Villkor

Kampanj – HELLORIA

100 % rabatt på kundavgiften för transaktioner som genomförs för första gången via mobilappen Ria Money Transfer (”erbjudandet”)

1. Tjänsteleverantör 

Med ”Ria” avses i dessa villkor Ria Lithuania UAB, vars registrerade säte ligger på adressen Upės str. 23, Vilnius, Litauen, med licensnummer 52 för betalningsinstitut. Licensen är utfärdad av Litauens centralbank.

2. Berättigade personer

Detta erbjudande riktar sig till personer som har fyllt 18 (arton) år och som är bosatta i Sverige vid tidpunkten då de skickar pengar via mobilappen Ria Money Transfer “appen”) för första gången efter att de har registrerat sig som ny kund i appen och förutsatt att de uppfyller “kriterierna för erbjudandet” som anges i stycke 4 nedan (”ny kund”).

Ria-agenter har inte rätt att ta del av erbjudandet.

3. Erbjudandet

Ria kommer tillämpa en rabatt på 100 % (ett hundra procent) på den avgift som annars debiteras (“kundavgift”) för den första penningöverföringen som beställs av en ny kund genom appen, om ”kriterierna för erbjudandet”, som anges i stycke 4 nedan, uppfylls.  

Erbjudandet kommer endast tillämpas på penningöverföringstjänsten.

4. Kriterier för erbjudandet

Erbjudandet kommer gälla exklusivt för den första penningöverföringen via Ria som påbörjas av en ny kund under perioden för erbjudandet (enligt definition i stycke 5 nedan) förutsatt att den nya kunden anger kampanjkoden ”HELLORIA” vid tidpunkten då den första penningöverföringen beställs via appen.

För tydlighetens skull kommer varje ny kund endast kunna använda kampanjkoden en gång, i samband med den första penningöverföringen som beställs av den nya kunden med användning av appen. Denna kampanjkod kan inte kombineras med någon annan rabatt, kampanj eller kampanjkod från Ria. 

Nya kunder anses ha accepterat och samtyckt till dessa villkor när de genomför transaktionen, det vill säga penningöverföringen via Rias app till en utsedd mottagare.  Deltagande i erbjudandet är frivilligt och strikt villkorat av att den nya kunden uppfyller dessa villkor samt de villkor som tillämpas på relevant penningöverföring via Ria, som separat har meddelats och avtalats med den nya kunden.

5. Perioden för erbjudandet

Erbjudandet börjar gälla den 01 december 2021 klockan 00:00 och upphör att gälla den 31 december 2024 klockan 23.59  (“perioden för erbjudandet”).

6. Allmänna villkor

Den nya kunden får inte ersätta, tilldela eller överföra erbjudandet.

Ria förbehåller sig rätten att när som helst och utan varsel dra in eller ändra erbjudandet och/eller dessa villkor på grund av händelser som ligger utanför Rias kontroll (såsom misstänkt eller faktiskt bedrägeri).

Ria förbehåller sig rätten att enligt eget omdöme dra in erbjudandet om Ria skäligen misstänker eller upptäcker ett brott mot dessa villkor eller de villkor som är tillämpliga på Rias penningöverföringstjänst. 

Ria ska inte vara ansvarig för någon felaktig information som har tagits emot från den nya kunden, försening i tillgängligheten för Rias penningöverföringstjänst till en utsedd mottagare eller avbrott eller inställning av Rias penningöverföringstjänst i enlighet med Rias villkor och/eller lagar och förordningar som är tillämpliga på Rias penningöverföringstjänst.  

I största möjliga omfattning som lagen tillåter, ska Ria inte under några omständigheter vara ansvarig för att kompensera den nya kunden eller acceptera något ansvar för förlust, skada, personskada eller dödsfall som inträffar till följd av insamling eller antagande av erbjudandet, förutom om detta orsakas av oaktsamhet hos Ria eller någon av dess anställda. 

7. Tillämplig lag och domstols behörighet

Dessa villkor ska lyda under och tolkas i enlighet med svensk lag. Nya kunder samtycker oåterkalleligen till att domstolarna i Sverige ska ha exklusiv behörighet att lösa eventuella tvister eller krav som härrör från eller uppstår i samband med dessa villkor.

RIA Lithuania UAB. © 2024 Continental Exchange Solutions, Inc. Alla rättigheter förbehållna.