Oznámenie o ochrane osobných údajov pre profesionálnych partnerov

júla 2023

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov („ Oznámenie o ochrane osobných údajov“) vysvetľuje, ako spracúvame vaše osobné údaje („ Osobné údaje“), keď si prehliadate našu webovú stránku alebo mobilnú aplikáciu („ Webová lokalita/aplikácia“) a keď sa prihlásite alebo sa stanete zástupcom spoločnosti Ria a/alebo interagujte s nami ako s profesionálnym partnerom („ profesionálny partner“).

Odporúčame vám, aby ste si toto oznámenie o ochrane osobných údajov pravidelne prezerali a kontrolovali prípadné aktualizácie na webovej lokalite/aplikácii. Aktualizácie tohto oznámenia o ochrane osobných údajov budú zverejnené na našej webovej lokalite/aplikácii a pokračovaním v rokovaní s nami súhlasíte s týmto oznámením o ochrane osobných údajov a všetkými budúcimi úpravami.

Ak miestne zákony vyžadujú, aby boli v tomto oznámení o ochrane osobných údajov uvedené ďalšie podrobnosti, tieto informácie sú zahrnuté v sekcii Regionálne upozornenia o ochrane osobných údajov nižšie.

Kto sme?

Sme RIA, súčasť skupiny spoločností Euronet.

Všetky naše kontaktné údaje nájdete tu.

Aký typ osobných údajov sa zhromažďuje?

Zhromažďujeme iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sme vám mohli poskytovať službu a dodržiavať platné zákony.

Prečo zhromažďujeme Osobné údaje?

Osobné údaje zhromažďujeme na konkrétne zmluvné a zákonné účely.

S vaším súhlasom zhromažďujeme údaje aj na ďalšie účely.

Ako dlho RIA uchováva osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame len tak dlho, ako je to nevyhnutné alebo ako to vyžadujú platné zákony.

S kým zdieľame Osobné údaje?

Osobné údaje zdieľame s inými spoločnosťami skupiny Euronet, právnymi orgánmi a partnermi, ak je to potrebné na splnenie regulačných požiadaviek alebo zmluvných záväzkov.

Kde RIA ukladá osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame na zabezpečených miestach s prísnymi bezpečnostnými opatreniami.

Ak potrebujeme preniesť
Osobné údaje na iné miesta prijímame všetky potrebné opatrenia, aby sme splnili zákonné povinnosti a zabezpečili náležitú úroveň bezpečnosti.

Aké sú vaše práva na osobné údaje?

V závislosti od toho, kde žijete, môžete mať v súvislosti s vašimi osobnými údajmi práva podľa platných právnych predpisov. Popis bežných práv na osobné údaje je uvedený v časti 15 nižšie. Ak chcete podať žiadosť, môžete nás kontaktovať e-mailom na adresu dpo@euronetworldwide.com alebo telefonicky (miestne telefónne čísla sú k dispozícii tu).

Interný proces odvolania:

Ak od nás dostanete oznámenie, že vaša žiadosť o práva na osobné údaje bola zamietnutá, môžete sa proti zamietnutiu odvolať v primeranej lehote po prijatí oznámenia zaslaním e-mailu na adresu dpo@euronetworldwide.com.

1. Aké Osobné údaje zhromažďujeme, ako ich zhromažďujeme a prečo?

Kategórie, zdroje a dôvod zhromažďovania osobných údajov sú uvedené nižšie. Ak je zhromažďovanie osobných údajov založené na vašom súhlase, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. RIA nepredáva a nebude „predávať“ ani „zdieľať“ osobné údaje, ako sú tieto pojmy definované v platných zákonoch. Osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to primerane potrebné na poskytovanie Služieb a splnenie našich zákonných povinností.

Ak máte otázky alebo pochybnosti týkajúce sa spracovania Vašich Osobných údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na dpo@euronetworldwide.com

Identifikátory alebo identifikačné údaje

Osobné údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, môžu zahŕňať meno, e-mail, telefónne a/alebo faxové čísla, bydlisko a/alebo obchodnú adresu a ďalšie kontaktné údaje („kontaktné údaje“), titul, dátum narodenia, pohlavie, obrázky, videá alebo podpis.

V prípade potreby sa identifikačné údaje používajú iba na opísané účely.

Zmluvný záväzok

Dôvod spracovania vašich údajov Právny základ

Poskytovanie služieb

Zastupovanie spoločnosti vo veciach právnych požiadaviek (zmluvy, rokovania)

Zmluvný záväzok

Poskytovať podporu operáciám

Oprávnený záujem

Vaša účasť na podujatiach alebo darčekoch: Možno sa budete chcieť zúčastniť na nami organizovaných podujatiach alebo konkrétneho darčeka.

Súhlas

Na splnenie našich zákonných povinností súvisiacich s vedením záznamov vedieme korešpondenciu vrátane e-mailov, faxov a akejkoľvek elektronickej komunikácie spolu s prípadnými záznamami o zákazníckom účte. Uchovávame tiež listy služieb zákazníkom a inú komunikáciu medzi nami a akoukoľvek spoločnosťou skupiny Euronet, ako aj našimi partnermi a dodávateľmi.

Právna povinnosť

Na spravovanie vašich účtov (tj registrácia, správa, údržba a servisné účty).

Zmluvný záväzok

Na poskytovanie reklamy a marketingu.

