Globálne oznámenie o ochrane osobných údajov

Apríl 2022

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov („oznámenie o ochrane osobných údajov”) vysvetľuje, ako zaobchádzame s osobnými údajmi („osobné údaje”) súvisiacimi s vaším používaním našich služieb, či už ako zákazník, návštevník a/alebo ako používateľ našich webových stránok alebo mobilných aplikácií, alebo s iným spôsobom, ktorým s nami komunikujete. V tomto oznámení o ochrane osobných údajov tiež opisujeme, či sa vaše osobné údaje zdieľajú s inými stranami, a tiež opisujeme zásady ochrany osobných údajov, ktoré sme zaviedli na ochranu vašich údajov.

Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali webovú stránku/aplikáciu s cieľom prezrieť si všetky aktualizácie tohto oznámenia o ochrane osobných údajov. Aktualizovanú verziu zverejníme na webovej lokalite/aplikácii a vy pokračovaním v činnosti s nami toto oznámenie o ochrane osobných údajov akceptujete v jeho aktuálnom znení.

Obsah

 1. Aké osobné údaje zhromažďujeme, ako ich zhromažďujeme a prečo?
 2. Presnosť vašich osobných údajov
 3. e-KYC
 4. Oprávnený záujem
 5. Ako dlho RIA uchováva osobné údaje?
 6. Zdieľa RIA moje osobné údaje s inými stranami?
 7. Neplnoleté osoby
 8. Zabezpečenie údajov
 9. Profilovanie a automatizované rozhodovanie
 10. Marketing a reklama
 11. Posudzovanie e-mailov
 12. Aké sú moje práva?
 13. Postup podávania sťažností na ochranu súkromia
 14. Upozornenie pre obyvateľov Kalifornie
 15. Upozornenie pre obyvateľov Európy (EHP)
 16. Upozornenie pre obyvateľov Argentíny
 17. Oznámenie pre obyvateľov Mexika
 18. Upozornenie pre obyvateľov Čile
 19. Upozornenie pre obyvateľov Malajzie
 20. Upozornenie pre obyvateľov Nového Zélandu
 21. Upozornenie pre obyvateľov Austrálie
 22. Upozornenie pre obyvateľov Indie
 23. Naša spoločnosť podľa služieb
Kto sme? Aký druh údajov sa zbiera?

Sme Ria, súčasť skupiny spoločností Euronet

Všetky naše kontaktné údaje nájdete tu

Zhromažďujeme len údaje, ktoré sú potrebné podľa zákona a miestnych právnych predpisov. Patria sem:

 • Identifikačné údaje
 • Finančné údaje
 • Údaje o správaní
Prečo zbierame údaje? Na aké dlhé obdobie zbiera RIA údaje?

Osobné údaje zhromažďujeme na konkrétne zmluvné a právne účely.

S vaším súhlasom zhromažďujeme aj údaje, ktoré slúžia na zlepšenie skúsenosti používateľov na našich platformách.

Osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako to vyžaduje zákon a/alebo miestne právne predpisy. Príležitostne sa právne požiadavky môžu premietnuť do dlhšieho obdobia uchovávania, ale po splnení požiadaviek sa vymažú.

S kým zdieľame údaje zákazníkov? Kde RIA uchováva vaše osobné údaje?

Osobné údaje zákazníkov poskytujeme iným spoločnostiam skupiny Euronet, právnym orgánom a partnerom, aby sme splnili naše regulačné a zmluvné záväzky.

Osobné údaje zákazníkov uchovávame na zabezpečených miestach pod prísnymi bezpečnostnými opatreniami.

Ak potrebujeme preniesť osobné údaje zákazníkov do iných krajín, prijmeme všetky potrebné opatrenia, aby sme splnili zákonné povinnosti a zabezpečili primeranú úroveň bezpečnosti.

Aké sú vaše práva?

Ste vlastníkom svojich osobných údajov a máte zákonné právo vykonávať nad nimi kontrolu. O ktorékoľvek zo svojich práv môžete kedykoľvek požiadať zaslaním e-mailu na adresu dpo@euronetworldwide.com. V závislosti od krajiny môžu byť k dispozícii ďalšie práva. Kliknutím sem získate ďalšie informácie.

 •  Prístup k vašim údajom a ich elektronická kópia
 •  Oprava vašich údajov
 •  Vymazanie vašich údajov (ak to povoľuje zákon)
 •  Obmedzenie účelov spracovania.

1. Aké osobné údaje zhromažďujeme, ako ich zhromažďujeme a prečo?

Identifikačné údaje

Môže ísť o meno, titul, adresu bydliska a/alebo firemného sídla, e-mailovú adresu, telefónne a/alebo faxové čísla a iné kontaktné údaje, dátum narodenia, pohlavie, obrázky, podpis, údaje o cestovnom pase/víze, hlasový záznam a úradné poverenia. Na opísané účely budeme používať len nevyhnutne potrebné identifikačné údaje.

Dôvod spracovania vašich osobných údajov Právny základ pre používanie vašich osobných údajov
Poskytovanie služieb. Zmluvný záväzok
Newsletter a marketingové účely. Súhlas
Prieskum trhu a spätná väzba od spotrebiteľov: Všetky informácie, ktoré nám naši zákazníci dobrovoľne poskytnú o svojich skúsenostiach s používaním našich produktov a služieb. Súhlas
Oprávnený záujem
Služby zákazníkom: Budeme monitorovať a zaznamenávať (prostredníctvom automatizovaných prostriedkov alebo prepisov) naše telefonické hovory, e-maily a chatové konverzácie s našimi zákazníkmi. Prepisy týchto hovorov použijeme na potvrdenie pokynov, ktoré nám poskytnete. Zmluvný záväzok
Oprávnený záujem
Správa účtov našich zákazníkov (registrácia a správa) Predzmluvný/zmluvný záväzok
Žiadosť o prístup k nástrojom a informáciám: Naši zákazníci môžu mať záujem o prístup k určitým nástrojom a informáciám, ktoré sú k dispozícii v aplikácii, predtým alebo potom, ako sa rozhodnú zaregistrovať a využívať naše služby vrátane devízových a platobných služieb. Predzmluvný/zmluvný záväzok
Profilovanie: Všetky naše údaje o zákazníkoch používame na meranie a vyhodnocovanie osobných návykov výlučne na základe automatizovaného spracovania, aby sme zákazníkom poskytli personalizovanejšie služby. Súhlas
Fotografie alebo videá, ktoré naši zákazníci nahrali a zdieľali s nami. Súhlas
Účasť na podujatiach a rozdávanie darčekov: Naši zákazníci sa môžu chcieť zúčastniť na nami organizovaných podujatiach alebo na konkrétnom rozdávaním darčekov. Súhlas
Zmluvný záväzok
Korešpondencia vrátane e-mailov, faxov a akéhokoľvek druhu elektronickej komunikácie spolu so všetkými záznamami o ich účte. Uchovávame aj listy zákazníckych služieb a inú komunikáciu medzi nami a ktoroukoľvek spoločnosťou skupiny Euronet, ako aj našimi partnermi a dodávateľmi. Oprávnený záujem
Zmluvný záväzok
Kontrola úverovej bonity. Vaše identifikačné údaje a ekonomické údaje, ktoré ste nám poskytli, použijeme na vykonanie kontroly úverovej bonity, aby sme vám mohli poskytnúť naše služby / produkty podľa vašich ekonomických možností. Oprávnený záujem

Finančné údaje

Vaše osobné finančné údaje zhromažďujeme, keď sa zaregistrujete ako zákazník. Zhromažďujeme finančné údaje, ako sú bankové účty, finančné výpisy, dôvod prevodu, povolanie alebo iné dokumenty, ktoré preukazujú zdroj finančných prostriedkov, ktoré chcete previesť (je to podobné ako výplatné pásky), aby sme vám mohli poskytnúť naše služby.

