MGA TUNTUNIN AT KUNDISYON PARA SA TRANSAKSIYON SA MGA PHYSICAL STORES (PHILIPPINES) NG RIA

Nai-post noong Disyembre 28, 2023

 

1. PANIMULA

Ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito (“Mga Tuntunin at Kundisyon”) ay namamahala sa mga tuntunin kung saan maaari mong i-access at gamitin ang mga serbisyo ng Ria Money Transfer sa Mga Pisikal na Tindahan ng Ria (“Mga Serbisyo”). Ang Mga Serbisyo ay nilikha upang tulungan ang mga Customer na magpadala ng pera sa kanilang pamilya at mga kaibigan, at upang makatanggap ng pera mula sa pamilya at mga kaibigan, sa buong mundo. Para sa mga kadahilanang pangseguridad, inirerekomenda namin na magpadala ka lamang ng pera sa pamamagitan ng Mga Serbisyo sa mga taong personal mong kilala.

Ang Mga Serbisyo ay ibinibigay ng Continental Exchange Solutions, Inc dba Ria Money Transfer, Inc (CS201909026) ("kami", "kami", "aming" o "Ria") sa pamamagitan ng Ria's Physical Stores at aming network ng mga ahente, awtorisadong delegado at iba pa pinahihintulutang entity (bawat isa ay "Agent"). Ang mga tuntunin at kundisyon na ito, kasama ang anumang mga form, resibo, pagkilala, o iba pang dokumentasyong nakumpleto o ginamit kaugnay ng iyong paggamit ng Mga Serbisyo, kabilang ang anumang pagsisiwalat bago ang transaksyon o pagkatapos ng transaksyon, ay bumubuo sa buong kasunduan ("Kasunduan") sa pagitan ikaw, ang indibidwal na bumibili ng Mga Serbisyo ("ikaw", "iyo" o "Nagpadala") at Ria.

Ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito ay may bisa mula sa petsa kung kailan mo unang na-access, nagparehistro o gumamit ng Mga Serbisyo. Sa pamamagitan ng pag-access, pagrehistro sa, at paggamit ng Mga Serbisyo, sumasang-ayon kang sumailalim sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito. Kung hindi mo nais na mapasailalim sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito, huwag i-access, magrehistro sa, o gamitin ang Mga Serbisyo. Inilalaan namin ang karapatang baguhin, paghigpitan, pag-iba-ibahin, pagsuspinde o baguhin ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng tatlumpung (30) araw na paunawa sa paraang sa tingin namin ay angkop.

 

2. MGA KAHULUGAN

Bank Card: nangangahulugang isang Visa o MasterCard credit card, o isang debit card;

Araw ng Negosyo: nangangahulugan ng anumang araw kung saan kami ay bukas para sa negosyo sa Pilipinas;

Tagapagbigay ng Card: nangangahulugang ang nagbigay at may-ari ng isang Bank Card;

Customer: nangangahulugang isang indibidwal na gumagamit ng Mga Serbisyo ni Ria;

Utos ng Pagbabayad: nangangahulugang lahat ng mga tagubiling isinumite mo kay Ria na humihiling ng pagpapatupad ng isang Remittance Transaction;

Ahenteng nagbabayad: nangangahulugang isang natural na tao o isang legal na entity na kumikilos bilang isang third-party na provider ng mga serbisyo sa pagbabayad o isang ahente na kumikilos sa ngalan namin o sa ngalan ng isang affiliate sa aming Grupo na nagbabayad ng Remittance Transaction na pinasimulan mo sa isang Recipient sa destinasyong bansa nakilala mo;

Profile: nangangahulugang ang profile na ginawa ni Ria sa pagpaparehistro ng Customer kay Ria sa Physical Stores ni Ria;

Ang Pisikal ni Ria Mga tindahan: ay nangangahulugan ng mga tindahan ng brick at mortar ng Ria at/o ng mga Ahente nito kung saan ibinibigay ang mga serbisyo sa mga Customer;

Remittance Transaction: nangangahulugan ng paglilipat ng pera sa isang Tatanggap; at

 Website: ibig sabihin ang website ni Ria, https://www.riamoneytransfer.com/tl-ph/

3. ANG MGA SERBISYO

3.1 Ang Mga Serbisyo ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang magsagawa ng Remittance Transaction sa Ria's Physical Stores, kung saan ikaw, bilang Sender, ay nagpapadala ng itinalagang halaga ng mga pondo (“Transfer Halaga”) sa pamamagitan ng Ria (kasama, sa ilang pagkakataon, ang mga Ahente nito) sa isang itinalagang recipient (“Recipient”) (bawat ganoong transaksyon, isang “Transfer”).

3.2 Hindi namin inaalok ang Mga Serbisyo sa lahat ng bansa. Ang karagdagang impormasyon tungkol sa Mga Serbisyo ay maaaring makuha at makuha sa Mga Pisikal na Tindahan ng Ria o sa pamamagitan ng pagtatanong sa isang Ahente. Ang Mga Serbisyo, ang pinagbabatayan na Paglilipat at ilang mga aspeto ng Mga Serbisyo at Paglilipat (kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga oras ng Ahente, pag-access sa Ahente, mga pera na hawak ng isang Ahente, at ang Halaga ng Paglilipat) ay maaaring, kung naaangkop, maantala, paghigpitan, mawala , o sa huli ay hindi magagamit dahil sa ilang mga batas at regulasyon na namamahala sa aming Mga Serbisyo gayundin sa ilang mga pangyayari at kundisyon na nauugnay sa iyong paggamit ng Mga Serbisyo.

3.3    Ang aming mga obligasyon sa ilalim ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito ay may kundisyon sa aming pagtanggap sa iyo bilang isang Customer, na nasa aming sariling pagpapasya, at inilalaan namin ang karapatang tanggihan na ibigay ang aming Mga Serbisyo sa iyo nang walang tinukoy na dahilan. Dapat mong ibigay kaagad ang lahat ng impormasyon at dokumentasyon na maaari naming hilingin mula sa iyo anumang oras upang bigyang-daan kaming makasunod sa anumang mga legal na kinakailangan na may kaugnayan sa aming Mga Serbisyo, kabilang ang kung kinakailangan ng regulasyon sa anti-money laundering at anti-terrorist financing, at pumayag ka nakikipag-ugnayan kami sa iyo para sa mga layuning ito.

 

4. MGA PAGBABAGO

4.1 Maaari naming baguhin ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito paminsan-minsan, halimbawa upang sumunod sa mga pagbabago sa batas o mga kinakailangan sa regulasyon o dahil sa mga pagbabago sa mga kondisyon ng merkado.

4.2 Kung gumawa kami ng anumang pagbabago sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito, gagawin namin ito sa pamamagitan ng paglalagay ng binagong bersyon ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito sa aming Website at/o sa Mga Pisikal na Tindahan ng Ria. Ipapaalam din namin sa iyo ang petsa kung kailan magkakabisa ang anumang pagbabago (ang “Petsa ng Pagkabisa”).

4.3 Ang mga pagbabagong ginagawa namin sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito ay karaniwang ilalapat lamang sa mga Payment Order na pinasok pagkatapos ng Petsa ng Pagkabisa. Gayunpaman, malalapat din ito sa mga Payment Order na pinasok bago ang Petsa ng Pagkabisa kung saan inaatasan kaming gawin ito ng batas o mga kinakailangan sa regulasyon. Sa anumang kaganapan, at para sa pag-iwas sa pagdududa, ang na-update na bersyon ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito ay hahalili sa anumang nakaraang bersyon.

 4.4 Hindi namin ginagarantiya na ang Mga Serbisyo ay palaging magiging available o walang patid. Maaari naming suspindihin o bawiin o paghigpitan ang pagkakaroon ng lahat o anumang bahagi ng Mga Serbisyo para sa mga kadahilanang pangnegosyo at pagpapatakbo. Susubukan naming bigyan ka ng makatwirang paunawa ng anumang nakaiskedyul na pagsuspinde o pag-withdraw.

5. KARAPAT-DAPAT

5.1 Upang maging karapat-dapat na gamitin ang Mga Serbisyo, hindi mo dapat:

a) maging isang taong wala pang 18 taong gulang;

b) magpanggap bilang sinumang tao o maling ipahayag o kung hindi man ay mali ang iyong pagkakakilanlan, edad, pinagmulan ng pondo o kaugnayan sa sinumang tao o entity;

c) isagawa ang transaksyon sa ngalan ng isang third party o gumamit ng ibang tao o mga pondo ng entity;

d) maging isang taong dating inalis ni Ria mula sa paggamit ng Mga Serbisyo; at

e) isang corporate entity o anumang iba pang entity maliban sa isang natural na tao.