Súhlas
Zmluvný záväzok

Register trestov

Oprávnený záujem

Finančné detaily a profesionálne alebo zamestnanecké informácie

Vaše osobné finančné údaje zhromažďujeme, keď sa zaregistrujete na používanie našich Služieb. Zhromažďujeme finančné údaje, ako sú informácie o bankovom účte, finančné výkazy, dôvod prevodu, povolanie (odborné alebo zamestnanecké informácie) alebo inú dokumentáciu, aby sme preukázali zdroj finančných prostriedkov, ktoré chcete previesť (podobne ako výplatné pásky), aby sme mohli poskytnúť s našimi službami.

Dôvod spracovania vašich údajov Právny základ

Dodávka/výkon služieb

Zmluvný záväzok

Proti praniu špinavých peňazí

Zákonná povinnosť

Protiteroristické financovanie a trestná činnosť

Zákonná povinnosť

Spravovať zákaznícky účet (účty)

Zmluvný záväzok

Dodávka/výkon služieb

Zmluvný záväzok

Informácie o správaní a technické informácie

IP adresa, internet alebo iná podobná sieť, aktivita pri prehliadaní alebo vyhľadávaní, informácie o správaní (aby ste pochopili, ako sa správate pri používaní našich produktov a služieb), typ a verzia prehliadača, nastavenie časového pásma, nastavenia rozlíšenia obrazovky, typy doplnkov prehliadača a verzie, operačný systém a platforma.

Pozrite si naše Zásady používania súborov cookie

Účel spracovaniaPrávny základ

Vykonávať analýzy na meranie používania našej webovej lokality a Služieb vrátane počtu návštev, priemerného času stráveného na webovej lokalite/aplikácii, zobrazených stránok, údajov o interakcii so stránkou (ako je posúvanie, kliknutia a prejdenie myšou) atď., a na zlepšenie obsahu, ktorý vám ponúkame.

Oprávnený záujem

Vykonávanie činností na overenie alebo udržiavanie kvality Služby a na zlepšenie, inováciu alebo vylepšenie Služby vrátane spravovania webovej stránky/aplikácie a interných operácií vrátane riešenia problémov, analýzy údajov, testovania, výskumu, štatistických a prieskumných účelov. .

Súhlas
Oprávnený záujem

Aby sme pomohli zaistiť bezpečnosť a zabezpečenie našej webovej stránky/aplikácie.

Súhlas
Oprávnený záujem

Na poskytovanie reklamy a marketingu vrátane merania vplyvu našich e-mailov.

Súhlas

Audio a video dohľad

Nahrávanie obrázkov, videa a zvuku/hlasu.

Účel spracovania Právny základ

Aby sme zachovali bezpečnosť našich Služieb, môžeme použiť CCTV na zaistenie bezpečnosti zákazníkov v našich obchodoch alebo kanceláriách.

Oprávnený záujem

Osobné údaje zhromaždené od vás sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, v ktorej sú naše služby ponúkané. Nie všetky kategórie údajov popísané vyššie sa vás môžu týkať. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na adrese dpo@euronetworldwide.com

Neidentifikovateľné údaje

Vždy, keď je to možné, používame údaje, pri ktorých vás nemožno priamo identifikovať (ako sú anonymné demografické údaje a údaje o používaní), namiesto osobných údajov („neidentifikovateľné údaje“). Tieto neidentifikovateľné údaje môžu byť použité na zlepšenie našich interných procesov alebo poskytovania služieb bez toho, aby sme vás o tom ďalej informovali.

Súhrnné údaje môžeme použiť na rôzne účely vrátane analýzy, hodnotenia a zlepšovania našich Služieb.

2. Presnosť osobných údajov

Zaviazali sme sa udržiavať vaše osobné údaje presné a aktuálne. Prijímame primerané kroky na zabezpečenie presnosti vašich osobných údajov tým, že zaisťujeme, že najnovšie osobné údaje, ktoré sme dostali, sú presne zaznamenané, a keď to považujeme za potrebné, vykonávame pravidelné kontroly a žiadame vás, aby ste svoje osobné údaje aktualizovali. Z času na čas vám môžeme poslať e-mail so žiadosťou o potvrdenie a/alebo aktualizáciu vašich osobných údajov. Táto komunikácia je založená na našom oprávnenom záujme a zákonnej povinnosti udržiavať presné a aktuálne informácie.

Ak si všimnete, že vaše Osobné údaje nie sú presné, môžete požiadať o opravu alebo aktualizáciu vašich údajov zaslaním e-mailu na adresu dpo@euronetworldwide.com.

3. Oprávnený záujem

Keď používame vaše osobné údaje na presadzovanie našich oprávnených záujmov, vynaložíme maximálne úsilie na to, aby sme naše záujmy zosúladili s vašimi, aby sa vaše osobné údaje používali len tak, ako to povoľujú príslušné zákony, alebo keď to nebude mať nepriaznivý vplyv na vaše práva. Zákazníci môžu na požiadanie požadovať informácie o akomkoľvek spracovaní na základe oprávneného záujmu.

