Sekretessmeddelande för professionella partners

September 2023

Detta integritetsmeddelande (”Sekretessmeddelande”) förklarar hur vi behandlar dina personuppgifter (”Personuppgifter”) när du surfar på vår webbplats eller mobilapplikation (”Webbplats/App”) och när du ansöker eller blir agent för Ria och/eller interagerar med oss som professionell partner (”Professionell Partner”).

Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska detta sekretessmeddelande och kontrollera webbplatsen/appen för eventuella uppdateringar. Uppdateringar av detta sekretessmeddelande kommer att publiceras på vår webbplats/app, och genom att fortsätta att hantera oss godkänner du detta sekretessmeddelande och eventuella framtida ändringar.

Om lokal lagstiftning kräver att ytterligare information ska inkluderas i detta sekretessmeddelande, sådan information har inkluderats i avsnittet Regionala sekretessmeddelanden nedan.

Vilka är vi?

Vi är RIA, en del av Euronet Group of Companies.

Du hittar alla våra kontaktuppgifter här.

Vilken typ av personuppgifter samlas in?

Vi samlar endast in de personuppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla dig tjänsten och för att följa tillämplig lag.

Varför samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter för specifika avtalsmässiga och juridiska ändamål.

Med ditt samtycke samlar vi också in uppgifter för ytterligare ändamål.

Hur länge behåller RIA personuppgifter?

Vi behåller personuppgifter endast så länge det är nödvändigt eller enligt vad som krävs enligt tillämplig lag.

Vem delar vi personuppgifter med?

Vi delar personuppgifter med andra företag i Euronet Group, juridiska myndigheter och partners där det är nödvändigt för att uppfylla lagstadgade krav eller avtalsenliga åtaganden.

Var lagrar RIA personuppgifter?

Vi lagrar personuppgifter på säkra platser med strikta säkerhetsåtgärder på plats.

Om vi behöver överföra
personuppgifter till andra platser, vidtar vi alla nödvändiga åtgärder för att uppfylla rättsliga skyldigheter och säkerställa en korrekt säkerhetsnivå.

Vilka är dina rättigheter till personuppgifter?

Beroende på var du bor kan du ha rättigheter i förhållande till dina personuppgifter enligt tillämplig lag. En beskrivning av vanliga rättigheter till personuppgifter finns i avsnitt 15 nedan. För att göra en förfrågan kan du kontakta oss via e-post till dpo@euronetworldwide.com eller via telefon (lokala telefonnummer finns här).

Intern överklagandeprocess:

Om du får ett meddelande från oss om att din begäran om personuppgifter har avslagits kan du överklaga avslaget inom en rimlig tid efter att ha mottagit meddelandet genom att skicka ett e-postmeddelande till dpo@euronetworldwide.com.

1. Vilka personuppgifter samlar vi in, hur vi samlar in dem och varför?

Kategorierna, källorna och anledningen till insamling av personuppgifter listas nedan. Om insamlingen av personuppgifter baseras på ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke. RIA varken säljer eller kommer inte att ”sälja” eller ”dela” personuppgifter, eftersom dessa termer definieras enligt gällande lagar. Vi behåller personuppgifter så länge som det rimligen är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsterna och uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Om du har frågor eller funderingar angående behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss när som helst på dpo@euronetworldwide.com

Identifierare eller identifieringsuppgifter

De personuppgifter vi samlar in från dig kan inkludera namn, e-post, telefon- och/eller faxnummer, bostads- och/eller företagsadress och andra kontaktuppgifter (”Kontaktuppgifter”), titel, födelsedatum, kön, bilder, videor eller signatur.

Vid behov används identifieringsuppgifter endast för de beskrivna syftena.

Avtalsenlig förpliktelse

Anledningen till att behandla dina uppgifter Rättslig grund

Tillhandahållande av tjänster

Representera företaget i frågor om lagkrav (kontrakt, förhandlingar)

Avtalsenlig förpliktelse

Ge stöd till verksamheten

Berättigat intresse

Ditt deltagande i evenemang eller giveaways: Du kanske vill delta i evenemang som anordnas av oss eller i en specifik giveaway.

Samtycke

För att uppfylla våra juridiska skyldigheter i samband med registerföring håller vi korrespondens inklusive e-post, fax och all form av elektronisk kommunikation, tillsammans med eventuella register över kundens konto. Vi behåller också kundtjänstbrev och annan kommunikation mellan oss och alla Euronet-koncernföretag samt våra partners och leverantörer.

Rättslig skyldighet

För att hantera dina konton (dvs.: registrering, administration, underhåll och service av konton).

Avtalsenlig förpliktelse

För att tillhandahålla reklam och marknadsföring.