Dôvod spracovania vašich osobných údajov Právny základ pre používanie vašich osobných údajov
Poskytovanie služieb. Zmluvný záväzok
Boj proti praniu špinavých peňazí Právna povinnosť
Boj proti financovaniu terorizmu a trestnej činnosti Právna povinnosť
Spravovanie vášho účtu Zmluvný záväzok
Právne profilovanie pre úverové správy Oprávnený záujem

Behaviorálne a technické informácie

IP adresa návštevníkov, informácie o správaní (aby sme pochopili, ako sa správate pri používaní našich produktov a služieb), typ a verzia prehliadača, nastavenie časového pásma, nastavenie rozlíšenia obrazovky, typy a verzie doplnkov prehliadača, operačný systém a platforma.

Pozrite si naše zásady používania súborov cookie na tomto mieste.

Dôvod spracovania vašich osobných údajov Právny základ pre používanie vašich osobných údajov
Na meranie používania našej webovej lokality a služieb vrátane počtu návštev, priemerného času stráveného na webovej lokalite, v aplikácii a na zobrazených stránkach, údajov o interakcii so stránkou (ako je posúvanie, kliknutia a pohyby ponad objekty kurzorom myši) atď., a na zlepšenie obsahu, ktorý ponúkame našim zákazníkom. Oprávnený záujem
Na správu webovej lokality a na interné operácie vrátane riešenia problémov, analýzy údajov, testovania, výskumu, štatistických a prieskumných účelov. Súhlas
Oprávnený záujem
V rámci nášho úsilia o zachovanie bezpečnosti a ochrany webových stránok. Súhlas
Oprávnený záujem
Na meranie dosahu našich e-mailov. Súhlas
Anonymné profilovanie: Zhromaždené údaje môžeme kombinovať, aby sme zlepšili zákaznícku skúsenosť na lepšie využívanie našich služieb. Oprávnený záujem

Poloha.

Pri používaní našich služieb môžeme zhromažďovať informácie o vašej polohe.

Dôvod spracovania vašich osobných údajov Právny základ pre používanie vašich osobných údajov
Aby sme našim zákazníkom poskytli v aplikácii prispôsobenú skúsenosť súvisiacu s ich polohou, napríklad zobrazenie miestnej meny v príslušnej lokalite. Súhlas
Právna povinnosť

Video dohľad.

Nahrávanie obrázkov, videí a hlasu.

Dôvod spracovania vašich osobných údajov Právny základ pre používanie vašich osobných údajov
Môžeme použiť systém monitorovacích kamier CCTV na zaistenie bezpečnosti zákazníkov v našich predajniach alebo kanceláriách. Verejný záujem
Oprávnený záujem

Biometrické údaje.

Obraz, videozáznam a skenovanie tváre. Ak budeme niekedy spracúvať akékoľvek ďalšie biometrické údaje, budete o tom vopred informovaný/-á a my v žiadnom prípade nebudeme takéto osobné údaje spracúvať bez vášho predchádzajúceho súhlasu.

Dôvod spracovania vašich osobných údajov Právny základ pre používanie vašich osobných údajov
Na overenie vašej totožnosti počas procesu registrácie v našej aplikácii a na webovej stránke alebo kedykoľvek počas používania našich služieb. Súhlas

Transakčné údaje.

Zhromažďujeme osobné údaje, ako sú údaje o príjemcovi, údaje o bankovom účte, kontaktné údaje, miesto určenia, kam posielate peniaze, a bankové preferencie. V závislosti od miestnych predpisov zhromažďujeme údaje, ako je povolanie, vzťah s príjemcom, dôvod prevodu a ďalšie dokumenty na preukázanie zdroja finančných prostriedkov.

Dôvod spracovania vašich osobných údajov Právny základ pre používanie vašich osobných údajov
Uskutočnenie transakcie Zmluvný záväzok
Poskytnutie informácií o súlade pri zadávaní transakcie Právna povinnosť

Citlivé osobné údaje.

Môžeme zhromažďovať a spracovávať citlivé osobné údaje (alebo iné „osobitné kategórie osobných údajov”), ako sú údaje týkajúce sa vášho fyzického alebo duševného zdravia alebo stavu, aby sme splnili príslušné právne alebo regulačné povinnosti.

Dôvod spracovania vašich osobných údajov Právny základ pre používanie vašich osobných údajov
Plnenie zákonných povinností a povinností týkajúcich sa dodržiavania predpisov Zákonná povinnosť

Z dôvodov verejného záujmu na ochranu vašich hospodárskych záujmov

Údaje, ktoré neidentifikujú vašu osobu.

Vždy, keď je to možné, používame údaje, pri ktorých vás nemožno priamo identifikovať (napríklad anonymné demografické údaje a údaje o používaní), a nie osobné údaje. Tieto údaje, ktoré neidentifikujú osoby, môžu byť použité na zlepšenie našich interných procesov alebo poskytovania služieb bez toho, aby sme vás o tom ďalej informovali.

Súhrnné údaje môžeme používať na rôzne účely, okrem iného na hodnotenie a zlepšovanie služieb a analýzu návštevnosti našich služieb.

2. Presnosť vašich osobných údajov

Zaväzujeme sa, že vaše osobné údaje budú presné a aktuálne. Za týmto účelom podnikáme primerané kroky na zabezpečenie presnosti vašich osobných údajov tým, že zabezpečíme, aby najnovšie osobné údaje, ktoré sme dostali, boli presne zaznamenané, a ak je to potrebné, vykonávame pravidelné kontroly, aby sme mohli aktualizovať všetky vaše osobné údaje.

Ak zistíte, že vaše osobné údaje nie sú presné, môžete uplatniť svoje právo na opravu zaslaním e-mailu na adresu dpo@euronetworldwide.com.

3. e-KYC

Aby ste mohli využívať naše služby, musíte sa zaregistrovať. Spôsob registrácie je e-KYC (elektronický Know Your Customer).

