Aplikasi Ria Money Transfer - Terma dan Syarat

Disiarkan pada 14 November 2023

PENGENALAN

IME (M) Sdn Bhd (No. Pendaftaran 200101027074 (562832-V)), sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia dengan alamat perniagaan utamanya di East High Zone, Unit 38-02, Level 38, Q Sentral 2A, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia dilesenkan untuk penyediaan perkhidmatan pemindahan wang dan perdagangan di bawah nama 'Ria' dan/atau 'Ria Money Transfer' (selepas ini “Ria”, “we”, “our” or “us”).

Adalah penting untuk anda membaca dan memahami terma dan syarat ini (“Terma dan Syarat”) sebelum anda menerimanya. Terma dan Syarat ini terpakai kepada dan tersedia pada aplikasi mudah alih Ria Money Transfer yang diuruskan oleh Ria dan/atau mana-mana syarikat lain dalam Kumpulan Kami (" AplikasiPemindahan Wang Ria"). Mereka menerangkan banyak tanggungjawab anda kepada kami dan tanggungjawab kami kepada anda, bagaimana dan bila perjanjian kami dengan anda boleh ditamatkan dan sejauh mana liabiliti kami kepada anda. Maklumat lanjut boleh didapati di bawah bahagian 'Soalan Lazim' pada Aplikasi Pemindahan Wang Ria. 

DENGAN MELENGKAPKAN DAN MEMPERSETUJUI MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMBUAT TRANSAKSI PEMBAYARAN DAN MENERIMA TERMA DAN SYARAT INI, ANDA BERSETUJU UNTUK TERIKAT DENGAN TERMA DAN SYARAT INI. JANGAN GUNAKAN PERKHIDMATAN KAMI JIKA ANDA TIDAK MENERIMA TERMA DAN SYARAT INI. TERMA DAN SYARAT INI ADALAH PERJANJIAN YANG MENGIKAT SECARA SAH DAN PENTING BAHAWA ANDA MENGAMBIL MASA UNTUK MEMBACANYA DENGAN TELITI. 

ALERT PENIPUAN PENGGUNA: WANG PENDAWAIAN SAMA SEPERTI HANTAR TUNAI. LINDUNGI DIRI ANDA DARIPADA PENIPUAN DENGAN MENGHANTAR WANG SAHAJA KEPADA ORANG YANG ANDA KENAL ATAU BOLEH LAINNYA SAHKAN UNTUK DIPERCAYAI. KLIK DI SINI UNTUK MENGETAHUI LEBIH LANJUT MENGENAI MENGHANTAR WANG DENGAN SELAMAT DENGAN RIA. JIKA ANDA PERCAYA ANDA MANGSA PENIPUAN ATAU PENIPUAN, SILA HUBUNGI KAMI SEGERA DI TALIAN 1800 88 2077 ATAU MELALUI EMEL KE MY_support@riamoneytransfer.com DAN HUBUNGI PIHAK BERKUASA PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG ANDA.

1. PERKHIDMATAN KAMI 

1.1 Terma dan Syarat ini mentadbir penyediaan Perkhidmatan Kami, yang terdiri daripada pelaksanaan Transaksi Pembayaran yang dimulakan oleh anda melalui Aplikasi Ria Money Transfer. Terma dan Syarat ini akan terpakai untuk penggunaan Aplikasi Ria Money Transfer oleh anda yang mengarahkan kami untuk melakukan, dan kami bersetuju untuk melaksanakan untuk anda, mana-mana Perkhidmatan Kami, termasuk semua kandungan, fungsi dan perkhidmatan yang ditawarkan melaluinya. 

1.2 Kewajipan kami menurut Terma dan Syarat ini adalah bergantung pada penerimaan kami terhadap anda sebagai pengguna, menurut budi bicara mutlak kami dan kami berhak menolak untuk memberikan Perkhidmatan Kami kepada anda tanpa menyatakan alasan. Anda mesti segera memberikan semua maklumat dan dokumentasi yang mungkin kami minta daripada anda pada bila-bila masa untuk membolehkan kami mematuhi sebarang syarat undang-undang yang berkaitan dengan Perkhidmatan Kami, termasuk seperti yang dikehendaki oleh peraturan antipengubahan wang haram dan antipembiayaan pengganas dan anda bersetuju untuk kami menghubungi anda untuk tujuan ini. 

2. DEFINISI 

2.1 Terma dan Syarat ini menggunakan takrifan berikut: 

(i) “Kad Bank” bermaksud kad kredit Visa atau MasterCard, atau kad debit 

(ii) “Pemindahan Bank” bermaksud kaedah pembayaran di mana anda mengarahkan bank anda untuk menghantar wang atau pembayaran secara terus, atau melalui syarikat pembayaran pihak ketiga yang digunakan oleh Ria untuk tujuan memudahkan pembayaran anda untuk Perkhidmatan Kami, ke akaun bank Ria .

(iii) "Hari Perniagaan" bermaksud Isnin hingga Jumaat tidak termasuk Cuti Bank dan Cuti Umum, di Malaysia

(iv) “Pengeluar Kad” bermaksud pengeluar dan pemilik Kad Bank 

(v) “Kumpulan Kami” ditakrifkan dalam klausa 20 di bawah 

(vi) "Perkhidmatan Kami" bermaksud perkhidmatan pemindahan wang yang kami sediakan melalui Aplikasi Pemindahan Wang Ria 

(vii) "Ejen Pembayar" bermaksud orang sebenar atau entiti undang-undang yang bertindak sebagai penyedia perkhidmatan pembayaran pihak ketiga atau ejen yang bertindak bagi pihak kami atau bagi pihak ahli gabungan dalam Kumpulan Kami yang membayar Transaksi Pembayaran yang dimulakan oleh anda kepada Penerima di negara destinasi yang anda kenal pasti 

(viii) "Pesanan Pembayaran" bermaksud semua arahan yang dikemukakan oleh anda kepada kami yang meminta pelaksanaan Transaksi Pembayaran 

(ix) "Transaksi Pembayaran" bermaksud pemindahan wang kepada Penerima 

(x) "Penerima" bermaksud individu yang ditetapkan oleh anda sebagai penerima Transaksi Pembayaran yang merupakan orang sebenar dan boleh diterima oleh kami, dan yang menerima pemindahan wang melalui Ejen Pembayar yang ditetapkan, melalui pindahan bank ke akaun bank tersebut individu yang ditetapkan atau melalui perkhidmatan penghantaran ke rumah kami (jika berkenaan) 

(xi) "Apl Pemindahan Wang Ria" ditakrifkan dalam perenggan bertajuk 'Pengenalan' di atas 

(xii) Istilah "anda", "anda", "milik anda" dan "pengguna" bermaksud anda, orang yang membuat kontrak dengan kami menggunakan Aplikasi Pemindahan Wang Ria untuk penyediaan Perkhidmatan Kami 

3. PEMBENTUKAN KONTRAK 

Setiap Transaksi Pembayaran yang kami lakukan untuk anda adalah kontrak berasingan yang menggabungkan Terma dan Syarat ini. Perjanjian rangka kerja yang disepakati antara anda dan kami tidak akan sekali-kali mewajibkan kami untuk melakukan Transaksi Pembayaran berikutnya. Anda harus memberitahu Penerima Transaksi Pembayaran dengan sewajarnya. 

4. PERUBAHAN 

4.1 Kami boleh mengubah Terma dan Syarat ini dari semasa ke semasa, misalnya untuk mematuhi perubahan dalam undang-undang atau syarat peraturan atau disebabkan oleh perubahan dalam keadaan pasaran. 

4.2 Jika kami membuat apa-apa perubahan kepada Terma dan Syarat ini, kami akan berbuat demikian melalui e-mel dan/atau dengan meletakkan versi semakan Terma dan Syarat ini pada Aplikasi Pemindahan Wang Ria. Kami juga akan memaklumkan anda tentang tarikh dari mana sebarang perubahan akan berkuat kuasa ("Tarikh Berkuatkuasa"). 

4.3 Perubahan yang kami buat pada Terma dan Syarat ini biasanya hanya akan terpakai untuk Pesanan Pembayaran yang dimasukkan setelah Tarikh Kuatkuasa tetapi juga akan terpakai untuk Pesanan Pembayaran yang dimasukkan sebelum Tarikh Kuatkuasa sekiranya kami perlu berbuat demikian menurut undang-undang atau keperluan kawal selia. Walau apa pun dan untuk mengelakkan keraguan, versi Terma dan Syarat yang dikemas kini ini akan menggantikan versi sebelumnya. 

4.4 Kami tidak menjamin bahawa Aplikasi Ria Money Transfer atau kandungannya akan sentiasa tersedia atau tidak terganggu. Kami mungkin menangguhkan atau menarik balik atau membataskan ketersediaan semua atau sebahagian daripada Aplikasi Ria Money Transfer atas sebab perniagaan dan operasi. Kami akan cuba memberi anda notis yang munasabah (misalnya dengan menghantar mesej pada Aplikasi Ria Money Transfer) mengenai sebarang penangguhan atau penarikan balik yang dijadualkan. 

5. AKSES KEPADA PERKHIDMATAN KAMI 

5.1 Dengan menggunakan Aplikasi Ria Money Transfer, anda menyatakan dan menjamin bahawa anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan mempunyai kapasiti undang-undang untuk memeterai kontrak yang mengikat dengan kami. Sekiranya kami mendapati melalui cara yang boleh dipercayai bahawa pengguna berumur bawah 18 tahun, kami akan membatalkan akaun pengguna tersebut dan memadamkan semua maklumat berkenaan pengguna tersebut daripada sistem dan rekod kami. 

5.2 Anda mesti mempunyai akaun pengguna yang sah untuk menggunakan Perkhidmatan Kami (“akaun pengguna”). Anda boleh memohon melalui Aplikasi Pemindahan Wang Ria untuk mewujudkan akaun pengguna dengan memasukkan maklumat peribadi anda dan kata laluan, dan mengesahkan penerimaan anda terhadap Terma dan Syarat ini. Jika kami menerima permohonan anda, kami akan menubuhkan akaun pengguna anda dan mengaktifkannya untuk digunakan untuk mengakses Perkhidmatan Kami, tertakluk kepada pengehadan yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat ini. Semua maklumat yang anda berikan akan disimpan dalam akaun pengguna anda dan diselenggara oleh kami dan/atau syarikat tertentu yang terlibat oleh kami atau Kumpulan kami untuk menyediakan Perkhidmatan Kami. 

5.3 Anda akan dapat mengakses Perkhidmatan Kami melalui Aplikasi Pemindahan Wang Ria dengan memasukkan nama pengguna dan kata laluan anda dengan betul (bersama-sama "ID Pengguna") tetapi tidak dalam keadaan lain. ID Pengguna anda adalah sulit, peribadi dan tidak boleh dipindah milik. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan anda menyimpan ID Pengguna anda dan sebarang ciri keselamatan lain yang dikaitkan dengan akses anda kepada Apl Pemindahan Wang Ria (termasuk sebarang butiran Pesanan Pembayaran) selamat dan terjamin. JANGAN PERNAH BERKONGSI ID PENGGUNA ANDA DENGAN SESIAPA DAN JANGAN TULISKANNYA DI MANA-MANA! Jika anda menyedari atau mempunyai sebarang syak bahawa ID Pengguna anda tidak lagi sulit atau telah dikompromi dalam apa jua cara, anda mesti menghubungi kami dengan segera melalui telefon di: 1800 88 2077 atau melalui e-mel ke: MY_support@riamoneytransfer.com . Sebarang kelewatan yang tidak wajar dalam menghubungi kami boleh menjejaskan keselamatan Perkhidmatan Kami dan/atau menyebabkan anda bertanggungjawab atas sebarang kerugian

5.4 Sebaik sahaja anda telah memaklumkan kami tentang penggunaan tanpa kebenaran ID Pengguna anda, kami akan mengambil semua tindakan yang perlu untuk menghalang sebarang penggunaan maklumat ini selanjutnya. Kami akan memaklumkan anda tentang langkah-langkah tersebut selepas mengambilnya dan memberikan sebab untuk mengambil langkah tersebut melainkan kami dihalang daripada berbuat demikian atas sebab undang-undang. Mengambil langkah-langkah ini tidak menjadikan kami bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang disebabkan oleh kegagalan anda untuk mematuhi kewajipan anda di bawah Terma dan Syarat ini. Walau bagaimanapun, anda mungkin layak menerima pembayaran balik atau kredit sejumlah amaun daripada Pengeluar Kad anda jika Kad Bank atau akaun bank anda telah digunakan dengan cara penipuan. Tertakluk kepada undang-undang dan peraturan yang berkaitan, anda akan bertanggungjawab ke atas kerosakan yang disebabkan kepada kami akibat penggunaan tanpa kebenaran ID Pengguna anda. 

5.5 Kami berhak untuk melumpuhkan ID Pengguna anda mengikut budi bicara mutlak kami atas apa-apa sebab pun atau tanpa sebab, termasuk jika, pada pendapat kami, anda telah gagal untuk mematuhi sebarang peruntukan dalam Terma dan Syarat ini.

6. PERKAKASAN DAN PERISIAN YANG DIPERLUKAN 

6.1 Anda mesti menyediakan dan/atau mendapatkan peralatan atau talian telekomunikasi termasuk komputer atau peranti dan sistem operasi dan pencetak untuk mencetak dan menyimpan rekod di atas kertas, dalam simpanan elektronik atau pada media tahan lama yang lain, yang mungkin diperlukan bagi anda untuk menggunakan Perkhidmatan Kami. Anda mengakui bahawa perisian dan peralatan tertentu yang digunakan oleh anda mungkin tidak mampu menyokong ciri tertentu Perkhidmatan Kami. Anda harus mencetak dan menyimpan salinan semua notis, pendedahan dan pernyataan yang kami hantar kepada anda secara elektronik. 

6.2 Untuk mengakses dan menyimpan pemberitahuan, pendedahan dan kenyataan yang disediakan secara elektronik, anda mesti mempunyai: 

(i) Peranti yang beroperasi pada platform dengan kualiti persekitaran Android atau iOS, atau lebih tinggi 

(ii) Sambungan internet 

(iii) Versi semasa Android 4.4 (atau lebih tinggi) atau iOS 8 (atau lebih tinggi) 

(iv) Peranti dan sistem pengendalian yang mampu menyokong semua perkara di atas 

6.3 Kami berhak untuk menghentikan sokongan bagi perisian versi semasa jika, pada pendapat kami, perisian versi tersebut mengalami masalah keselamatan atau kekurangan lain yang membuatnya tidak sesuai digunakan dengan Perkhidmatan Kami. "Versi terkini" bermaksud versi perisian yang disokong dan serasi dengan Aplikasi Ria Money Transfer pada waktu tertentu. 

6.4 Kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami, untuk berkomunikasi dengan anda melalui pos. 

6.5 Kami tidak bertanggungjawab atas kandungan, polisi, barang atau perkhidmatan orang lain atau laman web yang dipautkan atau boleh diakses melalui Aplikasi Ria Money Transfer. Kewujudan pautan kepada aplikasi mudah alih atau laman web lain bukan menggambarkan sokongan, atau kaitan dengan, aplikasi mudah alih, laman web atau orang yang mengendalikan aplikasi mudah alih atau laman web tersebut. Apa-apa pergantungan pada kandungan, dasar atau perkhidmatan orang lain, aplikasi mudah alih atau laman web adalah atas risiko anda sendiri. Segala pertanyaan, permasalahan atau aduan mengenai aplikasi mudah alih atau laman web tersebut harus ditujukan kepada orang yang bertanggungjawab atas operasinya. 

6.6 Anda boleh menanda buku atau menambahkan Aplikasi Ria Money Transfer kepada kegemaran anda tetapi anda tidak boleh membuat pautan kepada mana-mana bahagian Aplikasi Ria Money Transfer atau dengan cara apa-apa sekali pun mencadangkan sebarang bentuk perkaitan, persetujuan atau sokongan yang tidak wujud daripada pihak kami. 

7. MASALAH PESANAN PEMBAYARAN 

7.1 Tertakluk pada Terma dan Syarat ini, anda akan dapat menggunakan Perkhidmatan Kami dengan log masuk ke Aplikasi Ria Money Transfer dan memberi kami Pesanan Pembayaran anda. Perkhidmatan kami tersedia untuk Transaksi Pembayaran kepada pelbagai pilihan negara destinasi dan dalam pelbagai pilihan mata wang seperti yang ditentukan dari semasa ke semasa pada Aplikasi Ria Money Transfer. 

7.2 Pesanan Pembayaran mesti termasuk maklumat sedemikian, seperti yang kami tentukan dari semasa ke semasa, yang diperlukan untuk menyediakan Perkhidmatan Kami kepada anda termasuk (tetapi tidak terhad kepada) maklumat berikut: 

(i) nama dan butiran lain yang mengenal pasti Penerima 

(ii) negara destinasi Transaksi Pembayaran 

(iii) jumlah dan mata wang Transaksi Pembayaran; dan 

(iv) dalam kes Transaksi Pembayaran ke akaun bank Penerima, Nombor Akaun Bank Antarabangsa (“IBAN”) apabila akaun bank tersebut mempunyai kod IBAN, atau nombor akaun bank yang sepadan dalam setiap kes. 

7.3 Kami hanya akan menerima Pesanan Pembayaran yang diberikan kepada kami melalui Aplikasi Ria Money Transfer. Arahan anda untuk melakukan Transaksi Pembayaran akan dianggap oleh kami sebagai persetujuan anda untuk kami meneruskan, dan kebenaran bagi kami untuk, melakukan Transaksi Pembayaran tersebut. 

7.4 Maklumat dan penjelasan lanjut mengenai langkah yang perlu anda ambil untuk meminta kami melakukan Transaksi Pembayaran untuk anda akan diberikan kepada anda apabila anda meminta kami melakukan perkara ini dan boleh didapati pada bahagian "Soalan Lazim" pada Aplikasi Ria Money Transfer. 

7.5 Kaedah pembayaran

Di mana berkenaan, kami boleh menerima pembayaran melalui Kad Bank atau melalui Pindahan Bank sebagai kaedah pembayaran yang ditetapkan kepada kami untuk pelaksanaan Transaksi Pembayaran anda dan yuran pelanggan yang kami kenakan untuk Transaksi Pembayaran. Kamu mesti: 

(i) (a) melalui Kad Bank: memberi kuasa kepada Pengeluar Kad anda untuk memindahkan dana yang diperlukan oleh kami untuk Urus Niaga Pembayaran supaya: (a) dana tersebut dicaj ke akaun yang dipautkan dengan Kad Bank anda; dan (b) kami menerima kebenaran daripada Pengeluar Kad dan seterusnya menerima dana yang diperlukan oleh kami untuk meneruskan Perintah Pembayaran; atau (b) melalui Pindahan Bank: memberi kuasa kepada bank anda untuk memindahkan dana yang diperlukan oleh kami untuk Transaksi Pembayaran supaya: (a) dana tersebut didebitkan daripada akaun anda; dan (b) kami menerima dana yang diperlukan oleh kami untuk meneruskan Perintah Pembayaran; dan

(ii) memastikan kaedah pembayaran anda mempunyai dana atau kredit yang mencukupi dan diterima oleh kami tepat pada masanya untuk membolehkan kami meneruskan Pesanan Pembayaran; 

(iii) memastikan bahawa kami telah menerima dana yang kami beritahu anda dikehendaki untuk meneruskan Transaksi Pembayaran sebelum kami melaksanakan Perintah Pembayaran anda. Jumlah ini mesti segera tersedia kepada kami dalam dana yang dijelaskan dan dibuat oleh Kad Bank anda atau melalui Pindahan Bank daripada akaun bank anda. 

7.6 Kami tidak memberikan kredit dan tidak dapat mendahulukan dana untuk menampung sebahagian daripada Transaksi Pembayaran. 

7.7 Anda mengakui dan bersetuju bahawa semua Transaksi Pembayaran yang dibenarkan oleh anda tertakluk pada semua undang-undang yang berkenaan. 

7.8 Pengeluar Kad Anda dan/atau bank atau institusi kredit anda juga memiliki terma dan syarat yang berkenaan bagi penggunaan perkhidmatan Kad Bank atau Pemindahan Bank atau akaun bank anda dan anda mesti merujuk kepada perjanjian tersebut semasa menyediakan dana yang diperlukan untuk meneruskan Transaksi Pembayaran kerana terma dan syarat tersebut termasuk penerapan yuran dan caj serta peruntukan lain yang dikenakan oleh Pengeluar Kad dan/atau bank atau institusi kredit anda. 

8. PERTUKARAN MATA WANG 

8.1 Sekiranya anda meminta kami melaksanakan Transaksi Pembayaran dalam mata wang selain Ringgit Malaysia, kami akan mengenakan kadar tukaran sebagai tambahan kepada caj perkhidmatan dan kami akan memberitahu anda kadar tukaran tersebut. 

8.2 Untuk maklumat lanjut mengenai kalkulator harga (menetapkan mata wang dan negara serta kadar pertukaran yang tersedia), lokasi pembayaran dan yuran pelanggan serta kadar pertukaran, sila baca bahagian Soalan Lazim pada Aplikasi Ria Money Transfer. 

9. PELAKSANAAN TRANSAKSI PEMBAYARAN 

9.1 Perkhidmatan Kami menyediakan pelbagai pilihan untuk penerimaan Transaksi Pembayaran, termasuk wang tunai di Ejen Pembayaran, terus kepada akaun bank atau melalui perkhidmatan penghantaran ke rumah, jika ada. 