Samtycke
Avtalsenlig förpliktelse

Kriminalregister

Berättigat intresse

Finansiella detaljer och yrkesmässig eller anställningsrelaterad information

Vi samlar in dina personuppgifter när du registrerar dig för att använda våra tjänster. Vi samlar in finansiella uppgifter som bankkontoinformation, finansiella rapporter, överföringsskäl, yrke (yrkesmässig eller anställningsrelaterad information) eller annan dokumentation för att visa källan till medel du vill överföra (liknande lönebesked), för att tillhandahålla dig våra tjänster.

Anledningen till att behandla dina uppgifter Rättslig grund

Tillförande/utförande av tjänster

Avtalsenlig förpliktelse

Åtgärder mot penningtvätt

Rättslig skyldighet

Finansiering mot terrorism och brottslig verksamhet

Rättslig skyldighet

För att hantera kundens konto (er)

Avtalsenlig förpliktelse

Tillförande/utförande av tjänster

Avtalsenlig förpliktelse

Beteende och teknisk information

IP-adress, internet eller annat liknande nätverk, surfning eller sökaktivitet, beteendeinformation (för att förstå hur du beter dig när du använder våra produkter och tjänster), webbläsartyp och version, tidszonsinställning, inställningar för skärmupplösning, plugin-typer och versioner för webbläsare, operativsystem och plattform.

Se vår Cookie Policy

Ändamål för bearbetningRättslig grund

För att utföra analyser för att mäta användningen av vår webbplats och våra tjänster, inklusive antal besök, genomsnittlig tid som spenderas på webbplatsen/appen, besökta sidor, sidinteraktionsdata (såsom rullning, klick och musmuspekare), etc., och för att förbättra innehållet vi erbjuder dig.

Berättigat intresse

För att utföra aktiviteter för att verifiera eller upprätthålla kvaliteten på Tjänsten och för att förbättra, uppgradera eller förbättra Tjänsten, inklusive att administrera Webbplatsen/Appen och för interna operationer, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning, statistik och undersökningsändamål.

Samtycke
Legitimt intresse

För att säkerställa säkerheten för vår webbplats/app.

Samtycke
Legitimt intresse

För att tillhandahålla reklam och marknadsföring, inklusive att mäta effekterna av våra e-postmeddelanden.

Samtycke

Ljud- och videoövervakning

Bild-, video- och ljud/röstinspelning.

Ändamål för bearbetning Rättslig grund

För att upprätthålla säkerheten för våra tjänster, vi kan använda CCTV för att säkerställa kundsäkerheten i våra butiker eller kontor.

Berättigat intresse

De personuppgifter som samlas in från dig kan variera beroende på vilket land våra tjänster erbjuds. Alla kategorier av data som beskrivs ovan kan inte gälla dig. Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss på dpo@euronetworldwide.com

Icke-identifierbara data

När det är möjligt använder vi data där du inte kan identifieras direkt (t.ex. anonym demografisk data och användningsdata) snarare än personuppgifter (”icke-identifierbara data”). Dessa icke-identifierbara data kan användas för att förbättra våra interna processer eller leverans av tjänster, utan ytterligare meddelande till dig.

Vi kan använda aggregerade data för en mängd olika ändamål, inklusive för att analysera, utvärdera och förbättra våra tjänster.

Enhetsfunktioner

När vi använder appen kan vi behöva tillgång till viss extra information och funktioner på din enhet, som din kontaktlista. Innan vi får tillgång till sådan information kommer vi att be om ditt tillstånd. All data som erhålls genom att använda dessa enhetsfunktioner kommer endast att lagras på din enhet, aldrig på vår server eller någon annanstans.

2. Noggrannhet av personuppgifter

Vi är fast beslutna att hålla dina personuppgifter korrekta och uppdaterade. Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är korrekta genom att se till att de senaste personuppgifter vi har mottagit registreras korrekt och när det anses nödvändigt utför vi regelbundna kontroller och begär att du uppdaterar dina personuppgifter. Från tid till annan kan vi skicka ett e-postmeddelande där du ber dig bekräfta och/eller uppdatera dina personuppgifter. Denna kommunikation är baserad på vårt legitima intresse och rättsliga skyldighet att upprätthålla korrekt och uppdaterad information.

Om du märker att dina personuppgifter inte är korrekta kan du begära en korrigering eller uppdatera din information genom att skicka ett e-postmeddelande till dpo@euronetworldwide.com.

3. Berättigat intresse

När vi använder dina personuppgifter för att fullfölja våra legitima intressen kommer vi att göra allt vi kan för att matcha våra intressen med dina så att dina personuppgifter endast kommer att användas i enlighet med tillämplig lag, eller när det inte påverkar dina rättigheter negativt. På begäran kan kunder begära information om all behandling som grundar sig på legitimt intresse.