Ako je uvedené v časti 1, môžeme použiť biometrické údaje (ak je to zákonom povolené) na vašu identifikáciu a overenie akejkoľvek dokumentácie, ktorú ste nahrali do nášho systému na vytvorenie vášho účtu. Tento systém používame aj na to, aby sme splnili všetky naše zákonné povinnosti.

Ak sa chcete zaregistrovať, ale nechcete používať riešenie e-KYC, môžete sa obrátiť na našu starostlivosť o zákazníkov, aby mohli pomôcť s procesom registrácie.

4. Oprávnený záujem

Keď používame osobné údaje zákazníka na realizáciu našich oprávnených záujmov, vynaložíme maximálne úsilie na to, aby sme naše záujmy zosúladili s vašimi, aby sa vaše osobné údaje používali len v súlade s príslušnými zákonmi a aby to nemalo nepriaznivý vplyv na vaše práva. Zákazníci môžu požiadať o informácie o akomkoľvek spracovaní na základe oprávneného záujmu.

5. Ako dlho RIA uchováva osobné údaje?

Osobné údaje sa používajú na rôzne účely a riadia sa rôznymi pravidlami a predpismi. Uchovávajú sa tak dlho, ako je to potrebné na poskytovanie služieb zákazníkom, o ktoré požiadali, a na splnenie príslušných právnych, účtovných alebo spravodajských povinností. Napríklad:

 • Zákonné a regulačné požiadavky: Vaše osobné údaje budú uchovávané tak dlho, ako je to potrebné na splnenie všetkých našich zákonných povinností.
 • Zákaznícky servis (správa vzťahov so zákazníkmi, vybavovanie sťažností atď.): Vaše osobné údaje budeme uchovávať, po obdobie, po ktoré zostanete naším zákazníkom.
 • Marketing: budeme spracúvať vaše osobné údaje na marketingové účely, pokiaľ ste nás nepožiadali o ich odmietnutie podľa časti 8 tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.
 • Zmluvný záväzok: Osobné údaje budeme uchovávať počas trvania zmluvnej dohody. Zákazníci môžu kontaktovať nášho úradníka pre ochranu údajov skupiny Euronet a môžu získať kópiu našich zásad uchovávania údajov, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od platných právnych predpisov a konkrétnej obchodnej potreby v závislosti od krajiny.

6. Zdieľa RIA moje osobné údaje s inými stranami?

Skupina Euronet

Osobné údaje zákazníkov zdieľame so spoločnosťou Euronet a pridruženými spoločnosťami skupiny Euronet na účely plnenia povinností skupiny.

V dôsledku predaja, akvizície, zlúčenia alebo reorganizácie spoločnosti Euronet, spoločnosti v rámci skupiny Euronet alebo akéhokoľvek ich majetku môžeme previesť osobné údaje zákazníkov na tretiu stranu. Pritom podnikneme primerané kroky, aby sme zabezpečili primeranú ochranu ich informácií.
Právny záväzok
Zmluvný záväzok

Poskytovatelia služieb tretích strán

Poskytovatelia služieb tretích strán na riadenie, umožnenie alebo uľahčenie určitých aspektov služieb Právna povinnosť
Poskytovatelia služieb overovania súladu (e-KYC) a prevencie podvodov
poskytovatelia komunikácie, infraštruktúry a plnenia vrátane služieb a systémov, ktoré umožňujú spracovanie transakcie Zmluvný záväzok
udržiavanie požadovanej úrovne výkonu našich služieb (údržba, bezpečnosť a podpora)
Pre analýzu údajov pre marketing, prevádzkové zlepšenie a zlepšenie našich systémov dodržiavania predpisov a boja proti podvodom Oprávnený záujem
Právna povinnosť
Propagácia našich služieb prostredníctvom marketingových kampaní Súhlas
Na pesonalizovanie zadanej reklamy v digitálnych službách a prispôsobenie sa preferenciám spotrebiteľov

Právne a regulačné orgány

Vaše osobné údaje musíme poskytnúť úradom. Osobné údaje tiež poskytujeme orgánom, ak je poskytnutie potrebné na identifikáciu, kontaktovanie alebo začatie právnych krokov proti niekomu, kto môže spôsobiť ujmu alebo zasahovať do práv alebo majetku spoločnosti RIA, služby alebo do vašich práv či majetku. Právna povinnosť

Strategickí partneri

Vaše osobné údaje budeme zdieľať so strategickými partnermi, ak to vyžaduje zákon, aby sme vám mohli poskytovať naše služby. Oprávnený záujem

Profesionálni partneri

Vaše osobné údaje budeme zdieľať s poradcami, právnikmi, konzultantmi, audítormi, marketingovými službami alebo účtovníkmi, aby sme splnili naše zákonné povinnosti a poskytli naše služby v súlade s vašimi očakávaniami a našimi zmluvnými záväzkami a osvedčenými postupmi. Oprávnený záujem

7. Neplnoleté osoby

Neposkytujeme priame služby deťom mladším ako 18 rokov ani aktívne nezhromažďujeme ich osobné údaje. Ak ste mladší ako 18 rokov, nepoužívajte Webové lokality ani Ponuky a nezdieľajte s nami osobné údaje. Ak zistíte, že nám niekto mladší ako 18 rokov neoprávnene poskytol osobné údaje, prosím, kontaktujte nás na adrese dpo@euronetworldwide.com.

8. Bezpečnosť údajov

Zaväzujeme sa chrániť osobné údaje zákazníkov a zaviedli sme komerčne primerané a vhodné bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili akejkoľvek strate, zneužitiu a zmene informácií, ktoré ste nám zverili. V RIA sa vždy snažíme zabezpečiť, aby boli vaše osobné údaje dobre chránené v súlade s najlepšími medzinárodnými postupmi. Tento záväzok k bezpečnosti údajov dodržiavame zavedením vhodných fyzických, elektronických a riadiacich opatrení na ochranu a zabezpečenie vašich osobných údajov.

Na ochranu našich systémov pred nelegálnym prístupom používame bezpečné, sofistikované najmodernejšie fyzické a organizačné bezpečnostné opatrenia, ktoré sa neustále zdokonaľujú, aby sme zaistili najvyššiu úroveň bezpečnosti v súlade s medzinárodnými osvedčenými postupmi a nákladovú efektívnosť podľa spracúvaných osobných údajov. Všetky osobné údaje sú uchovávané na bezpečnom mieste chránenom firewallmi a inými sofistikovanými bezpečnostnými mechanizmami s obmedzeným administratívnym prístupom.

Zamestnanci, ktorí majú prístup k vašim údajom, ako aj k spôsobu ich spracovania, sú zmluvne viazaní uchovávať vaše osobné údaje súkromné a dodržiavať zásady ochrany osobných údajov, ktoré sme zaviedli v našej organizácii.

Hoci sa snažíme dosiahnuť najvyšší štandard ochrany údajov prijatím štandardných opatrení na ochranu vášho súkromia, žiadny bezpečnostný systém nie je úplne bezchybný ani nepreniknuteľný. V dôsledku toho nemôžeme zaručiť (a ani nezaručujeme), že osobné údaje sú úplne bezpečné.