9.2 Kutipan Transaksi Pembayaran melalui Ejen Pembayaran 

Jika kami menerima Pesanan Pembayaran bersama-sama dana yang perlu dijelaskan untuk dipindahkan dan yuran yang berkaitan dengan Transaksi Pembayaran sebelum penutupan perniagaan pada Hari Perniagaan, Pesanan Pembayaran akan dianggap telah diterima oleh kami pada Hari Perniagaan tersebut (“Hari Penerimaan”). Jika Pesanan Pembayaran diterima oleh kami selepas penutupan perniagaan pada Hari Perniagaan atau pada hari yang bukan Hari Perniagaan, Pesanan Pembayaran akan dianggap telah diterima pada Hari Perniagaan berikutnya sejurus selepas penerimaan Pesanan Pembayaran. 

9.3 Tertakluk pada undang-undang dan peraturan yang relevan, kami akan meneruskan pelaksanaan Pesanan Pembayaran dan menyediakan dana kepada Penerima selewat-lewatnya pada penghujung Hari Perniagaan selepas Hari Penerimaan. 

9.4 Untuk Transaksi Pembayaran biasa, dana biasanya tersedia untuk diambil dalam masa beberapa minit, tertakluk pada waktu perniagaan Ejen Pembayaran masing-masing, jika berkenaan. Bagi sesetengah negara, Perkhidmatan Kami mungkin ditangguhkan atau sekatan lain mungkin dikenakan. Sekiranya anda memerlukan maklumat lanjut, sila hubungi pasukan khidmat pelanggan kami, yang butiran hubungannya terdapat dalam klausa 25 Syarat dan Syarat ini. 

9.5 Untuk mengutip Transaksi Pembayaran daripada Ejen Pembayar, Penerima mesti memberikan semua butiran mengenai Transaksi Pembayaran yang diperlukan oleh kami (“Butiran Kutipan”). Penerima juga mesti memberikan bukti foto identiti dan, dalam beberapa keadaan, maklumat lanjut dan/atau bukti dokumen seperti yang dikehendaki oleh kami atau undang-undang dan peraturan tempatan. Bentuk bukti identiti yang boleh diterima berbeza bergantung pada negara tempat dana itu akan dikumpul. 

9.6 ANDA TIDAK MESTI MEMBERIKAN MANA-MANA BUTIRAN KOLEKSI (DISEDURKAN ATAU SEBANYAKNYA) KEPADA SESIAPA SELAIN PENERIMA PILIHAN ANDA. ANDA JUGA MESTILAH MELAKUKAN SEMUA YANG ANDA BOLEH SECARA SENANG UNTUK MEMASTIKAN BAHAWA TIADA SIAPA SELAIN PENERIMA PILIHAN ANDA, DAPAT MENDAPATKAN BUTIR-BUTIR KOLEKSI ATAU MANA-MANA BAHAGIANNYA. JIKA ANDA SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG MENDEDAHKAN SEBARANG BUTIR-BUTIR KOLEKSI KEPADA SESIAPA SELAIN PENERIMA PILIHAN ANDA, KAMI TIDAK AKAN TANGGUNGJAWAB JIKA KAMI MEMBAYAR DANA KEPADA ORANG SELAIN PENERIMA, YANG MEMBERIKAN KEPADA EJEN PEMBAYAR DAN, BERTANGGUNGJAWAB DETAIL. BUKTI PENGENALAN YANG SAH. 

9.7 Untuk Transaksi Pembayaran yang akan dibayar kepada akaun bank Penerima, dana akan disediakan untuk Penerima selewat-lewatnya pada penghujung Hari Perniagaan keempat selepas Hari Penerimaan. 

9.8 Amalan perbankan mungkin berbeza bagi setiap bank dan negara destinasi tempat dana tersebut akan dikreditkan. Untuk maklumat lanjut mengenai waktu Transaksi Pembayaran akan dikreditkan kepada akaun, anda perlu menghubungi penyedia akaun Penerima.

9.9 Setelah Pesanan Pembayaran diterima oleh kami, pesanan tersebut tidak boleh dibatalkan kecuali setakat yang boleh ditarik balik oleh anda sebagaimana yang diperuntukkan dalam undang-undang dan peraturan yang relevan dan sebagaimana dinyatakan dalam klausa 17. 

9.10 Jika kami melaksanakan Perintah Pembayaran berdasarkan butiran yang salah yang anda berikan, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian yang ditanggung, walaupun kami akan cuba membantu dalam mendapatkan semula jumlah pembayaran dan kami berhak untuk mengenakan bayaran kepada anda untuk menampung kos yang berpatutan untuk melakukan ini. 

9.11 Sebaik sahaja Pesanan Pembayaran telah diterima oleh kami menurut Terma dan Syarat ini, kami akan memberikan anda maklumat berikut dalam format elektronik, tanpa kelewatan yang tidak wajar: 

(i) nombor rujukan yang membolehkan anda mengenal pasti Transaksi Pembayaran dan Penerima 

(ii) jumlah Transaksi Pembayaran yang dinyatakan dalam mata wang yang digunakan dalam Pesanan Pembayaran 

(iii) pengesahan sebarang yuran pelanggan dan/atau kos yang berkaitan dengan Transaksi Pembayaran yang anda mesti bayar kepada kami 

(iv) kadar pertukaran yang digunakan oleh kami untuk melaksanakan Transaksi Pembayaran dan jumlah Transaksi Pembayaran selepas penukaran mata wang ini (jika Transaksi Pembayaran melibatkan pertukaran mata wang) 

(v) tarikh kami menerima Pesanan Pembayaran 

9.12 Apabila Transaksi Pembayaran telah disahkan, anda akan secara automatik menerima pemberitahuan e-mel melalui alamat yang anda berikan. Setelah Transaksi Pembayaran dilaksanakan oleh kami, anda juga akan menerima pemberitahuan e-mel melalui alamat yang anda berikan kepada kami yang mengesahkan (i) waktu dana telah tiba dan (ii) jika berkenaan, waktu dana telah diambil oleh Penerima. 

9.13 Sekiranya Transaksi Pembayaran belum dibayar kepada Penerima dalam tempoh minimum 15 hari hingga maksimum 30 hari (bergantung pada negara tempat dana akan diambil dan Ejen Pembayaran yang terlibat dalam Transaksi Pembayaran – sila hubungi perkhidmatan pelanggan kami untuk mendapatkan maklumat lanjut), kami akan secara automatik membatalkan Transaksi Pembayaran dan memberitahu anda dengan sewajarnya. Selepas itu, dana Transaksi Pembayaran tidak akan dapat diambil oleh Penerima dan akan ditahan oleh kami atas amanah yang anda berikan sehingga kami dapat membayar balik dana yang sama kepada anda (iaitu melalui kaedah pembayaran yang sama yang anda gunakan untuk membiayai Transaksi Pembayaran). 

10. TRANSAKSI PEMBAYARAN YANG TIDAK DIBENARKAN 

10.1 Kami mungkin menanggung liabiliti kepada anda sekiranya kami melakukan Transaksi Pembayaran untuk anda tanpa kebenaran anda. 

10.2 Sekiranya anda percaya bahawa kami mungkin telah melakukan Transaksi Pembayaran tanpa kebenaran anda, anda harus memberitahu kami secepat mungkin melalui butiran hubungan yang dinyatakan pada klausa 25 di bawah. 

10.3 Tertakluk pada klausa 10.4 di bawah, sekiranya kami telah melakukan Transaksi Pembayaran tersebut dan melainkan jika ada keadaan yang menghalang kami daripada melakukannya, kami akan segera membayar balik kepada anda jumlah Transaksi Pembayaran tersebut dalam masa 7 hari dari tarikh pembatalan. 

10.4 Anda tidak akan layak mendapat bayaran balik sedemikian: 

(i) jika anda tidak memaklumkan kami melalui notis secara bertulis tanpa kelewatan yang tidak wajar apabila anda menyedari bahawa Transaksi Pembayaran yang tidak dibenarkan mungkin telah berlaku, dan dalam apa jua keadaan tidak lewat daripada 2 minggu selepas tarikh Transaksi Pembayaran yang tidak dibenarkan itu dibuat; atau

(ii) jika Transaksi Pembayaran dibenarkan oleh anda. 

10.5 Anda akan bertanggungjawab kepada kami untuk semua kerugian yang kami alami atau alami berkaitan dengan sebarang penipuan atau aktiviti penipuan oleh anda pada bila-bila masa. 

11. TRANSAKSI PEMBAYARAN TIDAK DILAKSANAKAN ATAU DILAKSANAKAN DENGAN TIDAK BETUL  

10.1 Kami mungkin menanggung liabiliti kepada anda sekiranya kami gagal melakukan atau melakukan dengan tidak betul Transaksi Pembayaran atas kebenaran anda. Sekiranya anda percaya bahawa kami mungkin telah gagal melakukan atau melakukan dengan tidak betul Transaksi Pembayaran tersebut, anda hendaklah memberitahu kami secepat mungkin dan, atas permintaan anda, kami akan segera berusaha untuk menyiasat perkara tersebut dan memberitahu anda hasil siasatan kami. 

11.2 Tertakluk pada klausa 11.3 di bawah, sekiranya kami gagal melakukan atau melakukan dengan tidak betul Transaksi Pembayaran, kami tanpa kelewatan yang tidak wajar akan memperbaiki dan membetulkan kesilapan tersebut dan menghantar Transaksi Pembayaran yang tidak dilakukan atau dilakukan dengan tidak betul mengikut arahan asalnya. 

11.3 Anda tidak akan berhak mendapat remedi yang disebutkan di atas: 

(i) jika anda tidak memaklumkan kami melalui notis secara bertulis tanpa kelewatan yang tidak wajar (dan dalam apa jua keadaan tidak lewat daripada 2 minggu selepas tarikh Transaksi Pembayaran yang salah dilakukan) apabila anda menyedari kegagalan kami untuk melaksanakan Transaksi Pembayaran dibenarkan oleh anda atau prestasi salah oleh kami bagi Transaksi Pembayaran yang dibenarkan oleh anda mungkin telah berlaku; 

(ii) jika kami dapat menunjukkan bahawa jumlah yang dibenarkan telah diterima pada masa yang sesuai oleh Penerima; atau 

(iii) jika kegagalan untuk melaksanakan atau prestasi yang salah adalah disebabkan oleh anda memberikan kami maklumat yang tidak lengkap atau tidak betul atau sebaliknya disebabkan oleh kesalahan anda. 

11.4 Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atas kegagalan untuk melaksanakan, atau apa-apa pelaksanaan yang salah, Transaksi Pembayaran di mana sebabnya adalah keengganan kami untuk meneruskan Transaksi Pembayaran itu atau mana-mana bahagian daripadanya. 

12. YURAN 

12.1 Atas Penggunaan Perkhidmatan Kami, yuran transaksi pelanggan akan dikenakan kepada Kad Bank atau disertakan dalam Pemindahan Bank yang Anda kenal pasti sebagai kaedah pembayaran untuk Transaksi Pembayaran, yuran pelanggan dan apa-apa kos lain seperti yang diperuntukkan dalam Terma dan Syarat ini. 

12.2 Sebelum pelaksanaan Pesanan Pembayaran, kami akan memberi anda maklumat mengenai yuran dan kadar pertukaran yang berkenaan, yang akan dipaparkan pada bahagian pratonton pesanan pada Aplikasi Ria Money Transfer. 

12.3 Sebagai tambahan kepada sebarang yuran yang dikenakan oleh kami, Transaksi Pembayaran mungkin tertakluk pada yuran, kos dan kadar pertukaran yang perlu dibayar kepada pihak lain, oleh anda atau oleh Penerima anda, misalnya bank dan institusi pembayaran lain atau Ejen Pembayaran yang terlibat dalam Transaksi Pembayaran serta pemotongan yang mungkin dikenakan (misalnya untuk cukai) seperti yang dikehendaki oleh, termasuk tetapi tidak terhad kepada, pihak berkuasa negara destinasi Transaksi Pembayaran. Jumlah yang kami tolak tidak lebih daripada jumlah tanggungjawab undang-undang kami. 

12.4 Sekiranya anda menggunakan telefon bimbit anda sehubungan dengan Transaksi Pembayaran, anda juga akan bertanggungjawab untuk sebarang yuran yang mungkin dikenakan oleh pembekal perkhidmatan anda, seperti yuran untuk SMS, perkhidmatan data. 

13. TOLAK SELESAI 

Anda bersetuju bahawa kami mungkin melunaskan jumlah hutang anda kepada kami daripada jumlah hutang kami kepada anda. 

14. SEKATAN TRANSAKSI PEMBAYARAN

14.1 Kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami untuk: (i) enggan memproses Transaksi Pembayaran; (ii) mengehadkan jumlah Transaksi Pembayaran; (iii) menghendaki anda memberikan maklumat tambahan untuk menyelesaikan Transaksi Pembayaran; dan/atau (iv) mengambil langkah yang wajar berkenaan Transaksi Pembayaran yang pada pendapat kami ini perlu untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkenaan termasuk sekiranya kami ada kebimbangan mengenai identiti orang yang terlibat dalam Transaksi Pembayaran. 

14.2 Walau apa pun perjanjian terdahulu untuk memulakan Transaksi Pembayaran, kami boleh, mengikut budi bicara kami sendiri, juga menolak untuk meneruskan Transaksi Pembayaran dalam keadaan yang termasuk (tetapi tidak terhad kepada) di mana

(i) Penerima yang dimaksudkan ialah sesiapa sahaja selain orang asli 

(ii) kami dikehendaki berbuat demikian di bawah undang-undang pencegahan pengubahan wang haram atau pembiayaan pengganas yang berkenaan dan/atau apabila kami mengetahui atau mengesyaki Transaksi Pembayaran mungkin menyalahi undang-undang (termasuk untuk contoh penipuan) 

(iii) anda telah gagal memberikan kami bukti identiti anda yang mencukupi, memuaskan dan boleh dipercayai atau sebarang maklumat lain yang kami perlukan berkaitan dengan Transaksi Pembayaran 

(iv) kami mengetahui atau mengesyaki bahawa Pesanan Pembayaran yang diminta oleh anda mengandungi ralat, dipalsukan atau tidak dibenarkan 

(v) anda telah memberikan kami maklumat yang salah atau tidak lengkap, atau kami tidak menerima maklumat Pesanan Pembayaran tepat pada masanya untuk menjamin pelaksanaan Transaksi Pembayaran tepat pada masanya 

(vi) anda telah gagal memberikan kami dana yang telah dijelaskan (termasuk sebarang yuran berkaitan) yang diperlukan untuk melaksanakan Transaksi Pembayaran 

(vii) Pengeluar Kad anda tidak membenarkan penggunaan Kad Bank anda untuk membayar Transaksi Pembayaran dan yuran kami 

(viii) bank anda tidak membenarkan Pindahan Bank untuk membayar Transaksi Pembayaran dan yuran kami

(ix) anda melanggar kewajipan di bawah Terma dan Syarat ini, termasuk kewajipan untuk membayar yuran kami. 

14.3 Kami berhak untuk tidak menerima atau membenarkan pembayaran dari atau ke, sama ada secara langsung atau tidak langsung, negara tertentu yang telah kami tentukan, bertindak mengikut budi bicara mutlak kami, berisiko tinggi bagi perniagaan kami atau melibatkan tahap kerumitan yang lebih tinggi bagi kami dalam menjalankan proses pemantauan transaksi menurut undang-undang antipengubahan wang haram atau antipembiayaan keganasan kami. 

14.4 Kami juga berhak meminta maklumat tambahan daripada anda, termasuk maklumat mengenai Penerima, sekiranya pembayaran perlu dibuat ke negara tertentu. 

14.5 Sekiranya kami menolak untuk melaksanakan Pesanan Pembayaran menurut Terma dan Syarat ini, kami akan memberitahu anda sebelum penghujung Hari Perniagaan selepas penerimaan Pesanan Pembayaran. 

Sekiranya boleh dilakukan dan sah bagi kami untuk melakukannya, kami akan memberikan sebab bagi keengganan kami untuk meneruskan Pesanan Pembayaran anda. Sekiranya anda telah memberikan maklumat yang salah atau tidak memberikan maklumat, kami akan menerangkan cara membetulkan keadaan. 

14.6 Perkhidmatan kami ditawarkan hanya untuk keperluan Transaksi Pembayaran peribadi anda dan anda bersetuju untuk tidak menggunakan atau cuba menggunakan atau membenarkan pihak ketiga menggunakan Perkhidmatan Kami untuk tujuan lain termasuk tujuan komersial atau promosi produk dan perkhidmatan sama ada secara langsung atau tidak langsung. Anda seterusnya bersetuju untuk tidak menggunakan Perkhidmatan Kami bagi pihak lain. 

14.7 Perkhidmatan kami tertakluk pada sekatan transaksi seperti yang kami kenakan dari semasa ke semasa mengikut budi bicara mutlak kami, termasuk jumlah maksimum yang boleh dipindahkan, negara destinasi dan mata wang yang tersedia. 

15. PENAMATAN 

15.1 Kami boleh menamatkan Terma dan Syarat ini dan/atau menggantung Perkhidmatan Kami kepada anda serta-merta: 

(i) di mana anda tidak memberikan kami semua butiran yang kami perlukan untuk melaksanakan Transaksi Pembayaran 

(ii) jika menjadi menyalahi undang-undang untuk kami terus memberikan Perkhidmatan Kami kepada anda atau kami dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang, oleh mana-mana mahkamah bidang kuasa yang kompeten atau oleh mana-mana badan kerajaan atau kawal selia yang memberi kuasa kepada kami untuk melaksanakan Perkhidmatan Kami 

(iii) berikutan pelanggaran material oleh anda terhadap mana-mana Terma dan Syarat ini atau sekiranya kami mendapati atau mempunyai sebab yang munasabah untuk mengesyaki sebarang jenayah, penipuan, aktiviti penipuan atau pengubahan wang haram oleh anda 

(iv) sekiranya anda meninggal dunia, menjadi tidak waras, tidak dapat membayar hutang anda dan apabila ia jatuh tempo, petisyen muflis dikemukakan terhadap anda, anda diisytiharkan muflis, anda menjadi muflis, anda memasuki penyusunan sukarela individu atau pembubaran atau tertakluk kepada sebarang kejadian yang serupa 

(v) seperti yang diperuntukkan dalam fasal 18 (Keadaan di luar Kawalan kami). 

15.2 Peruntukan klausa 15 ini (Penamatan) dan klausa 18 (Keadaan di luar Kawalan kami), 21 (Perlindungan Data Peribadi), 22 (Pembatasan Liabiliti), 27 (Undang-undang dan Bidang Kuasa yang Berkenaan), 28 (Hak Pihak Ketiga) dan 33 (Keseluruhan Perjanjian) akan bertahan setelah penamatan atau tamatnya Terma dan Syarat ini atas apa-apa sebab pun.

16. TUJUAN YANG DITERIMA 

16.1 Kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami, untuk mengenakan terma 'tujuan yang dapat diterima' berhubung dengan penyediaan Perkhidmatan Kami termasuk larangan beberapa kategori Pesanan Pembayaran tertentu. 

16.2 Sekiranya Transaksi Pembayaran yang melanggar larangan tujuan yang dapat diterima yang dikenakan dari semasa ke semasa, dilakukan atau cuba untuk dilakukan, kami berhak untuk membalikkan Transaksi Pembayaran dan/atau menutup atau menangguhkan penggunaan Perkhidmatan Kami oleh anda dan/atau melaporkan transaksi tersebut kepada agensi penguatkuasaan undang-undang yang relevan dan/atau menuntut ganti rugi daripada anda. 

17. HAK UNTUK MEMBATALKAN TRANSAKSI PEMBAYARAN & PEMBAYARAN BALIK

17.1 Jika anda telah membenarkan kami melakukan Transaksi Pembayaran, kami akan meneruskan Transaksi Pembayaran tersebut melainkan: 

(i) anda memberikan kami arahan yang jelas bahawa anda ingin membatalkan Pesanan Pembayaran dengan menghubungi pasukan perkhidmatan pelanggan kami yang butirannya dinyatakan dalam klausa 25 Terma dan Syarat ini dan, dalam semua kes; 

(ii) kami bersetuju secara bertulis dengan anda bahawa kami tidak akan berbuat demikian, 

(bersama-sama "Pembatalan").

17.2 Untuk mengelakkan keraguan, kami tidak akan menerima sebarang Pembatalan jika: 

(i) Transaksi Pembayaran telah pun dibayar kepada Penerima anda 

(ii) arahan anda tidak jelas;  

(iii) jika sebarang arahan Pembatalan diterima oleh kami selepas waktu perniagaan pada Hari Perniagaan terakhir sebelum hari Transaksi Pembayaran akan berlaku; atau

(iv) Transaksi Pembayaran telah pun diproses dan dihantar, di mana arahan anda adalah untuk membayar Transaksi Pembayaran ke dalam akaun bank Penerima anda.