4. Hur länge behåller Ria personuppgifter?

Personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla de begärda tjänsterna och för att uppfylla tillämpliga juridiska, bokförings- eller rapporteringsskyldigheter. Lagringstiden bestäms utifrån tillämpliga krav och skyldigheter, som kan innefatta

 • Lagliga och regulatoriska krav: Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att uppfylla alla våra rättsliga skyldigheter inklusive, men inte begränsat till, lagar och förordningar om handel, skatt och bekämpning av penningtvätt. Medan vi lagrar dina personuppgifter endast i syfte att uppfylla rättsliga skyldigheter, kommer dina personuppgifter att begränsas så att de inte kan användas för några andra ändamål. Även om det är begränsat, kommer endast dina personuppgifter att nås när det är nödvändigt. När vi mottar en begäran om radering kommer vi också att behålla dina personuppgifter i enlighet med våra rättsliga skyldigheter.
 • Kundservice och avtalsförhållande (administration av kundrelation, klagomålshantering etc.) Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge du förblir vår kund. När vi anser att vårt avtalsförhållande är över, kommer vi att fortsätta att begränsa dina uppgifter för att göra dem tillgängliga endast för att uppfylla rättsliga skyldigheter som uttrycks ovan.
 • Marknadsföring: Vi kommer att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål så länge du inte har bett oss att välja bort det, i enlighet med avsnitt 11 i detta integritetsmeddelande eller tills vi får kännedom om att du inte längre är intresserad eller att dina uppgifter inte är korrekta.

5. Delar Ria mina personuppgifter med tredje part?

Euronet-koncernen

Typer av personuppgifter Syfte Rättslig grund

Identifieringsdata
Videoövervakning
Ekonomiska detaljer
Beteendemässiga och tekniska data

Vi lämnar ut dina personuppgifter med Euronet och Euronet Groups dotterbolag för våra dotterbolags dagliga affärsändamål och efterlevnad av koncernens skyldigheter.

Som ett resultat av en försäljning, förvärv, fusion eller omorganisation som involverar Euronet, ett företag inom Euronet-koncernen, eller någon av deras respektive tillgångar, kan vi överföra kundens personuppgifter till en tredje part. Genom att göra detta kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att deras information skyddas på ett adekvat sätt.

Dina personuppgifter lämnas också ut för att kunna ge dig kundservice, oavsett när du behöver vår hjälp. För att ge tillgång till vår kundtjänst dygnet runt måste vi dela dina personuppgifter med koncernens dotterbolag.

Rättslig skyldighet
Avtalsenlig förpliktelse

Tredjepartsleverantörer av tjänsteleverantörer*

Typer av personuppgifter Syfte Rättslig grund

Identifieringsdata
Biometriska data
Finansiella detaljer

Till leverantörer av dataanalys och ID-verifiering för att utföra efterlevnadsverifiering (e-KYC) och bedrägeriförebyggande tjänster.


Samtycke till rättslig skyldighet

Kontaktuppgifter
Beteendemässiga och tekniska data

Till annonsörer eller annonsnätverk och sociala medieföretag för att placera personliga placerade annonser i digitala tjänster och anpassa sig till konsumenternas preferenser.

Samtycke
Avtalsenlig skyldighet

*Den juridiska betydelsen och listan över ”tredjepartsleverantörer” kan variera beroende på vilket land du är baserad. För ytterligare information om vilka leverantörer som har tillgång till och varför de har tillgång till dina personuppgifter kan du kontakta oss på dpo@euronetworldwide.com.

Juridiska och tillsynsmyndigheter

Typer av personuppgifter Syfte Rättslig grund

Identifieringsdata
Videoövervakning
Ekonomiska detaljer

Vi kan behöva lämna ut dina personuppgifter om det begärs av en juridisk myndighet. Vi kan dela dina personuppgifter med juridiska myndigheter för att genomdriva eller tillämpa våra villkor eller något annat avtal eller förståelse som vi kan ha med dig.

Rättslig skyldighet
Avtalsenlig förpliktelse

Strategiska partners

Typer av personuppgifter Syfte Rättslig grund

Identifieringsdata
Transaktionsdata
Finansiella detaljer

Vi kommer att dela dina personuppgifter när det är nödvändigt med strategiska partners för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig.

Rättslig skyldighet

Professionella partners

Typer av personuppgifter Syfte Rättslig grund

Identifieringsdata
Videoövervakning
Transaktionsdata
Finansiella detaljer

Vi kommer att dela dina personuppgifter med rådgivare, advokater, konsulter, revisorer eller revisorer för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter och för att tillhandahålla våra tjänster och våra avtalsförpliktelser och bästa praxis.

Berättigat intresse

6. Minderåriga

Vi tillhandahåller inte tjänster direkt till barn under 18 år eller samlar proaktivt in deras personliga information. Om du är under 18 år ska du inte använda webbplatsen/appen eller erbjudanden eller dela personuppgifter med oss. Om du får reda på att någon yngre än 18 år olagligt har lämnat personuppgifter till oss, vänligen kontakta oss på dpo@euronetworldwide.com.