9. Profilovanie a automatizované rozhodovanie

S výslovne povoleným súhlasom vám poskytujeme na mieru prispôsobené informácie a poradenstvo ohľadom našich produktov a služieb. Prostredníctvom tretích strán vykonávame analýzu údajov s cieľom pôsobiť na vás vhodnou komunikáciou a reklamou vrátane pozvánok na exkluzívne podujatia pre klientov, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať, ako aj odporúčaní produktov a služieb, o ktorých si myslíme, že by pre vás mohli byť vhodné.

V niektorých prípadoch používame automatizované rozhodovanie a profilovanie, ak je to povolené právnymi predpismi a ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy. Napríklad automatizované autorizácie pre služby prevodu. Právnym základom pre profilovanie a automatizované rozhodovanie je oprávnený záujem.

Automatizované rozhodnutia robíme aj v takých procesoch, ako je monitorovanie transakcií na boj proti podvodom v súlade s právnymi požiadavkami týkajúcimi sa prevencie prania špinavých peňazí, financovania terorizmu a finančných služieb. Máte právo požiadať o to, aby sa na vás nevzťahovalo plne automatizované rozhodovanie vrátane profilovania, ak má takéto rozhodovanie právne účinky alebo vás postihuje s podobnou významnosťou. Toto právo sa neuplatňuje, ak je rozhodovanie potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy s vami, ak je rozhodovanie povolené podľa platných zákonov o ochrane údajov alebo ak sme dostali váš výslovný súhlas.

10. Marketing a reklama

Inzerenti tretích strán poskytujú reklamy, ktoré sa zobrazujú na našej webovej lokalite, v našej aplikácii alebo inde v našich službách. Inzerenti tretích strán nemajú prístup k žiadnym informáciám, ktoré nám naši zákazníci priamo poskytli. Inzerenti sa zvyčajne spoliehajú na súbory cookie alebo iný mechanizmus založený na webe/aplikácii, aby vyhodnotili, ktoré reklamy sú pre vás zaujímavé. Bez vášho súhlasu neumiestňujeme „Cielené súbory cookie” ani neumožňujeme „Cielenie” a „Polohu” vo vašom systéme.

Ak ste svoj súhlas poskytli prijatím Cielených súborov cookie na webovej stránke alebo povolením Cielenia v aplikácii, môžeme využiť tretie strany na to, aby to robili(funkcie remarketingu a podobného publika). Nastavenia súborov cookie si môžete upraviť tu.

Tretie strany nie sú viazané naším vyhlásením o ochrane osobných údajov. Ak chcete pochopiť zásady ochrany osobných údajov ich oznámení, mali by ste navštíviť ich webovú stránku. Všetky tretie strany, ktoré môžu používať súbory cookie na cielenie, nájdete v našich zásadách používania súborov cookie.

Z času na čas vás môžeme kontaktovať (e-mailom, SMS správou, listom alebo telefonicky podľa potreby a vašich konkrétnych pokynov) a v prípade potreby, ak ste nám poskytli svoj výslovný súhlas na poskytovanie cieleného marketingu o našich službách. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu dpo@euronetworldwide.com alebo podľa pokynov v marketingovom e-maile, ktorý sme vám poslali.

11. Posudzovanie e-mailov

V našich marketingových e-mailoch môžeme používať pixely, aby sme zistili, či a koľkokrát boli naše e-maily otvorené, a aby sme overili kliknutia na odkazy alebo reklamy v e-mailoch. Medzi spôsoby použitia týchto informácií môže patriť:

 • Zistenie, ktoré z našich e-mailov používatelia považovali za zaujímavejšie.
 • Zisťovanie aktivity používateľov a ich angažovanosti ohľadom našich produktov a služieb.
 • Informovanie našich inzerentov (v súhrnnej podobe) o tom, koľko používateľov kliklo na reklamy.
 • V ktorom regióne sa nachádza naše publikum.

12. Aké sú moje práva?

Zákazníci môžu požiadať o prístup k svojim osobným údajom a o ich aktualizáciu, úpravu alebo zmazanie. V závislosti od krajiny môžete mať rôzne práva. Bez ohľadu na krajinu však môžete kedykoľvek využiť nasledujúce možnosti:

 • požiadať o prístup k akýmkoľvek osobným údajom („žiadosť subjektu údajov o prístup”). Pri uplatňovaní svojho práva na prístup sa nás môžete opýtať na všetky osobné údaje, ktoré o vás máme, na činnosti spracovania, ktoré vykonávame s vašimi osobnými údajmi, na príjemcov vašich osobných údajov, na rôzne kategórie osobných údajov, na to, ako dlho vaše osobné údaje spracúvame a na existenciu akéhokoľvek automatizovaného rozhodnutia týkajúceho sa vašich osobných údajov.
 • Žiadosť o opravu akýchkoľvek nepresných osobných údajov, ktoré o vás môžeme mať. Ak ste zmenili svoju e-mailovú adresu alebo ak zistíte, že v niektorom z vašich osobných údajov je chyba, môžete využiť svoje právo na zmenu.
 • Žiadosť o zmazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré o vás máme. Ak už od nás nechcete dostávať žiadne novinky alebo nechcete naďalej využívať žiadnu z našich služieb, môžete nás požiadať o vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré o vás máme. Upozorňujeme, že na splnenie akýchkoľvek našich zákonných povinností si môžeme vaše osobné údaje uchovať. Vaše osobné údaje však nebudú použité na žiadne iné účely.

Zákazníci majú tiež právo podať sťažnosť na príslušný orgán na ochranu osobných údajov alebo na súd, ak sa domnievajú, že sme nesplnili naše povinnosti podľa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov alebo platných právnych predpisov. Odporúčame zákazníkom, aby nás informovali o akýchkoľvek sťažnostiach, ktoré môžu mať, aj keď to nie je vyžadované, a my budeme reagovať v súlade s naším postupom pre sťažnosti.

Na vašu žiadosť odpovieme čo najskôr a vždy v lehote stanovenej v platných právnych predpisoch.

Viac informácií o príslušných právach a určení presného času, počas ktorého musíme odpovedať na vašu žiadosť, nájdete nižšie v časti o obyvateľoch konkrétnych lokalít.

Ak chcete uplatniť niektoré zo svojich práv, musíte poslať e-mail na adresu dpo@euronetworldwide.com. Aby sme pomohli chrániť vaše súkromie a zachovať bezpečnosť, podnikneme kroky na overenie vašej totožnosti a/alebo vás môžeme požiadať o poskytnutie ďalších údajov predtým, ako vám poskytneme prístup alebo zmeníme akékoľvek osobné údaje. Ak nemáme kópiu vášho občianskeho preukazu alebo iného platného právneho dokladu, ktorý preukazuje vašu totožnosť v prípade, že je to potrebné, nebudeme môcť odpovedať na vašu žiadosť.