4. Ako dlho spoločnosť Ria uchováva osobné údaje?

Osobné údaje sa uchovávajú tak dlho, ako je potrebné na poskytovanie požadovaných služieb a na splnenie príslušných právnych, účtovných alebo oznamovacích povinností. Doba uchovávania je určená na základe platných požiadaviek a povinností, ktoré môžu zahŕňať:

 • Právne a regulačné požiadavky: Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na splnenie všetkých našich zákonných povinností vrátane, bez obmedzenia, obchodných, daňových zákonov a nariadení a predpisov proti praniu špinavých peňazí. Zatiaľ čo vaše osobné údaje uchovávame iba na účely plnenia zákonných povinností, vaše osobné údaje budú obmedzené tak, že ich nemožno použiť na žiadne iné účely. Aj keď je to obmedzené, prístup k vašim osobným údajom bude možný iba v prípade potreby. Vždy, keď dostaneme žiadosť o vymazanie, budeme vaše osobné údaje uchovávať aj v súlade s našimi zákonnými povinnosťami.
 • Zákaznícky servis a zmluvný vzťah (administrácia zákazníckeho vzťahu, vybavovanie sťažností a pod.): Vaše osobné údaje budeme uchovávať dovtedy, kým zostanete našim zákazníkom. Akonáhle považujeme náš zmluvný vzťah za ukončený, pristúpime k obmedzeniu vašich údajov tak, aby boli dostupné len na splnenie zákonných povinností, ako je uvedené vyššie.
 • Marketing: Vaše osobné údaje budeme spracovávať na marketingové účely, pokiaľ nás nepožiadate o odstúpenie od zmluvy, v súlade s časťou 11 tohto oznámenia o ochrane osobných údajov, alebo kým nezistíme, že už nemáte záujem alebo že vaše údaje nie sú presné.

5. Zdieľa Ria moje osobné údaje s tretími stranami?

Euronet Group

Typy osobných údajov Účel Právny základ

Identifikačné údaje
Video dohľad
Finančné detaily
Behaviorálne a technické údaje

Vaše osobné údaje zverejňujeme Euronetu a pobočkám Euronet Group na každodenné obchodné účely našich pridružených spoločností a na plnenie záväzkov skupiny.

V dôsledku predaja, akvizície, zlúčenia alebo reorganizácie týkajúcej sa spoločnosti Euronet, spoločnosti v rámci skupiny Euronet alebo akéhokoľvek ich príslušného majetku, môžeme osobné údaje zákazníkov preniesť na tretiu stranu. Prijmeme pritom primerané kroky, aby sme zabezpečili, že ich informácie budú primerane chránené.

Vaše osobné údaje sa zverejňujú aj preto, aby sme vám mohli poskytnúť zákaznícky servis bez ohľadu na to, kedy budete potrebovať našu pomoc. Aby sme mohli poskytnúť prístup k nášmu zákazníckemu servisu 24/7, musíme zdieľať vaše osobné údaje s pridruženými spoločnosťami skupiny.

Zákonná povinnosť
Zmluvný záväzok

Poskytovatelia služieb tretích strán*

Typy osobných údajov Účel Právny základ

Identifikačné údaje
Biometrické údaje
Finančné detaily

Poskytovateľom analýzy údajov a overenia ID na vykonávanie overovania súladu (e-KYC) a služieb prevencie podvodov.

Právna povinnosť
Súhlas

Kontaktné údaje
Behaviorálne a technické údaje

Inzerentom alebo reklamným sieťam a spoločnostiam sociálnych médií, aby umiestňovali personalizované reklamy v digitálnych službách a prispôsobovali sa preferenciám spotrebiteľov.

Súhlas
Zmluvný záväzok

*Právny význam a zoznam „poskytovateľov služieb tretích strán“ sa môže líšiť v závislosti od krajiny, v ktorej sídlite. Pre ďalšie informácie o tom, ktorí poskytovatelia majú prístup a prečo majú prístup k vašim osobným údajom, nás môžete kontaktovať na adrese dpo@euronetworldwide.com.

právne a regulačné orgány

Typy osobných údajov Účel Právny základ

Identifikačné údaje
Video dohľad
Finančné detaily

Možno budeme musieť zverejniť vaše osobné údaje, ak o to požiada zákonný orgán. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s právnymi orgánmi, aby sme mohli presadzovať alebo uplatňovať naše zmluvné podmienky alebo akúkoľvek inú dohodu alebo dohodu, ktorú s vami môžeme mať.

Zákonná povinnosť
Zmluvný záväzok

strategických partnerov

Typy osobných údajov Účel Právny základ

Identifikačné údaje
Transakčné údaje
Finančné detaily

Vaše osobné údaje budeme v prípade potreby zdieľať so strategickými partnermi, aby sme vám mohli poskytovať naše služby.

Zákonná povinnosť

Profesionálni partneri

Typy osobných údajov Účel Právny základ

Identifikačné údaje
Video dohľad
Transakčné údaje
Finančné detaily

Vaše osobné údaje budeme zdieľať s poradcami, právnikmi, konzultantmi, audítormi alebo účtovníkmi, aby sme splnili naše zákonné povinnosti a poskytli naše služby a naše zmluvné záväzky a osvedčené postupy.

Oprávnený záujem

6. Neplnoletí

Služby neposkytujeme priamo deťom mladším ako 18 rokov ani proaktívne nezhromažďujeme ich osobné údaje. Ak máte menej ako 18 rokov, nepoužívajte webovú stránku/aplikáciu alebo ponuky ani s nami nezdieľajte osobné údaje. Ak sa dozviete, že niekto mladší ako 18 rokov nám nezákonne poskytol osobné údaje, kontaktujte nás na adrese dpo@euronetworldwide.com.