17.3 Walau apa pun di atas, jika anda memberikan kami arahan Pembatalan yang jelas, selain dalam keadaan yang dinyatakan di atas di mana kami tidak akan menerima Pembatalan, kami akan cuba membatalkan Transaksi Pembayaran. Kami bagaimanapun tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian yang ditanggung dan kami berhak untuk mengenakan bayaran kepada anda untuk menampung kos munasabah kami untuk Pembatalan

17.4 Maklumat Bayaran Balik

(i) Melainkan Transaksi Pembayaran telah dibayar kepada Penerima anda, dan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, jika anda meminta bayaran balik Transaksi Pembayaran anda (atau Transaksi Pembayaran anda dibatalkan), kami akan memulangkan amaun Transaksi Pembayaran pokok kepada anda (pada Kadar Pertukaran kami pada masa anda membuat Transaksi Pembayaran) dengan syarat anda memberikan Ria salinan resit yang sah dan mengemukakan pengenalan yang sah. Resit tidak sah melainkan transaksi yang sepadan diproses melalui sistem kami dan mengandungi cetakan maklumat yang berkaitan yang dijana komputer, termasuk tetapi tidak terhad kepada nombor resit/pesanan yang betul.

(ii) Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, kami tidak akan membayar balik yuran pelanggan jika Transaksi Pembayaran dihentikan atau dibatalkan atas permintaan anda atau disebabkan oleh pelanggaran Terma dan Syarat ini.

(iii) Anda mengakui dan bersetuju bahawa permintaan untuk bayaran balik mesti dibuat dalam tempoh 2 tahun dari tarikh Transaksi Pembayaran.

(iv) Untuk meminta bayaran balik, sila hubungi kami melalui telefon di: 1800 88 2077 atau melalui e-mel ke: MY_support@riamoneytransfer.com

18. KEADAAN DI LUAR KAWALAN KAMI 

Kami tidak memikul sebarang liabiliti jika kami tidak dapat melaksanakan mana-mana kewajipan kami kepada anda atau prestasi kami terhadap mana-mana kewajipan kami ditangguhkan kerana sebarang keadaan di luar kawalan munasabah kami, termasuk (tanpa had) sebarangtindakan perindustrian, pertikaian buruh, tindakan Tuhan, kebakaran, banjir atau ribut, perang, rusuhan, kekecohan awam, pengepungan, amaran keselamatan, tindakan keganasan atau apa-apa langkah berjaga-jaga yang terhasil, tindakan vandalisme, sabotaj, virus, kerosakan berniat jahat, pematuhan mana-mana statut, peruntukan berkanun , undang-undang, perintah kerajaan atau mahkamah, tindakan atau arahan polis atau mana-mana badan kerajaan atau kawal selia yang memberi kuasa kepada kami untuk melaksanakan Perkhidmatan Kami, pemotongan atau kegagalan kuasa, kegagalan peralatan, sistem atau perisian atau kesalinghubungan internet atau kejadian sebarang turun naik luar biasa dalam mana-mana pasaran kewangan yang boleh menjejaskan keupayaan kami untuk melaksanakan Perkhidmatan Kami, atau kewajipan kami di bawah undang-undang dan peraturan yang berkenaan. Jika mana-mana keadaan ini berlaku maka Terma dan Syarat ini akan digantung untuk tempoh di mana keadaan berterusan atau, mengikut budi bicara kami dan untuk melindungi anda dan kami, kami boleh menamatkan Terma dan Syarat ini. 

19. PEMBERITAHUAN DAN KOMUNIKASI ELEKTRONIK 

19.1 Skop persetujuan anda untuk menerima pemberitahuan dan komunikasi elektronik

Sebagai sebahagian daripada hubungan anda dengan kami, anda mungkin akan menerima pemberitahuan dan komunikasi secara bertulis berkaitan Perkhidmatan Kami. Berdasarkan komitmen kami untuk melindungi alam sekitar dan untuk mempermudah penggunaan Perkhidmatan Kami, pemberitahuan dan komunikasi tersebut akan dilakukan dalam bentuk elektronik. Untuk tujuan ini, dan setakat yang diizinkan oleh undang-undang yang berkenaan pada satu-satu masa, anda bersetuju untuk menerima dalam format elektronik semua maklumat yang perlu kami berikan kepada anda dalam bentuk kertas, termasuk, tetapi tidak terhad kepada: (i) pendedahan, notis dan komunikasi lain yang diperlukan menurut undang-undang berkaitan akses anda kepada atau penggunaan Perkhidmatan kami, termasuk maklumat mengenai yuran atau caj dan sebarang dan semua pendedahan sebelum dan selepas Transaksi Pembayaran yang diperlukan menurut undang-undang; (ii) pengesahan berkenaan pengambilan dan/atau penerimaan Transaksi Pembayaran; (iii) Terma dan Syarat ini, sebarang kemas kini atau perubahan dalam Terma dan Syarat ini dan surat maklumat lain berkenaan perkara yang sama; (iv) komunikasi khidmat pelanggan; (v) dasar dan notis privasi; (vi) maklumat berkenaan pendebitan atau pengenaan caj, sebagaimana yang berkenaan dengan kaedah pembayaran yang anda pilih; (vii) mana-mana dan semua dasar penyelesaian kesilapan yang diperlukan menurut undang-undang, dan respons terhadap tuntutan yang difailkan berhubung dengan akses anda kepada atau penggunaan Perkhidmatan Kami (viii) komunikasi lain berkaitan akses anda kepada dan/atau penggunaan Perkhidmatan Kami, dan (ix) dengan persetujuan anda, komunikasi pemasaran dan promosi lain. 

19.2 Memastikan e-mel anda dan sebarang alamat elektronik terkini dengan kami 

Anda mesti menyimpan alamat e-mel dan alamat elektronik serta maklumat hubungan terkini lain (termasuk nombor telefon bimbit anda) dalam Aplikasi Ria Money Transfer. 

19.3 Untuk memastikan bahawa kami dapat memberikan notis, pendedahan dan pernyataan kepada anda secara elektronik, anda mesti memberitahu kami mengenai sebarang perubahan pada e-mel atau alamat elektronik lain dan nombor telefon bimbit anda. Anda boleh mengemas kini alamat e-mel dan nombor telefon bimbit anda yang kami simpan dalam rekod kami melalui Ria Money Transfer App. 

20. HARTA INTELEK 

20.1 Perkhidmatan Kami dan Aplikasi Pemindahan Wang Ria, keseluruhan kandungan, ciri dan fungsinya (termasuk tetapi tidak terhad kepada semua maklumat, perisian, teks, paparan, imej, grafik, video dan audio, serta reka bentuk, pemilihan dan susunannya), dimiliki oleh kami, kumpulan Euronet Worldwide Inc. (kumpulan yang menjadi milik kami) (“Kumpulan Kami”) dan/atau pemberi lesen kami/mereka atau pembekal lain bahan tersebut. Mereka dilindungi oleh undang-undang Malaysia dan antarabangsa yang mengawal hak cipta, tanda dagangan, paten, rahsia perdagangan dan harta intelek atau hak proprietari lain dan kekal menjadi hak milik kami, Kumpulan Kami dan mana-mana pemberi lesen pihak ketiga yang berkaitan. 

20.2 Anda dibenarkan menggunakan Aplikasi Pemindahan Wang Ria dan Perkhidmatan kami semata-mata untuk kegunaan peribadi anda, bukan komersial. Anda tidak boleh: 

(i) menyalin, mengubah suai, mencipta karya terbitan, menunjukkan secara terbuka, memaparkan secara terbuka, menerbitkan semula, memuat turun, menyimpan atau menghantar mana-mana bahan di tapak kami, kecuali untuk: (a) menyimpan salinan bahan tersebut buat sementara waktu dalam “Random Access Memory ”; (b) menyimpan fail yang dicache secara automatik oleh pelayar web anda untuk tujuan peningkatan paparan; dan/atau (c) mencetak bilangan muka surat yang munasabah bagi Aplikasi Pemindahan Wang Ria untuk kegunaan yang dibenarkan 

(ii) mengubah suai salinan mana-mana bahan daripada Aplikasi Pemindahan Wang Ria atau memadam atau mengubah sebarang hak cipta, tanda dagangan atau notis hak proprietari lain daripada salinan bahan dari tapak ini 

(iii) menggunakan sebarang imej, grafik, video atau audio daripada Apl Pemindahan Wang Ria secara berasingan daripada sebarang teks yang disertakan 

(iv) mengeluarkan semula, menjual atau mengeksploitasi untuk sebarang tujuan komersil mana-mana bahagian Aplikasi Pemindahan Wang Ria, akses kepada Aplikasi Pemindahan Wang Ria atau penggunaan Aplikasi Pemindahan Wang Ria atau sebarang perkhidmatan atau bahan yang tersedia melalui Aplikasi Pemindahan Wang Ria. 

20.3 Sekiranya anda mencetak, menyalin, mengubah, memuat turun atau menggunakan mana-mana bahagian Aplikasi Ria Money Transfer yang melanggar Terma dan Syarat ini, hak anda untuk menggunakan Aplikasi Ria Money Transfer akan segera dihentikan dan anda mesti, mengikut pilihan kami, mengembalikan atau memusnahkan sebarang salinan bahan yang telah anda buat. Tiada hak, hak milik atau kepentingan dalam Aplikasi Ria Money Transfer atau mana-mana kandungan pada laman ini yang dipindahkan kepada anda, dan kami, pemberi lesen kami, bersama dengan mana-mana syarikat yang menjadi sebahagian daripada Kumpulan Kami dan pemberi lesen mereka, semua berhak atas semua hak yang tidak diberikan secara jelas. Sebarang penggunaan Aplikasi Ria Money Transfer yang tidak diizinkan secara jelas oleh Terma dan Syarat ini merupakan pelanggaran Terma dan Syarat ini dan mungkin melanggar undang-undang hak cipta, tanda dagangan dan undang-undang lain. 

21. PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 

Dasar Privasi kami menetapkan syarat pemprosesan yang kami jalankan ke atas data peribadi yang kami kumpulkan daripada anda atau yang sebaliknya anda berikan atau telah berikan kepada kami. Dengan menggunakan Aplikasi Ria Money Transfer, anda mengizinkan pemprosesan tersebut dan anda menyatakan dan menjamin bahawa semua data yang anda berikan adalah tepat. Dasar Privasi kami tersedia dengan mengklik pada pautan "Dasar Privasi" pada Aplikasi Ria Money Transfer. 

22. PEMBATASAN LIABILITI 

22.1 Jumlah liabiliti kami kepada anda berkaitan dengan Transaksi Pembayaran adalah terhad kepada jumlah penuh Transaksi Pembayaran bersama-sama dengan sebarang caj yang anda mungkin bertanggungjawab dan apa-apa faedah yang anda mungkin perlu bayar akibat daripada sebarang ketidakprestasian. atau prestasi Transaksi Pembayaran yang salah oleh kami. 

22.2 Jika kami melanggar sebarang keperluan yang dikenakan kepada kami oleh undang-undang dan peraturan yang berkaitan (yang mungkin menetapkan kewajipan tertentu ke atas kami sebagai penyedia Perkhidmatan Kami, termasuk berkaitan dengan Transaksi Pembayaran yang tidak dibenarkan, tidak dilaksanakan dan dilakukan secara tidak betul), kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda jika pelanggaran tersebut adalah disebabkan oleh akibat yang tidak normal dan tidak dapat dijangka di luar kawalan kami, yang akibatnya tidak dapat dielakkan walaupun semua usaha kami untuk sebaliknya atau di mana ini disebabkan oleh kewajipan lain yang dikenakan ke atas kami di bawah peruntukan undang-undang dan peraturan lain yang terpakai. 

22.3 Walau apa pun peruntukan lain dalam Terma dan Syarat ini, kami tidak mengecualikan liabiliti kami atas kematian atau kecederaan yang disebabkan oleh kecuaian kami atau kecuaian pekerja atau ejen kami, salah nyata penipuan atau liabiliti lain yang mungkin tidak dikecualikan menurut undang-undang yang berkenaan. 

23. TANGGUNGJAWAB ATAS KERUGIAN 

Anda akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian, perbelanjaan atau kos lain yang ditanggung oleh kami, Kumpulan kami, sekutu dan pemberi lesen dan pegawai, pengarah, pekerja, kontraktor, ejen, pemberi lesen dan pembekal masing-masing daripada dan terhadap sebarang tuntutan, liabiliti, kerosakan, pertimbangan, penghargaan, kerugian, kos, perbelanjaan atau yuran (termasuk yuran perundangan yang munasabah) yang disebabkan oleh pelanggaran Terma dan Syarat ini oleh anda, termasuk, tanpa had, penggunaan kandungan Aplikasi Ria Money Transfer atau Perkhidmatan Kami selain yang dibenarkan secara jelas dalam Terma dan Syarat ini atau penggunaan sebarang maklumat yang anda peroleh daripada Aplikasi Ria Money Transfer, atau kecuaian, penipuan atau salah laku anda. 

24. PENAFIAN WARANTI 

24.1 Anda tidak boleh menyalahgunakan Aplikasi Ria Money Transfer dengan sengaja memperkenalkan virus, trojan, worm, bom logik atau bahan lain yang berniat jahat atau berbahaya dari segi teknologi. Anda tidak boleh cuba mendapatkan akses tanpa kebenaran kepada Aplikasi Ria Money Transfer, pelayan tempat Aplikasi Ria Money Transfer disimpan atau mana-mana pelayan, komputer atau pangkalan data yang disambungkan kepada Aplikasi Ria Money Transfer. Anda tidak boleh menyerang Aplikasi Ria Money Transfer melalui serangan nafi khidmat atau serangan nafi khidmat yang diedarkan. Dengan melanggar peruntukan ini, anda akan melakukan kesalahan jenayah menurut undang-undang jenayah komunikasi, multimedia, keselamatan siber, jenayah siber, penyalahgunaan komputer atau jenayah komputer dan undang-undang lain yang berkenaan. Kami akan melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang yang relevan dan kami akan bekerjasama dengan pihak berkuasa tersebut dengan mendedahkan identiti anda kepada mereka. Sekiranya berlaku pelanggaran, hak anda untuk menggunakan Aplikasi Ria Money Transfer akan segera dihentikan. 

24.2 Penggunaan Apl Pemindahan Wang Ria oleh anda, kandungannya dan Perkhidmatan Kami adalah atas risiko anda sendiri. Setakat yang dibenarkan dalam undang-undang: (a) Aplikasi Pemindahan Wang Ria, kandungannya dan Perkhidmatan Kami yang diperoleh melalui Aplikasi Pemindahan Wang Ria disediakan atas dasar "seadanya" dan "sebagaimana tersedia", tanpa sebarang representasi, waranti atau jaminan dalam apa jua bentuk, sama ada tersurat atau tersirat; dan (b) sama ada kami mahupun mana-mana orang yang berkaitan dengan kami tidak membuat sebarang waranti atau perwakilan berkenaan dengan kesempurnaan, keselamatan, kebolehpercayaan, kualiti, ketepatan, ketepatan masa atau ketersediaan Aplikasi Pemindahan Wang Ria. Tanpa prejudis kepada perkara di atas, kecuali setakat yang dikehendaki oleh undang-undang, kami mahupun sesiapa yang berkaitan dengan kami tidak mewakili atau menjamin bahawa Aplikasi Pemindahan Wang Ria, kandungannya atau sebarang perkhidmatan atau item yang diperoleh melalui Aplikasi Pemindahan Wang Ria adalah tepat, boleh dipercayai , tanpa ralat atau tanpa gangguan, bahawa kecacatan akan diperbetulkan, bahawa Apl Pemindahan Wang Ria atau pelayan (pelayan) yang menyediakannya adalah bebas daripada virus atau komponen berbahaya lain atau bahawa Apl Pemindahan Wang Ria atau mana-mana perkhidmatan atau item yang diperolehi melalui Aplikasi Pemindahan Wang Ria sebaliknya akan memenuhi keperluan atau jangkaan anda. Melalui klausa 24.2 ini, kami dengan ini menafikan semua waranti dalam apa jua bentuk, sama ada nyata atau tersirat, berkanun atau sebaliknya, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang waranti kebolehdagangan, bukan pelanggaran dan kesesuaian untuk tujuan tertentu. Perkara di atas tidak menjejaskan sebarang waranti yang tidak boleh dikecualikan atau dihadkan di bawah undang-undang yang terpakai. 

25. PERTANYAAN ATAU ADUAN 

25.1 Kami menghargai semua pelanggan kami dan mengambil serius kewajipan kami. Anda boleh menghubungi pasukan perkhidmatan pelanggan kami berhubung dengan Perkhidmatan Kami dan Aplikasi Pemindahan Wang Ria melalui telefon di 1800 88 2077, atau melalui e-mel kepada: MY_support@riamoneytransfer.com atau melalui pos ke Perkhidmatan Pelanggan Ria, East High Zone, Unit 38-02 , Level 38, Q Sentral 2A, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur. 

25.2 Kami telah menetapkan prosedur dalaman untuk menyiasat sebarang aduan yang mungkin dibuat terhadap kami. Selaras dengan prosedur aduan kami, sebarang aduan yang anda boleh buat mesti dibuat melalui telefon ke 1800 88 2077, atau melalui e-mel ke: MY_support@riamoneytransfer.com

25.3 Jika anda ingin butiran lanjut tentang dasar aduan kami, rujuk Polisi Aduan pada Aplikasi Pemindahan Wang Ria. Jika anda masih tidak berpuas hati berikutan maklum balas kami terhadap sebarang aduan, anda mempunyai hak untuk merujuk aduan anda kepada i) Bank Negara Malaysia (“BNM”) di 1300 88 5465 atau melalui borang web eLINK BNM di: https://telelink. bnm.gov.my/; atau 2) Ombudsman untuk Perkhidmatan Kewangan (OFS) dalam tempoh enam bulan dari tarikh keputusan kami di 03-2272 2811 atau e-mel ke enquiry@ofs.org.my. OFS ialah organisasi bukan untung dan berfungsi sebagai saluran penyelesaian pertikaian alternatif untuk menyelesaikan pertikaian antara ahlinya yang merupakan penyedia perkhidmatan kewangan, dilesenkan atau diluluskan oleh BNM dan pengguna kewangan. Prosedur untuk mengemukakan pertikaian dengan OFS disediakan dalam risalah yang dilampirkan mengenai "Penyelesaian Pertikaian Kewangan".  

26. SEKATAN GEOGRAFI 

Kami menyediakan Aplikasi Ria Money Transfer untuk digunakan hanya oleh orang yang tinggal di Malaysia. Kami tidak membuat tuntutan bahawa Aplikasi Ria Money Transfer atau kandungannya boleh diakses atau sesuai di luar Malaysia. Akses kepada Aplikasi Ria Money Transfer mungkin tidak sah jika dibuat oleh orang tertentu atau di negara tertentu. 

27. UNDANG-UNDANG, BIDANG KUASA & BAHASA YANG BERKENAAN

27.1 Terma dan Syarat ini, isinya dan pembentukannya, diurus tadbir oleh undang-undang Malaysia, kecuali peraturan konflik undang-undangnya. Sebagai pengguna yang bermastautin di Malaysia, anda juga akan mendapat manfaat daripada peruntukan wajib undang-undang perlindungan pengguna Malaysia. 

27.2 Anda dan kami sama-sama bersetuju bahawa mahkamah di Malaysia akan memiliki bidang kuasa eksklusif atas sebarang pertikaian.

27.3 Terma dan Syarat ini tidak mempengaruhi hak berkanun anda sebagai pengguna.

27.4 Kami, mengikut budi bicara kami, boleh memberikan terjemahan versi Bahasa Inggeris bagi Terma dan Syarat ini. Anda dan kami sama-sama bersetuju bahawa terjemahan itu hanya untuk kemudahan anda dan tidak menjadi sebahagian daripada perjanjian tersebut. Versi Bahasa Inggeris Terma dan Syarat ini ialah satu-satunya versi yang mengurus tadbir peruntukan Perkhidmatan Kami kepada anda. 

28. HAK PIHAK KETIGA 

Seseorang yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian ini tidak berhak untuk menguatkuasakan peruntukan Terma dan Syarat ini. Ini bermaksud bahawa hanya anda dan kami yang mempunyai hak, kewajipan atau keistimewaan menurut Terma dan Syarat ini. 

29. KEBOLEHASINGAN 

Sekiranya mana-mana mahkamah dengan bidang kuasa yang kompeten mendapati bahawa mana-mana bahagian Terma dan Syarat ini tidak sah, menyalahi undang-undang atau tidak dapat dilaksanakan atas sebarang sebab, bahagian tersebut akan dipadamkan daripada Terma dan Syarat ini dan tiada sesiapa selain anda atau kami boleh menguatkuasakan mana-mana terma atau mengambil tindakan atas baki bahagian Terma dan Syarat ini yang berkuat kuasa. Ini tidak akan mempengaruhi kesahihan bahagian yang tinggal yang akan terus mengikat anda dan kami. 

30. TIADA PENEPIAN 

Tiada kegagalan untuk menguatkuasakan atau kelewatan dalam menguatkuasakan hak atau remedi yang tersedia bagi anda atau kami menurut Terma dan Syarat ini (termasuk seperti yang diperuntukkan dalam Terma dan Syarat ini atau sebaliknya tersedia menurut undang-undang Malaysia) bermaksud bahawa anda atau kami tidak boleh menggunakan mana-mana hak atau remedi tersebut di kemudian hari.  

31. PENYERAHAN HAK 

31.1 Anda tidak boleh menyerahkan hak, memindahkan, menugaskan atau memberikan Terma dan Syarat ini atau mana-mana kewajipan, hak atau keistimewaan anda menurut Terma dan Syarat ini kepada sesiapa pun pada bila-bila masa tanpa mendapatkan persetujuan kami secara bertulis terlebih dahulu. 