7. Datasäkerhet

Vi är fast beslutna att skydda dina personuppgifter och har infört kommersiellt rimliga och lämpliga skyddsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk och ändring av den information du har anförtrott oss. På RIA strävar vi alltid efter att säkerställa att dina personuppgifter är väl skyddade, i enlighet med internationell bästa praxis. Vi upprätthåller detta åtagande om datasäkerhet genom att genomföra lämpliga fysiska, elektroniska och administrativa åtgärder för att skydda och säkra din personliga information.

För att skydda våra system från olaglig åtkomst använder vi säkra, banbrytande fysiska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som kontinuerligt förbättras för att säkerställa högsta säkerhetsnivå i enlighet med internationell bästa praxis och kostnadseffektivitet. Alla personuppgifter förvaras på en säker plats skyddad av brandväggar och andra sofistikerade säkerhetsmekanismer med begränsad administrativ åtkomst.

Personal som har tillgång till dina personuppgifter samt behandlingsaktiviteterna kring dina personuppgifter är avtalsenligt bundna att hålla dina uppgifter privata och följa sekretesspolicyn som vi har implementerat i vår organisation.

Vi strävar efter att uppnå högsta standard för dataskydd genom att anta branschstandardåtgärder för att skydda din integritet.

8. Marknadsföring och reklam

Tredjepartsannonsörer tillhandahåller annonser som visas på vår webbplats, vår app eller någon annanstans i våra tjänster. Tredjepartsannonsörer har inte tillgång till någon av de uppgifter som våra kunder har gett oss direkt. Vanligtvis förlitar sig annonsörer på cookies eller någon annan web-/appbaserad mekanism för att bedöma vilka annonser som kan vara intressanta för dig. Vi placerar inte ”Targeting Cookies” eller aktiverar ”Inriktning” och ”Plats” på ditt system utan ditt samtycke.

Om du har gett ditt samtycke genom att acceptera riktade cookies på webbplatsen eller aktiverat inriktning i appen, kan vi använda tredje part för att göra det (remarketing och liknande målgruppsfunktioner). Du kan välja bort reklam genom att ändra dina cookies-inställningar här.

Tredje parter är inte bundna av vårt integritetsmeddelande. För att förstå sekretesspolicyn för deras meddelanden bör du besöka tredje parts webbplats. Du hittar alla tredje parter som kan använda cookies för inriktning i vår cookiepolicy.

Vi kan kontakta dig från tid till annan (via e-post, SMS, brev eller telefon efter behov och enligt dina specifika instruktioner) och när du har gett oss ditt samtycke till att tillhandahålla riktad marknadsföring om våra tjänster och/eller våra produkter.

Varför skulle du få elektronisk kommunikation?

Beroende på vilket land du är baserad i kommer du att få marknadsföringskommunikation om du har gett oss tillstånd att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål. Det betyder att du har valt in under registreringsprocessen eller när som helst i inställningsavsnittet i din profil.

Vi kan också skicka dig elektronisk kommunikation för marknadsföringsändamål när du har en avtalsenlig förpliktelse med oss, det vill säga när du för närvarande använder våra tjänster eller när du inte uttryckligen har begärt att inte ta emot nämnda marknadsföringskommunikation.

Du kommer alltid att informeras och vi kommer att se till att du under användningen av våra tjänster eller till och med under registreringsprocessen har all nödvändig information för att du ska vara medveten om att dina personuppgifter kan användas för det specifika syftet och du kommer, under registreringsprocessen eller under användningen av våra tjänster att ges möjlighet att uttryckligen säga att du inte är intresserad av att ta emot sådan marknadsföringskommunikation. I dessa fall kommer vi att ta bort dig från vår lista och du kommer inte att få några uppdateringar som kan vara av intresse för våra tjänster och produkter. Du kommer att kunna välja tillbaka när som helst.

Hur kan du välja bort?

Du kommer att kunna återkalla ditt samtycke när som helst genom att använda någon av följande mekanismer:

 • Gå till din profil och uppdatera dina marknadsföringspreferenser.
 • Använd opt-out-länken som du kommer att få i någon av våra meddelanden.
 • Genom att skicka ett mail till dpo@euronetworldwide.com.

Om du har ytterligare frågor angående användningen av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål och/eller vill börja ta emot marknadsföringskommunikation kan du också skicka ett e-postmeddelande till dpo@euronetworldwide.com.