7. Bezpečnosť údajov

Zaviazali sme sa chrániť vaše osobné údaje a zaviedli sme komerčne primerané a vhodné záruky, aby sme zabránili akejkoľvek strate, zneužitiu a zmene informácií, ktoré ste nám zverili. V RIA sa vždy budeme snažiť zabezpečiť, aby boli vaše osobné údaje dobre chránené v súlade s medzinárodnými osvedčenými postupmi. Tento záväzok k bezpečnosti údajov dodržiavame implementáciou vhodných fyzických, elektronických a manažérskych opatrení na ochranu a zabezpečenie vašich osobných údajov.

Na ochranu našich systémov pred nelegálnym prístupom používame bezpečné, špičkové fyzické a organizačné bezpečnostné opatrenia, ktoré sa neustále zdokonaľujú, aby sme zaistili najvyššiu úroveň bezpečnosti v súlade s medzinárodnými osvedčenými postupmi a nákladovou efektívnosťou. Všetky osobné údaje sú uchovávané na bezpečnom mieste chránenom firewallmi a inými sofistikovanými bezpečnostnými mechanizmami s obmedzeným administratívnym prístupom.

Zamestnanci, ktorí majú prístup k vašim osobným údajom, ako aj k spracovateľským činnostiam súvisiacim s vašimi osobnými údajmi, sú zmluvne zaviazaní uchovávať vaše údaje v súkromí a dodržiavať zásady ochrany osobných údajov, ktoré sme zaviedli v našej organizácii.

Naším cieľom je dosiahnuť najvyšší štandard ochrany údajov prijatím štandardných opatrení na ochranu vášho súkromia.

8. Marketing a reklama

Inzerenti tretích strán poskytujú reklamy, ktoré sa zobrazujú na našej webovej lokalite, v našej aplikácii alebo inde v našich službách. Inzerenti tretích strán nemajú prístup k žiadnym informáciám, ktoré nám priamo poskytli naši zákazníci. Inzerenti sa zvyčajne spoliehajú na súbory cookie alebo iný mechanizmus založený na webe/aplikácii, aby posúdili, ktoré reklamy môžu byť pre vás zaujímavé. Bez vášho súhlasu do vášho systému neumiestňujeme „Cielené súbory cookie“ ani nepovoľujeme „Zacielenie“ a „Umiestnenie“.

Ak ste udelili svoj súhlas prijatím súborov cookie zacielenia na webovej lokalite alebo ak ste v aplikácii povolili zacielenie, môžeme na to využiť tretie strany (funkcie remarketingu a podobného publika). Z reklamy sa môžete odhlásiť úpravou nastavení cookies tu.

Tretie strany nie sú viazané naším vyhlásením o ochrane osobných údajov. Ak chcete pochopiť zásady ochrany osobných údajov v ich oznámeniach, mali by ste navštíviť webovú stránku tretej strany. Všetky tretie strany, ktoré môžu používať súbory cookie na zacielenie, nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie.

Z času na čas vás môžeme kontaktovať (e-mailom, SMS, listom alebo telefónom podľa potreby a podľa vašich konkrétnych pokynov) a keď ste nám poskytli súhlas na poskytovanie cieleného marketingu o našich Službách a/alebo našich produktoch.

Prečo by ste dostávali elektronickú komunikáciu?

V závislosti od krajiny, v ktorej sídlite, budete dostávať marketingové oznámenia, ak ste nás oprávnili na spracovanie vašich osobných údajov na tieto účely. To znamená, že ste sa prihlásili počas procesu registrácie alebo kedykoľvek v sekcii nastavení vášho profilu.

Môžeme vám tiež posielať elektronickú komunikáciu na marketingové účely, keď máte s nami zmluvný záväzok, čo znamená, že v súčasnosti používate naše služby alebo keď ste výslovne nepožiadali, aby ste nedostali uvedené marketingové oznámenia.

Vždy budete informovaní a my zabezpečíme, aby ste počas používania našich Služieb alebo aj počas procesu registrácie mali k dispozícii všetky potrebné informácie, aby ste vedeli, že vaše Osobné údaje môžu byť použité na tento konkrétny účel a budete mať počas procesu registrácie alebo počas používania našich Služieb možnosť výslovne povedať, že nemáte záujem dostávať takéto marketingové oznámenia. V týchto prípadoch vás odstránime z nášho zoznamu a nebudete dostávať žiadne aktualizácie, ktoré by vás mohli zaujímať v súvislosti s našimi službami a produktmi. Kedykoľvek sa budete môcť prihlásiť späť.

Ako sa môžete odhlásiť?

Svoj súhlas budete môcť kedykoľvek odvolať pomocou jedného z nasledujúcich mechanizmov:

 • Prejdite do svojho profilu a aktualizujte svoje marketingové preferencie.
 • Použite odkaz na odhlásenie, ktorý dostanete v ktorejkoľvek našej komunikácii.
 • Zaslaním e-mailu na adresu dpo@euronetworldwide.com.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa používania vašich Osobných údajov na marketingové účely a/alebo si želáte začať dostávať marketingovú komunikáciu, môžete tiež poslať e-mail na adresu dpo@euronetworldwide.com.