31.2 Kami boleh menyerahkan hak, memindahkan, menugaskan atau memberikan seluruh atau sebahagian daripada Terma dan Syarat ini atau mana-mana kewajipan, hak atau keistimewaan kami kepada sesiapa pun pada bila-bila masa (termasuk kepada mana-mana anggota gabungan dalam Kumpulan Kami), tetapi kami akan mengambil langkah yang sewajarnya untuk cuba memastikan bahawa berbuat demikian tidak akan menjejaskan mana-mana hak anda menurut Terma dan Syarat ini. 

32. SELURUH PERJANJIAN 

Terma dan Syarat ini merangkumi keseluruhan perjanjian antara anda dan kami dan menggantikan sebarang perjanjian sebelumnya (sama ada secara bertulis atau lisan) yang mungkin wujud antara anda dan kami. Tiada apa-apa perkara dalam klausa 32 ini yang akan mengecualikan sebarang liabiliti yang ditanggung oleh anda atau kami terhadap satu sama lain berhubung dengan penyataan yang dibuat secara palsu. 

33. TANDA DAGANGAN 

Nama Ria, Ria Financial, Ria Money Transfer, IME, Euronet Worldwide, Inc., Euronet and Continental Exchange Solutions dan semua nama yang berkaitan, logo, nama produk dan perkhidmatan, reka bentuk dan slogan yang berkaitan adalah tanda dagangan berdaftar milik kami, Kumpulan kami, atau anak syarikatnya atau pemegang lesen lain (mengikut mana-mana yang berkenaan). Anda tidak boleh menggunakan tanda dagangan, nama, logo atau slogan ini tanpa mendapatkan persetujuan bertulis daripada kami terlebih dahulu. Semua nama, tanda dagangan dan tanda-tanda lain hendaklah digunakan secara eksklusif untuk tujuan pengenalan dan tanda tersebut ialah tanda dagangan berdaftar pemiliknya masing-masing. 

E-DOMPET RIA MONEY TRANSFER – TERMA DAN SYARAT TAMBAHAN

Dihantar pada 14 Ogos 2023

Terma dan Syarat Tambahan untuk e-Dompet Ria (“Terma dan Syarat Tambahan”) merupakan tambahan kepada Terma dan Syarat Aplikasi Mudah Alih Ria Money Transfer kami. Terma dan Syarat Tambahan ini merupakan bahagian yang penting dan mesti dibaca bersama Terma dan Syarat Aplikasi Mudah Alih Ria Money Transfer kami. Terma yang ditulis dengan huruf besar tetapi tidak ditakrifkan di sini, hendaklah menggunakan maksud yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat Aplikasi Mudah Alih Ria Money Transfer. Sekiranya terdapat apa-apa yang tidak konsisten antara Terma dan Syarat Aplikasi Mudah Alih Ria Money Transfer kami dengan Terma dan Syarat Tambahan ini, Terma dan Syarat Tambahan ini akan diguna pakai.

Definisi

Untuk tujuan Terma dan Syarat Tambahan ini, terma berikut hendaklah mempunyai maksud seperti yang ditakrifkan di bawah:

“Akaun” bermaksud akaun Pembayaran Mudah Alih yang dibuat dengan Ria apabila anda mendaftar untuk Perkhidmatan kami;

“Had Akaun” bermaksud had maksimum untuk Akaun ialah jumlah Ringgit Malaysia Sepuluh Ribu (RM10,000.00) sahaja;

“Pengaktifan”                 

bermaksud titik masa apabila Perkhidmatan diaktifkan dalam Sistem Pembayaran Mudah Alih;

“AMLATFPUAA” bermaksud Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 dan termasuk perundangan subsidiari, garis panduan, dasar dan dokumen lain yang serupa yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa persekutuan atau tempatan yang berkaitan dan peruntukan statut termasuk statut dan peruntukan tersebut sebagai diubah suai, diperakui semula atau digubal semula;

“Auto Debit” bermaksud perkhidmatan di mana pengguna mengarahkan Ria melalui Ria e-Dompet meminta dan/atau membenarkan Ria untuk mengutip bayaran dalam jumlah yang berbeza-beza (tertakluk kepada budi bicara dan had Ria) daripada Ria e-Dompet Pengguna dan selepas itu semua pembayaran yang berkaitan akan ditolak secara automatik (tanpa Ria perlu mendapatkan kebenaran tambahan daripada Pengguna itu) daripada Akaun Pengguna itu atau kaedah pembiayaan lain yang "dipautkan" kepada Akaun tersebut untuk dibayar kepada pedagang yang berkaitan;

“Baki Tersedia” bermaksud jumlah wang yang berada dalam kredit dalam Akaun anda, yang tersedia untuk kegunaan anda tertakluk kepada Had Akaun yang dikenakan di sini;

“FSA” bermaksud Akta Perkhidmatan Kewangan 2013

“Muat Semula Manual” bermaksud ciri dalam e-Dompet Ria yang membolehkan anda memuat semula Akaun anda secara manual termasuk tetapi tidak terhad kepada cara berikut apabila Baki Tersedia anda berada di bawah Had Akaun:

(a) melalui kedai Ria; 
(b) melalui ejen Ria; atau
(c) melalui sebarang kaedah lain yang mungkin ditentukan oleh Ria dari semasa ke semasa.

“Peranti Mudah Alih” bermaksud peranti pengkomputeran mudah alih seperti telefon pintar atau tablet yang digunakan oleh anda untuk Perkhidmatan;

“Bayaran Mudah Alih” bermaksud perkhidmatan wang elektronik (e-wang) melalui Ria e-Dompet yang ditawarkan oleh Ria kepada anda;

“Sistem Pembayaran Mudah Alih” bermaksud sistem Pembayaran Mudah Alih yang digunakan oleh Ria untuk menyediakan Perkhidmatan termasuk platform sistem pembayaran yang ditauliahkan oleh Ria untuk memudahkan pembayaran barangan dan perkhidmatan;

“Pemindahan Wang” bermaksud ciri Ria e-Dompet yang membenarkan pemindahan wang dari satu akaun Ria e-Dompet ke akaun Ria e-Dompet yang lain;

 “Maklumat/Data Peribadi” bermaksud maklumat/data anda yang dikumpul oleh Ria untuk penyediaan Perkhidmatan, sama ada secara langsung atau tidak langsung, termasuk tetapi tidak terhad kepada nama, butiran alamat dan nombor telefon anda;

"Muat Semula" bermaksud deposit wang ke dalam Akaun (tertakluk kepada Had Akaun) melalui Muat Semula / Saluran Pembayaran untuk membolehkan anda menggunakan Perkhidmatan kami;

"Saluran Muat Semula/Pembayaran” bermaksud saluran sedemikian (termasuk tetapi tidak terhad kepada kaunter perkhidmatan yang berkaitan, Muat Semula Manual dan mana-mana kaedah lain yang mungkin ditetapkan oleh Ria dari semasa ke semasa) seperti yang ditetapkan oleh Ria di mana anda boleh membuat Muat Semula dan/ atau transaksi pembayaran;

“Runcit” bermaksud bayaran untuk pembelian barangan dan/atau perkhidmatan yang disediakan oleh peniaga Ria;

“Ria e-Wallet” bermaksud aplikasi perisian yang dijalankan pada Peranti Mudah Alih;

“Perkhidmatan / Perkhidmatan Kami” bermaksud penyediaan Akaun dan membolehkan Transaksi;

“Terma dan Syarat Tambahan” bermaksud terma dan syarat untuk Perkhidmatan ini yang mungkin diubah atau diubah suai dari semasa ke semasa mengikut budi bicara Ria;

“Transaksi” bermaksud transaksi Pembayaran Mudah Alih yang anda lakukan melalui Perkhidmatan termasuk tetapi tidak terhad kepada Runcit dan Pindahan Wang;

“Had Transaksi” bermaksud had transaksi menurut Klausa 1.1.2 di sini;

“Hari Bekerja” bermaksud hari selain daripada (a) hari Sabtu dan Ahad; dan (b) mana-mana hari lain yang diisytiharkan oleh kerajaan dan kerajaan negeri sebagai hari kelepasan am.

1. Penggunaan Perkhidmatan

1.1 Akaun

1.1.1 Perkhidmatan kami disediakan kepada anda oleh Ria mengikut budi bicara mutlak dan muktamadnya untuk membolehkan anda melakukan Transaksi.

1.1.2 Untuk menggunakan Perkhidmatan kami, anda perlu mendaftar untuk Akaun Ria e-Wallet dalam Aplikasi Pemindahan Wang Ria anda. Setelah Akaun dibuat, anda akan mempunyai Had Akaun sebanyak Ringgit Malaysia Sepuluh Ribu (RM10,000.00) sahaja.

1.1.3 Anda hanya berhak untuk mempunyai satu (1) Akaun. Anda dikehendaki mendaftarkan Akaun anda pada peranti anda sendiri. Untuk mengelakkan keraguan, setiap nombor telefon bimbit dan alamat e-mel hanya boleh digunakan untuk satu (1) Akaun.

1.1.4 Dengan mendaftar untuk membuat Akaun, anda membenarkan Ria untuk bergantung dan bertindak atas semua komunikasi dan arahan yang diberikan oleh anda. Transaksi yang dijalankan tidak semestinya serentak dengan arahan yang diberikan pada bila-bila masa. Walaupun Akaun dan/atau Perkhidmatan boleh diakses pada hari selain Hari Kerja, arahan tertentu hanya boleh diproses pada Hari Kerja.

1.1.5 Anda tidak boleh mendaftarkan Akaun secara penipuan. Jika Ria mendapati bahawa anda menyamar sebagai orang lain, sama ada individu atau entiti sah lain, Ria boleh menamatkan Akaun dengan serta-merta dan melaporkan aktiviti penipuan tersebut kepada pihak berkuasa yang berkaitan.

1.1.6 Anda boleh Mengisi Semula Akaun anda apabila Baki Tersedia anda kurang daripada Had Akaun, dan anda boleh pada bila-bila masa menggunakan Perkhidmatan Kami tertakluk pada Baki Tersedia anda. Pengenaan Had Akaun adalah untuk mengelakkan sebarang transaksi penipuan, haram atau menyalahi undang-undang termasuk tetapi tidak terhad kepada pelanggaran peraturan dan garis panduan di bawah FSA dan AMLATFPUAA.

1.1.7 Anda dengan ini berjanji bahawa mana-mana dan semua Isian Semula adalah daripada (i) sumber dana peribadi anda sendiri atau anda mempunyai semua kuasa undang-undang dan kebenaran untuk menggunakan dana tersebut; dan (ii) dana tersebut tidak menyalahi undang-undang.

1.1.8 Rekod semua Transaksi yang disahkan melalui kaedah yang ditetapkan adalah bukti yang mengikat dan muktamad bagi Transaksi anda. Sebarang maklumat, arahan dan/atau pengesahan yang dihantar daripada Peranti Mudah Alih melalui Akaun akan dianggap telah dikeluarkan oleh anda walaupun maklumat, arahan dan/atau pengesahan tersebut mungkin telah dikeluarkan oleh pihak ketiga, sama ada dibenarkan atau sebaliknya, Ria akan menganggap bahawa Perkhidmatan telah diakses secara sah dan Transaksi yang dijalankan adalah sah. Ria tidak akan melayan sebarang permintaan untuk membalikkan sebarang Transaksi salah yang disahkan melalui kaedah yang ditetapkan.

1.1.9 Anda boleh melihat sejarah Transaksi anda hingga sembilan puluh (90) hari sebelumnya dengan log masuk ke Akaun e-Dompet Ria. Anda perlu log masuk ke Akaun e-Dompet Ria secara kerap untuk menyemak sejarah Transaksi anda dan untuk memastikan bahawa tiada Transaksi yang tidak dibenarkan. Anda hendaklah menyemak dan mengesahkan semua Transaksi termasuk, tanpa had, jumlah dan maklumat penerima. Setelah menerima permintaan bertulis anda, Ria boleh mengikut budi bicara mutlaknya memberi anda penyata fizikal akaun, rekod dan butiran Transaksi anda dengan syarat bahawa butiran yang diminta tersebut berkaitan dengan Transaksi yang berusia tidak melebihi tiga (3) bulan.

1.1.10 Sekiranya mana-mana peniaga terpilih memberikan pilihan bayaran balik berhubung dengan pembayaran untuk sebarang pembelian barangan dan/atau perkhidmatan menurut polisi perkhidmatan selepas jualannya, bayaran balik tersebut hendaklah tertakluk kepada perkara berikut:

(i) Proses bayaran balik hendaklah tertakluk kepada polisi bayaran balik peniaga dan sebarang terma dan syarat yang dikenakan ke atas bayaran balik tersebut;

(ii) Akaun anda mestilah aktif; dan

(iii) Sekiranya baki Akaun anda melebihi Had Akaun sebanyak RM10,000.00 selepas selesai proses bayaran balik, proses bayaran balik akan gagal secara automatik. Anda kemudiannya dikehendaki menggunakan baki Akaun anda terlebih dahulu ATAU mendapatkan kaedah atau proses bayaran balik yang berbeza daripada pedagang.

1.1.11 Walau apa pun yang terkandung dalam Terma dan Syarat Tambahan ini, Ria boleh menolak mana-mana arahan anda yang berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan atau sebarang Transaksi, jika:-

(i) Perkhidmatan melanggar mana-mana terma dan syarat yang dinyatakan di sini; atau

(ii) Ria mengesyaki arahan itu mungkin dikeluarkan secara curang atau menentukan bahawa penggunaan Perkhidmatan menimbulkan risiko kepada Sistem Pembayaran Mudah Alih.

1.1.12 Akaun tidak boleh dipindah milik atau diserahkan kepada mana-mana pihak ketiga dan hendaklah digunakan secara eksklusif oleh anda. Akaun tidak boleh dijanjikan atau digunakan dengan apa-apa jua cara oleh anda sebagai sebarang bentuk instrumen cagaran untuk sebarang tujuan.

1.1.13 Anda tidak berhak untuk menerima apa-apa faedah atau keuntungan lain dalam apa-apa jua cara berkaitan dengan Perkhidmatan.

1.1.14 Ria tidak membuat sebarang jaminan dan/atau perwakilan apa pun berkenaan dengan barang atau perkhidmatan yang menjadi subjek Transaksi termasuk tetapi tidak terhad pada, kualiti, kebolehdagangan, keselamatan dan/atau kesahihannya. Untuk mengelakkan keraguan, Ria tidak membuat sebarang jaminan atau perwakilan tentang apa-apa keberuntungan bagi mana-mana produk kewangan.

2. Tanggungjawab Anda

2.1 Anda hendaklah:

2.1.1 pastikan anda tidak menggunakan Ria e-Dompet pada mana-mana peranti yang diubah suai secara haram seperti peranti jailbreak, peranti berakar atau mana-mana peranti yang telah diubah dalam apa jua cara sekalipun. Sekiranya anda menggunakan peranti sedemikian, Ria tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua cara sekalipun untuk sebarang dan semua kerugian atau kerosakan yang mungkin anda alami termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang kehilangan kewangan dan/atau maklumat;

2.1.2 menggunakan Perkhidmatan dengan niat baik dan mematuhi Terma dan Syarat serta semua undang-undang Malaysia yang berkaitan dengan Perkhidmatan, (termasuk tetapi tidak terhad pada Peraturan dan Pengawalan/Garis Panduan Bank Negara Malaysia (BNM), Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, FSA, Akta Wang Tidak Dituntut 1965, AMLATFPUAA), dan semua perundangan subsidiari, peraturan dan pengawalan, notis, arahan atau perintah yang dikeluarkan di bawahnya oleh kerajaan, pihak berkuasa dan agensi kawal selia yang berkaitan, dan/atau apa-apa notis, arahan, perintah atau garis panduan yang diberikan oleh Ria berkaitan dengan Perkhidmatan yang boleh dipinda dari semasa ke semasa; dan

2.1.3 mengambil semua langkah yang munasabah untuk mengelakkan penggunaan Akaun dan/atau Perkhidmatan yang melibatkan penipuan, tidak wajar atau menyalahi undang-undang dan kecurian atau kehilangan Peranti Mudah Alih anda dan segera memberitahu pasukan khidmat pelanggan apabila penggunaan yang melibatkan penipuan, tidak wajar atau menyalahi undang-undang, kecurian, kehilangan, atau apa-apa kejadian lain yang melibatkan tindakan yang menyalahi undang-undang tersebut diketahui. Anda hendaklah, jika diarahkan oleh Ria, membuat laporan polis atas perkara yang sama dan memberi Ria salinan sebenar laporan tersebut yang diperakui.

2.2 Anda tidak boleh:

2.2.1 menggunakan Perkhidmatan Kami untuk sebarang tujuan yang bertentangan dengan kepentingan awam, ketenteraman awam atau keharmonian negara atau untuk apa-apa tujuan yang menyalahi undang-undang termasuk tetapi tidak terhad kepada maksiat, perjudian atau tujuan jenayah lain sekalipun atau menghantar sebarang kandungan yang menyinggung moral, agama, alasan perkauman atau politik, atau bersifat kesat, memfitnah atau berkelakuan tidak senonoh, lucah atau mengancam atau dalam apa-apa cara lain yang boleh mengakibatkan aduan, tuntutan, pertikaian, penalti atau liabiliti kepada Ria; dan

2.2.2 menggodam, mengakses, mengganggu, melanggar atau memintas sebarang pengesahan atau keselamatan mana-mana hos, rangkaian atau akaun Ria atau sistem komputer pembekalnya atau mengganggu perkhidmatan kepada mana-mana pengguna, hos atau rangkaian, termasuk, tanpa had, menghantar virus.

2.3 Anda mengakui bahawa Perkhidmatan adalah, dan akan kekal, pada setiap masa sebagai, hak milik Ria dan anda hendaklah:-

2.3.1 melaksanakan semua penjagaan dan ketekunan yang sewajarnya dalam penggunaan dan penyelenggaraan Akaun dan Perkhidmatan; dan

2.3.2 tidak mengganggu atau membenarkan sesiapa sahaja untuk mengganggu Peranti Mudah Alih, Akaun dan/atau Perkhidmatan (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, perisian dan data yang direkodkan dalam Pembayaran Mudah Alih) dalam apa jua cara. Mengganggu data pada Pembayaran Mudah Alih mungkin merupakan satu kesalahan jenayah dan Ria tidak akan menerima sebarang Transaksi dan faedah, jika Akaun dan/atau Pembayaran Mudah Alih anda telah diusik. Ria berhak untuk mendapatkan semula semua kos, perbelanjaan, kerugian dan kerosakan yang munasabah yang dialami atau ditanggung oleh Ria (termasuk semua perbelanjaan undang-undang yang munasabah) akibat anda mengubah atau mengganggu atau membenarkan pihak ketiga mengubah atau mengganggu data pada anda Akaun dan/atau Pembayaran Mudah Alih.

3. Penamatan & Penggantungan

3.1 Walau apa pun dalam Terma dan Syarat Tambahan ini, Ria boleh menukar prosedur atau cara operasi Perkhidmatan dengan serta-merta tanpa memberikan sebarang sebab atau notis kepada anda.

3.2 Sebagai tambahan kepada hak Ria di bawah Klausa 3.1, Ria berhak untuk menggantung atau menamatkan penggunaan Perkhidmatan anda dengan serta-merta (atau mana-mana bahagian daripadanya, termasuk sebarang faedah di bawah Perkhidmatan) dan akses anda kepada Akaun, dengan atau tanpa sebarang notis kepada anda, apabila berlaku mana-mana peristiwa berikut:-

(i) jika anda melanggar mana-mana akta, statut, undang-undang, undang-undang kecil, peraturan dan/atau peraturan yang dikenakan oleh mana-mana pihak, badan kawal selia atau agensi kerajaan;

(ii) jika anda telah bertindak dengan niat jahat atau dengan niat jahat;

(iii) jika anda telah disenaraihitamkan oleh mana-mana institusi kewangan, bank berlesen atau pengeluar e-wang di Malaysia atau di luar negara;

(iv) jika anda berasal dari negara yang dibenarkan atau berisiko tinggi;

(v) jika anda termasuk dalam senarai pemerhatian dalaman kami;

(vi) jika nama anda disenaraikan di bawah mana-mana senarai pantau kawal selia (termasuk tetapi tidak terhad kepada penyenaraian yang berkaitan dengan keganasan dan pembiayaan keganasan di bawah AMLAFTPUAA);

(vii) jika anda termasuk dalam Warganegara Yang Ditetapkan Khas (SDN) atau sumber maklumat pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan lain yang berkaitan, senarai pemerhatian, atau pangkalan data berkaitan yang diselenggara atau disediakan oleh pihak berkuasa domestik atau asing dari semasa ke semasa, termasuk tetapi tidak terhad kepada, Bank Negara Malaysia, Resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNSCR), Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC), dan Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF); dan

(viii) jika anda gagal memberikan sebarang maklumat tambahan yang Ria mungkin minta daripada anda dari semasa ke semasa.

3.3 Anda boleh, pada bila-bila masa, menamatkan Perkhidmatan dengan memadamkan Akaun Ria e-Dompet anda. Jika anda mempunyai sebarang Baki Tersedia dalam Akaun, anda mesti memastikan bahawa anda memberikan kepada Ria butiran akaun bank yang betul dan sebarang maklumat lain yang mungkin diperlukan oleh Ria untuk membolehkan Ria memproses bayaran balik Baki Tersedia ke akaun bank anda dalam tempoh tujuh tahun. (7 hari. Jika anda tidak mempunyai sebarang Baki Tersedia dalam Akaun, Perkhidmatan akan dianggap ditamatkan serta-merta selepas Akaun Ria e-Dompet anda ditamatkan.