9. Beskrivning av rättigheter till personuppgifter

Beroende på var du bor kan dina Personuppgiftsrättigheter enligt tillämplig lag omfatta:

 1. Rätt att veta: rätten att veta vilka personuppgifter som samlas in, säljs eller delas och till vem.
 2. Rätt till åtkomst: rätten att begära tillgång till en kopia av dina personuppgifter.
 3. Rätt till rättelse av felaktigheter: rätten att begära korrigering av felaktigheter i dina personuppgifter.
 4. Rätt till radering: rätten att begära radering av dina personuppgifter där vissa villkor gäller.
 5. Opt-Out rättigheter:
  1. Rätten att välja bort behandling av personuppgifter i syfte att rikta reklam.
  2. Rätten att välja bort behandling av känsliga personuppgifter.
  3. Rätten att välja bort behandling av personuppgifter för profilering för att främja beslut som har rättsliga eller liknande betydande effekter för den registrerade.
 6. Rätten att begränsa användningen och utlämnande av känsliga personuppgifter till specifikt tillåtna ändamål.
 7. Rätt att begränsa behandlingen: rätten att begränsa behandlingen där vissa villkor gäller.
 8. Rätt till dataportabilitet: rätten att få personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra Personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig under vissa förutsättningar.
 9. Rätt att göra invändningar: rätten att invända mot behandling av personuppgifter (dvs. för direkt marknadsföring).
 10. Rättigheter relaterade till automatiserat individuellt beslutsfattande: rätten att inte bli föremål för ett beslut baserat enbart på automatiserad behandling, inklusive profilering, vilket ger juridiska eller liknande betydande effekter på individen.
 11. Rätt till ingen vedergällning: ett företag får inte diskriminera en individ för att utöva sina rättigheter avseende personuppgifter.

Vi kommer att besvara din begäran så snart som möjligt och inom den tidsram som anges i tillämplig lag.

För tillämpliga rättigheter, se avsnittet Regional Privacy Notice nedan. För att utöva någon av dina rättigheter måste du skicka ett e-postmeddelande till dpo@euronetworldwide.com. För att skydda din integritet och upprätthålla säkerheten kommer vi att vidta nödvändiga åtgärder för att verifiera din identitet och kan be dig att lämna andra detaljer innan du ger dig tillgång till dina personuppgifter eller initierar en ändring av personuppgifter. Om det behövs, om vi inte har en kopia av ditt ID eller något juridiskt giltigt dokument som bevisar din identitet, kommer vi inte att kunna svara på din begäran.

Var medveten om att vissa rättigheter kanske inte kan verkställas på grund av affärsbehov eller juridiska skyldigheter när du tillhandahåller tjänsten. Dina rättigheter kan vara begränsade för att uppfylla andra rättsliga skyldigheter såsom penningtvätt, avtalsenliga och efterlevnadskrav. Trots att du alltid kommer att besvaras när du utövar någon av de rättigheter som anges ovan och/eller eventuella ytterligare rättigheter du kan ha beroende på din jurisdiktion. Om din rätt inte kan verkställas får du alltid en korrekt förklaring.

10. Förfarande för klagomål om sekretess

Registrerade personer har rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet eller domstolarna om de anser att vi har underlåtit att uppfylla våra skyldigheter enligt detta integritetsmeddelande eller tillämplig lag:

Ria förbehåller sig rätten att ändra detta sekretessmeddelande när som helst och kommer att meddela sådana REGIONALA SEKRETESSMEDDELANDEN

11. Meddelande till amerikanska konsumenter

Detta meddelande tillhandahålls amerikanska konsumenter och kunder (inklusive tidigare kunder) för att uppfylla kraven i den federala Gramm-Leach-Bliley Act (”GLBA”), där så är tillämpligt, relaterat till insamling, avslöjande och skydd av ”icke-offentlig personlig information” (”NPI”) enligt definitionen av GLBA. I detta meddelande, NPI betyder personligt identifierbar information om en individ som samlas in av RIA som ett finansinstitut enligt GLBA i samband med att RIA tillhandahåller en finansiell produkt eller tjänst, såvida inte informationen lagligen görs offentligt tillgänglig. NPI som samlas in av RIA kan innehålla följande:

 • information som en individ ger RIA för att få en finansiell produkt eller tjänst.
 • information RIA får om en individ från en transaktion som involverar RIAs finansiella produkter eller tjänster (dvs. det faktum att individen är en kund/konsument av RIA, kontonummer etc.); eller

De kategorier av NPI som kan samlas in av RIA listas i avsnitt 1 i detta integritetsmeddelande.

De kategorier av NPI som kan avslöjas av RIA listas i avsnitt 9 i detta sekretessmeddelande.

Kategorierna av dotterbolag och icke-anslutna tredje parter till vilka NPI avslöjas eller kan avslöjas i detta integritetsmeddelande. Där RIA avslöjar NPI till icke-anslutna tredje parter enligt undantagen enligt GLBA, alla sådana avslöjanden görs enligt lag. En ”icke-ansluten tredje part” är någon person utom ett finansinstituts dotterbolag eller en person som är anställd gemensamt av en finansiell institution och ett företag som inte är institutionens dotterbolag.

De kategorier av information som lämnas ut och till vem enligt gemensam marknadsföring/tjänsteleverantörs undantag från sekretesregeln listas i detta integritetsmeddelande.