9. Popis práv na osobné údaje

V závislosti od toho, kde žijete, môžu vaše práva na osobné údaje podľa platných zákonov zahŕňať:

 1. Právo vedieť: právo vedieť, aké osobné údaje sa zhromažďujú, predávajú alebo zdieľajú a komu.
 2. Právo na prístup: právo požadovať prístup ku kópii vašich osobných údajov.
 3. Právo na opravu nepresností: právo požadovať opravu nepresností vo vašich Osobných údajoch.
 4. Právo na vymazanie: právo požadovať vymazanie vašich osobných údajov, ak platia určité podmienky.
 5. Práva na odhlásenie:
  1. Právo odmietnuť spracúvanie Osobných údajov na účely cielenej reklamy.
  2. Právo na odstúpenie od spracúvania citlivých osobných údajov.
  3. Právo odmietnuť spracúvanie osobných údajov na účely profilovania na podporu rozhodnutí, ktoré majú právne alebo obdobne významné účinky týkajúce sa Dotknutej osoby.
 6. Právo obmedziť používanie a zverejňovanie citlivých osobných údajov na konkrétne povolené účely.
 7. Právo na obmedzenie spracovania: právo na obmedzenie spracovania, ak platia určité podmienky.
 8. Právo na prenosnosť údajov: právo získať osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a za určitých podmienok máte právo preniesť osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 9. Právo namietať: právo namietať proti spracovaniu osobných údajov (tj na účely priameho marketingu).
 10. Práva súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním: právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má pre jednotlivca právne alebo obdobne významné účinky.
 11. Právo na žiadnu odvetu: podnik nesmie diskriminovať jednotlivca pri uplatňovaní svojich práv na osobné údaje.

Na vašu žiadosť odpovieme čo najskôr a v lehote uvedenej v platnom práve.

Príslušné práva nájdete v sekcii Regionálne vyhlásenie o ochrane osobných údajov nižšie. Ak chcete uplatniť ktorékoľvek zo svojich práv, musíte poslať e-mail na adresu dpo@euronetworldwide.com. Aby sme pomohli chrániť vaše súkromie a zachovať bezpečnosť, podnikneme potrebné kroky na overenie vašej identity a môžeme vás požiadať o poskytnutie ďalších podrobností predtým, ako vám poskytneme prístup k vašim osobným údajom alebo iniciujeme úpravu akýchkoľvek osobných údajov. Ak to bude potrebné, ak nebudeme mať kópiu vášho preukazu totožnosti alebo iný platný dokument, ktorý dokazuje vašu totožnosť, nebudeme môcť na vašu žiadosť odpovedať.

Uvedomte si, že niektoré práva nemusia byť vymáhateľné z dôvodu obchodných potrieb alebo zákonných povinností pri poskytovaní Služby. Vaše práva môžu byť obmedzené, aby ste splnili iné zákonné povinnosti, ako je boj proti praniu špinavých peňazí, zmluvné povinnosti a povinnosti dodržiavať pravidlá. Bez ohľadu na to, že pri uplatňovaní ktoréhokoľvek z práv uvedených vyššie a/alebo akéhokoľvek dodatočného práva, ktoré môžete mať v závislosti od vašej jurisdikcie, budete vždy reagovať. Ak vaše právo nie je možné uplatniť, vždy dostanete náležité vysvetlenie.

10. Postup pri sťažnostiach na ochranu osobných údajov

Dotknuté osoby majú právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov alebo súdom, ak sa domnievajú, že sme nesplnili svoje povinnosti podľa tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov alebo platného zákona:

Ria si vyhradzuje právo toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov kedykoľvek pozmeniť a na takéto REGIONÁLNE UPOZORNENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOVupozorní

11. Upozornenie pre spotrebiteľov v USA

Toto oznámenie sa poskytuje spotrebiteľom a zákazníkom v Spojených štátoch amerických (vrátane bývalých zákazníkov), aby splnili požiadavky federálneho zákona Gramm-Leach-Bliley Act („GLBA“), ak je to vhodné, týkajúce sa zhromažďovania, zverejňovania a ochrany „neverejných osobných údajov“. informácie“ („NPI“), ako ich definuje GLBA. Na účely tohto Oznámenia sa pod pojmom NPI rozumejú osobne identifikovateľné informácie o jednotlivcovi, ktoré zhromažďuje RIA ako finančná inštitúcia podľa GLBA v súvislosti s RIA poskytujúcou finančný produkt alebo službu, pokiaľ tieto informácie nie sú zákonne sprístupnené verejnosti. NPI zhromaždené RIA môžu zahŕňať akékoľvek:

 • informácie, ktoré jednotlivec poskytne RIA, aby získal finančný produkt alebo službu.
 • informácie, ktoré RIA získa o jednotlivcovi z transakcie zahŕňajúcej finančné produkty alebo služby RIA (tj skutočnosť, že jednotlivec je zákazníkom/spotrebiteľom RIA, čísla účtov a pod.); alebo

Kategórie NPI, ktoré môže RIA zhromažďovať, sú uvedené v časti 1 tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

Kategórie NPI, ktoré môže RIA zverejniť, sú uvedené v časti 9 tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

Kategórie pridružených spoločností a nepridružených tretích strán, ktorým je NPI sprístupnená alebo môže byť zverejnená v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov. Ak RIA zverejní NPI nepridruženým tretím stranám v súlade s výnimkami podľa GLBA, všetky takéto zverejnenia sa uskutočnia tak, ako to povoľuje zákon. „Nepridružená tretia strana“ je akákoľvek osoba okrem pridruženej spoločnosti finančnej inštitúcie alebo osoby, ktorá je spoločne zamestnaná finančnou inštitúciou a spoločnosťou, ktorá nie je pridruženou spoločnosťou inštitúcie.