Baki Tersedia dalam Akaun e-Dompet Ria anda yang telah dibiarkan tidak dituntut dalam tempoh tujuh (7) tahun hendaklah dikemukakan kepada Pendaftar Wang Tidak Dituntut, Jabatan Akauntan Negara Malaysia dan anda boleh berurusan dengan Pendaftar Wang Tidak Dituntut secara langsung berkenaan dengan Baki Tersedia yang tinggal setelah sebarang yuran dan caj ditolak (jika berkenaan)

4. Akibat Penamatan / Penggantungan

4.1 Selepas penamatan Perkhidmatan oleh Ria menurut Klausa 3.2, Ria boleh memberitahu anda tentang penamatan tersebut di mana, anda mesti memastikan bahawa anda memberikan kepada Ria butiran akaun bank yang betul dan apa-apa maklumat lain yang mungkin diperlukan oleh Ria untuk membolehkan Ria membayar balik Baki Tersedia ke akaun bank anda dalam masa tujuh (7) hari selepas menerima butiran akaun bank yang betul dan sebarang maklumat lain yang mungkin diperlukan oleh Ria.

4.2 Jika Ria menamatkan atau menggantung Perkhidmatan atau mana-mana bahagiannya menurut Klausa 3, Ria tidak akan bertanggungjawab untuk memulangkan Baki Tersedia sehingga dan melainkan kebenaran telah diperolehi daripada pihak berkuasa yang berkaitan, jika berkenaan.

4.3 Ria tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau kerosakan yang anda alami disebabkan oleh sebarang maklumat perbankan yang tidak betul yang anda berikan.

4.4 Peruntukan Klausa 4 ini adalah tanpa menjejaskan hak dan remedi Ria yang lain di bawah Terma dan Syarat Tambahan ini atau mengikut undang-undang.

5. Pengaktifan Semula

5.1 Sekiranya Akaun dan/atau Perkhidmatan telah digantung dan anda meminta pengaktifan semula yang sama, Ria boleh mengikut budi bicara mutlaknya mengaktifkan semula Akaun.

6. Bayaran Balik atau Pelarasan Kerana Ralat

6.1 Jika anda menemui sebarang ralat atau percanggahan dalam Akaun anda, anda mesti menghubungi pasukan perkhidmatan pelanggan dalam masa tiga puluh (30) hari dari tarikh transaksi yang dipertikaikan, jika gagal, anda akan dianggap telah menerima ketepatan Transaksi anda. Jika didedahkan semasa penyiasatan Ria bahawa Transaksi yang dipertikaikan itu memang dibuat secara silap, Ria akan memulangkan jumlah wang yang dipertikaikan terus ke Akaun anda selepas selesai penyiasatan yang tidak akan melebihi tiga puluh (30) hari dari aduan anda. Ria berhak untuk tidak membayar balik sebarang jumlah yang dipertikaikan kepada anda jika Ria percaya anda bertindak bertentangan dengan Terma dan Syarat Tambahan ini.

6.2 Walau apa pun di atas, sebarang bayaran balik oleh Ria tidak akan, dengan sendirinya, berjumlah penyiasatan selesai. Ria boleh membayar balik jumlah tersebut kepada Akaun anda berdasarkan keputusan siasatan awal. Selepas penyiasatan penuh selesai, jika didapati bahawa anda tidak berhak mendapat bayaran balik, Ria boleh, mengikut budi bicara mutlak mereka, sama ada melaraskan Akaun anda dan menolak jumlah wang yang dikembalikan daripada Akaun anda atau menuntut jumlah tersebut daripada anda.

6.3 Ria tidak akan bertanggungjawab untuk menyelesaikan sebarang pertikaian yang anda mungkin ada dengan pedagang untuk pembelian barangan dan perkhidmatan menggunakan Perkhidmatan. Anda bertanggungjawab untuk menghubungi peniaga masing-masing untuk mendapatkan bayaran balik untuk produk atau perkhidmatan yang dibeli daripada peniaga. Ria tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang pertikaian yang mungkin anda hadapi dengan pedagang dan anda dengan ini bersetuju untuk membayar kami semua yuran dan caj yang berkenaan dan pedagang untuk nilai transaksi, tanpa mengira sebarang pertikaian.

7. Liabiliti

7.1 Ria tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang liabiliti, kerugian, kerosakan, kos dan/atau perbelanjaan (sama ada secara langsung atau tidak langsung), atau untuk kehilangan hasil, kehilangan perniagaan, kehilangan keuntungan atau sebarang kerugian berbangkit atau tidak langsung akibat daripada penggunaan dan/atau penyalahgunaan Perkhidmatan oleh anda termasuk tetapi tidak terhad kepada:- 

(a) Akaun anda digodam dan/atau kecurian bukti kelayakan log masuk dan/atau bukti kelayakan keselamatan anda; dan/atau 

(b) apa-apa pertikaian yang terhasil antara anda dan saudagar Ria mengenai mana-mana aspeknya, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, isu yang berkaitan dengan kualiti, kebolehdagangan, kesesuaian untuk digunakan, kuantiti atau penghantaran; dan/atau 

(c) akibat daripada pelaksanaan hak Ria dalam Terma dan Syarat Tambahan ini dan/atau Terma dan Syarat Aplikasi Mudah Alih Pemindahan Wang Ria yang timbul daripada keingkaran anda.

7.2 Adalah menjadi tanggungjawab anda sepenuhnya untuk melakukan segala usaha untuk memastikan Apl Pemindahan Wang Ria anda adalah terkini. Anda harus menyemak Apl Pemindahan Wang Ria dengan kerap untuk memastikan bahawa Apl Pemindahan Wang Ria anda mempunyai maklumat terkini mengenai Perkhidmatan. Anda juga harus memastikan bahawa anda memuat turun versi terkini Apl Pemindahan Wang Ria.

7.3 Anda mengakui bahawa Ria tidak dapat melaksanakan kawalan ke atas keselamatan atau perkara yang melintasi Rangkaian Pembekal Telekomunikasi, Aplikasi Pemindahan Wang Ria atau melalui Perkhidmatan, dan Ria dengan ini mengecualikan semua liabiliti dalam apa jua bentuk untuk penghantaran atau penerimaan yang melanggar mana-mana subjek dalam apa jua sifat.

7.4 Aplikasi Pemindahan Wang Ria mungkin mengandungi pautan ke tapak web, halaman web, aplikasi yang dikendalikan oleh pihak ketiga. Ria tidak bertanggungjawab ke atas perkhidmatan dan anda bersetuju bahawa penggunaan anda bagi setiap tapak web, halaman web dan perkhidmatan juga tertakluk kepada terma dan syarat, jika ada, yang terkandung dalam setiap laman web atau halaman web atau dilampirkan pada mana-mana produk atau perkhidmatan pihak ketiga ini. Anda hendaklah mematuhi terma dan syarat tersebut dan menanggung rugi sepenuhnya dan memastikan Ria tidak berbahaya daripada dan terhadap sebarang tuntutan akibat daripada pelanggaran anda terhadap mana-mana terma dan syarat tersebut.

7.5 Ria tidak bertanggungjawab dan tidak mengendors melainkan dinyatakan dengan jelas, laman web dan/atau produk yang dicipta atau diterbitkan oleh pihak ketiga yang disertakan dalam Aplikasi Pemindahan Wang Ria dan Perkhidmatan atau yang mungkin dipautkan ke dan daripada Aplikasi Pemindahan Wang Ria .

7.6 Anda hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang dan semua akibat penggunaan atau penyalahgunaan Akaun anda, bukti kelayakan log masuk dan/atau bukti kelayakan keselamatan. Anda akan bertanggungjawab ke atas semua kerugian dan pembayaran (termasuk jumlah sebarang Transaksi yang dijalankan tanpa kebenaran anda) disebabkan oleh kecuaian anda atau di mana anda telah bertindak secara penipuan. Untuk tujuan kecuaian klausa ini akan dianggap termasuk kegagalan untuk mematuhi mana-mana tugas keselamatan anda yang dirujuk dalam Terma dan Syarat Tambahan ini.

7.7 Anda hendaklah mempertahankan dan membayar semua kos, ganti rugi, anugerah, yuran (termasuk sebarang yuran guaman yang munasabah) dan penghakiman yang diberikan terhadap Ria yang timbul daripada tuntutan di atas, dan hendaklah memberikan Ria notis mengenai tuntutan tersebut, kuasa penuh untuk membela, berkompromi atau menyelesaikan tuntutan sedemikian, dan bantuan munasabah yang diperlukan untuk mempertahankan tuntutan tersebut, dengan perbelanjaan anda sendiri.

7.8 Walau apa pun perkara yang bertentangan yang terkandung di sini, liabiliti maksimum Ria tidak boleh melebihi jumlah yang setara dengan jumlah agregat Baki Tersedia Akaun anda pada tarikh tuntutan anda timbul.

8. Indemniti

8.1 Anda hendaklah menanggung rugi dan akan melindungi Ria daripada sebarang kerugian, kerosakan, liabiliti atau perbelanjaan, yang timbul daripada sebarang tuntutan untuk libel, pencerobohan privasi, pelanggaran hak cipta, paten, pecah keyakinan atau keistimewaan atau pelanggaran mana-mana undang-undang atau peraturan yang timbul. daripada pelanggaran Terma dan Syarat Tambahan ini dan/atau Terma dan Syarat Aplikasi Mudah Alih Pemindahan Wang Ria, penggunaan Akaun dan Perkhidmatan, kandungan yang dihantar, diterima atau disimpan melalui Perkhidmatan atau sebahagian daripadanya dan untuk semua tuntutan lain yang timbul daripada sebarang tindakan atau peninggalan anda atau sebarang penggunaan atau eksploitasi Perkhidmatan yang tidak dibenarkan atau sebahagian daripadanya.

8.2 Anda dengan ini bersetuju untuk menanggung rugi sepenuhnya dan memastikan Ria tidak berbahaya daripada dan terhadap sebarang tuntutan yang dibawa oleh pihak ketiga akibat daripada penggunaan Akaun, Perkhidmatan, Aplikasi Pemindahan Wang Ria dan laman web Ria oleh anda dan berkenaan dengan semua kerugian, kos, tindakan, prosiding, tuntutan, ganti rugi, perbelanjaan (termasuk kos dan perbelanjaan undang-undang yang munasabah), atau liabiliti, apa jua pun yang dialami, atau ditanggung secara langsung atau tidak langsung oleh Ria akibat daripada penggunaan Akaun, Perkhidmatan, Aplikasi Pemindahan Wang Ria dan laman web Ria, dan/ atau pelanggaran atau ketidakpatuhan anda terhadap mana-mana Terma dan Syarat Tambahan ini dan/atau Terma dan Syarat Aplikasi Mudah Alih Pemindahan Wang Ria dan/atau mana-mana terma dan syarat terpakai bagi mana-mana perkhidmatan baharu yang mungkin disediakan oleh Ria dari semasa ke semasa.

8.3 Anda hendaklah mempertahankan dan membayar semua kos, ganti rugi, anugerah, yuran (termasuk sebarang yuran guaman yang munasabah) dan penghakiman yang diberikan terhadap Ria yang timbul daripada tuntutan di atas, dan hendaklah memberikan Ria notis mengenai tuntutan tersebut, kuasa penuh untuk membela, berkompromi atau menyelesaikan tuntutan sedemikian, dan bantuan munasabah yang diperlukan untuk mempertahankan tuntutan tersebut, dengan perbelanjaan anda sendiri.

9. Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Aktiviti Menyalahi Undang-undang 2001 (AMLATFPUAA) & FSA

9.1 Ria mengakui bahawa dokumen atau maklumat yang dikumpul oleh Ria daripada anda berkaitan dengan urusan atau Akaun anda sebagai pelanggan Ria hanya akan digunakan dan/atau didedahkan mengikut peruntukan kerahsiaan di bawah FSA.

9.2 Ria, anak syarikat dan pegawainya hendaklah mematuhi dalam semua aspek material dengan semua undang-undang, peraturan, garis panduan dan dasar yang berkaitan dengan AMLATFPUAA, termasuk semua, Peraturan dan Peraturan.

9.3 Tanpa mengehadkan keluasan perkara di atas, setakat yang dikehendaki oleh AMLATFPUAA, Ria hendaklah (a) mengekalkan program pematuhan anti-pengubahan wang haram dan anti-pembiayaan keganasan yang mematuhi, dalam semua aspek material, dengan AMLATFPUAA, ( b) menjalankan, dalam semua aspek penting, usaha wajar yang diperlukan di bawah AMLATFPUAA berkaitan dengan penggunaan Akaun, termasuk berkenaan dengan asal dana yang digunakan oleh anda untuk memuat semula ke dalam Akaun dan (c) mengekalkan maklumat yang mencukupi untuk mengenal pasti anda untuk tujuan pematuhan, dalam semua aspek material, dengan AMLATFPUAA.

9.4 Sekiranya Akaun anda dihentikan, ditamatkan atau digantung oleh Ria disebabkan oleh Transaksi penipuan, menyalahi undang-undang atau menyalahi undang-undang termasuk tetapi tidak terhad kepada pelanggaran mana-mana undang-undang (termasuk tetapi tidak terhad kepada FSA dan/atau AMLATFPUAA atau mana-mana peraturan dan/atau garis panduan dibuat di bawahnya), anda tidak berhak untuk mendapatkan apa-apa bayaran balik wang dan semua wang tambah nilai walau apa pun dalam Akaun dan adalah sah bagi Ria untuk menyimpan untuk tempoh yang tidak ditentukan atau melepaskan kepada pihak berkuasa yang berkaitan semua wang dalam Akaun mengikut dengan perundangan, peraturan dan/atau garis panduan yang berkenaan. Anda tidak berhak untuk menuntut sebarang bentuk pampasan untuk sebarang kerugian yang timbul daripada Ria.

PEMINDAHAN WANG RIA PRABAYAR/KAD MAYA – TERMA DAN SYARAT TAMBAHAN

Disiarkan pada 24 Jun 2023

Kad Prabayar/Maya Pindahan Wang Ria ini - Terma dan Syarat Tambahan (“Syarat”), adalah tambahan kepada Terma dan Syarat Aplikasi Mudah Alih Pemindahan Wang Ria kami (“Terma dan Syarat Aplikasi Mudah Alih Ria”) dan Terma dan Syarat Pemindahan Wang Ria. (“Ria e-Wallet T&Cs”). Istilah berhuruf besar yang tidak ditakrifkan di sini hendaklah mempunyai makna yang diberikan kepada mereka dalam T&S Apl Mudah Alih Ria dan T&S e-Dompet Ria.

Definisi

“ATM” bermaksud mesin juruwang automatik yang memaparkan logo MasterCard;

“Pedagang” bermaksud peniaga, pemeroleh, bank, penyedia perkhidmatan, penjual atau organisasi yang diberi kuasa, yang telah bersetuju untuk menerima pembayaran melalui penggunaan Kad Prabayar dan/atau Kad Maya untuk barangan dan/atau perkhidmatan yang dijual atau disediakan;

“PIN” bermaksud nombor pengenalan peribadi yang dikeluarkan pada Kad Prabayar di mana pemegang kad mesti memasukkan PIN untuk menyelesaikan transaksi apabila dan apabila kemasukan PIN diperlukan oleh ATM dan/atau di mana-mana tempat jualan atau peranti terminal;

“Kad Prabayar” bermaksud kad fizikal yang dikeluarkan oleh Ria yang dipautkan kepada Akaun e-Dompet Ria anda;

Kad “Perkhidmatan Kad Prabayar/Virtual” dan Kad Maya Ria yang termasuk tetapi tidak terhad kepada kemudahan transaksi kad, Tambah Nilai dan barangan/perkhidmatan yang ditawarkan oleh rakan niaganya menggunakan perkhidmatan Ria; bermaksud perkhidmatan pembayaran elektronik yang disediakan oleh Ria melalui Kad Prabayar Ria

Kad “Transaksi Kad Prabayar/Virtual” di mana caj akan ditolak daripada baki Akaun e-Dompet Ria anda; bermaksud transaksi elektronik yang dijana menggunakan Kad Prabayar Ria atau Ria Maya

“Nilai Kad Prabayar/Maya” digunakan untuk Perkhidmatan Kad Prabayar/Maya; bermaksud nilai kewangan yang setara dalam Akaun Ria e-Dompet yang boleh 

“Ria” bermaksud IME (M) Sdn Bhd (No. Pendaftaran 200101027074 (562832-V)), sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia dengan alamat perniagaan utamanya di East High Zone, Unit 38-02, Level 38, Q Sentral 2A, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia;

“Khidmat Pelanggan Ria” bermaksud perkhidmatan sokongan Ria kepada pelanggan melalui telefon di 1800 88 2077 atau melalui e-mel ke MY_support@riamoneytransfer.com atau melalui pos ke Perkhidmatan Pelanggan Ria, Zon Tinggi Timur, Unit 38-02, Aras 38, Q Sentral 2A, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur; 

“Akaun e-Wallet Ria” bermaksud akaun pembayaran mudah alih yang dibuat dengan Ria apabila anda mendaftar untuk Ria e-Wallet;

“Terma dan Syarat Aplikasi Mudah Alih Ria Mobile App” bermaksud Terma dan Syarat Aplikasi Mudah Alih Ria yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi mudah alih Ria oleh anda, yang mungkin diubah atau diubah suai dari semasa ke semasa mengikut budi bicara mutlak Ria; 

“Terma dan Syarat Ria e-Wallet” bermaksud Terma dan Syarat Pemindahan Wang E-Dompet Ria yang berkaitan dengan penggunaan anda terhadap Ria e-Dompet, yang mungkin diubah atau diubah suai dari semasa ke semasa mengikut budi bicara Ria sendiri; dan

“Kad Maya” bermaksud kad digital yang dikeluarkan oleh Ria yang dipautkan ke Akaun e-Dompet Ria anda. Anda akan dikehendaki memberikan maklumat Kad Maya anda untuk mengesahkan transaksi pembayaran internet atau dalam talian. Untuk mengelakkan keraguan, Kad Maya tidak boleh digunakan di ATM, tempat jualan dan/atau terminal untuk pengeluaran wang tunai atau pembayaran barangan dan perkhidmatan. 

1. PENGENALAN 

1.1 Terma ini terpakai dan mengawal selia penggunaan Perkhidmatan Kad Prabayar/Maya yang ditawarkan oleh kami. Perkhidmatan Kad Prabayar/Virtual disediakan atas dasar "sebagaimana adanya" dan "sebagaimana tersedia" dan penggunaan Perkhidmatan Kad Prabayar/Maya adalah atas risiko anda sendiri. Ria secara khusus menafikan semua waranti dalam apa jua bentuk termasuk tetapi tidak terhad kepada ketersediaan, kebolehcapaian dan penggunaan tanpa gangguan Perkhidmatan Kad Prabayar/Virtual.

1.2 Perkhidmatan Kad Prabayar/Virtual yang ditawarkan oleh kami adalah sebahagian daripada perkhidmatan e-Dompet Ria dan perkhidmatan Aplikasi Mudah Alih Ria dan oleh itu Terma ini menjadi sebahagian daripada dan mesti dibaca bersama-sama dengan Terma & Syarat Ria e-Dompet dan Aplikasi Mudah Alih Ria kami T&S. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara Terma & Syarat Ria e-Wallet kami, Terma & Syarat Apl Mudah Alih Ria dan Terma ini, Terma ini akan diguna pakai.

1.3 Penggunaan Perkhidmatan Kad Prabayar/Virtual adalah tertakluk kepada yuran dan caj yang dikenakan. Kami berhak untuk menyemak semula pada bila-bila masa, yuran dan caj sedemikian untuk penggunaan Perkhidmatan Kad Prabayar/Maya, selepas notis kepada anda. Semakan sedemikian hendaklah berkuat kuasa dari tarikh yang dinyatakan dalam notis. Jika anda terus mengakses atau menggunakan Perkhidmatan Kad Prabayar/Virtual selepas pemberitahuan tersebut, anda akan dianggap telah bersetuju dan menerima semakan pada yuran dan caj tersebut.

1.4 Kami berhak untuk menukar, menyekat, mengubah, menggantung atau mengubah suai Terma ini mengikut cara yang kami anggap sesuai. Kami akan memberikan anda notis mengenai pindaan kepada Terma ini yang akan diterbitkan di laman web Ria dan/atau melalui sebarang cara elektronik, tidak kurang daripada dua puluh satu (21) hari sebelum tarikh kuat kuasa pindaan tersebut kepada Terma ini .

1.5 Penggunaan berterusan Perkhidmatan Kad Prabayar/Virtual anda selepas tarikh kuat kuasa pindaan kepada Terma ini akan membentuk penerimaan tanpa syarat bagi pindaan tersebut oleh anda. Jika anda tidak menerima pindaan tersebut, anda berhak untuk menamatkan penggunaan Perkhidmatan Kad Prabayar/Virtual anda. Ria tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang tuntutan, kerugian, kerosakan, perbelanjaan atau kos dalam apa jua cara yang terhasil daripadanya.