 

5.2 Sa pamamagitan ng pagtanggap sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito o sa pamamagitan ng paggamit ng Mga Serbisyo, kinakatawan mo na hindi ka nabibilang sa ilalim ng alinman sa mga kategoryang binanggit sa sugnay 5.1 sa itaas at ikaw ay isang natural na tao na naglalayong gamitin ang Mga Serbisyo sa kapasidad lamang bilang isang natural na tao at sa iyong sariling ngalan.

5.3 Bilang karagdagan, kinakatawan at ginagarantiyahan mo na mayroon kang karapatan, awtoridad at kapasidad na pumasok sa isang kasunduan at sumunod sa lahat ng Mga Tuntunin at Kundisyon bilang bahagi ng iyong kasunduan sa Ria.

5.4 Kung sakaling magkaroon ng anumang paglabag sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito, inilalaan ng Ria ang karapatang suspindihin o permanenteng pigilan ka sa paggamit ng Mga Serbisyo. 

 

6. ACCESS SA ATING MGA SERBISYO

6.1 Kung ikaw ay unang beses na Customer, kailangan mo munang magparehistro sa Ria upang magamit ang Mga Serbisyo. Bilang bahagi ng pagpaparehistro, o ang proseso upang simulan ang isang Paglipat, hihilingin namin sa iyo ang personal na impormasyon, tulad ng iyong pangalan, address ng kalye, petsa ng kapanganakan, at iba pang impormasyon na magbibigay-daan sa amin na makilala ka. Maaari rin kaming humiling ng anumang iba pang mga dokumentong nagpapakilala o impormasyon anumang oras. Sa kabila ng anumang probisyon dito sa kabaligtaran, maaari kaming makakuha ng impormasyon tungkol sa iyo mula sa iba pang mga third-party na pinagmumulan, upang i-verify ang iyong pagkakakilanlan, pangasiwaan ang iyong Profile, o kilalanin at/o maiwasan ang mapanlinlang na aktibidad. Inilalaan namin ang karapatang gumawa ng anuman at lahat ng mga hakbang na ayon sa batas na sa tingin namin ay kinakailangan o naaangkop upang ma-verify ang impormasyong ibibigay mo. Kung tumanggi ka o mabigong ibigay ang hiniling na impormasyon, o kung hindi namin ma-verify ang impormasyong ibinigay mo at/o i-verify ang iyong pagkakakilanlan sa aming kasiyahan, inilalaan ni Ria, sa sarili nitong pagpapasya, ang karapatang tumanggi na magtatag ng Profile para sa iyo. , upang bigyan ka ng access sa Mga Serbisyo, at/o upang ihinto ang anumang naunang itinatag na Profile o anumang Mga Serbisyo anumang oras. Higit pa rito, maaari kang sumailalim sa sibil at kriminal na paglilitis.

6.2 Kung sakaling tanggapin ni Ria ang iyong aplikasyon, itatatag namin ang iyong Profile at bibigyan ka ng access sa Mga Serbisyo, napapailalim sa mga limitasyong itinakda sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito. Ang lahat ng impormasyong ibibigay mo ay maiimbak sa iyong Profile at pananatilihin namin at/o ilang kumpanyang nakikipag-ugnayan sa amin o ng aming Grupo upang magbigay ng Mga Serbisyo (bawat isa, isang "Service Provider").

6.3 May karapatan si Ria na umasa sa anumang impormasyong ibibigay mo, at nauunawaan mo na responsibilidad mong i-update kaagad ang iyong impormasyon sa amin kung nagbago ang iyong impormasyong nakapaloob sa iyong Profile, o na ibinigay mo kay Ria.

6.4     Lahat ng mga komunikasyong ipinapadala namin ay ituturing na ibinigay sa iyo kung ang mga ito ay ipinadala sa iyo gamit ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan na iyong ibinigay, o na mayroon kami sa file para sa iyo, sa oras na ipinadala ang komunikasyon. Upang i-deactivate ang iyong Profile, makipag-ugnayan sa amin sa 1800 701 488. Kung sususpindihin o i-deactivate namin ang iyong Profile sa anumang kadahilanan, maaari naming, sa aming sariling paghuhusga, kanselahin ang iyong mga nakabinbing kahilingan sa Paglipat. Pakitandaan na kung ang iyong Profile ay na-deactivate para sa anumang kadahilanan, hindi mo magagamit ang Mga Serbisyo hanggang sa makakuha ka ng bagong Profile.

 

7. PAGGAMIT NG MGA SERBISYO

7.1 Maaari mo lamang gamitin ang Mga Serbisyo para sa isang legal na layunin at hindi maaaring gamitin ang Mga Serbisyo (i) upang magpadala ng paglipat sa ngalan ng isang ikatlong partido; o (ii) magpadala ng pera sa sinumang hindi mo kilala.

7.2 Sa pamamagitan ng pag-access o paggamit ng Mga Serbisyo, sumasang-ayon kang hindi: 

a) lumalabag sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito;

b) magpanggap bilang sinumang tao o entity, maling inaangkin o kung hindi man ay maling representasyon ang iyong kaugnayan sa sinumang tao o entity, o magsagawa ng anumang mapanlinlang na aktibidad o kung hindi man ay gamitin ang Mga Serbisyo sa kung ano ang makatwirang pinaniniwalaan namin na potensyal na mapanlinlang na mga pondo;

c) gamitin o i-access ang Mga Serbisyo, upang pangasiwaan o suportahan ang anumang pagkilos o pagkukulang ng sinumang partido, na lumalabag sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito o anumang batas sa anumang hurisdiksyon, kabilang ngunit hindi limitado sa mga tuntunin at regulasyon na nauugnay sa Anti-Money Laundering, mga aktibidad sa ilegal na pagsusugal, pandaraya, o pagpopondo ng mga organisasyong terorista;

d) lumalabag sa aming o anumang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian, mga karapatan sa publisidad o privacy ng third party;

e) sadyang makagambala o makapinsala sa operasyon ng Ria Money Transfer o anumang iba pang kasiyahan ng Customer dito, sa anumang paraan;

f) magbigay ng mali, hindi tumpak o mapanlinlang na impormasyon kabilang ngunit hindi limitado sa iyong pagkakakilanlan, edad at pinagmumulan ng pondo; at

g) gamitin ang Mga Serbisyo sa paraang nagreresulta o maaaring magresulta sa mga reklamo, hindi pagkakaunawaan, pagbabalik, chargeback, bayad, multa, parusa at iba pang pananagutan kay Ria, isang third party o sa iyo.

7.3    Maaaring tumanggi si Ria, nang walang abiso (maliban kung kinakailangan ng batas) at walang pananagutan sa iyo, na igalang ang anumang tagubilin para sa isang Paglipat, suspindihin o i-deactivate ang iyong Profile, ihinto o baligtarin ang anumang Paglipat, o kung hindi man ay suspindihin o wakasan ang pag-access sa, o tanggihan upang magbigay, anumang Mga Serbisyo sa anumang oras sa sarili nitong pagpapasya:

a) kung naniniwala kami, sa aming sariling pagpapasya, direkta o hindi direktang ginagamit mo, o tinangka mong gamitin, ang Mga Serbisyo para sa anumang labag sa batas o hindi wastong layunin;

b) kung nagbibigay ka ng hindi kumpleto, mali o maling impormasyon tungkol sa iyong sarili, sa iyong transaksyon o tungkol sa isang Tatanggap;

c) kung sinubukan mong maglipat o maningil ng mga pondo mula sa isang paraan ng pagbabayad na hindi mo pagmamay-ari, walang sapat na magagamit na mga pondo (o credit, kung naaangkop), o nag-expire na, o kung tinanggihan ang iyong paraan ng pagbabayad o na-block ang iyong pagbabayad o binaligtad para sa anumang dahilan;

d) kung mayroon kaming dahilan upang maniwala na ang anumang Paglipat ay maaaring hindi mo pinahintulutan;

e) kung ang anumang Paglipat ay nagsasangkot ng mga pondo na napapailalim sa isang hold, hindi pagkakaunawaan o legal na proseso na pumipigil sa pag-withdraw mula sa nauugnay na bank account o debit card account;

f) kung nilabag mo ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito, o anumang representasyon o warranty na ginawa mo sa ilalim ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito ay mali;

g) kung matukoy namin na ang iyong Profile ay hindi aktibo; kung ang anumang Paglipat ay lalabag o sasalungat sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito o alinman sa aming mga patakaran, pamamaraan o kasanayan, o lalabag sa anumang batas, tuntunin o regulasyong naaangkop sa Mga Serbisyo, ikaw o ang provider ng anumang paraan ng pagbabayad; o

h) para sa aming proteksyon o sa iyo, o sa proteksyon ng sinumang Ahente o ikatlong partido, mayroon kaming makatwirang dahilan upang hindi iproseso ang kahilingan sa Paglipat.