Kategórie zverejnených informácií a osoby, pre ktoré sú v rámci spoločného marketingu/poskytovateľa služieb výnimkou z pravidla ochrany osobných údajov, sú uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.

Ak môže byť NPI sprístupnená nepridruženým tretím stranám a toto sprístupnenie nespadá pod žiadnu z výnimiek z pravidla ochrany osobných údajov podľa GLBA, spotrebitelia a zákazníci majú právo odmietnuť tieto sprístupnenia informácií a mechanizmus odstúpenia bude poskytnúť spotrebiteľovi alebo zákazníkovi.

Oznámenie o zdieľaní informácií RIA medzi Euronet Group a jej pridruženými spoločnosťami je uvedené v časti 9 tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov v súlade so zákonom o spravodlivom podávaní správ o úveroch.

Zásady a postupy RIA s ohľadom na ochranu dôvernosti a bezpečnosti NPI sú uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.

Kalifornskí spotrebitelia

V súlade s kalifornským zákonom o ochrane súkromia spotrebiteľov môžu obyvatelia Kalifornie uplatňovať nasledujúce práva:

 • 1 (právo vedieť)
 • 2 (Právo na prístup)
 • 3 (Právo na opravu nepresností)
 • 4 (právo na výmaz)
 • 5 (Právo na odstúpenie od predaja alebo zdieľania osobných údajov na účely medzikontextovej behaviorálnej reklamy)
 • 6 (Právo obmedziť používanie a zverejňovanie citlivých osobných údajov na konkrétne povolené účely)
 • 11 (Právo na žiadne odvetné opatrenia po odhlásení alebo uplatnení iných práv)

12. Upozornenie pre obyvateľov Európy (EHP).

V súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) a okrem práv uvedených v časti 15 vyššie môžu všetci obyvatelia Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) uplatňovať nasledujúce práva:

 • 2 (Právo na prístup)
 • 3 (Právo na opravu nepresností)
 • 4 (právo na výmaz)
 • 7 (Právo na obmedzenie spracovania)
 • 8 (Právo na prenosnosť údajov)
 • 9 (právo namietať)
 • 10 (Práva súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním)

Ak chcete uplatniť ktorékoľvek z práv uvedených vyššie, musíte dodržiavať povinnosti stanovené v časti 15 tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov.

Odo dňa, keď dostaneme vašu žiadosť, vám odpovieme maximálne do 30 dní, pokiaľ nepožiadate o predĺženie.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov potrebujeme vaše osobné údaje zdieľať podľa nasledujúcich pokynov:

Typy údajov Účel Právny základ Príjemca

Identifikačné údaje
Finančné údaje
Údaje o transakciách

Na poskytovanie Služby v aplikácii RIA

Zákonná povinnosť

Bank of Lithuania (Centrolink)

Identifikačné údaje
Finančné údaje
Údaje o transakciách

Na poskytovanie Služby v aplikácii RIA

Zákonná povinnosť

PLAIS

Identifikačné údaje
Finančné údaje
Údaje o transakciách

Na poskytovanie Služby v aplikácii RIA

Zákonná povinnosť

SERC

13. Upozornenie pre obyvateľov Spojeného kráľovstva

V súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov Spojeného kráľovstva (UK GDPR) a zákonom o ochrane údajov z roku 2018 môžu všetci obyvatelia Spojeného kráľovstva uplatňovať nasledujúce práva:

 • 1 (Právo na prístup)
 • 3 (Právo na opravu nepresností)
 • 4 (právo na výmaz)
 • 7 (Právo na obmedzenie spracovania)
 • 8 (Právo na prenosnosť údajov)
 • 9 (právo namietať)
 • 10 (Práva súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním)

Ak chcete uplatniť ktorékoľvek z práv uvedených vyššie, musíte dodržiavať povinnosti stanovené v časti 15 tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov.

14. Upozornenie pre obyvateľov Argentíny

V súlade so zákonom Ley de Protección de Datos Personales 25.326 máte nasledujúce práva podľa definícií uvedených vyššie v časti 15:

 • 2 (Právo na prístup)
 • 3 (Právo na opravu nepresností)
 • 4 (právo na výmaz)

Ak si chcete uplatniť svoje práva alebo právo na odvolanie alebo vzniesť akúkoľvek pochybnosť alebo sťažnosť týkajúcu sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na adrese dpo@euronetworldwide.com podľa pokynov uvedených v časti 15.

Týmto ste informovaní, že máte k dispozícii možnosti na obmedzenie spôsobu, akým používame alebo sprístupňujeme vaše osobné údaje na konkrétne zaobchádzanie.

Odo dňa, keď dostaneme vašu žiadosť, vám odpovieme maximálne do 5 dní (v prípade žiadostí týkajúcich sa vymazania a aktualizácie vašich Osobných údajov) alebo maximálne do 10 dní (v prípade žiadosti týkajúcej sa prístupu k vašim Osobným údajom ).