13. Postup podávania sťažností ohľadom ochrany osobných údajov

Zákazníci majú právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov alebo na súd, ak sa domnievajú, že sme nedodržali svoje povinnosti vyplývajúce z tohto oznámenia o ochrane osobných údajov alebo platných právnych predpisov:

RIA si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a doplniť toto oznámenie o ochrane osobných údajov a oznámenie o takýchto zmenách a doplneniach umiestni na webovej stránke RIA alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý RIA považuje za vhodný.

14. Upozornenie pre obyvateľov Kalifornie

Toto dodatočné zverejnenie je určené na splnenie požiadaviek kalifornského zákona o ochrane súkromia spotrebiteľov („CCPA”) a má sa čítať spolu s oznámením o ochrane súkromia.

Zákazníci, ktorí žijú v Kalifornii, budú mať právo:

 • vyžiadať si a získať informácie o našich postupoch zhromažďovania osobných informácií počas predchádzajúcich 12 mesiacov vrátane kategórií osobných informácií, ktoré zhromažďujeme, kategórií zdrojov takýchto informácií, nášho obchodného účelu zhromažďovania alebo zdieľania takýchto informácií a kategórií tretích strán, s ktorými zdieľame takéto informácie.
 • požiadať a získať kópiu osobných údajov, ktoré sme o nich zhromaždili počas predchádzajúcich 12 mesiacov.
 • vyžiadať si a získať informácie o našich postupoch zdieľania informácií počas predchádzajúcich 12 mesiacov vrátane zoznamu kategórií predaných osobných údajov s kategóriou príjemcov z radov tretích strán a zoznamu kategórií osobných údajov, ktoré sme poskytli na obchodné účely.
 • požiadať, aby sme nepredávali ich osobné údaje (vaše osobné údaje nepredávame) a;
 • požadovať, aby sme zmazali ich osobné údaje (a nariadiť našim poskytovateľom služieb, aby ich zmazali) s určitými výnimkami.

Na účely zákona CCPA sa osobnými údajmi rozumejú informácie, ktoré identifikujú, týkajú sa, opisujú, dajú sa priradiť alebo by sa mohli priamo alebo nepriamo spojiť s konkrétnym obyvateľom Kalifornie alebo domácnosťou v Kalifornii.

Obyvatelia Kalifornie nás môžu kontaktovať s cieľom podať žiadosť o poskytnutie prostredníctvom:

 1. bezplatného telefónneho čísla: 1-877-932-6640
 2. E-mailovej adresy: dpo@euronetworldwide.com

Môžeme vás požiadať o predloženie podpísaného vyhlásenia pod trestom za krivú prísahu, že ste osoba, za ktorú sa vydávate. Prijatie vašej žiadosti potvrdíme do 10 dní a budeme sa snažiť odpovedať do 45 dní od prijatia vašej žiadosti. Ak však budeme potrebovať viac času (až do ďalších 45 dní), oznámime vám, že potrebujeme dodatočný čas. Nemôžeme odpovedať na vašu žiadosť ani vám poskytnúť osobné údaje, ak nebudeme môcť overiť vašu totožnosť a potvrdiť, že sa osobné údaje týkajú vás.

O poskytnutie našich postupov zhromažďovania informácií, informácií, ktoré sme o vás zhromaždili, alebo našich postupov zdieľania, môžete požiadať maximálne dvakrát v priebehu 12 mesiacov.

V prípade žiadosti o kópiu osobných údajov, ktoré sme zhromaždili počas 12 mesiacov pred vašou žiadosťou, sa budeme snažiť poskytnúť informácie vo formáte, ktorý je ľahko použiteľný vrátane zaslania papierovej kópie poštou alebo poskytnutia elektronickej kópie na váš registrovaný účet, ak ste si u nás zaregistrovali účet. V prípade žiadostí o zmazanie vašich informácií nám kalifornské zákony umožňujú uchovávať určité informácie a nevymazávať ich za určitých okolností (t.j. informácie týkajúce sa transakcie, bezpečnostných incidentov, podvodov atď.). Napríklad nie sme povinní vyhovieť žiadosti o zmazanie informácií, ak sú tieto informácie potrebné na to, aby sme pre vás mohli dokončiť transakciu alebo inak plniť zmluvu; aby sme mohli odhaliť bezpečnostné incidenty, podvody alebo nezákonnú činnosť, chrániť sa pred nimi alebo ich stíhať; aby sme mohli informácie používať len interne spôsobom, ktorý je v primeranom súlade s vašimi očakávaniami ako nášho zákazníka (napríklad vedenie záznamov o predaji), a aby sme mohli dodržiavať zákonné povinnosti. Ak od vás dostaneme takúto žiadosť, oznámime to všetkým poskytovateľom služieb, ktorých sme poverili vymazaním vašich údajov.

Nebudeme vás diskriminovať v dôsledku vášho uplatňovania ktoréhokoľvek z týchto práv.

Vaše informácie nepredávame za peňažnú protihodnotu a ani ich neposkytujeme za inú protihodnotu. Ak v budúcnosti uzavrieme dohody, ktoré spadajú pod definíciu „predaja” podľa CCPA, budeme aktualizovať tieto zásady ochrany osobných údajov a náš súlad s CCPA.

Žiadosť môžete podať prostredníctvom osoby, ktorá má formálne splnomocnenie. V opačnom prípade môžete podať žiadosť pomocou splnomocneného zástupcu iba vtedy, ak 1) poskytnete oprávnenému zástupcovi písomné povolenie na podanie žiadosti a 2) overíte svoju vlastnú totožnosť priamo u nás. Od zástupcu budeme požadovať, aby nám predložil dôkaz o tom, že bol splnomocnený na podávanie žiadostí vo vašom mene.

Počas uplynulých 12 mesiacov sme zhromaždili nasledujúce kategórie informácií z uvedených zdrojov, použili sme ich na uvedené obchodné účely a poskytli sme ich uvedeným kategóriám tretích strán. Kategórie informácií zahŕňajú informácie, ktoré zhromažďujeme od návštevníkov našich webových stránok, registrovaných používateľov, zamestnancov, predajcov, dodávateľov a akýchkoľvek iných osôb, ktoré s nami komunikujú online alebo offline. Nie všetky informácie sa zhromažďujú o všetkých osobách. Môžeme napríklad zhromažďovať iné informácie od uchádzačov o zamestnanie, od dodávateľov alebo a od zákazníkov.