Sumasang-ayon ka na si Ria o ang sinumang Ahente o Tagabigay ng Serbisyo ay hindi mananagot o mananagot sa iyo o sa sinumang tao para sa naturang aksyon maliban kung kinakailangan ng batas.

 

8. MGA ORDER SA PAGBAYAD

8.1 Napapailalim sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito. magagamit mo ang aming Mga Serbisyo sa alinman sa mga Pisikal na Tindahan ng Ria sa pamamagitan ng pagbibigay sa amin ng iyong mga Payment Order. Ang aming Mga Serbisyo ay magagamit para sa Mga Transaksyon sa Remittance sa isang malawak na pagpipilian ng mga destinasyong bansa at sa isang malawak na pagpipilian ng mga pera.

8.2 Dapat na kasama sa mga Payment Order ang naturang impormasyon, gaya ng natukoy namin sa pana-panahon, na kinakailangan upang ibigay ang aming Mga Serbisyo sa iyo kasama ang (ngunit hindi limitado sa) sumusunod na impormasyon:

(i) pangalan at iba pang mga detalyeng nagpapakilala sa Tatanggap. Para sa pag-iwas sa pagdududa, ang Tatanggap ay dapat na isang taong nakamit ang edad ng mayorya alinsunod sa batas ng Pilipinas;

(ii) destinasyong bansa ng Remittance Transaction;

(iii) halaga at pera ng Remittance Transaction; at

(iv) sa kaso ng Remittance Transaction sa bank account ng Recipient, ang International Bank Account Number (“IBAN”) kapag ang naturang bank account ay may IBAN code, o ang bank account number na naaayon sa bawat kaso.

8.3 Tatanggap lang kami ng Payment Order na ibinibigay sa amin sa Physical Stores ng Ria. Ang iyong tagubilin na magsagawa ng Remittance Transaction ay ituturing namin bilang iyong pahintulot para sa amin na magpatuloy, at ang aming awtorisasyon na isagawa ang Remittance Transaction na iyon.

8.4     Inilalaan ng Ria ang karapatang magpataw ng mga paghihigpit sa bawat Halaga ng Paglipat. Anumang naturang mga limitasyon at/o iba pang naaangkop na mga paghihigpit sa Paglipat ay ipo-post sa Website o ibubunyag sa oras na magpasimula ka ng isang Paglipat.

8.5    Sa sandaling matanggap namin ang isang Payment Order ito ay hindi na mababawi maliban sa lawak na ito ay maaari mong bawiin ayon sa itinatadhana ng mga nauugnay na batas at regulasyon at tulad ng itinakda sa sugnay 19.

8.6 Kung magsagawa kami ng Payment Order batay sa mga maling detalyeng ibinigay mo, hindi kami mananagot para sa anumang mga pagkalugi na natamo, bagama't maaari naming subukang tumulong sa pagbawi ng halaga ng pagbabayad at inilalaan namin ang karapatang singilin ka ng bayad upang masakop ang aming makatwirang gastos para sa paggawa nito.

8.7 Kapag ang isang Payment Order ay tinanggap na namin alinsunod sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito, ibibigay namin sa iyo ang sumusunod na impormasyon sa isang resibo, nang walang labis na pagkaantala:

(i) isang reference number na nagbibigay-daan sa iyong makilala ang Remittance Transaction at ang Recipient;

(ii) ang halaga ng Remittance Transaction na nakasaad sa currency na ginamit sa Payment Order;

(iii) pagkumpirma ng anumang mga bayarin sa Customer at/o mga gastos na nauugnay sa Remittance Transaction na dapat mong bayaran sa amin;

(iv) ang halaga ng palitan na ginamit namin upang maisagawa ang Remittance Transaction at ang halaga ng Remittance Transaction pagkatapos ng currency conversion na ito (kung ang Remittance Transaction ay may kasamang currency exchange); at

(v) ang petsa na natanggap namin ang Payment Order.

8.8 Kapag nakumpirma na ang Remittance Transaction, awtomatiko kang makakatanggap ng SMS notification sa numerong ibinigay mo. Kapag naisagawa na namin ang Remittance Transaction, makakatanggap ka rin ng mga SMS notification sa numerong ibinigay mo sa amin na nagkukumpirma (i) kapag dumating na ang mga pondo at (ii) kung naaangkop, kapag nailipat o nakolekta ng Recipient ang mga pondo. . Sa pamamagitan ng paggamit sa aming Mga Serbisyo, kinikilala at sinasang-ayunan mo na ang karaniwang pagmemensahe at mga rate ng data ay maaaring ilapat ayon sa plano ng iyong mobile carrier. Ang mga pagsingil na ito ay lampas sa aming kontrol at pananagutan mo. Mangyaring suriin sa iyong mobile carrier para sa mga detalye sa anumang naaangkop na mga bayarin. Hindi kami mananagot para sa anumang mga singil na natamo bilang resulta ng paggamit ng mga serbisyo ng SMS. Pakitandaan din na habang ang pagbibigay ng email address ay opsyonal, inirerekomenda namin ang pagbibigay nito para sa karagdagang mga channel ng komunikasyon. 

8.9 Kung ang isang Remittance Transaction ay hindi nabayaran sa isang Recipient sa loob ng hindi bababa sa labinlimang (15) araw hanggang sa maximum na dalawampu't isang (21) araw (depende sa bansa kung saan kokolektahin ang mga pondo at ang Nagbabayad na Ahente ay kasangkot sa Remittance Transaction – mangyaring makipag-ugnayan sa aming customer service para sa karagdagang impormasyon), awtomatiko naming kakanselahin ang Remittance Transaction at aabisuhan ka nang naaayon. Pagkatapos noon, ang mga pondo na binubuo ng Remittance Transaction at anumang naaangkop na mga bayarin ay hindi magagamit para sa pagkolekta ng Recipient at ire-reimburse sa iyo (na dapat ay sa pamamagitan ng parehong paraan ng pagbabayad na ginamit mo upang pondohan ang Remittance Transaction at ang mga naaangkop na bayarin).

8.10   Ang isang Paglipat ay itinuring na ibinayad namin at naihatid, at wala na kaming karagdagang pananagutan sa iyo, maliban sa nakasaad sa ibaba. Kapag ang Paglipat ay naibigay na namin o ng aming Nagbabayad na Ahente sa Tatanggap, napapailalim sa mga probisyon ng pagkakakilanlanng Tatanggap sa itaas, hindi kami makikipag-ugnayan sa Tatanggap upang payuhan sila kapag ang Paglipat ay magagamit para sa koleksyon; ito ay isang bagay na kailangan mong gawin. Ang pangongolekta ay maaari lamang gawin sa mga oras ng pagpapatakbo ng may-katuturang Paying Agent at napapailalim sa mga lokal na regulasyon at mga kinakailangan sa pagsunod. Ang ilang partikular na destinasyon ay maaaring magpataw ng mga buwis, bayarin, at o mga taripa sa pagtanggap ngTatanggapng, o pag-access sa, Paglipat.

 

9. PARAAN NG PAGBAYAD

9.1 Bilang karagdagan sa pagbabayad ng cash, maaari kaming tumanggap ng pagbabayad sa pamamagitan ng Bank Card o sa pamamagitan ng Bank Transfer bilang itinalagang paraan ng pagbabayad sa amin para sa pagpapatupad ng iyong Remittance Transaction. Kailangan mo:

(i)(a) sa pamamagitan ng Bank Card: pahintulutan ang iyong Card Issuer na ilipat ang mga pondong kailangan namin para sa Remittance Transaction upang: (a) ang mga naturang pondo ay masingil sa account na naka-link sa iyong Bank Card; at (b) nakatanggap kami ng awtorisasyon mula sa Tagapagbigay ng Card at pagkatapos ay natatanggap namin ang mga pondong kailangan namin upang magpatuloy sa Payment Order; o

(b) sa pamamagitan ng Bank Transfer: pahintulutan ang iyong bangko na ilipat ang mga pondong kailangan namin para sa Remittance Transaction upang: (a) ang mga naturang pondo ay ma-debit mula sa iyong account; at (b) natatanggap namin ang mga pondong kailangan namin upang magpatuloy sa Payment Order;

(ii) tiyaking tama at tumpak ang mga detalye ng Bank Card at hindi ka gagamit ng Bank Card, na hindi legal na pagmamay-ari o ang paggamit nito ay hindi awtorisado ng legal na may-ari nito. Sumasang-ayon ka pa at nangangakong magbigay ng tama at wastong mga detalye ng Bank Card; at

(iii) tiyakin na ang iyong paraan ng pagbabayad ay may sapat na mga pondo o kredito na magagamit at natanggap namin sa tamang oras upang makapagpatuloy kami sa Payment Order.Walang obligasyon si Ria na magsagawa ng Transfer maliban kung may sapat na pondo o kredito sa iyong bank account, debit card account, credit card account, kung naaangkop, at walang pananagutan si Ria o sinumang Service Provider kung ang isang Transfer ay hindi naisagawabilang resulta ng hindi pagkakaroon ng sapat na pondo o kredito. Responsibilidad mo kay Ria kung makumpleto ni Ria ang isang Transfer na hiniling mo at, sa anumang kadahilanan, hindi makolekta ni Ria ang mga pondo mula sa iyong bank account, debit card account o credit card account (kung naaangkop), o ang Transfer ay ibabalik sa ibang pagkakataon.