Om NPI kan avslöjas för icke-anslutna tredje parter, och detta avslöjande inte faller inom något av undantagen i sekretessregeln enligt GLBA, konsumenter och kunder har rätt att välja bort dessa avslöjanden och en opt-out-mekanism kommer att tillhandahållas konsumenten eller kunden.

Meddelande om RIAs informationsutbyte mellan Euronet Group och dess dotterbolag tillhandahålls i avsnitt 9 i detta integritetsmeddelande i enlighet med lagen om rättvis kreditrapportering.

RIAs policyer och praxis för att skydda sekretess och säkerhet för NPI anges i detta integritetsmeddelande.

Kalifornien Konsumenter

I enlighet med California Consumer Privacy Act kan invånare i Kalifornien utöva följande rättigheter:

 • 1 (Rätt att veta)
 • 2 (Rätt till tillgång)
 • 3 (Rätt att korrigera felaktigheter)
 • 4 (Rätt till radering)
 • 5 (Rätt att välja bort försäljning eller delning av personuppgifter för tvärkontextuell beteendemässig annonsering)
 • 6 (Rätt att begränsa användningen av och utlämnande av känsliga personuppgifter till specifikt tillåtna ändamål)
 • 11 (Rätt till ingen repressalier efter avaktivering eller utövande av andra rättigheter)

12. Meddelande till personer bosatta i EU (EES)

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och utöver de rättigheter som anges i avsnitt 15 ovan kan alla som är bosatta i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) utöva följande rättigheter:

 • 2 (Rätt till tillgång)
 • 3 (Rätt att korrigera felaktigheter)
 • 4 (Rätt till radering)
 • 7 (Rätt att begränsa behandlingen)
 • 8 (Rätt till dataportabilitet)
 • 9 (Rätt att göra invändningar)
 • 10 (Rättigheter relaterade till automatiserat individuellt beslutsfattande)

För att utöva någon av de rättigheter som anges ovan ska du uppfylla de skyldigheter som anges i avsnitt 15 i detta integritetsmeddelande.

Från den dag vi mottar din begäran kommer vi att svara dig inom en maximal tid på 30 dagar, såvida inte en förlängning begärs.

När vi behandlar dina personuppgifter behöver vi dela dina personuppgifter enligt följande:

Typer av data Syfte Rättslig grund Mottagare

Identifieringsuppgifter
Finansiella uppgifter
Transaktionsdata

För att tillhandahålla Tjänsten i RIA-appen

Rättslig skyldighet

Litauens centralbank (Centrolink)

Identifieringsuppgifter
Finansiella uppgifter
Transaktionsdata

För att tillhandahålla Tjänsten i RIA-appen

Rättslig skyldighet

PLAIS

Identifieringsuppgifter
Finansiella uppgifter
Transaktionsdata

För att tillhandahålla Tjänsten i RIA-appen

Rättslig skyldighet

SERC

13. Meddelande för invånare i Storbritannien

I enlighet med UK General Data Protection Regulation (UK GDPR) och Data Protection Act 2018 kan alla invånare i Storbritannien utöva följande rättigheter:

 • 1 (Rätt till tillgång)
 • 3 (Rätt att korrigera felaktigheter)
 • 4 (Rätt till radering)
 • 7 (Rätt att begränsa behandlingen)
 • 8 (Rätt till dataportabilitet)
 • 9 (Rätt att göra invändningar)
 • 10 (Rättigheter relaterade till automatiserat individuellt beslutsfattande)

För att utöva någon av de rättigheter som anges ovan ska du uppfylla de skyldigheter som anges i avsnitt 15 i detta integritetsmeddelande.

14. Meddelande till argentinska invånare

I enlighet med lagen Ley de Protección de Datos Personales 25.326 har du följande rättigheter, enligt definitionerna ovan i avsnitt 15:

 • 2 (Rätt till tillgång)
 • 3 (Rätt att korrigera felaktigheter)
 • 4 (Rätt till radering)

För att utöva dina rättigheter eller din rätt att återkalla eller ställa några tvivel eller klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss på dpo@euronetworldwide.com enligt instruktionerna i avsnitt 15.

Du informeras härmed om att det finns alternativ tillgängliga för dig att begränsa hur vi använder eller avslöjar din personliga information för specifik behandling.

Från den dag vi mottar din begäran kommer vi att svara dig inom högst 5 dagar (för förfrågningar relaterade till radering och uppdatering av dina personuppgifter) eller inom en maximal tid på 10 dagar (för begäran om åtkomst till dina personuppgifter).