15. Upozornenie pre obyvateľov Mexika

Ria México, s bydliskom na vypočutie a prijímanie upozornení na účely ochrany súkromia a osobných údajov uvedených v časti 27 a v súlade s Ley Federal de Protección de Protección de Datatos Personales en Posesión de los Particulares (ďalej len „mexický zákon“), jeho nariadeniami, a Usmernení, sprístupňuje svojim používateľom alebo potenciálnym používateľom v postavení dotknutých osôb toto Oznámenie o ochrane osobných údajov pred zhromažďovaním Osobných údajov v prísnom súlade so zásadami zákonnosti, súhlasu, informácií, kvality, účelu, lojality, proporcionality a zodpovednosti, ktoré vyžaduje mexický zákon.

Na účely poskytovania služieb ako poskytovateľa peňažných prostriedkov v zmysle článku 81-A Bis Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito bude Ria México zhromažďovať osobné údaje, ak je to vhodné, v súlade s právnymi základmi uvedenými v Oddiel 1 a v súvislosti s nasledujúcimi účelmi:

 • Overte, či sa osobné údaje obsiahnuté v hlasovacích povereniach odoslaných do Ria México zhodujú s osobnými údajmi v registri Instituto Nacional Electoral.
 • Overte, či sa údaje CURP poskytnuté spoločnosti Ria México zhodujú s údajmi zaregistrovanými v Registro Nacional de Población.

Okrem toho, a ak je to potrebné, na dodržanie článkov 4 a 4 bis všeobecných ustanovení uvedených v článku 95 bis zákona Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, ktorý sa vzťahuje na prevody peňazí uvedené v článku 81-A Bis podľa rovnakého zákona (ďalej len „Ustanovenia“) je spoločnosť Ria México zo zákona povinná získať informácie o vašej geolokácii, ako aj záznamy vášho hlasu a zobrazenia tváre, aby mohla identifikovať svojich používateľov alebo potenciálnych používateľov spôsobom, ktorý nie je priamy, a získať ďalšie relevantné údaje, ktoré budú podrobne vysvetlené v špecifickom formulári dostupnom v žiadosti, ktorú vyžadujú Ustanovenia. Takéto informácie budeme vždy spracovávať na základe vášho súhlasu.

Máte nasledujúce práva (ďalej len „práva ARCO“):

 • 2 (Právo na prístup)
 • 3 (Právo na opravu nepresností)
 • 4 (právo na výmaz)
 • 9 (právo namietať)

Rovnako máte právo kedykoľvek obmedziť alebo odvolať udelený súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, a to v rozsahu povolenom zákonom. Pre uplatnenie ktoréhokoľvek z vašich práv ARCO, odvolanie vášho súhlasu alebo predloženie akýchkoľvek otázok alebo sťažností týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na adrese: dpo@euronetworldwide.com podľa pokynov v časti 15.

Odpovieme vám najneskôr do 20 dní od dátumu prijatia vašej žiadosti a nadobudne účinnosť najneskôr do 15 pracovných dní po tom, čo vám oznámime našu odpoveď.

16. Upozornenie pre obyvateľov Čile

V súlade so zákonom máte nasledujúce práva (ďalej len „práva ARCO“):

 • 2 (Právo na prístup)
 • 3 (Právo na opravu nepresností)
 • 4 (právo na výmaz)
 • 9 (právo namietať)

Rovnako tak máte právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním vašich osobných údajov v rozsahu, v akom to umožňuje Zákon. Ak chcete uplatniť svoje práva ARCO alebo svoje právo na odvolanie alebo položiť akúkoľvek otázku alebo sťažnosť týkajúcu sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na adrese dpo@euronetworldwide.com podľa pokynov uvedených v časti 15.

Týmto ste informovaní, že máte k dispozícii možnosti na obmedzenie spôsobu, akým používame alebo sprístupňujeme vaše osobné údaje na konkrétne zaobchádzanie.

Odo dňa, keď dostaneme vašu žiadosť, vám odpovieme maximálne do 2 dní.

17. Upozornenie pre obyvateľov Malajzie

V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov z roku 2010 (ďalej len „PDPA“) nám zákazníci môžu poskytnúť svoje osobné údaje na ktorýkoľvek z účelov uvedených v časti 1 tohto oznámenia o ochrane osobných údajov. Ak by sme vaše osobné údaje spracúvali na akýkoľvek ďalší účel, budeme vás o tom vopred informovať alebo vás požiadame o výslovný súhlas.

Kedykoľvek môžete uplatniť práva uvedené v časti 15. Môžete tiež odvolať svoj súhlas, pokiaľ činnosť spracovania nie je nevyhnutná na splnenie akejkoľvek zákonnej povinnosti alebo na poskytnutie ktorejkoľvek z našich Služieb. Môžete tiež namietať proti spracovaniu, ak sa domnievate, že takáto spracovateľská činnosť vám môže spôsobiť akúkoľvek škodu alebo tieseň.

Odo dňa, keď dostaneme vašu žiadosť, vám odpovieme maximálne do 21 dní.

V súlade s podmienkami PDPA má RIA právo účtovať poplatok za spracovanie akejkoľvek žiadosti o prístup k údajom.