9.2 Hindi kami nagbibigay ng kredito at hindi makakapag-advance ng anumang mga pondo upang masakop ang anumang bahagi ng isang Remittance Transaction.

9.3 Kinikilala at sinasang-ayunan mo na ang lahat ng Remittance Transaction na pinahintulutan mo ay napapailalim sa lahat ng naaangkop na batas.

9.4 Ang iyong Card Issuer at/o ang iyong bangko o institusyon ng kredito ay magkakaroon din ng mga tuntunin at kundisyon na naaangkop sa iyong paggamit ng iyong mga serbisyo sa Bank Card o Bank Transfer, o bank account at dapat kang sumangguni sa naturang (mga) kasunduan kapag nagbibigay ng mga kinakailangang pondo para magpatuloy ang Remittance Transaction dahil maaaring kabilang sa mga naturang tuntunin at kundisyon ang aplikasyon ng mga bayarin at singil at iba pang mga probisyon na ipinataw ng iyong Card Issuer at/o ng iyong bangko o institusyon ng kredito.

 

10. PALITAN NG SALAPI

10.1 Kung hihilingin mo sa amin na magsagawa ng Remittance Transaction sa isang currency maliban sa Philippines Peso, maglalapat kami ng exchange rate bilang karagdagan sa anumang service charge at sasabihin namin sa iyo kung ano ang exchange rate na iyon.

10.2   Ang pera sa pagbabayad at ang halaga ng palitan na gagamitin para sa iyong Paglipat ay makikita sa pagsisiwalat ng pre-payment at sa resibo. Anumang pagkakaiba sa exchange rate na ibinunyag sa iyo at ang exchange rate na natanggap ni Ria ay pananatilihin ng Ria (at/o ng mga Ahente nito sa ilang mga kaso) bilang karagdagan sa anumang Transfer fee. 

10.3 Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa calculator ng presyo (nagtatakda ng mga available na currency at bansa at exchange rates), mga lokasyon ng payout at mga bayarin at exchange rates ng Customer, mangyaring kumonsulta sa aming staff o Ahente.

10.4 Walang pananagutan ang Ria para sa currency exchange rate na ilalapat kung pipiliin ng Recipient na tumanggap sa isang payout currency maliban sa payout currency na iyong pinili.

 

11. REMITTANCE TRANSACTION EXECUTION

11.1 Ang aming Mga Serbisyo ay nagbibigay ng iba't ibang mga opsyon kung saan natatanggap ang isang Remittance Transaction, kabilang ang pagkolekta ng cash sa isang Paying Agent, direktang paglipat sa isang bank account o mobile na pagbabayad, o sa pamamagitan ng aming serbisyo sa paghahatid sa bahay o opisina, kung saan available.

11.2   Pagkolekta ng Transaksyon sa Remittance sa pamamagitan ng Nagbabayad na Ahente

11.2.1 Kung nakatanggap kami ng Payment Order kasama ang mga kinakailangang na-clear na pondo na ililipat at ang mga bayarin na nauugnay sa Remittance Transaction bago ang pagsasara ng negosyo sa isang Business Day, ang Payment Order ay ituturing na natanggap namin noong na Araw ng Negosyo (“Araw ng Pagtanggap”). Kung ang Payment Order ay natanggap namin pagkatapos ng pagsasara ng negosyo sa isang Business Day o sa isang araw na hindi isang Business Day, ang Payment Order ay ituturing na natanggap sa susunod na Business Day kaagad pagkatapos matanggap ang Payment Order.

11.2.2 Alinsunod sa mga nauugnay na batas at regulasyon, magpapatuloy kami sa pagpapatupad ng Payment Order at gagawing available ang mga pondo sa Recipient sa pinakahuli sa pagtatapos ng naturang Business Day kasunod ng Araw ng Pagtanggap.

11.2.3     Para sa mga regular na Remittance Transactions, ang mga pondo ay karaniwang magagamit para sa koleksyon sa loob ng ilang minuto, napapailalim sa mga oras ng negosyo ng kani-kanilang Paying Agent, kung saan naaangkop. Para sa ilang mga bansa, ang aming Mga Serbisyo ay maaaring maantala, o iba pang mga paghihigpit ay maaaring malapat. Kung kailangan mo ng karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa aming customer service team, ang mga detalye sa pakikipag-ugnayan ay nakasaad sa Clause 26 ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito.

11.2.4 Upang mangolekta ng Remittance Transaction mula sa isang Nagbabayad na Ahente, dapat ibigay ng Tatanggap ang lahat ng detalye tungkol sa Remittance Transaction (“Mga Detalye ng Pagkolekta”) na kailangan namin at/o ng Ahente ng Nagbabayad. Ang Tatanggap ay dapat ding magbigay ng photographic na ebidensya ng pagkakakilanlan at, sa ilang pagkakataon, karagdagang impormasyon at/o dokumentaryong ebidensya ayon sa hinihiling namin, ang Ahente ng Nagbabayad o mga lokal na batas at regulasyon. Ang mga katanggap-tanggap na anyo ng ebidensya ng pagkakakilanlan ay nag-iiba depende sa bansa kung saan kokolektahin ang mga pondo.

11.2.5     HINDI MO DAPAT IBIGAY ANG ANUMANG MGA DETALYE NG KOLEKSIYON (BINAWANG O IBA) SA KAHIT KANINO MALIBAN SA IYONG PINILI NA Tumatanggap. DAPAT MO DIN GAWIN ANG LAHAT NG MAKAKATWIRANG KAKAYAHAN MO UPANG MAKASIGURO NA WALANG KAHIT ISA, KUNDI SA IYONG PINILI Tumatanggap, ANG MAKAKUHA NG MGA DETALYE NG KOLEKSIYON O ANUMANG BAHAGI NILA. KUNG DIREKTA O DIREKTONG IBINIWALA MO ANG ANUMANG MGA DETALYE NG KOLEKSIYON SA KANINO MALIBAN SA IYONG PINILI NA Tumatanggap, HINDI KAMI MANANAGOT KUNG BAYARAN NAMIN ANG MGA PONDO SA ISANG TAO MALIBAN SA Tumatanggap, NA NAGBIBIGAY SA NAGBABAYAD NA AHENTE NG COLLECTION, AT WHATIL. VALID EBIDENSYA NG PAGKILALA.

11.3   Remittance Transaction sa pamamagitan ng Transfer to Bank Account

11.3.1     Para sa Remittance Transaction na babayaran sa bank account ng Recipient, ang mga pondo ay gagawing available sa Recipient sa pinakahuli sa pagtatapos ng ikaapat na Business Day pagkatapos ng Araw ng Receipt, alinsunod sa mga tuntunin at kundisyon ng kaukulang bangko.

11.3.2     Ang mga kasanayan sa pagbabangko ay maaaring mag-iba mula sa bawat bangko, at ang patutunguhang bansa kung saan ikredito ang mga pondo. Para sa karagdagang impormasyon kung kailan maikredito ang isang Remittance Transaction sa naturang account, kakailanganin mong makipag-ugnayan sa account provider ng Recipient.

 

11.4   Remittance Transaction sa pamamagitan ng Mobile Payment

11.4.1 Ang Recipient ay maaari ding tumanggap ng mga pondo sa pamamagitan ng mga mobile payment transfer. Ang paraan ng pagtanggap na ito ay palaging napapailalim sa availability at pagproseso ng paraan ng pagbabayad ng mobile na pagbabayad ng Mga Service Provider sa destinasyong bansa.

11.4.2     Hindi kami mananagot para sa anumang pagkaantala sa pagtanggap ng Recipient ng mga pondo at hindi magagarantiya na gagawing available ng mobile payment account ng Recipient ang mga pondo sa Recipient sa parehong araw ng Remittance Transaction na ginawa mo. Para sa higit pang impormasyon kung kailan maikredito ang Remittance Transaction sa Recipient mobile payment account, kakailanganin mong makipag-ugnayan sa Service Provider ng mobile payment ng Recipient.