15. Meddelande till mexikanska invånare

Ria México, med hemvist för att höra och ta emot meddelanden för integritets- och personuppgiftsskyddsändamål som anges i avsnitt 27, och i enlighet med Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (den " mexikanska lagen"), dess förordningar och riktlinjer, gör tillgängliga för sina användare eller potentiella användare i deras egenskap av registrerade, detta integritetsmeddelande, före insamling av personuppgifter, i strikt överensstämmelse med den principer om laglighet, samtycke, information, kvalitet, syfte, lojalitet, proportionalitet och ansvar som krävs enligt den mexikanska lagen.

I syfte att tillhandahålla tjänsterna i dess egenskap av penningöverförare enligt artikel 81-A Bis of Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, kommer Ria México att samla in personuppgifter, om tillämpligt, i enlighet med de rättsliga grunderna som nämns i avsnitt 1, och i samband med följande syften:

 • Kontrollera att personuppgifterna i röstningsreferensen som lämnats till Ria México överensstämmer med de som finns i registret för Instituto Nacional Electoral Electoral.
 • Kontrollera att CURP-uppgifterna som lämnats till Ria México matchar de uppgifter som är registrerade i Registro Nacional de Población.

Dessutom, och vid behov, för att följa artiklarna 4 och 4 Bis i de allmänna bestämmelserna som avses i artikel 95 bis i Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito tillämpliga på penningsändare som avses i artikel 81-A Bis i samma lag ("bestämmelserna"), är Ria México juridiskt skyldig att få information om din geolokalisering samt inspelningar av din röst- och ansiktsbild för att få information om din geolokalisering samt inspelningar av din röst- och ansiktsbild för att för att identifiera sina användare eller potentiella användare på ett icke-ansikte mot ansikte sätt, och för att få andra relevanta uppgifter som kommer att förklaras i detalj i den särskilda form som finns tillgänglig i den ansökan som krävs enligt bestämmelserna. Vi kommer alltid att behandla sådan information baserat på ditt samtycke.

Du har följande rättigheter ("ARCO-rättigheterna"):

 • 2 (Rätt till tillgång)
 • 3 (Rätt att korrigera felaktigheter)
 • 4 (Rätt till radering)
 • 9 (Rätt att göra invändningar)

På samma sätt har du också rätt att när som helst begränsa eller återkalla det samtycke som beviljats för behandling av dina personuppgifter, i den utsträckning som lagen tillåter. För att utöva någon av dina ARCO-rättigheter, återkalla ditt samtycke eller för att skicka frågor eller klagomål om behandlingen av dina personuppgifter, kan du kontakta oss på: dpo@euronetworldwide.com enligt instruktionerna i avsnitt 15.

Vi kommer att svara dig senast 20 dagar från det datum då vi mottar din begäran, och den kommer att träda i kraft senast 15 arbetsdagar efter att vi meddelat dig vårt svar.

16. Meddelande till chilenska invånare

I enlighet med lagen har du följande rättigheter ("ARCO-rättigheterna"):

 • 2 (Rätt till tillgång)
 • 3 (Rätt att korrigera felaktigheter)
 • 4 (Rätt till radering)
 • 9 (Rätt att göra invändningar)

På samma sätt har du rätt att när som helst återkalla det samtycke som beviljats för behandling av dina personuppgifter i den utsträckning som lagen tillåter det. För att utöva dina ARCO-rättigheter eller din rätt att återkalla eller ställa frågor eller klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss på dpo@euronetworldwide.com enligt instruktionerna i avsnitt 15.

Du informeras härmed om att det finns alternativ tillgängliga för dig att begränsa hur vi använder eller avslöjar din personliga information för specifik behandling.

Från den dag vi mottar din förfrågan kommer vi att svara dig inom högst 2 dagar.

17. Meddelande till malaysiska invånare

I enlighet med Personal Data Protection Act 2010 (”PDPA”) kan kunder förse oss med sina personuppgifter för något av de ändamål som anges i avsnitt 1 i detta integritetsmeddelande. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ytterligare ändamål kommer vi tidigare att informera dig eller be om ditt uttryckliga samtycke.

Du kan när som helst utöva de rättigheter som anges i avsnitt 15. Du kan också dra tillbaka ditt samtycke såvida inte bearbetningsaktiviteten är nödvändig för att uppfylla någon rättslig skyldighet eller för att tillhandahålla dig någon av våra tjänster. Du kan också invända mot behandling om du anser att sådan behandlingsaktivitet kan orsaka skada eller nöd för dig själv.

Från den dag vi mottar din begäran kommer vi att svara dig inom en maximal tid på 21 dagar.

I enlighet med villkoren i PDPA har RIA rätt att ta ut en avgift för behandling av varje begäran om dataåtkomst.

18. Meddelande till Nya Zeelands invånare

För alla bosatta i Nya Zeeland är de rättigheter du kan utöva när det gäller behandlingen av dina personuppgifter följande:

 • 1 (Rätt att veta)
 • 2 (Rätt till tillgång)
 • 3 (Rätt att korrigera felaktigheter)
 • 4 (Rätt till radering)
 • 7 (Rätt att begränsa behandlingen)

För att utöva någon av de rättigheter som anges ovan ska du uppfylla de skyldigheter som anges i avsnitt 15 i detta integritetsmeddelande.