Kategória zhromaždených informácií Zdroj Obchodný účel použitia Kategórie tretích strán, ktoré dostávajú informácie

Identifikátory (meno, alias, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, faxové číslo, názov účtu, číslo sociálneho zabezpečenia (SSN)/rodné číslo (RČ), číslo vodičského preukazu, číslo cestovného pasu, jedinečný osobný identifikátor, IP adresa)

 • Osoby, ktoré nám poskytujú informácie.
 • Informácie, ktoré automaticky zhromažďujeme od návštevníkov stránky
 • Informácie, ktoré môžeme získať od marketingových a dátových partnerov tretích strán.
 • Audit týkajúci sa transakcií;
 • detekcia, ochrana a presadzovanie bezpečnosti;
 • ladenie funkcií/oprava chýb;
 • vykonávanie služieb pre vás;
 • interný výskum a vývoj;
 • kontrola kvality;
 • prispôsobenie reklamy
 • Poskytovatelia služieb (napríklad spracovatelia platieb, poštové domy, marketingoví partneri, partneri v oblasti prepravy, partneri v oblasti zamestnaneckých výhod);
 • pridružené spoločnosti;
 • orgány presadzovania práva;
 • strategicky zosúladené podniky;

Citlivé informácie (meno s finančným účtom, informácie o zdravotnom stave a zdravotnom poistení, používateľské meno a heslo)

 • Osoby, ktoré poskytujú informácie;
 • Žiadosti o zamestnanie;
 • zamestnancov.
 • Audit týkajúci sa transakcií;
 • detekcia, ochrana a presadzovanie bezpečnosti;
 • ladenie funkcií/oprava chýb;
 • vykonávanie služieb pre vás;
 • interný výskum a vývoj;
 • kontrola kvality;
 • Poskytovatelia služieb (napríklad spracovatelia platieb, poštové domy, marketingoví partneri, partneri v oblasti prepravy, partneri v oblasti zamestnaneckých výhod);
 • pridružené spoločnosti;
 • orgány presadzovania práva;
 • strategicky zosúladené podniky;

Obchodné informácie (história transakcií, zakúpené, získané alebo zvažované produkty/služby, preferencie produktov)

 • Osoby, ktoré poskytujú informácie;
 • žiadosti o zamestnanie;
 • zamestnancov.
 • Audit týkajúci sa transakcií;
 • detekcia, ochrana a presadzovanie bezpečnosti;
 • ladenie funkcií/oprava chýb;
 • vykonávanie služieb pre vás;
 • interný výskum a vývoj;
 • kontrola kvality;
 • Poskytovatelia služieb (napríklad spracovatelia platieb, poštové domy, marketingoví partneri, partneri v oblasti prepravy, partneri v oblasti zamestnaneckých výhod);
 • pridružené spoločnosti;
 • orgány presadzovania práva;
 • strategicky zosúladené podniky;

Aktivita v elektronickej sieti (história prehliadania alebo vyhľadávania, interakcie s webovými stránkami, interakcie s reklamou)

 • Osoby, ktoré poskytujú informácie;
 • informácie, ktoré zhromažďujeme na bezpečnostné účely.
 • Audit týkajúci sa transakcií;
 • detekcia, ochrana a presadzovanie bezpečnosti;
 • ladenie funkcií/oprava chýb;
 • vykonávanie služieb pre vás;
 • interný výskum a vývoj;
 • kontrola kvality;
 • Poskytovatelia služieb (napríklad spracovatelia platieb, poštové domy, marketingoví partneri, partneri v oblasti prepravy, partneri v oblasti zamestnaneckých výhod);
 • pridružené spoločnosti;
 • verejné regulačné orgány;
 • orgány presadzovania práva;
 • strategicky zosúladené podniky.

Audio, video alebo podobné informácie (telefonáty s podporou zákazníkov, monitorovanie bezpečnosti)

 • Osoby, ktoré poskytujú informácie;
 • informácie, ktoré zhromažďujeme na bezpečnostné účely.
 • Audit týkajúci sa transakcií;
 • detekcia, ochrana a presadzovanie bezpečnosti;
 • ladenie funkcií/oprava chýb;
 • vykonávanie služieb pre vás;
 • interný výskum a vývoj;
 • kontrola kvality;
 • Poskytovatelia služieb (napríklad spracovatelia platieb, poštové domy, marketingoví partneri, partneri v oblasti prepravy, partneri v oblasti zamestnaneckých výhod);
 • pridružené spoločnosti;
 • verejné regulačné orgány;
 • orgány presadzovania práva;
 • strategicky zosúladené podniky.

Geolokácia

 • Informácie, ktoré automaticky zhromažďujeme od návštevníkov stránky
 • Audit týkajúci sa transakcií;
 • detekcia, ochrana a presadzovanie bezpečnosti;
 • ladenie funkcií/oprava chýb;
 • vykonávanie služieb pre vás;
 • interný výskum a vývoj;
 • kontrola kvality;
 • prispôsobenie reklamy.
 • Poskytovatelia služieb (napríklad spracovatelia platieb, poštové domy, marketingoví partneri, partneri v oblasti prepravy, partneri v oblasti zamestnaneckých výhod);
 • pridružené spoločnosti;
 • verejné regulačné orgány;
 • orgány presadzovania práva;
 • strategicky zosúladené podniky.

Informácie týkajúce sa profesie, vzdelania alebo zamestnania

 • Informácie odoslané jednotlivcami;
 • informácie získané od tretích strán v súvislosti s predajcom alebo zamestnaneckým stavom alebo žiadosťami;
 • informácie, ktoré pozorujeme v súvislosti s dohľadom nad predajcami alebo zamestnaním.
 • Audit týkajúci sa transakcií;
 • detekcia, ochrana a presadzovanie bezpečnosti;
 • ladenie funkcií/oprava chýb;
 • vykonávanie služieb pre vás;
 • interný výskum a vývoj;
 • kontrola kvality;
 • prispôsobenie reklamy.
 • Poskytovatelia služieb (napríklad spracovatelia platieb, poštové domy, marketingoví partneri, partneri v oblasti prepravy, partneri v oblasti zamestnaneckých výhod);
 • pridružené spoločnosti;
 • verejné regulačné orgány;
 • orgány presadzovania práva;
 • strategicky zosúladené podniky.

Biometria

 • Nezhromaždené
 • Nezhromaždené
 • Nezhromaždené

Chránené klasifikačné údaje (rasa, pohlavie, etnický pôvod, náboženstvo)

 • Nezhromaždené
 • Nezhromaždené
 • Nezhromaždené

* Konkrétne ide o tieto obchodné účely:

 1. Vykonávanie služieb pre vás:
  • Na správu alebo iné plnenie našich povinností v súvislosti s akoukoľvek dohodou, ktorej sme zmluvnou stranou;
  • Na pomoc vám s dokončením transakcie alebo objednávky;
  • Povolenie sledovania zásielok;
  • Príprava a spracovanie faktúr;
  • Odpovedanie na otázky alebo požiadavky a poskytovať služby a podporu;
  • Zabezpečenie popredajného riadenia vzťahov so zákazníkmi;
  • Vytváranie a správa účtov našich zákazníkov;
  • Aby sme vás informovali o zmenách našich služieb a produktov;
  • Správa akejkoľvek propagácie, prieskumu alebo súťaže;
  • Aby sme vám poskytli informácie o našich produktoch a službách,
  • Aby sme vám mohli ponúkať naše produkty a služby personalizovaným spôsobom, môžeme napríklad poskytovať návrhy na základe vašich predchádzajúcich požiadaviek, aby sme vám umožnili rýchlejšie identifikovať vhodné produkty a služby.
 2. Audit týkajúci sa transakcií, interného výskumu a vývoja:
  • Na zabezpečenie internej obchodnej správy a prevádzky vrátane riešenia problémov, prispôsobenia stránok, vylepšenia alebo vývoja, testovania, výskumu, správy a prevádzky našich stránok a analýzy údajov;
  • Vytváranie produkty alebo služby, ktoré môžu spĺňať vaše potreby;
  • Meranie výkonnosti marketingových iniciatív, reklám a webových stránok, ktoré v našom mene "poháňa" iná spoločnosť.
 3. Odhaľovanie, ochrana a presadzovanie bezpečnosti; ladenie funkčnosti, oprava chýb:
  • V rámci nášho úsilia o bezpečnosť našich Webových lokalít;
  • Na zabezpečenie bezpečnosti vášho účtu a nášho podnikania, na predchádzanie alebo odhaľovanie podvodov, škodlivých aktivít alebo zneužitia našich webových lokalít , napríklad vyžiadaním overovacích informácií s cieľom obnoviť heslo vášho účtu (ak je to potrebné);
  • Zabezpečenie fyzickej bezpečnosti našich priestorov prostredníctvom monitorovania záberov z kamerového systému;
  • Na riešenie sporov, na ochranu práv, bezpečnosti a záujmov nás samotných, našich používateľov alebo iných a dodržiavanie našich zákonných povinností.
 4. Kontrola kvality:
  • Monitorovanie kontroly kvality a zabezpečenie súladu s našimi zákonnými povinnosťami, kódexmi a nariadeniami, zásadami a postupmi,
  • Na vývoj a zlepšovanie našich produktov a služieb, napríklad preskúmaním návštev stránok a rôznych podstránok, dopytu po konkrétnych produktoch a službách a komentárov používateľov.

Kontakt pre ďalšie informácie - V prípade otázok alebo obáv týkajúcich sa nášho oznámenia o ochrane osobných údajov a postupov nás kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „kto sme” tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

15. Upozornenie pre obyvateľov Európy (Európskeho hospodárskeho priestoru)

V súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) môžu všetci obyvatelia Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) uplatňovať nasledujúce práva:

 • Právo na informácie
 • Právo na prístup
 • Právo na nápravu
 • Právo na vymazanie
 • Právo na obmedzenie spracovania
 • Právo na prenosnosť údajov
 • Právo namietať
 • Právo vyhnúť sa automatizovanému rozhodovaniu

Na uplatnenie ktoréhokoľvek z práv uvedených vyššie musíte dodržiavať povinnosti stanovené v časti 12 tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov.

Odo dňa, keď dostaneme vašu žiadosť, vám odpovieme v maximálnej lehote 30 dní, okrem prípadu požiadania o predĺženie.

16. Upozornenie pre obyvateľov Argentíny

V súlade so zákonom Ley de Protección de Datos Personales 25.326 máte právo na prístup, opravu, aktualizáciu a vymazanie. Ak chcete uplatniť svoje práva alebo právo na odvolanie alebo akúkoľvek pochybnosť či sťažnosť týkajúcu sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na adrese dpo@euronetworldwide.com podľa pokynov uvedených v časti 12.

Týmto vás informujeme, že máte k dispozícii možnosti, ako obmedziť spôsob, akým používame alebo zverejňujeme vaše osobné údaje na konkrétne zaobchádzanie s nimi.

Odo dňa prijatia vašej žiadosti vám odpovieme najneskôr do 5 dní (v prípade žiadosti o vymazanie a aktualizáciu vašich osobných údajov) alebo najneskôr do 10 dní (v prípade žiadosti o prístup k vašim osobným údajom).

17. Upozornenie pre obyvateľov Mexika

Ria México (pojem definovaný nižšie), so sídlom na prijímanie oznámení na účely ochrany súkromia a osobných údajov uvedených v oddiele 22 a v súlade s federálnym zákonom o ochrane osobných údajov (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares) ( "mexický zákon"), jeho nariadeniami a usmerneniami, sprístupňuje svojim používateľom alebo potenciálnym používateľom v postavení dotknutých osôb toto Oznámenie o ochrane osobných údajov pred samotným zhromažďovaním osobných údajov, a to v prísnom súlade so zásadami zákonnosti, súhlasu, informovanosti, kvality, účelu, lojality, proporcionality a zodpovednosti, ktoré vyžaduje mexický zákon.

Na účely poskytovania služieb ako prevodca peňazí v zmysle článku 81-A Bis Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, bude spoločnosť Ria México zhromažďovať osobné údaje, ak je to vhodné, v súlade s právnymi základmi uvedenými v oddiele 1 a v súvislosti s nasledujúcimi účelmi:

 1. Na overenie, či sa osobné údaje uvedené v hlasovacom poverení zaslanom spoločnosti Ria México zhodujú s údajmi uvedenými v registri Instituto Nacional Electoral.
 2. Na overenie, či sa údaje CURP poskytnuté spoločnosti Ria México zhodujú s údajmi zaregistrovanými v Registro Nacional de Población.

Okrem toho, a ak je to potrebné, s cieľom dodržiavať články 4 a 4 Bis všeobecných ustanovení uvedených v článku 95 Bis Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, ktoré sa vzťahujú na prevodcov peňazí uvedených v článku 81-A Bis toho istého zákona ( "Provisions"), Ria México je zo zákona povinná získať informácie o vašej geografickej polohe, ako aj záznamy vášho hlasu a podoby tváre s cieľom identifikovať svojich používateľov alebo potenciálnych používateľov spôsobom, ktorý nie je osobný, a na získanie ďalších relevantných údaje, ktoré budú podrobne vysvetlené v konkrétnom formulári dostupnom v žiadosti vyžadovanej právnymi ustanoveniami. Takéto informácie budeme vždy spracovávať na základe vášho súhlasu.

Máte právo na prístup, opravu, zrušenie a námietku voči spracovaniu („práva ARCO”); podobne máte tiež právo kedykoľvek obmedziť alebo odvolať súhlas udelený na spracovanie vášho Osobné údaje v rozsahu povolenom zákonom. Ak chcete uplatniť akékoľvek vaše práva ARCO, odvolať svoj súhlas alebo podať akékoľvek otázky alebo sťažnosti týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese: dpo@euronetworldwide.com podľa pokynov uvedených v časti 12.

Odpoveď vám poskytneme najneskôr do 20 dní odo dňa prijatia vašej žiadosti a bude účinná najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa, keď vám oznámime našu odpoveď.