11.5   Remittance Transaction sa pamamagitan ng Home or Office Delivery

11.5.1 Ang Remittance Transaction sa pamamagitan ng Home or Office Delivery ay inaasahang makakarating sa tahanan ng Recipient sa loob ng dalawampu't apat (24) hanggang apatnapu't walong (48) na oras mula sa petsa ng Remittance Transaction.

11.5.2     Maaaring iiskedyul ng mga tatanggap ang paghahatid sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Ahente ng Nagbabayad. Magagawa lamang ng Nagbabayad na Ahente ang paghahatid kung ang Tatanggap ay nasa bahay o nasa opisina upang mag-sign off para dito.  Ang mga mandatoryong detalye, kabilang ang pangalan ng Tatanggap, pangalan at bansa ng nagpadala, at ang halagang ipinadala, ay dapat ibigay sa Ahente ng Nagbabayad upang makumpleto ang paghahatid sa Tatanggap.

 

12. MGA TRANSAKSIYON NG DI AUTHORIZED REMITTANCE

12.1 Kung saan naniniwala kang maaaring nagsagawa kami ng Remittance Transaction na hindi mo pinahintulutan, dapat mong ipaalam sa amin sa lalong madaling panahon sa pamamagitan ng mga detalye sa pakikipag-ugnayan na itinakda sa sugnay 26 sa ibaba.

12.2 Napapailalim sa sugnay 12.3 sa ibaba, kung saan nagsagawa kami ng naturang Remittance Transaction, at maliban kung may mga pangyayari na pumipigil sa amin na gawin ito, agad naming ire-refund sa iyo nang buo ang halaga ng Remittance Transaction na iyon sa loob ng pitong (7) araw ng pagkansela.

12.3 Hindi ka magiging karapat-dapat sa anumang naturang refund:

(i) kung hindi mo kami ipaalam sa pamamagitan ng nakasulat na abiso nang walang labis na pagkaantala sa iyong pagkaalam na ang isang hindi awtorisadong Remittance Transaction ay maaaring naganap, at sa anumang pangyayari nang hindi lalampas sa labing-apat (14) na araw pagkatapos ng petsa kung saan ang hindi awtorisadong Remittance Transaction ay ginawa; o

(ii) kung ang Remittance Transaction ay pinahintulutan mo.

12.4 Mananagot ka sa amin para sa lahat ng mga pagkalugi na aming nararanasan o natamo na may kaugnayan sa anumang pandaraya o mapanlinlang na aktibidad mo anumang oras.

 

13. HINDI PAGSASANAY O MALI NA PAGSASANAY NG MGA TRANSAKSIYON NG REMITTANCE 

13.1 Maaari kaming managot sa iyo kung mabigo kaming magsagawa o maling magsagawa ng anumang Remittance Transaction na pinahintulutan mo kaming gawin. Kung saan naniniwala ka na maaaring nabigo kaming maisagawa o hindi wastong naisagawa ang naturang Remittance Transaction, dapat mong ipaalam sa amin sa lalong madaling panahon at, kung hihilingin mo, gagawa kami ng agarang pagsisikap na imbestigahan ang bagay at ipaalam sa iyo ang resulta ng aming pagsisiyasat.

13.2 Napapailalim sa sugnay 13.3 sa ibaba, kung saan kami ay nabigo na magsagawa o hindi wastong nagsagawa ng Remittance Transaction, kami ay walang hindi nararapat na pagkaantala na gagawa ng maayos at itatama ang error at ihahatid ang halaga ng hindi nagawa o hindi wastong isinagawa na Remittance Transaction gaya ng orihinal na itinuro.

13.3    Hindi ka magkakaroon ng karapatan sa remedyong nabanggit sa itaas:

(i) kung hindi mo kami ipaalam sa pamamagitan ng nakasulat na paunawa nang walang labis na pagkaantala (at sa anumang pangyayari hindi lalampas sa labing-apat (14) na araw pagkatapos ng petsa kung saan isinagawa ang maling Remittance Transaction) sa iyong pagkaalam sa aming kabiguan na magsagawa ng Remittance Transaction pinahintulutan mo o maling pagganap sa amin ng isang Remittance Transaction na pinahintulutan mo ay maaaring nangyari;

(ii) kung naipakita namin na ang awtorisadong halaga ay natanggap sa naaangkop na oras ng Tatanggap; o

(iii) kung ang pagkabigo sa pagganap o hindi tamang pagganap ay dahil sa pagbibigay mo sa amin ng hindi kumpleto o maling impormasyon o kung hindi man ay dahil sa iyong kasalanan.

13.4    Wala kaming pananagutan sa iyo para sa kabiguan na magsagawa ng Remittance Transaction kung saan ang dahilan ay ang aming pagtanggi na magpatuloy sa Remittance Transaction na iyon o anumang bahagi nito.

 

14. MGA BAYAD

14.1 Ang paggamit ng aming Mga Serbisyo ay magkakaroon ng bayad sa transaksyon na sisingilin sa iyong natukoy na paraan ng pagbabayad para sa iyong Remittance Transaction. Bago magsagawa ng Payment Order, magbibigay kami ng impormasyon sa iyo tungkol sa bayad at anumang naaangkop na halaga ng palitan, na ipapakita sa Ria Physical Stores.

14.2 Bilang karagdagan sa anumang mga bayarin na sinisingil sa amin, ang isang Remittance Transaction ay maaaring sumailalim sa iba pang mga bayarin, buwis, gastos at halaga ng palitan na babayaran sa iba pang mga partido, sa iyo o ng iyong Tatanggap, halimbawa mga bangko at iba pang institusyon ng pagbabayad o Paying Agent na kasangkot sa ang Remittance Transaction gayundin ang mga pagbabawas na maaaring ilapat (halimbawa para sa buwis) ayon sa kinakailangan ng, kasama ngunit hindi limitado sa, mga awtoridad ng destinasyong bansa ng Remittance Transaction. Ang halagang ibabawas namin ay hindi hihigit sa halaga ng aming legal na responsibilidad.  

14.3 Sa lawak na pinahihintulutan ng batas, sumasang-ayon kang panatilihing hindi nakakapinsala ang Ria mula sa anumang pagkalugi, gastos, gastos o pinsala na maaaring makuha nito, o sa pagtatanggol sa alinman sa mga aksyon, kabilang ang mga gastos sa hukuman at mga bayad sa abogado kaugnay ng anumang hindi pagbabayad ng mga bayarin, mga singil, buwis at gastos na ipinataw sa iyo. Pinapahintulutan mo si Ria na i-debit ang iyong bank account o debit card account at/o singilin laban sa iyong credit card account para sa anumang halagang dapat bayaran kay Ria na inilarawan sa clause na ito.

 

15. I-SET OFF

15.1 Sumasang-ayon ka na maaari naming i-set off ang anumang halaga ng utang mo sa amin laban sa anumang halaga na inutang namin sa iyo.

 

16. REMITTANCE TRANSACTION RESTRRICTIONS 

16.1 Inilalaan namin ang karapatan, sa aming sariling pagpapasya na: (i) tumanggi na magproseso ng isang Remittance Transaction; (ii) limitahan ang halaga ng isang Remittance Transaction; (iii) hinihiling sa iyo na magbigay ng karagdagang impormasyon upang makumpleto ang isang Remittance Transaction; at/o (iv) gumawa ng mga makatwirang hakbang na may kinalaman sa isang Remittance Transaction kung saan sa aming opinyon ito ay kinakailangan upang sumunod sa mga naaangkop na batas at regulasyon kabilang ang kung saan kami ay may mga alalahanin tungkol sa pagkakakilanlan ng mga taong sangkot sa Remittance Transaction.

16.2 Sa kabila ng anumang naunang kasunduan upang simulan ang isang Remittance Transaction, maaari naming, sa aming sariling paghuhusga, tanggihan din na magpatuloy sa isang Remittance Transaction sa mga pagkakataon na kinabibilangan ng (ngunit hindi limitado sa) kung saan:

(i) inaatasan kaming gawin ito sa ilalim ng naaangkop na batas laban sa money laundering o pagpopondo ng terorista at/o kung saan alam o pinaghihinalaan namin na maaaring labag sa batas ang Remittance Transaction (kabilang ang mga pagkakataon ng pandaraya);

(ii) ang paggawa nito ay maaaring maglantad kay Ria o sinumang Ahente sa pagkilos mula sa anumang pamahalaan o katawan ng regulasyon;

(iii) nabigo kang magbigay sa amin ng sapat, kasiya-siya at maaasahang katibayan ng iyong pagkakakilanlan o anumang iba pang impormasyon na kailangan namin kaugnay ng isang Remittance Transaction;

(iv) alam namin o pinaghihinalaan namin na ang Payment Order na hiniling mo ay naglalaman ng mga error, peke o hindi awtorisado;

(v) binigyan mo kami ng mali o hindi kumpletong impormasyon, o hindi kami nakakatanggap ng impormasyon sa Payment Order sa isang napapanahong paraan upang magarantiya ang napapanahong pagpapatupad ng Remittance Transaction;

(vi) nabigo kang magbigay sa amin ng mga na-clear na pondo (kabilang ang anumang nauugnay na mga bayarin) na kinakailangan upang maisagawa ang Remittance Transaction;

(vii) ang iyong Card Issuer ay hindi pinahihintulutan ang paggamit ng iyong Bank Card upang bayaran ang Remittance Transaction at ang aming mga bayarin;

(viii) ang paggawa nito ay maaaring ipagbawal ng batas, regulasyon, code o iba pang tungkulin o kinakailangan na naaangkop sa Ria o sinumang Ahente;

(ix) hindi pinahihintulutan ng iyong bangko ang Bank Transfer na magbayad para sa Mga Remittance Transactions at sa aming mga bayarin; o

(x) ikaw ay lumalabag sa isang obligasyon sa ilalim ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito, kabilang ang isang obligasyon na bayaran ang aming mga bayarin.