2. PENGGUNAAN KAD PRABAYAR DAN MAYA 

2.1 Selepas pengaktifan Kad Prabayar dan/atau Kad Maya oleh anda, Kad Prabayar dan/atau Kad Maya anda akan dipautkan ke Akaun Ria e-Wallet anda. Anda kemudiannya boleh menggunakan Perkhidmatan Kad Prabayar/Virtual, tertakluk kepada Terma ini dan terma penggunaan seperti yang ditetapkan di bawah Terma & Syarat Ria e-Dompet. Kad Prabayar dan/atau Kad Maya yang tidak sah tidak boleh dipautkan ke Akaun e-Wallet Ria. 

2.2 Untuk Kad Maya, anda akan diberikan Kad Maya berulang di mana anda boleh menggunakan Kad Maya untuk membuat pembayaran sehingga tarikh tamat tempoh kad tersebut. Anda boleh menamatkan Kad Maya sedia ada anda pada bila-bila masa. Sekiranya anda ingin menggunakan Kad Maya selepas penamatan yang sebelumnya, anda boleh berbuat demikian dengan memohon Kad Maya baharu melalui Ria e-Wallet . Setelah menerima permintaan anda untuk Kad Maya baharu, Ria akan, tertakluk kepada budi bicara mutlaknya, menjana Kad Maya baharu untuk anda. Untuk mengelakkan keraguan, anda tidak akan dapat memohon Kad Maya baharu sekiranya terdapat Kad Maya aktif yang dipautkan ke Akaun Ria e-Dompet anda.  

2.3 Kad Prabayar dan/atau Kad Maya boleh digunakan di mana-mana Pedagang yang mengambil bahagian yang membenarkan anda membuat pembayaran menggunakan yang sama dan jumlah transaksi akan ditolak daripada baki Akaun Ria e-Dompet anda. 

2.4 Sebagai tambahan kepada hak untuk membeli barangan dan/atau perkhidmatan daripada Peniaga, anda mungkin berhak untuk mendapatkan diskaun, faedah dan keistimewaan seperti yang Ria boleh maklumkan dari semasa ke semasa DENGAN SYARAT Kad Prabayar dan/atau Kad Maya hendaklah sah semasa pembelian dan tidak dibatalkan oleh Ria atas apa jua sebab sekalipun.

2.5 Anda juga boleh menggunakan Kad Prabayar anda untuk melakukan pengeluaran tunai di ATM, dan ia akan dikawal oleh terma dan syarat ATM masing-masing sebagai tambahan kepada Terma ini, tertakluk pada sentiasa terdapat dana yang mencukupi dalam Akaun Ria e-Wallet anda. Penggunaan Kad Prabayar untuk melakukan pengeluaran tunai akan dianggap sebagai persetujuan anda untuk membayar semua yuran dan/atau caj yang berkenaan seperti yang ditetapkan dari semasa ke semasa oleh Ria dan/atau Pedagang ATM. 

2.6 Anda tidak boleh membuat sebarang pengeluaran tunai daripada mana-mana ATM yang melebihi had pengeluaran ATM yang ditetapkan, atau sebarang had, syarat dan amaun lain yang mungkin ditentukan oleh Ria. Sebarang pengeluaran tunai yang dilakukan di luar Malaysia hendaklah hanya dalam mata wang asing negara atau bidang kuasa tersebut. 

2.7 Jika Kad Prabayar dan/atau Kad Maya anda dicuri atau hilang, anda boleh menyahpautkan Kad Prabayar anda yang dicuri atau hilang dan/atau Kad Maya dengan segera melalui aplikasi Ria e-Dompet anda dan seterusnya tiada Transaksi Kad Prabayar/Virtual boleh ditolak daripada Akaun Ria e-Wallet anda. Walau bagaimanapun, anda mungkin masih menggunakan Ria e-Dompet anda sebagai produk yang berdiri sendiri. 

2.8 Anda mengakui bahawa Kad Prabayar dan Kad Maya tidak boleh dipindah milik, dan Kad Prabayar dan Kad Maya hanya akan digunakan secara eksklusif oleh anda, dan anda tidak akan memberikan Kad Prabayar dan Kad Maya kepada mana-mana pihak ketiga atau benarkan mereka menggunakannya untuk melaksanakan Transaksi Kad Prabayar/Maya. 

2.9 Anda dikehendaki menggunakan Kad Prabayar dan Kad Maya anda mengikut prosedur, arahan dan garis panduan yang ditetapkan oleh Ria dari semasa ke semasa dan tidak merosakkan, memanipulasi, menyalin, membuat kejuruteraan terbalik atau mengusik Kad Prabayar dan Kad Maya mahupun melakukan sebarang tindakan pengubahsuaian kepada yang sama. 

2.10 Anda hendaklah menggunakan semua langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan sebarang kejadian kehilangan, kecurian, pengklonan dan/atau penggunaan tanpa kebenaran Kad Prabayar dan Kad Maya. Sekiranya berlaku kehilangan, kecurian, pengklonan dan/atau penggunaan Kad Prabayar dan/atau Kad Maya tanpa kebenaran, anda mesti segera memberitahu Ria. Penggunaan tanpa kebenaran hendaklah termasuk menjalankan transaksi Tambah Nilai di peniaga yang tidak dibenarkan. Anda akan tetap bertanggungjawab dan akan menanggung rugi Ria daripada semua tuntutan, kerugian, kerosakan, perbelanjaan atau kos dalam apa jua cara yang terhasil daripada penggunaan tanpa kebenaran tersebut.

2.11 Ria dan/atau Pedagang tidak akan menghormati sebarang penggunaan Kad Prabayar dan/atau Kad Maya tanpa kebenaran dan Kad Prabayar tersebut dan/atau Kad Maya akan menjadi tidak sah oleh Ria. 

2.12 Anda mengakui bahawa pengeluaran Kad Prabayar dan/atau Kad Maya tidak membayangkan apa-apa kewajipan ke atas Ria bahawa Kad Prabayar dan/atau Kad Maya akan dihormati oleh Pedagang selepas pembentangan atau penggunaannya. Sebarang aduan berkenaan dengan keengganan mana-mana Pedagang untuk menerima Kad Prabayar dan/atau Kad Maya hendaklah diselesaikan secara terus dengan Pedagang tersebut. Anda tidak berhak untuk menolak atau menuntut balas terhadap Ria atau menahan pembayaran kepada Ria atas aduan tersebut atau dalam apa jua keadaan sekalipun berkenaan dengan sebarang pembayaran yang dibuat kepada mana-mana Pedagang tanpa mengira sebarang tuntutan atau pertikaian yang mungkin anda ada terhadap Pedagang. . 

2.13 Semua Urus Niaga Kad Prabayar/Maya dengan Pedagang yang dilakukan oleh anda di cawangan Pedagang, transaksi dalam talian dan/atau melalui mana-mana platform yang disediakan oleh Pedagang hendaklah dibuat terlebih dahulu dalam mata wang bidang kuasa di mana Transaksi Kad Prabayar/Maya berlaku atau dalam mata wang di mana Transaksi Kad Prabayar/Virtual didenominasikan. 

3. KAD PRBAYAR DAN MUAT SEMULA KAD MAYA

3.1 Anda hanya boleh berurus niaga dan menggunakan Kad Prabayar dan/atau Kad Maya untuk urus niaga sehingga Had Akaun yang telah diluluskan oleh Ria iaitu Ringgit Malaysia Sepuluh Ribu (RM10,000) atau jumlah lain yang ditetapkan oleh Ria daripada dari masa ke semasa. 

3.2 Anda mesti memastikan bahawa terdapat dana yang mencukupi dalam Akaun e-Dompet Ria anda untuk membayar setiap Transaksi Kad Prabayar/Maya termasuk yuran dan caj yang dikenakan untuk Transaksi Kad Prabayar/Virtual. Jika baki Akaun e-Dompet Ria anda tidak mencukupi untuk membayar Transaksi Kad Prabayar/Virtual dan/atau yuran dan caj yang berkenaan, Transaksi Kad Prabayar/Virtual akan ditolak. 

3.3 Anda boleh meningkatkan Akaun Ria e-Wallet anda melalui Reload dengan syarat nilai Ria e-Wallet anda tidak melebihi Had Akaun. Setiap Tambah Nilai hendaklah dibuat dalam Ringgit Malaysia sahaja.

3.4 Jika Muat Semula menyebabkan baki Akaun e-Dompet Ria melebihi Had Akaun maksimum, Muat Semula akan ditolak oleh Ria.

3.5 Semua Muat Semula tidak boleh dianggap telah dibuat sehingga Ria telah menerima dan memproses nilai baik sebenar untuk Muat Semula yang berkaitan. Ria tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kelewatan dalam mengkreditkan Muat Semula tersebut dalam Akaun Ria e-Dompet anda untuk digunakan.

3.6 Untuk semua saluran Muat Semula, sila rujuk Ria e-Wallet untuk butiran lanjut. Saluran Muat Semula tidak tetap dan boleh ditukar atau digantikan oleh Ria dari semasa ke semasa. Untuk saluran Muat Semula yang dikendalikan oleh ejen atau rakan kongsi Ria yang sah, bayaran mungkin dikenakan oleh ejen atau rakan kongsi masing-masing. Anda boleh menyemak dengan ejen dan rakan kongsi masing-masing untuk yuran Muat Semula berkenaan yang dikenakan oleh mereka, atau secara alternatif anda boleh merujuk kepada Ria e-Wallet. 

3.7 Ria boleh menggantung, membatalkan dan/atau menyekat mana-mana Tambah Nilai ke Akaun e-Dompet Ria jika Ria mengesyaki bahawa tambah nilai tersebut adalah tidak teratur atau menyalahi undang-undang.

4. KEHILANGAN/CURI/ PENGGUNAAN TANPA KEBENARAN KAD PRBAYAR DAN MAYA

4.1 Anda mesti memastikan Kad Prabayar dan maklumat Kad Maya dan ciri keselamatan anda selamat dan menggunakan semua langkah berjaga-jaga yang munasabah untuk mengelakkan kehilangan, kecurian atau penggunaan tanpa kebenaran Kad Prabayar dan Kad Maya dan memastikan bahawa Kad Prabayar dan maklumat Kad Maya anda dan ciri keselamatan tidak didedahkan kepada mana-mana orang lain. Anda bersetuju bahawa anda akan bertanggungjawab dan bertanggungjawab sepenuhnya dan sepenuhnya untuk semua transaksi yang dilakukan dengan penggunaan Kad Prabayar dan Kad Maya termasuk transaksi dan transaksi dalam talian melalui Ria e-Wallet sama ada dibenarkan atau tidak dibenarkan. 

4.2 Sekiranya Kad Prabayar dan/atau Kad Maya hilang, dicuri atau disyaki dikompromi atau digunakan dengan cara yang tidak dibenarkan atau maklumat dan/atau ciri keselamatan didedahkan kepada mana-mana orang yang tidak dibenarkan, anda hendaklah segera memaklumkan Ria. 

4.3 Ria akan membatalkan Kad Prabayar yang hilang, dicuri atau terjejas dan/atau Kad Maya apabila:

(i) pemberitahuan lisan (telefon) oleh anda kepada Perkhidmatan Pelanggan Ria;  

(ii) pemberitahuan secara bertulis yang ditujukan kepada Ria yang dihantar melalui tangan/mel/e-mel; atau 

(iii) masuk ke kedai Ria untuk melaporkan kepada pegawai yang diberi kuasa Ria. 

4.4 Dalam keadaan tertentu, Ria juga mungkin memerlukan anda untuk membuat laporan polis tentang kehilangan, kecurian atau pendedahan dan memberikan salinan laporan polis dan sebarang maklumat lain yang mungkin diperlukan oleh Ria. Ria berhak untuk tidak melayan sebarang tuntutan Kad Prabayar yang hilang atau dicuri dan/atau Kad Maya jika maklumat yang diberikan oleh anda dianggap tidak lengkap. 

4.5 Anda akan tetap bertanggungjawab sepenuhnya dan sepenuhnya dan bertanggungjawab untuk semua Transaksi Kad Prabayar/Virtual yang dijalankan menggunakan Kad Prabayar anda dan/atau Kad Maya termasuk transaksi dan transaksi dalam talian melalui Ria e-Wallet sebelum Akaun Ria e-Wallet disekat oleh Ria. 

4.6 Jika Kad Prabayar yang hilang atau dicuri dan/atau Kad Maya dipulihkan kemudiannya selepas Kad Prabayar gantian baharu dan/atau Kad Maya dikeluarkan, anda hendaklah segera melupuskan Kad Prabayar lama dan/atau melupuskan butiran Kad Prabayar yang lama. Kad, mengikut kes mungkin. 

4.7 Anda akan tetap bertanggungjawab dan akan menanggung rugi Ria daripada semua Transaksi Kad Prabayar/Maya, tuntutan, kerugian, kerosakan, perbelanjaan atau kos dalam apa jua cara yang berpunca daripada penggunaan Kad Prabayar anda dan/atau Kad Maya tanpa kebenaran. 

5. KAD PRABAYAR DAN KAD MAYA TAMAT TEMPOH 

5.1 Kad Prabayar anda dan Kad Maya adalah sah pada setiap masa melainkan ia tidak sah atau tamat tempoh menurut Terma ini.  

5.2 Kad Prabayar dan Kad Maya tidak akan sah atau boleh digunakan apabila tamat tempohnya.

5.3 Tertakluk kepada sebarang yuran dan caj yang dikenakan, anda boleh menukar Kad Prabayar sedia ada anda dan/atau Kad Maya terlebih dahulu dalam tempoh satu (1) bulan sebelum tarikh luput Kad Prabayar anda dan/atau Kad Maya untuk mengelakkan sebarang gangguan penggunaan dan kesulitan.

5.4 Pembelian Kad Prabayar baharu dan/atau Kad Maya oleh anda, selepas tamat tempoh Kad Prabayar anda dan/atau Kad Maya, adalah atas kos dan perbelanjaan anda sendiri. 

6. PENAMATAN KAD PRABAYAR DAN KAD MAYA OLEH ANDA 

6.1 Anda boleh pada bila-bila masa menamatkan Kad Prabayar dan/atau Kad Maya dan menghentikan penggunaan Perkhidmatan Kad Prabayar/Virtual. Walau bagaimanapun, anda masih boleh menggunakan Ria e-Dompet anda untuk melakukan Transaksi Ria e-Dompet.

6.2 Anda boleh menamatkan Kad Prabayar anda dan/atau Kad Maya melalui kaedah berikut: 

(i) dengan menghubungi Perkhidmatan Pelanggan Ria; 

(ii) dengan mengakses Ria e-Wallet anda; atau

(iii) dengan melawat ke kedai Ria.

6.3 Anda akan tetap bertanggungjawab untuk sebarang transaksi yang dilakukan melalui penggunaan Kad Prabayar anda dan/atau Kad Maya sebelum Ria menerima permintaan penamatan dan pengesahan oleh Ria pada penamatan tersebut. 

7. KAD PENGGANTIAN

7.1 Semasa tempoh sah Kad Prabayar dan/atau Kad Maya, tertakluk kepada pembayaran oleh anda untuk sebarang bayaran gantian Kad Prabayar yang dikenakan oleh Ria, Kad Prabayar gantian dan/atau Kad Maya hendaklah dikeluarkan, pada hak mutlak Ria. budi bicara, dalam keadaan berikut:

(i) disebabkan kehilangan, kecurian, atau penggunaan Kad Prabayar tanpa kebenaran dan/atau Kad Maya; atau

(ii) disebabkan oleh Kad Prabayar yang rosak, rosak atau rosak akibat kecuaian anda sendiri.

Untuk mengelakkan keraguan, Ria hanya akan menanggung sebarang kos penggantian Kad Prabayar disebabkan oleh (i) kerosakan/kepincangan fungsi Kad Prabayar dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh pengeluaran Kad Prabayar oleh Ria kepada anda; atau (ii) kehilangan atau kerosakan Kad Prabayar semasa tempoh penghantaran.

7.2 Sekiranya Kad Prabayar gantian dan/atau Kad Maya dikeluarkan, Kad Prabayar dan/atau Kad Maya baharu akan dipautkan secara automatik ke Akaun Ria e-Wallet anda selepas pengaktifan. 

7.3 Untuk tujuan penggantian Kad Prabayar dan/atau Kad Maya, anda boleh sama ada (i) melawat mana-mana kedai Ria; (ii) menggunakan Aplikasi Mudah Alih Ria; atau (iii) hubungi Khidmat Pelanggan Ria.  

8. YURAN DAN CAJ

8.1 Ria boleh mengubah yuran dan caj dari semasa ke semasa dan mengenakan bayaran tambahan untuk perkhidmatan baharu atau tambahan yang mungkin ditawarkan oleh Ria pada masa hadapan dengan memberi anda notis awal selama dua puluh satu (21) hari. Yuran dan caj yang berkaitan akan disediakan di (i) Ria e-Wallet; (ii) Kedai Ria; dan (iii) Kedai peniaga. Yuran dan caj tersebut akan membentuk dan menjadi sebahagian daripada Terma ini.

8.2 Ria tidak bertanggungjawab ke atas sebarang yuran dan caj lain yang dikenakan oleh Peniaga dan/atau mana-mana pihak ketiga termasuk, tetapi tidak terhad kepada, bank, penyedia perkhidmatan atau kerajaan untuk penggunaan Perkhidmatan Kad Prabayar/Virtual. 

8.3 Anda bersetuju dan berjanji untuk membayar semua yuran dan caj yang timbul daripada dan berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan Kad Prabayar/Maya anda seperti yang ditetapkan oleh Ria dan mana-mana pihak lain dari semasa ke semasa. 

8.4 Anda memberi kebenaran dan bersetuju secara tidak boleh ditarik balik bahawa semua yuran dan caj yang perlu dibayar oleh anda boleh didebitkan oleh Ria terus daripada Baki Tersedia dalam Akaun e-Dompet Ria anda pada masa yang mungkin terpakai dan tidak boleh dikembalikan dalam apa jua keadaan sekalipun. Ria berhak untuk menggantung Akaun Ria e-Wallet anda buat sementara waktu jika Akaun Ria e-Wallet anda tidak mempunyai dana yang mencukupi untuk membayar semua yuran dan caj yang berkenaan. 

9. CUKAI/CUKAI YANG BERKENAAN 

9.1 Yuran dan caj yang dinyatakan di sini adalah tertakluk kepada apa-apa cukai terpakai yang dikenakan atau akan dikenakan oleh Kerajaan Malaysia atau mana-mana pihak berkuasa tempatan yang lain mengikut undang-undang yang digubal di Malaysia.

10. KAD PRABAYAR DENGAN CIRI-CIRI DIBAYAKAN TRANSAKSI TANPA HUBUNGI 

10.1 Anda mengakui bahawa Kad Prabayar dilengkapi dengan ciri yang membolehkan anda membayar barangan dan perkhidmatan dengan mengetik Kad Prabayar di pembaca/terminal tanpa sentuh. Kad Prabayar dan peranti dan terminal tanpa sentuh yang berkaitan akan memaparkan logo MasterCard payWave. Anda mempunyai pilihan untuk mendayakan atau melumpuhkan ciri pembayaran tanpa sentuh ini melalui Aplikasi Pemindahan Wang Ria.

10.2 Transaksi Kad Prabayar tanpa sentuh yang melebihi jumlah yang ditentukan oleh Ria akan memerlukan anda memasukkan PIN Kad Prabayar anda di terminal. 

10.3 Anda mengakui dan bersetuju bahawa penggunaan dan prestasi transaksi Kad Prabayar tanpa sentuh adalah atas risiko mutlak anda, dan anda akan bertanggungjawab untuk semua transaksi Kad Prabayar tanpa sentuh tanpa mengira sama ada transaksi tersebut dibenarkan oleh anda atau tidak. Semua transaksi Kad Prabayar tanpa sentuh akan dianggap telah dibenarkan dengan betul oleh anda.

11. LIABILITI BAGI URUS NIAGA PRABAYAR/KAD MAYA 

11.1 Semua Urus Niaga Kad Prabayar/Maya termasuk tetapi tidak terhad kepada transaksi dalam talian, transaksi melalui e-Dompet Ria dan pengeluaran tunai akan dianggap telah dibuat oleh anda dan Ria tidak akan bertanggungjawab untuk bertindak dengan suci hati untuk menghormati transaksi tersebut. Anda bersetuju bahawa anda akan bertanggungjawab sepenuhnya dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua transaksi yang dilakukan oleh penggunaan Kad Prabayar dan/atau Kad Maya sama ada dengan atau tanpa pengetahuan, persetujuan atau kuasa anda dan Ria tidak akan, dalam apa jua keadaan sekalipun, tidak akan bertanggungjawab. atau bertanggungjawab untuk semua Transaksi Kad Prabayar/Maya yang dilaksanakan melalui penggunaan Kad Prabayar dan/atau Kad Maya. 

11.2 Anda hendaklah menanggung rugi dan memastikan Ria menanggung rugi sepenuhnya terhadap dan daripada semua kerugian, ganti rugi, tuntutan, tuntutan, tindakan, prosiding, kos dan perbelanjaan yang berbangkit secara langsung atau tidak langsung (termasuk yuran guaman dan pengeluaran lain) yang dialami oleh Ria termasuk tuntutan, tindakan dan prosiding daripada mana-mana pihak ketiga walau bagaimanapun yang timbul daripada penggunaan tanpa kebenaran tersebut. 