18. Upozornenie pre obyvateľov Čile

V súlade so zákonom máte právo na prístup, opravu, zrušenie a námietku proti spracovaniu (práva „ARCO”); rovnako máte právo kedykoľvek odvolať súhlas udelený na spracovanie vašich osobných údajov v rozsahu, v akom to zákon umožňuje. Ak chcete uplatniť svoje práva ARCO alebo svoje právo na odvolanie alebo akúkoľvek pochybnosť alebo sťažnosť týkajúcu sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese dpo@euronetworldwide.com podľa pokynov uvedených v časti 12.

Týmto vás informujeme, že máte k dispozícii možnosti, ako obmedziť spôsob, akým používame alebo zverejňujeme vaše osobné údaje na konkrétne zaobchádzanie s nimi.

Odo dňa prijatia vašej žiadosti vám odpovieme najneskôr do 2 dní.

19. Upozornenie pre obyvateľov Malajzie

V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov z roku 2010 (ďalej len „PDPA“) nám zákazníci môžu poskytnúť svoje osobné údaje na ktorýkoľvek z účelov uvedených v časti 2 tohto oznámenia o ochrane osobných údajov. Ak by sme spracúvali vaše osobné údaje na akýkoľvek ďalší účel, budeme vás o tom vopred informovať alebo vás požiadame o výslovný súhlas.

Kedykoľvek si môžete uplatniť práva uvedené v časti 10. Svoj súhlas môžete tiež odvolať, pokiaľ spracúvanie nie je nevyhnutné na splnenie akejkoľvek zákonnej povinnosti alebo na poskytnutie niektorej z našich služieb. Proti spracovaniu môžete namietať aj vtedy, ak sa domnievate, že vám takáto spracovateľská činnosť môže spôsobiť akúkoľvek škodu alebo tieseň.

Odo dňa prijatia vašej žiadosti vám odpovieme najneskôr do 21 dní.

V súlade s podmienkami zákona o ochrane údajov má RIA právo účtovať si poplatok za spracovanie akejkoľvek žiadosti o prístup k údajom.

20. Upozornenie pre obyvateľov Nového Zélandu

Pre všetkých obyvateľov Nového Zélandu sú práva, ktoré môžete uplatniť v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov, právami uvedenými v časti 12. Upozorňujeme, že na uplatnenie ktoréhokoľvek z vašich práv sa musíte riadiť pokynmi vo vyššie uvedenej časti 12.

Odo dňa prijatia vašej žiadosti vám odpovieme najneskôr do 20 dní.

21. Upozornenie pre obyvateľov Austrálie

Všetci obyvatelia Austrálie môžu v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov uplatniť práva uvedené v časti 12. Upozorňujeme, že na uplatnenie ktoréhokoľvek z vašich práv musíte postupovať podľa pokynov uvedených v uvedenej časti 12.

Môžete nás tiež požiadať o vysvetlenie našich zásad a postupov týkajúcich sa údajov v súlade s platnými právnymi predpismi.

Odo dňa prijatia vašej žiadosti vám odpovieme najneskôr do 30 dní.

22. Upozornenie pre obyvateľov Indie

Všetci obyvatelia Indie môžu v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov uplatniť práva uvedené v časti 12. Upozorňujeme, že na uplatnenie ktoréhokoľvek z vašich práv je potrebné postupovať podľa pokynov uvedených v časti 12.

Okrem toho môžete uplatniť svoje právo na prenosnosť údajov a právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania s právnymi účinkami, ako je profilovanie, ak takéto profilovanie nie je nevyhnutné na to, aby sme vám poskytli niektorú z našich služieb.

Odo dňa prijatia vašej žiadosti vám odpovieme najneskôr do 30 dní.

23. Naša spoločnosť podľa služieb

Správcom je spoločnosť Ria, ktorú zastupujú nižšie uvedené spoločnosti v závislosti od krajiny a služby:

Služby prevodu peňazí

Krajina Kontaktná spoločnosť (kontrolór) Kontaktné údaje
Spojené kráľovstvo Euronet Payment Services Ltd. Part 7th Floor, North Block, 55 Baker Street, Londýn, United Kingdom, W1U 7EU
Európa
(digitálne a mobilné zariadenia)
Ria Litva UAB Ukmergės g. 126, LT-08100, Vilnius, Lithuania
Európski zástupcovia Ria Payment Institution EP SAU Calle Cantabria 2, Planta 2 Alcobendas 28120 Madrid España
Švajčiarsko Ria Financial Services GmbH Place de Cornavin 14 - 16, Geneva - 1201
Spojené štáty Continental Exchange Solutions, Inc. 6565 Knott Ave, Buena Park, CA 90620, USA
Portoriko Ria Financial Services Puerto Rico, Inc. c/o Fast Solutions, LLC, Citi Tower 252 Ponce de Leon Avenue, Floor 20 SAN JUAN, PR 00918
Kanada Ria Telecommunications of Canada Inc 1000, rue De La Gauchetière O (#2500) Montréal (Québec) H3B 02
Mexiko Ria México Payment Solutions, S. de R.L. de C.V. Av. Insurgentes Sur, 686-B Despacho 1003, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, México
Čile Ria Chile Servicios Financieros SPA Región Metropolitana de Santiago, Santiago, Catedral 1401
Argentína EURONET PAYMENT SERVICES LIMITED
Sucursal de sociedad extranjera
República Argentina: Santa Fe 1752, 1° piso, departamento A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Malajzia IME M SDN BHD Unit 38-02, Level 38, Q Sentral 2A, Jalan Stesen Sentral 2, 50470, Kuala Lumpur
Singapur Ria Financial Services Singapore PTE. LTD. 152, Beach Road, #19-01/02, Gateway East, Singapur 189721
Filipíny Ria Money Transfer, INC. 38. poschodie, Philamlife Tower, 8767 Paseo De Roxas, Makati City, Philippines

RIA Stores and Currency Exchange Services.

Krajina Kontaktná spoločnosť (kontrolór) Kontaktné údaje
Taliansko Ria Italia S.r.l. unipersonale Via Francesco Benaglia, č. 13 - Roma, 00153
Švajčiarsko Ria Financial Services GmbH Place de Cornavin 14 - 16, Geneva - 1201 *** Adresa sídla spoločnosti je Langstrasse 192, 8005 Zürich
Francúzsko Ria France S.A.S 1 Rue du 19 Mars 1962, 92230 Gennevilliers, France
Belgicko Ria Envia Belgium SPRL Rue Joseph II, 36-38 - 1000 Bruxelles
Nemecko Ria Deutschland GmbH Friedrichstr. 200 10117 Berlin
Švédsko Ria Financial Services Sweden AB Armégatan 40, 5 tr 171 71 Solna
Nórsko Ria Financial Services Norway AS Skippergata 33, 0186 Oslo
Dánsko Ria Financial Services Denmark ApS Nørre Voldgade 21, 1358 København K

Vždy môžete podať žiadosť nášmu úradníkovi pre ochranu údajov, a to zaslaním e-mailu na túto adresu: dpo@euronetworldwide.com.