16.3 Inilalaan namin ang karapatang hindi tanggapin o payagan ang mga pagbabayad mula sa o sa, direkta man o hindi direkta, sa ilang bansa na aming natukoy, na kumikilos sa aming sariling paghuhusga, ay may mataas na panganib sa aming negosyo o may kinalaman sa mas mataas na antas ng pagiging kumplikado para sa amin sa pagdadala ilabas ang proseso ng pagsubaybay sa transaksyon ng batas laban sa money laundering o anti-terrorist financing.

16.4 Inilalaan pa namin ang karapatang humiling ng karagdagang impormasyon mula sa iyo, kabilang ang impormasyon tungkol sa Tatanggap, kung saan ang mga pagbabayad ay dapat gawin sa ilang mga bansa.

16.5 Kung tumanggi kaming magpatuloy sa pagpapatupad ng Payment Order alinsunod sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito, ipapaalam namin sa iyo bago matapos ang Business Day kasunod ng pagtanggap ng Payment Order.

16.6 Kung saan posible at ayon sa batas na gawin namin ito, ibibigay namin ang mga dahilan para sa aming pagtanggi na magpatuloy sa iyong Payment Order. Sa mga kaso kung saan nagbigay ka ng maling impormasyon o hindi nagbigay ng impormasyon, ipapaliwanag namin kung paano ayusin ang sitwasyon.

16.7 Ang aming Mga Serbisyo ay inaalok lamang para sa iyong personal na mga pangangailangan sa Remittance Transaction, at sumasang-ayon ka na huwag gamitin o subukang gamitin o payagan ang sinumang third party na gamitin ang aming Mga Serbisyo para sa anumang iba pang layunin kabilang ang mga komersyal na layunin o pag-promote ng mga produkto at serbisyo direkta man o hindi direkta. Sumasang-ayon ka pa na huwag gamitin ang aming Mga Serbisyo sa ngalan ng ibang partido.

16.8 Ang aming Mga Serbisyo ay napapailalim sa mga naturang transaksyonal na paghihigpit na maaari naming ipataw sa pana-panahon sa aming sariling paghuhusga, kabilang ang mga maximum na halagang ililipat, mga patutunguhang bansa at magagamit na mga pera.

 

17. PAGTATAPOS

17.1 Maaari naming wakasan ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito at/o suspindihin kaagad ang aming Mga Serbisyo sa iyo:

(i) kung saan hindi mo ibinibigay sa amin ang lahat ng mga detalye, kailangan naming magsagawa ng Remittance Transaction;

(ii) kung saan nagiging labag sa batas para sa amin na patuloy na ibigay sa iyo ang aming Mga Serbisyo o kinakailangan naming gawin ito ayon sa batas, ng alinmang korte na may karampatang hurisdiksyon o ng anumang katawan ng pamahalaan o regulasyon na nagpapahintulot sa amin na isagawa ang aming Mga Serbisyo;

(iii) kasunod ng isang materyal na paglabag mo sa alinman sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito o kung sakaling matuklasan namin o may makatwirang dahilan upang maghinala ng anumang krimen, pandaraya, mapanlinlang na aktibidad o money laundering mo;

(iv) sakaling ikaw ay mamatay, maging masama ang iyong pag-iisip, hindi mabayaran ang iyong mga utang habang ang mga ito ay dapat bayaran, isang petisyon sa pagkabangkarote ay iniharap laban sa iyo, ikaw ay idineklara na bangkarota, ikaw ay naging insolvent, ikaw ay pumasok sa isang indibidwal na boluntaryong pag-aayos o pumunta sa pagpuksa o sumasailalim sa anumang katulad na kaganapan; o

(v) gaya ng itinatadhana sa sugnay 20 (Mga pangyayari na lampas sa aming Kontrol).

17.2 Ang mga probisyon ng sugnay na ito 17 (Pagwawakas) at mga sugnay 20 (Mga pangyayari na lampas sa aming Kontrol), 23 (Personal na Proteksyon ng Data), 24 (Limitasyon ng Pananagutan), 27 (Naaangkop na Batas at Jurisdiction), 31 (Buong Kasunduan) at 33 ( Mga Karapatan ng Third Party) ay mabubuhay sa pagwawakas o pag-expire ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito para sa anumang dahilan.

 

18. MATANGGAP NA LAYUNIN

18.1 Inilalaan namin ang karapatan, sa aming sariling paghuhusga, na magpataw ng mga tuntunin ng 'katanggap-tanggap na layunin' kaugnay ng probisyon ng aming Mga Serbisyo kabilang ang pagbabawal sa ilang partikular na kategorya ng mga Payment Order.

18.2 Kung ang anumang Remittance Transaction ay isinagawa o tinangka na isagawa bilang paglabag sa mga katanggap-tanggap na layunin na pagbabawal na naaangkop sa pana-panahon, inilalaan namin ang karapatan na baligtarin ang Remittance Transaction at/o isara o suspindihin ang iyong paggamit ng aming Mga Serbisyo at/o iulat ang transaksyon sa nauugnay na ahensyang nagpapatupad ng batas at/o mag-claim ng mga pinsala mula sa iyo.

 

19. KARAPATAN NA BAWASAN O KANSELAHIN ANG REMITTANCE TRANSACTION & REFUND

19.1 Kung saan pinahintulutan mo kaming magsagawa ng Remittance Transaction, magpapatuloy kami sa Remittance Transaction na iyon maliban kung:

(i) binibigyan mo kami ng malinaw na tagubilin na gusto mong bawiin ang Payment Order sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa aming customer service team na ang mga detalye ay tinukoy sa clause 26 ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito at, sa lahat ng kaso;

(ii) sumasang-ayon kami sa sulat sa iyo na hindi namin gagawin ito,

(magkasama ang isang "Pagkansela").

19.2 Para sa pag-iwas sa pagdududa, hindi kami tatanggap ng anumang Pagkansela kung:

(i) ang Remittance Transaction ay nabayaran na sa iyong Recipient;

(ii) ang iyong mga tagubilin ay hindi malinaw; 

(iii) kung ang anumang instruksiyon sa Pagkansela ay natanggap namin pagkatapos ng mga oras ng negosyo sa huling Araw ng Negosyo bago ang araw na dapat maganap ang Remittance Transaction; o

(iv) ang Remittance Transactions ay naproseso na at ipinadala sa Paying Agent at kung saan ang kahilingan sa pagkansela ay tinanggihan ng Paying Agent.

19.3 Sa kabila ng nasa itaas, kung bibigyan mo kami ng malinaw na mga tagubilin sa Pagkansela, maliban sa mga sitwasyong inilarawan sa itaas kung saan hindi kami tatanggap ng Pagkansela, susubukan naming kanselahin ang Remittance Transaction. Gayunpaman, hindi kami mananagot para sa anumang mga pagkalugi na natamo at inilalaan namin ang karapatang singilin ka ng bayad upang masakop ang aming mga makatwirang gastos para sa isang Pagkansela.

19.4   Impormasyon sa Pag-refund

(i) Maliban kung nabayaran na ang Remittance Transaction sa iyong Recipient, at sa lawak na pinahihintulutan ng batas, kung humiling ka ng refund ng iyong Remittance Transaction (o nakansela ang iyong Remittance Transaction), ire-refund namin sa iyo ang halaga ng Remittance Transaction sa kondisyon na bigyan mo si Ria ng kopya ng valid na resibo at magpakita ng valid na pagkakakilanlan. Ang isang resibo ay hindi wasto maliban kung ang kaukulang transaksyon ay naproseso sa pamamagitan ng aming system at naglalaman ng computer-generated na imprint ng may-katuturang impormasyon, kabilang ngunit hindi limitado sa tamang numero ng resibo/order.