18. Upozornenie pre obyvateľov Nového Zélandu

Pre všetkých obyvateľov Nového Zélandu sú práva, ktoré môžete uplatniť v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov, nasledovné:

 • 1 (právo vedieť)
 • 2 (Právo na prístup)
 • 3 (Právo na opravu nepresností)
 • 4 (právo na výmaz)
 • 7 (Právo na obmedzenie spracovania)

Ak chcete uplatniť ktorékoľvek z vyššie uvedených práv, musíte dodržiavať povinnosti stanovené v časti 15 tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov.

Odo dňa, keď dostaneme vašu žiadosť, vám odpovieme maximálne do 20 dní.

19. Upozornenie pre obyvateľov Austrálie

Pre všetkých obyvateľov Austrálie sú práva, ktoré môžete uplatniť v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov, nasledovné:

 • 1 (právo vedieť)
 • 2 (Právo na prístup)
 • 3 (Právo na opravu nepresností)
 • 4 (právo na výmaz)
 • 7 (Právo na obmedzenie spracovania)

Môžete nás tiež požiadať o vysvetlenie našich zásad a postupov týkajúcich sa údajov v súlade s platnými zákonmi.

Odo dňa, keď dostaneme vašu žiadosť, vám odpovieme maximálne do 30 dní.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov potrebujeme vaše osobné údaje zdieľať podľa nasledujúcich pokynov:

20. Upozornenie pre obyvateľov Indie

Pre všetkých obyvateľov Indie sú práva, ktoré môžete uplatniť v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov, právami uvedenými v časti 15. Upozorňujeme, že na uplatnenie ktoréhokoľvek z vašich práv musíte postupovať podľa pokynov uvedených v časti 15.

Môžete uplatniť svoje právo na prenosnosť údajov a právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania s právnymi účinkami, ako je profilovanie, ak takéto profilovanie nie je potrebné na to, aby sme vám mohli poskytovať niektorú z našich Služieb.

Odo dňa, keď dostaneme vašu žiadosť, vám odpovieme maximálne do 30 dní.

21. Naše spoločnosti podľa služieb

Správcom je RIA zastúpená nižšie uvedenými spoločnosťami v závislosti od krajiny a služby:

Služby prevodu peňazí

22. Naše spoločnosti podľa služieb

Prevádzkovateľom je Ria, ktorú zastupujú spoločnosti uvedené nižšie v závislosti od krajiny a služby:

Vždy môžete podať žiadosť nášmu úradníkovi pre ochranu údajov zaslaním e-mailu na nasledujúcu adresu: dpo@euronetworldwide.com.

Krajina Kontaktná spoločnosť (kontrolór) Kontaktné údaje

Spojene kralovstvo

Euronet Payment Services Ltd.

Časť 7. poschodie, Severný blok, 55 Baker Street, Londýn, Spojené kráľovstvo, W1U 7EU

Európa (digitálna a mobilná)

Ria Litva UA

Ukmergės g. 126, LT-08100, Vilnius, Litva

zástupcovia Európy

Platobná inštitúcia Ria EP SAU

Calle Cantabria 2, Planta 2 Alcobendas 28120 Madrid España

Poľsko

Euronet Polska Sp. zo.o

Ul. Inflancka 4c, Varšava, Poľsko 00-189

Švajčiarsko

Ria Financial Services GmbH

Langstrasse 192, Zürich, Švajčiarsko 8005

Spojené štáty

Continental Exchange Solutions, Inc.

7000 Village Dr. Ste 200, Buena Park, CA 90621, USA

Portoriko

Ria Financial Services Puerto Rico, Inc.

c/o Fast Solutions, LLC, Citi Tower 252 Ponce de Leon Avenue, poschodie 20 SAN JUAN, PR 00918

Kanada

Spoločnosť Ria Telecommunications of Canada Inc

MZ400-1000 RUE De la Gauchetière O Montreal Québec H3B0A2 Kanada

Mexiko

Ria México Payment Solutions, S. de RL de CV

Av. Anillo Vial Fray Junipero Serra 21260, PAD-7 Piso 1, Querétaro, Querétaro México CP 76147

Čile

Kúpele Ria Chile Servicios Financieros

Av. Libertador Bernardo O' Higgins 1449, Torre 4 Oficina č. 1502 Santiago, Čile

Argentína

PLATOBNÉ SLUŽBY EURONET LIMITED
Sucursal de sociedad extranjera

Place de Cornavin 14 – 16, Ženeva – 1201

Turecko

Ria Turkey Ödeme Kuruluşu A.Ş.

Şirket Merkezi: Büyükdere Cad. No: 193 Plaza 193 Kat:2 34394 Levent Şişli/İSTANBUL MERSİS No: 0735085750500016

Malajzia

IME M SDN BHD

Jednotka 38-02, úroveň 38, Q Sentral 2A, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470, Kuala Lumpur, Malajzia

Singapur

Ria Financial Services Singapore PTE. LTD.

152 Beach Road #19-01/02, Gateway East, Singapur 189721

Filipíny

Prevod peňazí Ria, INC.

38. poschodie, Philamlife Tower, 8767 Paseo De Roxas, Makati City, Filipíny

Austrália

Prevod peňazí Ria, INC.

Poschodie 1, 75 Castlereagh St. Sydney, NSW. 2000

Nový Zéland

Prevod peňazí Ria, INC.

Úroveň 4, 32 Mahuhu Crescent, Auckland, 1010, Nový Zéland

*Krajiny v rámci regiónu EHP (Európsky hospodársky priestor): Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Švédsko.