12. KAD PRABAYAR DAN/ATAU KAD MAYA PENGANGGUHAN ATAU PENAMATAN OLEH RIA

12.1 Ria hendaklah menghentikan atau menggantung Perkhidmatan Kad Prabayar/Maya, mengikut mana-mana yang berkenaan, dengan notis yang munasabah sebelum sebarang kerja penyelenggaraan, peningkatan dan/atau pengubahsuaian dijalankan ke atas Perkhidmatan Kad Prabayar/Virtual.

12.2 Walau apa pun peruntukan lain yang bertentangan di sini, Ria boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, pada bila-bila masa, dengan atau tanpa notis, memutuskan untuk tidak memperbaharui, menamatkan atau membatalkan Kad Prabayar dan/atau Kad Maya atau untuk menggantung atau menyekat penggunaan Kad Prabayar dan/atau Kad Maya oleh anda apabila berlaku mana-mana satu daripada peristiwa berikut:

(i) anda melanggar mana-mana Terma ini, Terma & Syarat Apl Mudah Alih Ria dan/atau Terma & Syarat Ria e-Wallet; 

(ii) anda melakukan apa sahaja yang pada pendapat Ria boleh menyebabkan kerosakan atau gangguan kepada Perkhidmatan Kad Prabayar/Virtual;

(iii) anda terlibat dalam apa-apa aktiviti atau urus niaga yang dilarang di bawah mana-mana undang-undang, atau merupakan pelanggaran dasar awam negara di mana aktiviti atau transaksi sedemikian dilaksanakan atau berlaku atau merupakan pelanggaran dasar awam negara anda kediaman;

(iv) mencagarkan Kad Prabayar dan/atau Kad Maya atau sebaliknya menggunakan Kad Prabayar dan/atau keselamatan Kad Maya kepada mana-mana pihak atas apa jua sebab sekalipun; dan/atau

(v) pada pendapat Ria bahawa Kad Prabayar dan/atau Kad Maya digunakan untuk tujuan penipuan, menyalahi undang-undang atau menyalahi undang-undang termasuk tetapi tidak terhad kepada pelanggaran perundangan, peraturan dan/atau garis panduan di bawah Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011, Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan/atau Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001. 

12.3 Tertakluk kepada Terma & Syarat Ria e-Dompet, sekiranya Ria menggantung atau menamatkan Kad Prabayar dan/atau Kad Maya anda, anda mungkin masih layak mendapat bayaran balik sebarang Baki Tersedia dalam Akaun Ria e-Dompet anda selepas ditolak sebarang bayaran tertunggak dan caj. 

12.4 Sekiranya Perkhidmatan Kad Prabayar/Virtual telah ditamatkan atau digantung oleh Ria menurut Klausa 12.2 di atas, tiada bayaran balik ke atas Nilai Kad Prabayar/Maya dan tiada pampasan akan dibuat kepada anda. Anda mengakui dan bersetuju bahawa adalah sah bagi Ria untuk mengekalkan Nilai Kad Prabayar/ Maya yang tidak digunakan sehingga siasatan ke atas Kad Prabayar dan/atau Kad Maya tersebut selesai mengikut perundangan, peraturan dan/atau garis panduan yang berkenaan. 

12.5 Semua wang yang terhutang kepada Ria di bawah Kad Prabayar dan/atau Kad Maya akan menjadi genap masa dan perlu dibayar serta-merta selepas penamatan Kad Prabayar dan/atau Kad Maya atas apa jua sebab dan mungkin didebitkan oleh Ria terus daripada Ria e-Dompet anda Baki akaun dan tidak boleh dikembalikan.

12.6 Anda akan tetap bertanggungjawab untuk semua transaksi yang dilakukan melalui penggunaan Kad Prabayar dan/atau Kad Maya sebelum penggantungan atau penamatan Kad Prabayar dan/atau Kad Maya dan anda hendaklah berjanji untuk memastikan Ria tidak berbahaya dan menanggung rugi Ria terhadap sebarang liabiliti untuk kerugian, kerosakan, kos dan perbelanjaan (undang-undang atau sebaliknya termasuk kos atas dasar peguam cara dan klien) yang mungkin ditanggung oleh Ria oleh sebab peruntukan di sini atau penguatkuasaan haknya di bawah ini.

13. PEMBAYARAN BALIK BAKI DANA 

13.1 Bayaran Balik untuk Kad Prabayar dan/atau Transaksi Kad Maya yang ditolak daripada baki Akaun e-Wallet Ria hendaklah mengikut Terma & Syarat Ria e-Dompet.

13.2 Untuk mengelakkan keraguan, Ria tidak memproses bayaran balik ke akaun luar negara. 

14. INDEMNITI

14.1 Anda bersetuju untuk menanggung rugi Ria terhadap semua tuntutan, kerugian, liabiliti, prosiding, tuntutan, kos dan perbelanjaan (termasuk yuran guaman) yang mungkin terhasil atau yang Ria mungkin tanggung berkaitan dengan atau timbul daripada penyediaan Perkhidmatan Kad Prabayar/Virtual, Terma & Syarat Ria e-Wallet, dan/atau Terma & Syarat Apl Mudah Alih Ria disebabkan oleh (i) perbuatan, peninggalan, kelakuan, kesalahan, kecuaian atau penipuan anda sendiri; (ii) pelanggaran atau ketidakpatuhan anda terhadap Terma ini; dan/atau (iii) pelanggaran oleh anda terhadap mana-mana undang-undang yang terpakai.

14.2 Anda dengan ini bersetuju untuk menanggung rugi sepenuhnya dan memastikan Ria tidak berbahaya daripada dan terhadap sebarang tuntutan yang dibawa oleh pihak ketiga akibat daripada penggunaan Akaun e-Dompet Ria, Perkhidmatan Kad Prabayar/Virtual dan Aplikasi Mudah Alih Ria oleh anda dan berkenaan dengan semua kerugian, kos, tindakan, prosiding, tuntutan, ganti rugi, perbelanjaan (termasuk kos dan perbelanjaan undang-undang yang munasabah), atau liabiliti, apa jua yang dialami, atau ditanggung secara langsung atau tidak langsung oleh Ria akibat daripada penggunaan Akaun e-Dompet Ria, Kad Prabayar/Virtual sedemikian. Perkhidmatan, Aplikasi Mudah Alih Ria, dan/atau pelanggaran atau ketidakpatuhan anda terhadap mana-mana Terma ini, Terma & Syarat Ria e-Wallet dan/atau Terma & Syarat Aplikasi Mudah Alih Ria dan/atau sebarang terma dan syarat terpakai bagi mana-mana perkhidmatan baharu yang mungkin disediakan oleh Ria dari semasa ke semasa.

14.3 Anda hendaklah mempertahankan dan membayar semua kos, ganti rugi, anugerah, yuran (termasuk sebarang yuran guaman yang munasabah) dan penghakiman yang diberikan terhadap Ria yang timbul daripada tuntutan di atas, dan hendaklah memberikan Ria notis tuntutan tersebut, kuasa penuh untuk membela, berkompromi atau menyelesaikan tuntutan sedemikian, dan bantuan munasabah yang diperlukan untuk mempertahankan tuntutan tersebut, dengan perbelanjaan anda sendiri.

15. PENGECUALIAN LIABILITI  

15.1 Ria, pengarah, pegawai, pekerja dan ejennya tidak akan bertanggungjawab kepada anda, atau mana-mana pihak ketiga yang diberi kuasa oleh atau menuntut melalui anda untuk sebarang kerugian atau kerosakan, sama ada secara langsung atau tidak langsung, khas atau berbangkit, yang anda alami atau mana-mana orang yang diberi kuasa. oleh anda, disebabkan oleh: 

i. penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan Perkhidmatan Kad Prabayar/Virtual oleh anda atau mana-mana orang yang diberi kuasa oleh anda; 

ii. sebarang tindakan/peninggalan oleh Ria, pengarah, pegawai dan/atau pekerjanya berhubung dengan Perkhidmatan Kad Prabayar/Virtual; 

iii. sebarang tindakan/peninggalan oleh Peniaga berhubung dengan Perkhidmatan Kad Prabayar/Virtual, walau apa pun sebabnya; 

iv. apa-apa pertikaian yang terhasil antara anda dan Pedagang mengenai sebarang aspeknya, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, isu berkaitan kualiti, kebolehdagangan, kesesuaian untuk digunakan, kuantiti atau penghantaran;

v. sebarang kehilangan, herotan atau rasuah data yang timbul daripada penggunaan Perkhidmatan Kad Prabayar/Virtual; 

vi. untuk sebarang kerosakan atau kehilangan atau ketidakupayaan untuk mendapatkan semula data atau maklumat yang mungkin disimpan dalam Kad Prabayar dan/atau Kad Maya atau mana-mana mikrocip atau litar atau peranti dalam Kad Prabayar; 

vii. sebarang pengabaian, keengganan atau ketidakupayaan pihak kami atau mana-mana Saudagar untuk membenarkan atau meluluskan Transaksi Prabayar/Kad Maya atau menghormati atau melaksanakan mana-mana transaksi lain pada Akaun Ria e-Wallet untuk apa-apa sebab sekalipun; 

viii. sebarang pemintasan atau pendedahan kepada mana-mana orang (sama ada menyalahi undang-undang atau sebaliknya) apa-apa data atau maklumat yang berkaitan dengan anda berhubung dengan Transaksi Kad Prabayar/Virtual dan/atau Akaun Ria e-Dompet yang dihantar melalui atau disimpan dalam mana-mana sistem atau medium elektronik, walau apa pun puncanya; 

ix. sebarang kerosakan, kecacatan atau ralat dalam mana-mana ATM atau terminal yang digunakan untuk memproses Transaksi Kad Prabayar/Virtual atau Perkhidmatan Kad Prabayar/Maya, atau mesin atau sistem kebenaran lain sama ada milik atau dikendalikan oleh Ria, Pedagang atau orang lain; 

x. sebarang kelewatan atau ketidakupayaan di pihak Ria untuk melaksanakan mana-mana kewajipannya di bawah Terma ini kerana sebarang kecacatan atau kegagalan elektronik, mekanikal, sistem, pemprosesan data, penghantaran atau telekomunikasi, perbuatan Tuhan, gangguan awam atau sebarang kejadian atau faktor di luar kawalannya atau kawalan mana-mana pekhidmat, ejen atau kontraktornya atau sebarang penipuan atau pemalsuan; 

xi. sebarang akses yang menyalahi undang-undang atau tidak dibenarkan kepada data Kad Prabayar dan/atau Kad Maya dan/atau Ria e-Dompet anda; 

xii. kegagalan atau kelewatan anda dalam mengemas kini Ria tentang sebarang perubahan pada maklumat atau butiran anda berkaitan dengan Kad Prabayar dan/atau Kad Maya anda; dan/atau

xiii. sebarang pelaksanaan hak Ria dalam Syarat ini, T&S e-Dompet Ria dan/atau T&S Apl Mudah Alih Ria yang timbul daripada lalai anda.

15.2 Tanpa prejudis dan tertakluk kepada Terma ini, anda dengan ini bersetuju bahawa amaun jumlah liabiliti Ria yang timbul daripada Terma ini tidak boleh dalam apa jua keadaan melebihi jumlah yang setara dengan jumlah agregat Baki Tersedia Akaun e-Dompet Ria anda di tarikh tuntutan anda timbul.  

16. URUS NIAGA PRABAYAR/VIRTUAL KAD PERTIKAIAN MENGENAI BARANG DAN PERKHIDMATAN 

16.1 Ria tidak akan bertanggungjawab untuk penghantaran, kualiti, keselamatan, kesahihan, kesesuaian untuk tujuan atau mana-mana aspek lain barangan atau perkhidmatan yang anda beli daripada mana-mana Pedagang dengan Kad Prabayar dan/atau Kad Maya. Semua pertikaian yang melibatkan perkara yang sama hendaklah dialamatkan terus kepada Pedagang, dan anda hendaklah menyelesaikan semua pertikaian secara terus dengan Pedagang yang berkaitan dan hendaklah membayar Ria semua jumlah yang diperlukan di bawah Syarat ini walaupun terdapat pertikaian sedemikian. Anda tidak boleh memulakan sebarang tuntutan atau mengambil tindakan undang-undang terhadap Ria untuk sebarang tuntutan atau pertikaian atau prosiding undang-undang yang anda miliki terhadap Pedagang atau untuk sebarang isu berkaitan penghantaran, kualiti, keselamatan, kesahihan, kesesuaian untuk tujuan atau mana-mana aspek lain barangan atau perkhidmatan yang dibeli oleh anda daripada Pedagang.  

17. KESIMPULAN BUKTI 

17.1 Anda boleh menyemak baki Akaun Ria e-Wallet anda melalui e-Wallet Ria anda pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa. Walau bagaimanapun, amaun yang ditunjukkan dalam e-Dompet Ria anda mungkin tidak berfungsi sebagai Baki Tersedia konklusif bagi Akaun dengan Ria kerana ia mungkin tidak termasuk sebarang Muat Semula ke Akaun e-Dompet Ria yang belum disahkan oleh Ria dan/atau mana-mana Prabayar /Transaksi Kad Maya yang masih belum didebitkan daripada Akaun. 

17.2 Setiap e-penyata Akaun e-Dompet Ria anda akan memberikan sejarah Transaksi Kad Prabayar/Virtual selama tiga (3) tempoh bulanan termasuk yuran dan caj yang telah ditanggung dan diposkan ke Akaun Ria e-Dompet. Sekiranya anda ingin mendapatkan e-penyata yang mengandungi lebih banyak sejarah Transaksi Kad Prabayar/Kad Maya selama tiga (3) bulan, anda perlu menghubungi atau menghantar e-mel Ria Customer Service.  

17.3 Anda hendaklah memaklumkan Ria tentang sebarang kesilapan pada e-penyata dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh Transaksi Kad Prabayar/Virtual diposkan ke e-penyata, jika gagal, anda akan dianggap telah menerima semua penyertaan yang terkandung dalam e-penyata sebagai bukti yang betul, muktamad dan konklusif tentang fakta yang terkandung di dalamnya dan mengikat anda, dan anda selepas itu akan dihalang daripada membuat sebarang tuntutan terhadap Ria dengan mendakwa bahawa e-penyata tersebut mengandungi sebarang kesilapan, percanggahan atau ketidaktepatan. 

18. PENIPUAN DAN PENYELEWENGAN 

18.1 Walau apa pun dalam Terma ini, sekiranya terdapat penipuan atau penyelewengan yang disyaki berkaitan dengan Kad Prabayar dan/atau Kad Maya, Ria tidak akan mengiktiraf Kad Prabayar dan/atau Kad Maya dan tiada bayaran balik pada Kad Prabayar/Kad Maya. Nilai akan dibuat kepada anda oleh Ria pada mana-mana Transaksi Kad Prabayar/Virtual yang disyaki penipuan. Ria tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab berhubung dengan sebarang tuntutan yang dibuat oleh anda atau mana-mana pihak ketiga ke atas Kad Prabayar dan/atau Kad Maya tersebut.

18.2 Anda akan bertanggungjawab kepada kami untuk semua kerugian yang kami alami atau alami berkaitan dengan sebarang penipuan atau aktiviti penipuan oleh anda pada bila-bila masa.

PEMBAYARAN PEMINDAHAN WANG RIA BARANG DAN PERKHIDMATAN – TERMA DAN SYARAT TAMBAHAN

Dihantar pada 23 Jun 2023

Pembayaran Barang dan Perkhidmatan Pindahan Wang Ria ini - Terma dan Syarat Tambahan (“Syarat”), adalah tambahan kepada Terma dan Syarat Aplikasi Mudah Alih Pemindahan Wang Ria kami (“Terma dan Syarat Apl Mudah Alih Ria”) dan Terma dan Terma dan Syarat ("Ria e-Wallet T&Cs"). Istilah berhuruf besar yang tidak ditakrifkan di sini hendaklah mempunyai makna yang diberikan kepada mereka dalam T&S Apl Mudah Alih Ria dan T&S e-Dompet Ria.

Definisi

“Pedagang” bermaksud peniaga, pemeroleh, bank, penyedia perkhidmatan, penjual atau organisasi yang diberi kuasa, yang telah bersetuju untuk menerima pembayaran melalui penggunaan Ria e-Wallet untuk barangan dan/atau perkhidmatan yang dijual atau disediakan;

“Ria” bermaksud IME (M) Sdn Bhd (No. Pendaftaran 200101027074 (562832-V)), sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia dengan alamat perniagaan utamanya di East High Zone, Unit 38-02, Level 38, Q Sentral 2A, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia;

“Khidmat Pelanggan Ria” bermaksud perkhidmatan sokongan Ria kepada pelanggan melalui telefon di 1800 88 2077 atau melalui e-mel ke MY_support@riamoneytransfer.com atau melalui pos ke Ria Customer Care, East High Zone, Unit 38-02, Level 38, Q Sentral 2A, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur; 

“Akaun e-Wallet Ria” bermaksud akaun pembayaran mudah alih yang dibuat dengan Ria apabila anda mendaftar untuk Ria e-Wallet;

“Terma dan Syarat Ria e-Wallet” bermaksud Terma dan Syarat Pemindahan Wang E-Dompet Ria yang berkaitan dengan penggunaan anda terhadap Ria e-Dompet, yang mungkin diubah atau diubah suai dari semasa ke semasa mengikut budi bicara Ria sendiri; 

“T&S Apl Mudah Alih Ria” bermaksud Terma dan Syarat Aplikasi Mudah Alih Ria Money Transfer yang berkaitan dengan penggunaan Apl Pemindahan Wang Ria oleh anda, yang mungkin diubah atau diubah suai dari semasa ke semasa mengikut budi bicara mutlak Ria; 

“Perkhidmatan” bermaksud rangkaian tawaran yang disediakan oleh Ria termasuk tetapi tidak terhad kepada penyediaan perkhidmatan tambah nilai mudah alih, perkhidmatan berpakatan, perkhidmatan pembayaran bil untuk menyelesaikan caj dan sebarang pembayaran lain bagi barangan dan perkhidmatan yang disediakan oleh Ria dari semasa ke semasa; dan  

“Transaksi” bermaksud penyelesaian caj dan pembayaran barangan dan perkhidmatan yang anda lakukan melalui Ria e-Wallet.

 1. PENGENALAN

1.1 Terma ini terpakai dan mengawal selia penggunaan Perkhidmatan yang ditawarkan oleh kami. Perkhidmatan disediakan atas dasar "seadanya" dan "sebagaimana tersedia" dan penggunaan Perkhidmatan adalah atas risiko anda sendiri. Ria secara khusus menafikan semua waranti dalam apa jua bentuk termasuk tetapi tidak terhad kepada ketersediaan, kebolehcapaian dan penggunaan Perkhidmatan tanpa gangguan.

1.2 Perkhidmatan yang ditawarkan oleh kami adalah sebahagian daripada perkhidmatan Ria e-Wallet dan perkhidmatan Aplikasi Pemindahan Wang Ria dan oleh itu Terma ini merupakan bahagian penting dan mesti dibaca bersama dengan Terma & Syarat Ria e-Wallet kami dan Terma & Syarat Aplikasi Mudah Alih Ria kami. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara Terma & Syarat Ria e-Wallet kami, Terma & Syarat Apl Mudah Alih Ria dan Terma ini, Terma ini akan diguna pakai.

1.3 Penggunaan Perkhidmatan adalah tertakluk kepada yuran dan caj yang dikenakan. Kami berhak untuk menyemak pada bila-bila masa, yuran dan caj sedemikian untuk penggunaan Perkhidmatan, dengan notis dua puluh satu (21) hari terlebih dahulu kepada anda. Semakan sedemikian hendaklah berkuat kuasa dari tarikh yang dinyatakan dalam notis. Jika anda terus mengakses atau menggunakan Perkhidmatan selepas pemberitahuan tersebut, anda akan dianggap telah bersetuju dan menerima semakan pada yuran dan caj tersebut.

1.4 Kami berhak untuk menukar, menyekat, mengubah, menggantung atau mengubah suai Terma ini mengikut cara yang kami anggap sesuai. Kami akan memberikan anda notis mengenai pindaan kepada Terma ini yang akan diterbitkan di laman web Ria dan/atau melalui sebarang cara elektronik, tidak kurang daripada dua puluh satu (21) hari sebelum tarikh kuat kuasa pindaan tersebut kepada Terma ini .

1.5 Penggunaan berterusan Perkhidmatan anda selepas tarikh kuat kuasa pindaan kepada Terma ini akan membentuk penerimaan tanpa syarat bagi pindaan tersebut oleh anda. 

2. PENGGUNAAN PERKHIDMATAN

2.1 Perkhidmatan disediakan kepada anda oleh Ria mengikut budi bicara mutlaknya.

2.2 Ria hanyalah penjual semula Perkhidmatan. Ria bukan waranti, penanggung insurans atau penjamin Perkhidmatan yang akan disediakan oleh Pedagang. Perkhidmatan yang diberikan kepada anda diberikan tanpa tindakan balas terhadap kami untuk sebarang pelanggaran kontrak oleh Pedagang. Sebarang pertikaian mengenai kualiti, kos, tamat tempoh atau syarat lain Perkhidmatan mesti dikendalikan secara langsung antara anda (atau penerima Perkhidmatan) dan Pedagang.