(ii) Sa lawak na pinahihintulutan ng batas, hindi namin ire-refund ang mga bayarin sa Customer kung ang Mga Transaksyon sa Remittance ay itinigil o kung hindi man ay kinansela dahil sa iyong paglabag sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito at/o dahil sa panloloko.

(iii) Kinikilala mo at sumasang-ayon na ang isang kahilingan para sa refund ay dapat gawin sa loob ng dalawang (2) taon mula sa petsa ng Remittance Transaction.

(iv) Kung sakaling magkaroon ng hindi na-claim na remittance ng Recipient, ire-refund namin sa iyo ang buong principal na halaga kasama ang mga nauugnay na bayarin. Kung ang Nagpadala at ang Tatanggap ay nabigong i-claim ang mga pondo, hahawakan namin ang mga pondong ito mula sa petsa ng Remittance Transaction. Sa panahong ito, pananatilihin namin ang prerogative sa pagpapataw ng mga bayarin, na naglalayong masakop ang aming mga makatwirang gastos, sa pamamagitan ng pagbabawas ng nasabing mga bayarin mula sa hindi na-claim na mga pondo hanggang ang balanse ay umabot sa zero o hanggang sa alinman sa Nagpadala o Tatanggap ay magpasimula ng isang refund claim, alinman ang mas maaga.

(v) Upang humiling ng refund, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng telepono sa +63282313140, o sa pamamagitan ng email sa: ph_support@riamoneytransfer.com

 

20. MGA KASAYSAYAN NA LABAS SA ATING KONTROL

20.1 Hindi namin inaako ang anumang pananagutan kung hindi namin magawa ang anuman sa aming mga obligasyon sa iyo o ang aming pagganap sa alinman sa aming mga obligasyon ay naantala dahil sa anumang mga pangyayari sa labas ng aming makatwirang kontrol, kabilang ang (nang walang limitasyon) anumang aksyong pang-industriya, hindi pagkakaunawaan sa paggawa , gawa ng Diyos, sunog, baha o bagyo, digmaan, riot, kaguluhan sibil, pagkubkob, alerto sa seguridad, pagkilos ng terorismo o anumang resultang pag-iingat na mga hakbang na ginawa, gawa ng paninira, sabotahe, virus, malisyosong pinsala, pagsunod sa anumang batas, ayon sa batas probisyon, batas, utos ng pamahalaan o hukuman, ang mga aksyon o tagubilin ng pulisya o ng anumang katawan ng pamahalaan o regulatory na nagpapahintulot sa amin na isagawa ang aming Mga Serbisyo, pagputol o pagkabigo ng kuryente, pagkabigo ng kagamitan, system o software o pagkakakonekta sa internet o ang pangyayari. ng anumang pambihirang pagbabagu-bago sa anumang pamilihang pampinansyal na maaaring makaapekto nang malaki sa ating kakayahang gawin ang ating Mga Serbisyo, o ang ating mga obligasyon sa ilalim ng mga naaangkop na batas at regulasyon. Kung mangyari ang alinman sa mga pangyayaring ito, ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito ay masususpindi para sa panahon kung saan magpapatuloy ang mga pangyayari o, sa aming pagpapasya at upang maprotektahan ka at kami, maaari naming wakasan ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito.

 

21. MGA NOTIFICATION AT ELECTRONIC COMMUNICATIONS

21.1 Saklaw ng iyong pagpayag na makatanggap ng mga elektronikong abiso at komunikasyon

Bilang bahagi ng iyong kaugnayan sa amin, maaari kang makatanggap ng mga abiso at komunikasyon sa pamamagitan ng pagsulat na nauugnay sa aming Mga Serbisyo. Sa liwanag ng aming pangako sa pagprotekta sa kapaligiran at upang mapadali ang paggamit ng aming Mga Serbisyo, ang mga naturang notification at komunikasyon ay isasagawa sa electronic form. Sa layuning ito, at sa lawak na pinahihintulutan ng mga naaangkop na batas sa anumang naibigay na oras, sumasang-ayon kang tumanggap sa electronic format ng lahat ng impormasyon na kung hindi man ay kinakailangan naming ibigay sa iyo sa anyo ng papel, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa: (i) mga pagsisiwalat, abiso, at iba pang mga komunikasyong nauugnay sa iyong pag-access o paggamit ng aming Mga Serbisyo, kabilang ang impormasyon tungkol sa mga bayarin o singil at anuman at lahat ng legal na kinakailangan bago at pagkatapos ng mga pagsisiwalat ng Remittance Transaction; (ii) kumpirmasyon tungkol sa pagkolekta at/o pagtanggap ng isang Remittance Transaction; (iii) Mga Tuntunin at Kundisyon na ito, anumang mga update o pagbabago sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito at iba pang mga pagpapadala ng impormasyon tungkol dito; (iv) mga komunikasyon sa serbisyo sa customer; (v) mga patakaran at abiso sa privacy; (vi) impormasyon tungkol sa pag-debit o pagsingil, kung naaangkop, para sa iyong napiling paraan ng pagbabayad; (vii) anuman at lahat ng legal na hinihiling na mga patakaran sa pagresolba ng error, at mga tugon sa mga paghahabol na isinampa kaugnay ng iyong pag-access o paggamit ng aming Mga Serbisyo (viii) anumang iba pang komunikasyon na nauugnay sa iyong pag-access at/o paggamit ng aming Mga Serbisyo, at (ix ) nang may pahintulot mo, marketing at iba pang pang-promosyon na komunikasyon.

21.2 Pagpapanatiling napapanahon sa amin ang iyong e-mail at anumang elektronikong address

Dapat mong panatilihing napapanahon ang iyong e-mail address at anumang iba pang elektronikong address at mga detalye sa pakikipag-ugnayan (kabilang ang iyong mobile telephone number). Upang matiyak na nakapagbibigay kami ng mga paunawa, pagsisiwalat at pahayag sa iyo sa elektronikong paraan, dapat mong ipaalam sa amin ang anumang pagbabago sa iyong e-mail o iba pang elektronikong address at numero ng iyong mobile phone. Maaari mong i-update ang e-mail address at numero ng mobile na telepono na mayroon kaming nakatala para sa iyo sa alinmang Pisikal na Tindahan ng Ria.

 

22. INTELLECTUAL PROPERTY

22.1 Ang aming Mga Serbisyo at ang Website, ang buong nilalaman nito, mga tampok at paggana (kabilang ang ngunit hindi limitado sa lahat ng impormasyon, software, teksto, mga display, mga larawan, mga graphics, video at audio, at ang disenyo, pagpili at pagsasaayos nito), ay pagmamay-ari ng sa amin, Aming Grupo, at/o sa aming/kanilang mga tagapaglisensya o iba pang tagapagbigay ng naturang materyal. Ang mga ito ay protektado ng Pilipinas, at mga internasyonal na batas na namamahala sa copyright, trademark, patent, trade secret at iba pang intelektwal na ari-arian o mga karapatan sa pagmamay-ari at nananatiling pag-aari namin, ng Aming Grupo at ng anumang nauugnay na third-party na tagapaglisensya.

 

23. PERSONAL NA DATA PROTEKSYON

23.1 Ang aming Patakaran sa Privacy na available sa Patakaran sa Privacy (riamoneytransfer.com) itinakda ang mga tuntunin kung saan pinoproseso namin ang anumang personal na data na kinokolekta namin mula sa iyo, o kung hindi man ay ibinibigay o ibinigay mo sa amin. Sa pamamagitan ng paggamit sa aming Mga Serbisyo, pumapayag ka sa naturang pagproseso, at kinakatawan at ginagarantiyahan mo na ang lahat ng data na ibinigay mo ay tumpak.

 

24. LIMITASYON NG PANANAGUTAN

24.1 Ang aming kabuuang pananagutan sa iyo na may kaugnayan sa isang Remittance Transaction ay limitado sa buong halaga ng Remittance Transaction kasama ang anumang mga singil kung saan ikaw ay maaaring maging responsable at anumang interes na maaaring kailanganin mong bayaran bilang resulta ng anumang hindi pagganap. o hindi tamang pagganap sa amin ng Remittance Transaction.

24.2 Kung nilalabag namin ang anumang mga kinakailangan na ipinataw sa amin ng may-katuturang mga batas at regulasyon (na maaaring magtakda ng ilang partikular na obligasyon sa amin bilang provider ng aming Serbisyo, kabilang ang nauugnay sa hindi awtorisado, hindi naisagawa at hindi wastong isinagawa na Mga Remittance Transaction), hindi kami mananagot sa iyo kung ang naturang paglabag ay dahil sa hindi normal at hindi inaasahang mga kahihinatnan na hindi natin kontrolado, ang mga kahihinatnan nito ay hindi maiiwasan sa kabila ng lahat ng ating pagsisikap na kabaligtaran o kung saan ito ay dahil sa iba pang mga obligasyong ipinataw sa atin sa ilalim ng iba pang mga probisyon ng mga naaangkop na batas at regulasyon.