Från den dag vi mottar din förfrågan kommer vi att svara dig inom högst 20 dagar.

19. Meddelande till australiensiska invånare

För alla invånare i Australien är de rättigheter du kan utöva när det gäller behandlingen av dina personuppgifter följande:

 • 1 (Rätt att veta)
 • 2 (Rätt till tillgång)
 • 3 (Rätt att korrigera felaktigheter)
 • 4 (Rätt till radering)
 • 7 (Rätt att begränsa behandlingen)

Du kan också be oss att förklara vår datapolitik och praxis i enlighet med tillämplig lag.

Från den dag vi mottar din förfrågan kommer vi att svara dig inom högst 30 dagar.

När vi behandlar dina personuppgifter behöver vi dela dina personuppgifter enligt följande:

20. Meddelande till indiska invånare

För alla invånare i Indien är de rättigheter du kan utöva när det gäller behandlingen av dina personuppgifter de rättigheter som anges i avsnitt 15. Observera att för att utöva någon av dina rättigheter måste du följa instruktionerna i avsnitt 15.

Du kan utöva din rätt till dataportabilitet och rätten att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande som ger rättsliga effekter som profilering, om sådan profilering inte är nödvändig för att tillhandahålla dig någon av våra tjänster.

Från den dag vi mottar din förfrågan kommer vi att svara dig inom högst 30 dagar.

21. Våra företag efter tjänst

Personuppgiftsansvarig är RIA representerad av nedanstående företag, beroende på land och tjänst:

Tjänster för överföring av pengar

22. Våra företag efter tjänst

Personuppgiftsansvarig är Ria representerad av företagen nedan, beroende på land och tjänst:

Du kan alltid skicka en begäran till vårt dataskyddsombud genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress: dpo@euronetworldwide.com.

Land Företag att kontakta (controller) Kontaktuppgifter

Storbritannien

Euronet Betaltjänster Ab

Del 7: e våningen, North Block, 55 Baker Street, London, Storbritannien, W1U 7EU

Europa (digitalt och mobilt)

Ria Litauen UA

Ukmergės g. 126, LT-08100, Vilnius, Litauen

Europa Agenter

Ria Betalningsinstitut EP SAU

Calle Cantabria 2, Planta 2 Alcobendas 28120 Madrid Spanien

polen

Euronet Polska Sp. zo.o

Ul. Inflancka 4c, Warszawa, Polen 00-189

Schweiz

Ria Financial Services GmbH

Langstrasse 192, Zürich, Schweiz 8005

Förenta Staterna

Dandelion Payments, Inc.

7000 Village Dr. Ste 200, Buena Park, CA 90621, USA

Puerto Rico

Ria Finansiella tjänster Puerto Rico, Inc.

c/o Fast Solutions, LLC, Citi Tower 252 Ponce de Leon Avenue, våning 20 SAN JUAN, PR 00918

Kanada

Ria Telecommunications of Canada Inc.

MZ400-1000 RUE De la Gauchetière O Montréal Quebec H3B0A2 Kanada

mexico

Ria México Betalningslösningar, S. de R.L. de C.V.

Av. Anillo Vial Fray Junipero Serra 21260, PAD-7 Piso 1, Querétaro, Querétaro Mexiko C.P. 76147

Chile

Ria Chile Servicios SPA Finansiärer

Av. Libertador Bernardo O' Higgins 1449, Torre 4 Oficina nr 1502 Santiago de Chile, Chile

Argentina

EURONET PAYMENT
SERVICES LIMITED Sociedad extranjera

Place de Cornavin 14 — 16, Genève - 1201

Turkiet

Ria Turkiet Ödeme Kuruluşu A.Ş.

Merkezi: Büyükdere Cad. Nr: 193 Plaza 193 Kat:2 34394 Levent Şişli/İstanbul MERSİS Nr: 0735085750500016

Malaysia

IME M SDN BHD

Enhet 38-02 Nivå 38, Q Sentral 2A, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470, Kuala Lumpur, Malaysia

Singapore

Ria Finansiella tjänster Singapore PTE. LTD.

152 Beach Road #19 -01/02, Gateway East, Singapore 189721

Filippinerna

Ria pengaöverföring, INC.

38: e våningen, Philamlife Tower, 8767 Paseo De Roxas, Makati City, Filippinerna

Australien

Ria pengaöverföring, INC.

Nivå 1, 75 Castlereagh St. Sydney, NSW. 2000

Nya Zeeland

Ria pengaöverföring, INC.

Level 4, 32 Mahuhu Crescent, Auckland City, 1010, Nya Zeeland

*Länderna inom EES-regionen (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet): Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien och Sverige.