tatlong (3) araw ng negosyo ng iyong kahilingan upang kanselahin ang isang transfer hangga't ang mga pondo ay hindi pa nakukuha sa pamamagitan ng iyong itinalagang tatanggap o naideposito sa isang bank account ng iyong itinalagang tatanggap