2.3 Dengan menggunakan Perkhidmatan, anda memberi kebenaran kepada Ria untuk bertindak atas sebarang arahan untuk mendebit Akaun e-Dompet Ria anda. Ria tidak perlu melakukan sebarang pengesahan tambahan atau langkah pengesahan identiti selain daripada yang diperlukan oleh undang-undang yang terpakai atau sebagaimana yang Ria anggap sesuai dan mencukupi untuk melindungi daripada penipuan dan untuk mengekalkan keselamatan dan penggunaan Perkhidmatan yang sewajarnya. 

2.4 Walau apa pun yang terkandung dalam Syarat ini, Ria boleh menolak mana-mana arahan anda yang berkaitan dengan Perkhidmatan jika:

(a) arahan itu melanggar mana-mana Terma yang dinyatakan di sini; atau

(b) Ria mengesyaki arahan itu mungkin dikeluarkan secara curang; atau

(c) arahan tersebut bertentangan dengan AML/TF/PF dan/atau mana-mana undang-undang dan peraturan Malaysia yang lain yang berkenaan. 

3. HAK DAN KEWAJIPAN ANDA

3.1 Hak Anda

(a) menggunakan Perkhidmatan menurut Terma ini dan mana-mana Terma dan Syarat lain yang berkenaan yang disediakan oleh Pedagang; 

(b) mengadu tentang kesilapan, pelanggaran (jika ada) termasuk Transaksi tanpa kebenaran dan Transaksi penipuan, yang timbul dalam proses menggunakan Perkhidmatan mengikut undang-undang; dan 

(c) hak lain menurut Terma dan peraturan yang berkaitan dengan undang-undang ini. 

3.2 Kewajipan Anda

(a) menyediakan maklumat yang diperlukan yang mencukupi dan tepat semasa menggunakan Perkhidmatan. Kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan Ria tidak dapat mendapatkan semula Perkhidmatan yang dibayar sebelum ini jika maklumat yang diberikan tidak tepat. Ria tidak akan bertanggungjawab jika maklumat yang tidak tepat diberikan;

(b) semak semua maklumat sebelum mengesahkan proses pembayaran. Jika terdapat sebarang maklumat yang tidak tepat, anda mesti segera menghubungi Pedagang untuk mengesahkan maklumat tersebut; 

(c) memberi kuasa kepada Ria untuk memaparkan dan berkongsi maklumat anda yang berkaitan dengan Perkhidmatan, tertakluk kepada maklumat yang direkodkan dalam sistem Ria dari semasa ke semasa;

(d) memberi kuasa kepada Ria untuk mendebit daripada Akaun e-Dompet Ria anda untuk membuat pembayaran kepada Pedagang; 

(e) membayar yuran yang berkaitan dengan Perkhidmatan (jika ada) seperti yang disediakan oleh Ria dari semasa ke semasa;

(f) pastikan terdapat dana yang mencukupi pada Akaun Ria e-Wallet anda semasa membuat pembayaran. Ria tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang akibat yang timbul daripada atau berkaitan dengan mana-mana arahan yang tidak dijalankan oleh Ria disebabkan oleh kekurangan dana dalam Akaun e-Dompet Ria anda;

(g) jika sebarang kebimbangan atau isu timbul semasa menggunakan Perkhidmatan, anda hendaklah menyelesaikan secara terus dengan Pedagang yang berkaitan untuk, jika berkenaan, sebarang pertanyaan, aduan atau pertikaian berkaitan dengan Transaksi yang dibuat kepada Pedagang tersebut, atau permintaan bayaran balik atau pembayaran balik daripada Saudagar kepada anda. Ria tidak bertanggungjawab untuk membantu menyelesaikan sebarang pertikaian termasuk, tanpa had, pertikaian mengenai pembayaran lewat mana-mana bil dan/atau sebarang faedah, caj dan yuran yang dikenakan oleh Pedagang yang berkaitan; 

(h) tidak dibenarkan untuk membatalkan, memulangkan, atau mendapatkan bayaran balik untuk sebarang Transaksi yang berjaya melalui Perkhidmatan.

(i) tidak boleh melanggar hak harta intelek Ria atau mana-mana pihak ketiga, hak publisiti atau privasi;

(j) tidak boleh menolak untuk bekerjasama dalam penyiasatan atau memberikan pengesahan identiti anda atau sebarang maklumat lain yang anda berikan kepada Ria;

(k) tidak akan melanggar Terma ini atau mana-mana terma dan syarat atau polisi Ria yang lain;

(l) tidak boleh memberikan maklumat palsu, tidak tepat atau mengelirukan;

(m) tidak boleh menggunakan Perkhidmatan dengan cara yang mengakibatkan atau boleh mengakibatkan aduan, pertikaian, pembalikan, caj balik, yuran, denda, penalti dan liabiliti lain kepada Ria, pihak ketiga atau anda;

(n) tidak boleh menggunakan Perkhidmatan dengan cara yang Ria atau mana-mana Pedagang secara munasabah percaya sebagai pelanggaran mana-mana peraturan dan peraturan; dan

(o) tidak boleh mengambil sebarang tindakan yang boleh menyebabkan Ria kehilangan mana-mana Perkhidmatan daripada pembekal perkhidmatannya, pemproses pembayaran atau Pedagang lain.

4. HAK DAN KEWAJIPAN RIA  

4.1 Hak Ria

(a) memberikan data dan maklumat Transaksi anda kepada organisasi dan individu yang diberi kuasa, untuk tujuan Perkhidmatan, mengikut undang-undang;

(b) untuk dikecualikan daripada tanggungjawab untuk sebarang kerosakan yang mungkin timbul daripada ketidakupayaan untuk membatalkan, mengubah suai atau menangguhkan permintaan yang dibuat oleh anda; 

(c) dikecualikan daripada tanggungjawab bagi apa-apa kerosakan yang berlaku tertakluk kepada perbezaan antara tarikh urusan dan tarikh kuat kuasa atau cuti Ria; antara masa operasi, antara masa yang direkodkan antara sistem Ria dan/atau sistem Ria dan kegagalan sistem atau sistem Pedagang; 

(d) menyekat / menggantung / menamatkan / menolak permintaan anda mengikut Terma ini; dan 

(e) mendebit Akaun Ria e-Wallet anda dengan nilai amaun Perkhidmatan dan yuran perkhidmatan (jika ada). 

4.2 Kewajipan Ria

(a) hadiri pertanyaan dan aduan anda yang berkaitan dengan Perkhidmatan; dan 

(b) cuba memberikan anda maklumat paling tepat yang diberikan oleh Pedagang yang direkodkan dalam sistem Ria. Walau bagaimanapun, disebabkan oleh sifat Perkhidmatan, Ria tidak menjamin, dalam apa jua keadaan, bahawa semua maklumat adalah betul dan bebas ralat. 

5. MASA PEMPROSESAN UNTUK PEMBAYARAN BARANG DAN/ATAU PERKHIDMATAN

5.1 Permintaan pembayaran anda dianggap sah apabila Ria mengakui dan merekodkan permintaan tersebut pada sistem Ria. Permintaan pembayaran yang dimulakan oleh anda tidak bermakna Transaksi telah direkodkan dan diproses oleh Ria. Ria hanya akan memulakan debit selepas menyemak baki yang tersedia dalam Akaun Ria e-Dompet anda. 

5.2 Sekiranya pembelian dibatalkan, Ria akan membayar balik jumlah yang setara dengan Akaun e-Dompet Ria anda dalam masa tujuh (7) hari perniagaan. 

5.3 Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, aduan, pelanggan mesti menghubungi Ria dalam tempoh enam puluh (60) hari dari tarikh Transaksi. Ria akan membayar balik jika pertikaian itu tulen, jika tidak, Ria akan memberitahu anda secara terperinci. 

6. YURAN DAN CAJ

6.1 Ria boleh mengubah yuran dan caj dari semasa ke semasa dan mengenakan bayaran tambahan untuk perkhidmatan sedia ada, baharu atau tambahan yang mungkin ditawarkan oleh Ria pada masa hadapan dengan memberi anda notis awal selama dua puluh satu (21) hari. Yuran dan caj yang berkaitan akan disediakan di (i) Ria e-Wallet; (ii) Kedai Ria; dan (iii) Kedai peniaga. Yuran dan caj tersebut akan membentuk dan menjadi sebahagian daripada Terma ini.

6.2 Ria tidak bertanggungjawab untuk sebarang yuran dan caj lain yang dikenakan oleh Peniaga dan/atau mana-mana pihak ketiga termasuk, tetapi tidak terhad kepada, bank, penyedia perkhidmatan atau kerajaan untuk penggunaan Perkhidmatan.

6.3 Anda bersetuju dan berjanji untuk membayar semua yuran dan caj yang timbul daripada dan berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan seperti yang ditetapkan oleh Ria, Pedagang dan mana-mana pihak lain dari semasa ke semasa. 

6.4 Anda memberi kebenaran dan bersetuju secara tidak boleh ditarik balik bahawa semua yuran dan caj yang perlu dibayar oleh anda boleh didebitkan oleh Ria terus daripada Baki Tersedia dalam Akaun e-Dompet Ria anda pada masa yang mungkin terpakai dan tidak boleh dikembalikan dalam apa jua keadaan sekalipun. Ria berhak untuk menggantung Akaun Ria e-Wallet anda buat sementara waktu jika Akaun Ria e-Wallet anda tidak mempunyai dana yang mencukupi untuk membayar semua yuran dan caj yang berkenaan. 

7. CUKAI/CUKAI YANG BERKENAAN 

7.1 Yuran dan caj yang dinyatakan di sini adalah tertakluk kepada apa-apa cukai terpakai yang dikenakan atau akan dikenakan oleh Kerajaan Malaysia atau mana-mana pihak berkuasa tempatan yang lain mengikut undang-undang yang digubal di Malaysia. 

8. LIABILITI UNTUK URUS NIAGA 

8.1 Semua Transaksi akan dianggap telah dibuat oleh anda dan Ria tidak akan bertanggungjawab untuk bertindak dengan suci hati kerana menghormati Transaksi tersebut. Anda bersetuju bahawa anda akan bertanggungjawab sepenuhnya dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua Transaksi yang dilaksanakan sama ada dengan atau tanpa pengetahuan, persetujuan atau kuasa anda. 

8.2 Anda hendaklah menanggung rugi dan memastikan Ria menanggung rugi sepenuhnya terhadap dan daripada semua kerugian, ganti rugi, tuntutan, tuntutan, tindakan, prosiding, kos dan perbelanjaan yang berbangkit secara langsung atau tidak langsung (termasuk yuran guaman dan pengeluaran lain) yang dialami oleh Ria termasuk tuntutan, tindakan dan prosiding daripada mana-mana pihak ketiga walau bagaimanapun yang timbul daripada penggunaan tanpa kebenaran tersebut. 

9. PENGECUALIAN LIABILITI

9.1 Anda tidak akan bertanggungjawab ke atas kerugian yang ditanggung jika punca kerugian adalah disebabkan oleh mana-mana yang berikut: 

(a) di mana Ria telah gagal mengambil langkah yang munasabah untuk memberikan peringatan yang mencukupi untuk memastikan bahawa (i) anda melaporkan sebarang Transaksi yang tidak dibenarkan kepada Ria secepat yang munasabah, setelah menyedari Transaksi yang tidak dibenarkan; (ii) anda tidak sengaja mendedahkan identiti akses (ID) dan kod laluan kepada mana-mana orang lain, melalui e-mel yang tidak diminta atau di mana-mana tapak web selain laman web rasmi Ria; (iii) anda mengambil langkah yang munasabah untuk memastikan peranti keselamatan selamat pada setiap masa; atau (iv) anda melaporkan pelanggaran keselamatan kod pas atau kehilangan peranti keselamatan kepada Ria secepat yang munasabah, apabila anda menyedari pelanggaran atau kerugian itu masing-masing. 

(b) apabila Ria gagal menyediakan cara yang mencukupi untuk anda memberitahu Ria tentang Transaksi yang tidak dibenarkan; 

(c) jika terdapat kerosakan teknikal atau beberapa kekurangan lain dalam sistem atau peralatan Ria; 

(d) jika terdapat kelemahan atau kelemahan dalam ciri keselamatan dan kawalan yang diterima pakai oleh Ria;

(e) jika kod laluan atau peranti keselamatan yang dipalsukan, rosak, tamat tempoh atau dibatalkan, bukan kerana kesalahan anda;

(f) untuk sebarang Transaksi yang berlaku sebelum anda menerima kod laluan atau peranti keselamatan; 

(g) untuk sebarang Transaksi yang berlaku sebelum anda memberitahu Ria tentang Transaksi yang tidak dibenarkan atau bahawa peranti keselamatan telah disalahgunakan, hilang atau dicuri, atau keselamatan kod laluan telah dilanggar, dengan syarat pemberitahuan itu dibuat mengikut klausa 9.1 (a)(i) atau 9.1 (a)(iv) di atas; atau 

(h) untuk sebarang Transaksi yang berlaku selepas anda memberitahu Ria tentang Transaksi yang tidak dibenarkan atau bahawa peranti keselamatan telah disalahgunakan, hilang atau dicuri, atau keselamatan kod laluan telah dilanggar.

10. PEMBAYARAN BALIK BAKI DANA 

10.1 Bayaran balik untuk Transaksi yang ditolak daripada baki Akaun e-Dompet Ria hendaklah mengikut Terma & Syarat Ria e-Dompet.

11. INDEMNITI

11.1 Anda bersetuju untuk menanggung rugi Ria terhadap semua tuntutan, kerugian, liabiliti, prosiding, tuntutan, kos dan perbelanjaan (termasuk yuran guaman) yang mungkin terhasil atau yang Ria mungkin tanggung berkaitan dengan atau timbul daripada penyediaan Perkhidmatan, Ria e-Wallet Terma & Syarat, dan/atau Terma & Syarat Apl Mudah Alih Ria disebabkan oleh (i) perbuatan, peninggalan, kelakuan, kesalahan, kecuaian atau penipuan anda sendiri; (ii) pelanggaran atau ketidakpatuhan anda terhadap Terma ini; dan/atau (iii) anda melanggar mana-mana undang-undang yang terpakai.

11.2 Anda dengan ini bersetuju untuk menanggung rugi sepenuhnya dan memastikan Ria tidak berbahaya daripada dan terhadap sebarang tuntutan yang dibawa oleh pihak ketiga akibat daripada penggunaan anda terhadap Ria e-Dompet, Perkhidmatan dan Aplikasi Pemindahan Wang Ria dan berkenaan dengan semua kerugian, kos, tindakan, prosiding , tuntutan, ganti rugi, perbelanjaan (termasuk kos dan perbelanjaan undang-undang yang munasabah), atau liabiliti, apa jua yang dialami, atau ditanggung secara langsung atau tidak langsung oleh Ria akibat daripada penggunaan Ria e-Dompet, Perkhidmatan, Aplikasi Pemindahan Wang Ria dan/atau pelanggaran atau ketidakpatuhan anda terhadap mana-mana Terma ini, Terma & Syarat Ria e-Dompet, dan/atau Terma & Syarat Aplikasi Mudah Alih Ria dan/atau sebarang terma dan syarat yang berkenaan bagi mana-mana perkhidmatan baharu yang mungkin disediakan oleh Ria dari semasa ke semasa.

11.3 Anda hendaklah mempertahankan dan membayar semua kos, ganti rugi, anugerah, yuran (termasuk apa-apa yuran guaman yang munasabah) dan penghakiman yang diberikan terhadap Ria yang timbul daripada tuntutan di atas, dan hendaklah memberi Ria notis tuntutan tersebut, kuasa penuh untuk mempertahankan, berkompromi atau menyelesaikan tuntutan tersebut, dan bantuan munasabah yang diperlukan untuk mempertahankan tuntutan tersebut, atas perbelanjaan anda sendiri.

12. PENGECUALIAN LIABILITI  

12.1 Ria, pengarah, pegawai, pekerja dan ejennya tidak akan bertanggungjawab kepada anda, atau mana-mana pihak ketiga yang diberi kuasa oleh atau menuntut melalui anda untuk sebarang kerugian atau kerosakan, sama ada secara langsung atau tidak langsung, khas atau berbangkit, yang anda alami atau mana-mana orang yang diberi kuasa. oleh anda, disebabkan oleh: 

i. penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan Perkhidmatan oleh anda atau mana-mana orang yang diberi kuasa oleh anda; 

ii. sebarang tindakan/peninggalan oleh Ria, pengarah, pegawai dan/atau pekerjanya berhubung dengan Perkhidmatan; 

iii. sebarang tindakan/peninggalan oleh Pedagang berhubung dengan Perkhidmatan, walau apa pun sebabnya; 

iv. apa-apa pertikaian yang terhasil antara anda dan Pedagang mengenai sebarang aspeknya, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, isu berkaitan kualiti, kebolehdagangan, kesesuaian untuk digunakan, kuantiti atau penghantaran;

v. sebarang kehilangan, herotan atau kerosakan data yang timbul daripada penggunaan Perkhidmatan; 

vi. sebarang pengabaian, keengganan atau ketidakupayaan pihak kami atau mana-mana Saudagar untuk membenarkan atau meluluskan Transaksi atau menghormati atau melaksanakan mana-mana Transaksi lain pada Akaun Ria e-Wallet atas apa jua sebab sekalipun; 

vii. sebarang pemintasan atau pendedahan kepada mana-mana orang (sama ada menyalahi undang-undang atau sebaliknya) apa-apa data atau maklumat yang berkaitan dengan anda berhubung dengan Transaksi dan/atau Akaun e-Dompet Ria yang dihantar melalui atau disimpan dalam mana-mana sistem atau medium elektronik, walau apa pun sebabnya; 

viii. sebarang kelewatan atau ketidakupayaan di pihak Ria untuk melaksanakan mana-mana kewajipannya di bawah Terma ini kerana tindakan Tuhan, gangguan awam atau sebarang kejadian atau faktor di luar kawalannya atau kawalan mana-mana pekhidmatnya, ejen atau kontraktornya atau sebarang penipuan atau pemalsuan; 

ix. sebarang akses yang menyalahi undang-undang atau tidak dibenarkan kepada data Ria e-Dompet anda bukan disebabkan oleh kecuaian Ria; 

x. kegagalan atau kelewatan anda dalam mengemas kini Ria tentang sebarang perubahan pada maklumat atau butiran anda; dan/atau

xi. sebarang pelaksanaan hak Ria dalam Syarat ini, T&S e-Dompet Ria dan/atau T&S Apl Mudah Alih Ria yang timbul daripada lalai anda.

12.2 Tanpa prejudis dan tertakluk kepada Terma ini, anda dengan ini bersetuju bahawa jumlah liabiliti Ria yang timbul daripada Terma ini tidak boleh dalam apa jua keadaan melebihi jumlah yang setara dengan jumlah agregat Baki Tersedia Akaun e-Dompet Ria anda di tarikh tuntutan anda timbul.  

13. TRANSAKSI BARANG DAN PERKHIDMATAN YANG DIPERTIKAIKAN

13.1 Ria tidak akan bertanggungjawab untuk penghantaran, kualiti, keselamatan, kesahihan, kesesuaian untuk tujuan atau mana-mana aspek lain barangan atau perkhidmatan yang anda beli daripada mana-mana Pedagang melalui Ria e-Wallet. Semua pertikaian yang melibatkan perkara yang sama hendaklah dialamatkan terus kepada Pedagang, dan anda hendaklah menyelesaikan pertikaian tersebut secara terus dengan Pedagang yang berkaitan dan hendaklah membayar Ria semua jumlah yang diperlukan di bawah Syarat ini walaupun terdapat pertikaian sedemikian. Anda tidak boleh memulakan sebarang tuntutan atau mengambil tindakan undang-undang terhadap Ria untuk sebarang tuntutan atau pertikaian atau prosiding undang-undang yang anda miliki terhadap Pedagang atau untuk sebarang isu berkaitan penghantaran, kualiti, keselamatan, kesahihan, kesesuaian untuk tujuan atau mana-mana aspek lain barangan atau perkhidmatan yang dibeli oleh anda daripada Pedagang. 

14. KESIMPULAN BUKTI 

14.1 Anda boleh menyemak baki Akaun Ria e-Wallet anda melalui e-Wallet Ria anda pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa. Walau bagaimanapun, jumlah yang ditunjukkan dalam Ria e-Dompet anda mungkin tidak berfungsi sebagai Baki Tersedia konklusif bagi Akaun e-Dompet Ria dengan Ria kerana ia mungkin tidak termasuk apa-apa Muat Semula ke Akaun Ria e-Dompet yang belum disahkan oleh Ria dan /atau sebarang Transaksi lain yang dilakukan melalui Ria e-Wallet yang belum didebitkan daripada Akaun Ria e-Wallet lagi. 

15. PENIPUAN DAN PENYELEWENGAN 

15.1 Walau apa pun dalam Terma ini, sekiranya terdapat penipuan atau penyelewengan yang disyaki berkaitan dengan Transaksi, Ria tidak akan mengiktiraf Transaksi dan tiada bayaran balik akan dibuat kepada anda oleh Ria atas sebarang Transaksi penipuan yang disyaki. Ria tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab berhubung dengan sebarang tuntutan yang dibuat oleh anda atau mana-mana pihak ketiga mengenai Transaksi tersebut.

15.2  Anda akan bertanggungjawab kepada Ria untuk semua kerugian yang kami alami atau alami berkaitan dengan sebarang penipuan atau aktiviti penipuan oleh anda pada bila-bila masa.

Ria Money Transfer © 2024 Dandelion Payments, Inc. Hak cipta terpelihara.