24.3 Sa kabila ng anumang iba pang probisyon sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito, hindi namin ibinubukod ang aming pananagutan para sa kamatayan o pinsala na dulot ng aming kapabayaan o ng kapabayaan ng aming mga empleyado o ahente, mapanlinlang na maling representasyon o anumang iba pang pananagutan na maaaring hindi maisama sa ilalim ng naaangkop na batas.

 

25. RESPONSIBILIDAD PARA SA PAGKAWALA

25.1 Ikaw ang mananagot para sa anumang pagkalugi, gastos o iba pang gastos na natamo namin, Aming Grupo, mga kaakibat at tagapaglisensya at kani-kanilang mga opisyal, direktor, empleyado, kontratista, ahente, tagapaglisensya at mga supplier mula sa at laban sa anumang paghahabol, pananagutan, pinsala, paghatol , mga parangal, pagkalugi, gastos, gastos o bayarin (kabilang ang mga makatwirang legal na bayarin) na nagreresulta mula sa iyong paglabag sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito, kabilang ang, nang walang limitasyon, anumang paggamit ng aming Mga Serbisyo maliban sa hayagang pinahintulutan sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito o sa iyong paggamit ng anumang impormasyong nakuha, o ang iyong kapabayaan, pandaraya o sadyang maling pag-uugali.

 

26. MGA PAGTANONG O REKLAMO  

26.1 Pinahahalagahan namin ang lahat ng aming mga Customer at sineseryoso namin ang aming mga obligasyon. Maaari kang makipag-ugnayan sa aming customer service team kaugnay ng aming Mga Serbisyo sa pamamagitan ng email sa: ph_support@riamoneytransfer.com o sa pamamagitan ng post sa Ria customer service, 38th Floor, AIA Tower, Paseo De Roxas, Makati City.

26.2   Upang matulungan kaming mag-imbestiga at malutas ang iyong reklamo nang epektibo, kailangan mong ibigay sa amin ang sumusunod na impormasyon kasama ng iyong reklamo:

  1. Ang iyong buong pangalan, address at numero ng telepono sa pakikipag-ugnayan;
  2. Ang iyong relasyon kay Ria;
  3. Ang iyong numero ng order;
  4. Paglalarawan ng iyong reklamo;
  5. Anumang karagdagang dokumentasyon o impormasyon na maaaring suportahan ang iyong reklamo at tulungan kaming lutasin ito; at
  6. 6.     Paano mo gustong tugunan namin ang iyong reklamo.

26.3   Sa pagtanggap ng iyong reklamo, aaminin namin ang resibo sa loob ng apatnapu't walong (48) oras. Susubukan ni Ria na lutasin ang iyong reklamo sa loob ng apatnapu't limang (45) araw. Kung mayroong anumang pagkaantala, aabisuhan ka nito, kasama ang mga dahilan ng pagkaantala.

26.4 Kung hindi ka pa rin nasisiyahan kasunod ng aming tugon sa anumang reklamo, mangyaring ipaalam sa amin at magsasagawa kami ng karagdagang pagsusuri sa iyong mga alalahanin. Kung hindi ka pa rin nasisiyahan sa kinalabasan at ikaw ay residente sa Pilipinas, may karapatan kang i-refer ang iyong reklamo sa aming panlabas na pamamaraan ng paglutas ng hindi pagkakaunawaan, ang Banko Sentral ng Pilipinas, ang kanilang mga detalye sa pakikipag-ugnayan ay ang mga sumusunod:

Online: https://www.bsp.gov.ph
Email: consumeraffairs@bsp.gov.ph
Telepono: (+632) 5306-2584 / 8708-7087
Mail: Banko Sentral ng Pilipinas 5th Floor, Multi-Storey Building, BSP Complex, A. Mabini Street, Malate, 1004 Manila.

 

27. ANGKOP NA BATAS, HURISDIKSYON AT WIKA

27.1 Ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito, ang paksa nito at ang pagbuo nito, ay pinamamahalaan ng mga batas ng Republika ng Pilipinas, maliban sa mga alituntunin ng salungat sa batas. Ikaw at kaming dalawa ay sumasang-ayon na ang mga korte sa Republika ng Pilipinas ay magkakaroon ng eksklusibong hurisdiksyon sa anumang mga hindi pagkakaunawaan.

27.2   Ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito ay hindi nakakaapekto sa iyong mga karapatan ayon sa batas bilang isang mamimili.

27.3 Ria, sa aming pagpapasya, ay maaaring magbigay sa iyo ng pagsasalin ng Ingles na bersyon ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito. Ikaw at kaming dalawa ay sumasang-ayon na ang pagsasalin ay para lamang sa iyong kaginhawahan at hindi bahagi ng kasunduan. Ang Ingles na bersyon ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito ay ang tanging bersyon na namamahala sa probisyon ng aming Mga Serbisyo sa iyo.

 

28. PAGHIWALAY

28.1 Kung matuklasan ng anumang korte ng karampatang hurisdiksyon na ang alinmang bahagi ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito ay hindi wasto, labag sa batas o hindi maipapatupad para sa anumang kadahilanan, ang mga bahaging iyon ay tatanggalin mula sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito at walang sinuman maliban sa iyo o maaari naming ipatupad ang alinman sa mga mga tuntunin o gumawa ng anumang aksyon sa mga natitirang bahagi ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito na may bisa. Hindi nito maaapektuhan ang bisa ng mga natitirang bahagi na patuloy na magbubuklod sa iyo at sa amin.

 

 29. WALANG WAIVER

29.1 Walang kabiguang ipatupad o pagkaantala sa pagpapatupad ng anumang karapatan o remedyo na magagamit mo o sa amin sa ilalim ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito (kabilang ang itinatadhana sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito o kung hindi man ay magagamit sa ilalim ng mga batas ngPilipinas) ay nangangahulugan na hindi mo o kami ay maaaring gumamit ng anumang ganoong karapatan o lunas sa susunod na petsa.

 

30. TAKDANG ARALIN

30.1 Hindi mo maaaring italaga, ilipat, singilin o itapon ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito o alinman sa iyong mga obligasyon, karapatan o pribilehiyo sa ilalim ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito sa sinumang ibang tao anumang oras nang walang nakasulat na pahintulot namin.

30.2   Maaari naming italaga, ilipat, singilin o itapon ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito sa kabuuan o bahagi o alinman sa aming mga obligasyon, karapatan o pribilehiyo sa sinumang ibang tao anumang oras (kabilang ang anumang mga kaakibat sa Aming Grupo), ngunit gagawin namin ang naaangkop mga hakbang upang subukang matiyak na ang paggawa nito ay hindi makakasama sa alinman sa iyong mga karapatan sa ilalim ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito.

 

31. BUONG KASUNDUAN  

31.1 Ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito ay bumubuo sa buong kasunduan sa pagitan mo at ni Ria at pumapalit sa anumang mga naunang kasunduan (pasulat man o pasalita) na maaaring umiiral sa pagitan mo at ni Ria. Wala sa sugnay 31 na ito ang magbubukod ng anumang pananagutan na kung hindi man ay mayroon ka o Ria sa isa kaugnay ng anumang mga pahayag na ginawa nang mapanlinlang.

 

32. MGA TRADEMARK

32.1 Ang (mga) pangalang Ria, Ria Financial, Ria Money Transfer, Euronet Worldwide, Inc., Euronet at Continental Exchange Solutions at lahat ng nauugnay na pangalan, logo, pangalan ng mga produkto at serbisyo, disenyo at kaugnay na mga slogan ay mga rehistradong trademark na pagmamay-ari namin, Ang aming Grupo, o ang mga subsidiary nito o iba pang may hawak ng lisensya (ayon sa sitwasyon). Hindi mo maaaring gamitin ang mga trademark, pangalan, logo o slogan na ito nang wala ang aming paunang nakasulat na pahintulot. Ang lahat ng iba pang pangalan, trademark at sign ay dapat gamitin ng eksklusibo para sa mga layunin ng pagkakakilanlan, at sila ay mga rehistradong trademark ng kani-kanilang mga may-ari.

 

33. MGA KARAPATAN NG THIRD PARTY

33.1 Ang isang tao na hindi partido sa kasunduang ito ay hindi magkakaroon ng anumang mga karapatan na ipatupad ang anumang probisyon ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito. Nangangahulugan ito na ikaw at si Ria lang ang may mga karapatan, obligasyon o pribilehiyo sa ilalim ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito.