Aplikasi Ria Money Transfer - Terma dan Syarat

Disiarkan pada 14 November 2023

PENGENALAN

IME (M) Sdn Bhd (No. Pendaftaran 200101027074 (562832-V)), sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia dengan alamat perniagaan utamanya di East High Zone, Unit 38-02, Level 38, Q Sentral 2A, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia dilesenkan untuk penyediaan perkhidmatan pemindahan wang dan perdagangan di bawah nama 'Ria' dan/atau 'Ria Money Transfer' (selepas ini “Ria”, “we”, “our” or “us”).

Adalah penting untuk anda membaca dan memahami terma dan syarat ini (“Terma dan Syarat”) sebelum anda menerimanya. Terma dan Syarat ini terpakai kepada dan tersedia pada aplikasi mudah alih Ria Money Transfer yang diuruskan oleh Ria dan/atau mana-mana syarikat lain dalam Kumpulan Kami (" AplikasiPemindahan Wang Ria"). Mereka menerangkan banyak tanggungjawab anda kepada kami dan tanggungjawab kami kepada anda, bagaimana dan bila perjanjian kami dengan anda boleh ditamatkan dan sejauh mana liabiliti kami kepada anda. Maklumat lanjut boleh didapati di bawah bahagian 'Soalan Lazim' pada Aplikasi Pemindahan Wang Ria. 

DENGAN MELENGKAPKAN DAN MEMPERSETUJUI MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMBUAT TRANSAKSI PEMBAYARAN DAN MENERIMA TERMA DAN SYARAT INI, ANDA BERSETUJU UNTUK TERIKAT DENGAN TERMA DAN SYARAT INI. JANGAN GUNAKAN PERKHIDMATAN KAMI JIKA ANDA TIDAK MENERIMA TERMA DAN SYARAT INI. TERMA DAN SYARAT INI ADALAH PERJANJIAN YANG MENGIKAT SECARA SAH DAN PENTING BAHAWA ANDA MENGAMBIL MASA UNTUK MEMBACANYA DENGAN TELITI. 

ALERT PENIPUAN PENGGUNA: WANG PENDAWAIAN SAMA SEPERTI HANTAR TUNAI. LINDUNGI DIRI ANDA DARIPADA PENIPUAN DENGAN MENGHANTAR WANG SAHAJA KEPADA ORANG YANG ANDA KENAL ATAU BOLEH LAINNYA SAHKAN UNTUK DIPERCAYAI. KLIK DI SINI UNTUK MENGETAHUI LEBIH LANJUT MENGENAI MENGHANTAR WANG DENGAN SELAMAT DENGAN RIA. JIKA ANDA PERCAYA ANDA MANGSA PENIPUAN ATAU PENIPUAN, SILA HUBUNGI KAMI SEGERA DI TALIAN 1800 88 2077 ATAU MELALUI EMEL KE MY_support@riamoneytransfer.com DAN HUBUNGI PIHAK BERKUASA PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG ANDA.

1. PERKHIDMATAN KAMI 

1.1 Terma dan Syarat ini mentadbir penyediaan Perkhidmatan Kami, yang terdiri daripada pelaksanaan Transaksi Pembayaran yang dimulakan oleh anda melalui Aplikasi Ria Money Transfer. Terma dan Syarat ini akan terpakai untuk penggunaan Aplikasi Ria Money Transfer oleh anda yang mengarahkan kami untuk melakukan, dan kami bersetuju untuk melaksanakan untuk anda, mana-mana Perkhidmatan Kami, termasuk semua kandungan, fungsi dan perkhidmatan yang ditawarkan melaluinya. 

1.2 Kewajipan kami menurut Terma dan Syarat ini adalah bergantung pada penerimaan kami terhadap anda sebagai pengguna, menurut budi bicara mutlak kami dan kami berhak menolak untuk memberikan Perkhidmatan Kami kepada anda tanpa menyatakan alasan. Anda mesti segera memberikan semua maklumat dan dokumentasi yang mungkin kami minta daripada anda pada bila-bila masa untuk membolehkan kami mematuhi sebarang syarat undang-undang yang berkaitan dengan Perkhidmatan Kami, termasuk seperti yang dikehendaki oleh peraturan antipengubahan wang haram dan antipembiayaan pengganas dan anda bersetuju untuk kami menghubungi anda untuk tujuan ini. 

2. DEFINISI 

2.1 Terma dan Syarat ini menggunakan takrifan berikut: 

(i) “Kad Bank” bermaksud kad kredit Visa atau MasterCard, atau kad debit 

(ii) “Pemindahan Bank” bermaksud kaedah pembayaran di mana anda mengarahkan bank anda untuk menghantar wang atau pembayaran secara terus, atau melalui syarikat pembayaran pihak ketiga yang digunakan oleh Ria untuk tujuan memudahkan pembayaran anda untuk Perkhidmatan Kami, ke akaun bank Ria .

(iii) "Hari Perniagaan" bermaksud Isnin hingga Jumaat tidak termasuk Cuti Bank dan Cuti Umum, di Malaysia

(iv) “Pengeluar Kad” bermaksud pengeluar dan pemilik Kad Bank 

(v) “Kumpulan Kami” ditakrifkan dalam klausa 20 di bawah 

(vi) "Perkhidmatan Kami" bermaksud perkhidmatan pemindahan wang yang kami sediakan melalui Aplikasi Pemindahan Wang Ria 

(vii) "Ejen Pembayar" bermaksud orang sebenar atau entiti undang-undang yang bertindak sebagai penyedia perkhidmatan pembayaran pihak ketiga atau ejen yang bertindak bagi pihak kami atau bagi pihak ahli gabungan dalam Kumpulan Kami yang membayar Transaksi Pembayaran yang dimulakan oleh anda kepada Penerima di negara destinasi yang anda kenal pasti 

(viii) "Pesanan Pembayaran" bermaksud semua arahan yang dikemukakan oleh anda kepada kami yang meminta pelaksanaan Transaksi Pembayaran 

(ix) "Transaksi Pembayaran" bermaksud pemindahan wang kepada Penerima 

(x) "Penerima" bermaksud individu yang ditetapkan oleh anda sebagai penerima Transaksi Pembayaran yang merupakan orang sebenar dan boleh diterima oleh kami, dan yang menerima pemindahan wang melalui Ejen Pembayar yang ditetapkan, melalui pindahan bank ke akaun bank tersebut individu yang ditetapkan atau melalui perkhidmatan penghantaran ke rumah kami (jika berkenaan) 

(xi) "Apl Pemindahan Wang Ria" ditakrifkan dalam perenggan bertajuk 'Pengenalan' di atas 

(xii) Istilah "anda", "anda", "milik anda" dan "pengguna" bermaksud anda, orang yang membuat kontrak dengan kami menggunakan Aplikasi Pemindahan Wang Ria untuk penyediaan Perkhidmatan Kami 

3. PEMBENTUKAN KONTRAK 

Setiap Transaksi Pembayaran yang kami lakukan untuk anda adalah kontrak berasingan yang menggabungkan Terma dan Syarat ini. Perjanjian rangka kerja yang disepakati antara anda dan kami tidak akan sekali-kali mewajibkan kami untuk melakukan Transaksi Pembayaran berikutnya. Anda harus memberitahu Penerima Transaksi Pembayaran dengan sewajarnya. 

4. PERUBAHAN 

4.1 Kami boleh mengubah Terma dan Syarat ini dari semasa ke semasa, misalnya untuk mematuhi perubahan dalam undang-undang atau syarat peraturan atau disebabkan oleh perubahan dalam keadaan pasaran. 

4.2 Jika kami membuat apa-apa perubahan kepada Terma dan Syarat ini, kami akan berbuat demikian melalui e-mel dan/atau dengan meletakkan versi semakan Terma dan Syarat ini pada Aplikasi Pemindahan Wang Ria. Kami juga akan memaklumkan anda tentang tarikh dari mana sebarang perubahan akan berkuat kuasa ("Tarikh Berkuatkuasa"). 

4.3 Perubahan yang kami buat pada Terma dan Syarat ini biasanya hanya akan terpakai untuk Pesanan Pembayaran yang dimasukkan setelah Tarikh Kuatkuasa tetapi juga akan terpakai untuk Pesanan Pembayaran yang dimasukkan sebelum Tarikh Kuatkuasa sekiranya kami perlu berbuat demikian menurut undang-undang atau keperluan kawal selia. Walau apa pun dan untuk mengelakkan keraguan, versi Terma dan Syarat yang dikemas kini ini akan menggantikan versi sebelumnya. 

4.4 Kami tidak menjamin bahawa Aplikasi Ria Money Transfer atau kandungannya akan sentiasa tersedia atau tidak terganggu. Kami mungkin menangguhkan atau menarik balik atau membataskan ketersediaan semua atau sebahagian daripada Aplikasi Ria Money Transfer atas sebab perniagaan dan operasi. Kami akan cuba memberi anda notis yang munasabah (misalnya dengan menghantar mesej pada Aplikasi Ria Money Transfer) mengenai sebarang penangguhan atau penarikan balik yang dijadualkan. 

5. AKSES KEPADA PERKHIDMATAN KAMI 

5.1 Dengan menggunakan Aplikasi Ria Money Transfer, anda menyatakan dan menjamin bahawa anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan mempunyai kapasiti undang-undang untuk memeterai kontrak yang mengikat dengan kami. Sekiranya kami mendapati melalui cara yang boleh dipercayai bahawa pengguna berumur bawah 18 tahun, kami akan membatalkan akaun pengguna tersebut dan memadamkan semua maklumat berkenaan pengguna tersebut daripada sistem dan rekod kami. 

5.2 Anda mesti mempunyai akaun pengguna yang sah untuk menggunakan Perkhidmatan Kami (“akaun pengguna”). Anda boleh memohon melalui Aplikasi Pemindahan Wang Ria untuk mewujudkan akaun pengguna dengan memasukkan maklumat peribadi anda dan kata laluan, dan mengesahkan penerimaan anda terhadap Terma dan Syarat ini. Jika kami menerima permohonan anda, kami akan menubuhkan akaun pengguna anda dan mengaktifkannya untuk digunakan untuk mengakses Perkhidmatan Kami, tertakluk kepada pengehadan yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat ini. Semua maklumat yang anda berikan akan disimpan dalam akaun pengguna anda dan diselenggara oleh kami dan/atau syarikat tertentu yang terlibat oleh kami atau Kumpulan kami untuk menyediakan Perkhidmatan Kami. 

5.3 Anda akan dapat mengakses Perkhidmatan Kami melalui Aplikasi Pemindahan Wang Ria dengan memasukkan nama pengguna dan kata laluan anda dengan betul (bersama-sama "ID Pengguna") tetapi tidak dalam keadaan lain. ID Pengguna anda adalah sulit, peribadi dan tidak boleh dipindah milik. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan anda menyimpan ID Pengguna anda dan sebarang ciri keselamatan lain yang dikaitkan dengan akses anda kepada Apl Pemindahan Wang Ria (termasuk sebarang butiran Pesanan Pembayaran) selamat dan terjamin. JANGAN PERNAH BERKONGSI ID PENGGUNA ANDA DENGAN SESIAPA DAN JANGAN TULISKANNYA DI MANA-MANA! Jika anda menyedari atau mempunyai sebarang syak bahawa ID Pengguna anda tidak lagi sulit atau telah dikompromi dalam apa jua cara, anda mesti menghubungi kami dengan segera melalui telefon di: 1800 88 2077 atau melalui e-mel ke: MY_support@riamoneytransfer.com . Sebarang kelewatan yang tidak wajar dalam menghubungi kami boleh menjejaskan keselamatan Perkhidmatan Kami dan/atau menyebabkan anda bertanggungjawab atas sebarang kerugian

5.4 Sebaik sahaja anda telah memaklumkan kami tentang penggunaan tanpa kebenaran ID Pengguna anda, kami akan mengambil semua tindakan yang perlu untuk menghalang sebarang penggunaan maklumat ini selanjutnya. Kami akan memaklumkan anda tentang langkah-langkah tersebut selepas mengambilnya dan memberikan sebab untuk mengambil langkah tersebut melainkan kami dihalang daripada berbuat demikian atas sebab undang-undang. Mengambil langkah-langkah ini tidak menjadikan kami bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang disebabkan oleh kegagalan anda untuk mematuhi kewajipan anda di bawah Terma dan Syarat ini. Walau bagaimanapun, anda mungkin layak menerima pembayaran balik atau kredit sejumlah amaun daripada Pengeluar Kad anda jika Kad Bank atau akaun bank anda telah digunakan dengan cara penipuan. Tertakluk kepada undang-undang dan peraturan yang berkaitan, anda akan bertanggungjawab ke atas kerosakan yang disebabkan kepada kami akibat penggunaan tanpa kebenaran ID Pengguna anda. 

5.5 Kami berhak untuk melumpuhkan ID Pengguna anda mengikut budi bicara mutlak kami atas apa-apa sebab pun atau tanpa sebab, termasuk jika, pada pendapat kami, anda telah gagal untuk mematuhi sebarang peruntukan dalam Terma dan Syarat ini.

6. PERKAKASAN DAN PERISIAN YANG DIPERLUKAN 

6.1 Anda mesti menyediakan dan/atau mendapatkan peralatan atau talian telekomunikasi termasuk komputer atau peranti dan sistem operasi dan pencetak untuk mencetak dan menyimpan rekod di atas kertas, dalam simpanan elektronik atau pada media tahan lama yang lain, yang mungkin diperlukan bagi anda untuk menggunakan Perkhidmatan Kami. Anda mengakui bahawa perisian dan peralatan tertentu yang digunakan oleh anda mungkin tidak mampu menyokong ciri tertentu Perkhidmatan Kami. Anda harus mencetak dan menyimpan salinan semua notis, pendedahan dan pernyataan yang kami hantar kepada anda secara elektronik. 

6.2 Untuk mengakses dan menyimpan pemberitahuan, pendedahan dan kenyataan yang disediakan secara elektronik, anda mesti mempunyai: 

(i) Peranti yang beroperasi pada platform dengan kualiti persekitaran Android atau iOS, atau lebih tinggi 

(ii) Sambungan internet 

(iii) Versi semasa Android 4.4 (atau lebih tinggi) atau iOS 8 (atau lebih tinggi) 

(iv) Peranti dan sistem pengendalian yang mampu menyokong semua perkara di atas 

6.3 Kami berhak untuk menghentikan sokongan bagi perisian versi semasa jika, pada pendapat kami, perisian versi tersebut mengalami masalah keselamatan atau kekurangan lain yang membuatnya tidak sesuai digunakan dengan Perkhidmatan Kami. "Versi terkini" bermaksud versi perisian yang disokong dan serasi dengan Aplikasi Ria Money Transfer pada waktu tertentu. 

6.4 Kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami, untuk berkomunikasi dengan anda melalui pos. 

6.5 Kami tidak bertanggungjawab atas kandungan, polisi, barang atau perkhidmatan orang lain atau laman web yang dipautkan atau boleh diakses melalui Aplikasi Ria Money Transfer. Kewujudan pautan kepada aplikasi mudah alih atau laman web lain bukan menggambarkan sokongan, atau kaitan dengan, aplikasi mudah alih, laman web atau orang yang mengendalikan aplikasi mudah alih atau laman web tersebut. Apa-apa pergantungan pada kandungan, dasar atau perkhidmatan orang lain, aplikasi mudah alih atau laman web adalah atas risiko anda sendiri. Segala pertanyaan, permasalahan atau aduan mengenai aplikasi mudah alih atau laman web tersebut harus ditujukan kepada orang yang bertanggungjawab atas operasinya. 

6.6 Anda boleh menanda buku atau menambahkan Aplikasi Ria Money Transfer kepada kegemaran anda tetapi anda tidak boleh membuat pautan kepada mana-mana bahagian Aplikasi Ria Money Transfer atau dengan cara apa-apa sekali pun mencadangkan sebarang bentuk perkaitan, persetujuan atau sokongan yang tidak wujud daripada pihak kami. 

7. MASALAH PESANAN PEMBAYARAN 

7.1 Tertakluk pada Terma dan Syarat ini, anda akan dapat menggunakan Perkhidmatan Kami dengan log masuk ke Aplikasi Ria Money Transfer dan memberi kami Pesanan Pembayaran anda. Perkhidmatan kami tersedia untuk Transaksi Pembayaran kepada pelbagai pilihan negara destinasi dan dalam pelbagai pilihan mata wang seperti yang ditentukan dari semasa ke semasa pada Aplikasi Ria Money Transfer. 

7.2 Pesanan Pembayaran mesti termasuk maklumat sedemikian, seperti yang kami tentukan dari semasa ke semasa, yang diperlukan untuk menyediakan Perkhidmatan Kami kepada anda termasuk (tetapi tidak terhad kepada) maklumat berikut: 

(i) nama dan butiran lain yang mengenal pasti Penerima 

(ii) negara destinasi Transaksi Pembayaran 

(iii) jumlah dan mata wang Transaksi Pembayaran; dan 

(iv) dalam kes Transaksi Pembayaran ke akaun bank Penerima, Nombor Akaun Bank Antarabangsa (“IBAN”) apabila akaun bank tersebut mempunyai kod IBAN, atau nombor akaun bank yang sepadan dalam setiap kes. 

7.3 Kami hanya akan menerima Pesanan Pembayaran yang diberikan kepada kami melalui Aplikasi Ria Money Transfer. Arahan anda untuk melakukan Transaksi Pembayaran akan dianggap oleh kami sebagai persetujuan anda untuk kami meneruskan, dan kebenaran bagi kami untuk, melakukan Transaksi Pembayaran tersebut. 

7.4 Maklumat dan penjelasan lanjut mengenai langkah yang perlu anda ambil untuk meminta kami melakukan Transaksi Pembayaran untuk anda akan diberikan kepada anda apabila anda meminta kami melakukan perkara ini dan boleh didapati pada bahagian "Soalan Lazim" pada Aplikasi Ria Money Transfer. 

7.5 Kaedah pembayaran

Di mana berkenaan, kami boleh menerima pembayaran melalui Kad Bank atau melalui Pindahan Bank sebagai kaedah pembayaran yang ditetapkan kepada kami untuk pelaksanaan Transaksi Pembayaran anda dan yuran pelanggan yang kami kenakan untuk Transaksi Pembayaran. Kamu mesti: 

(i) (a) melalui Kad Bank: memberi kuasa kepada Pengeluar Kad anda untuk memindahkan dana yang diperlukan oleh kami untuk Urus Niaga Pembayaran supaya: (a) dana tersebut dicaj ke akaun yang dipautkan dengan Kad Bank anda; dan (b) kami menerima kebenaran daripada Pengeluar Kad dan seterusnya menerima dana yang diperlukan oleh kami untuk meneruskan Perintah Pembayaran; atau (b) melalui Pindahan Bank: memberi kuasa kepada bank anda untuk memindahkan dana yang diperlukan oleh kami untuk Transaksi Pembayaran supaya: (a) dana tersebut didebitkan daripada akaun anda; dan (b) kami menerima dana yang diperlukan oleh kami untuk meneruskan Perintah Pembayaran; dan

(ii) memastikan kaedah pembayaran anda mempunyai dana atau kredit yang mencukupi dan diterima oleh kami tepat pada masanya untuk membolehkan kami meneruskan Pesanan Pembayaran; 

(iii) memastikan bahawa kami telah menerima dana yang kami beritahu anda dikehendaki untuk meneruskan Transaksi Pembayaran sebelum kami melaksanakan Perintah Pembayaran anda. Jumlah ini mesti segera tersedia kepada kami dalam dana yang dijelaskan dan dibuat oleh Kad Bank anda atau melalui Pindahan Bank daripada akaun bank anda. 

7.6 Kami tidak memberikan kredit dan tidak dapat mendahulukan dana untuk menampung sebahagian daripada Transaksi Pembayaran. 

7.7 Anda mengakui dan bersetuju bahawa semua Transaksi Pembayaran yang dibenarkan oleh anda tertakluk pada semua undang-undang yang berkenaan. 

7.8 Pengeluar Kad Anda dan/atau bank atau institusi kredit anda juga memiliki terma dan syarat yang berkenaan bagi penggunaan perkhidmatan Kad Bank atau Pemindahan Bank atau akaun bank anda dan anda mesti merujuk kepada perjanjian tersebut semasa menyediakan dana yang diperlukan untuk meneruskan Transaksi Pembayaran kerana terma dan syarat tersebut termasuk penerapan yuran dan caj serta peruntukan lain yang dikenakan oleh Pengeluar Kad dan/atau bank atau institusi kredit anda. 

8. PERTUKARAN MATA WANG 

8.1 Sekiranya anda meminta kami melaksanakan Transaksi Pembayaran dalam mata wang selain Ringgit Malaysia, kami akan mengenakan kadar tukaran sebagai tambahan kepada caj perkhidmatan dan kami akan memberitahu anda kadar tukaran tersebut. 

8.2 Untuk maklumat lanjut mengenai kalkulator harga (menetapkan mata wang dan negara serta kadar pertukaran yang tersedia), lokasi pembayaran dan yuran pelanggan serta kadar pertukaran, sila baca bahagian Soalan Lazim pada Aplikasi Ria Money Transfer. 

9. PELAKSANAAN TRANSAKSI PEMBAYARAN 

9.1 Perkhidmatan Kami menyediakan pelbagai pilihan untuk penerimaan Transaksi Pembayaran, termasuk wang tunai di Ejen Pembayaran, terus kepada akaun bank atau melalui perkhidmatan penghantaran ke rumah, jika ada. 

9.2 Kutipan Transaksi Pembayaran melalui Ejen Pembayaran 

Jika kami menerima Pesanan Pembayaran bersama-sama dana yang perlu dijelaskan untuk dipindahkan dan yuran yang berkaitan dengan Transaksi Pembayaran sebelum penutupan perniagaan pada Hari Perniagaan, Pesanan Pembayaran akan dianggap telah diterima oleh kami pada Hari Perniagaan tersebut (“Hari Penerimaan”). Jika Pesanan Pembayaran diterima oleh kami selepas penutupan perniagaan pada Hari Perniagaan atau pada hari yang bukan Hari Perniagaan, Pesanan Pembayaran akan dianggap telah diterima pada Hari Perniagaan berikutnya sejurus selepas penerimaan Pesanan Pembayaran. 

9.3 Tertakluk pada undang-undang dan peraturan yang relevan, kami akan meneruskan pelaksanaan Pesanan Pembayaran dan menyediakan dana kepada Penerima selewat-lewatnya pada penghujung Hari Perniagaan selepas Hari Penerimaan. 

9.4 Untuk Transaksi Pembayaran biasa, dana biasanya tersedia untuk diambil dalam masa beberapa minit, tertakluk pada waktu perniagaan Ejen Pembayaran masing-masing, jika berkenaan. Bagi sesetengah negara, Perkhidmatan Kami mungkin ditangguhkan atau sekatan lain mungkin dikenakan. Sekiranya anda memerlukan maklumat lanjut, sila hubungi pasukan khidmat pelanggan kami, yang butiran hubungannya terdapat dalam klausa 25 Syarat dan Syarat ini. 

9.5 Untuk mengutip Transaksi Pembayaran daripada Ejen Pembayar, Penerima mesti memberikan semua butiran mengenai Transaksi Pembayaran yang diperlukan oleh kami (“Butiran Kutipan”). Penerima juga mesti memberikan bukti foto identiti dan, dalam beberapa keadaan, maklumat lanjut dan/atau bukti dokumen seperti yang dikehendaki oleh kami atau undang-undang dan peraturan tempatan. Bentuk bukti identiti yang boleh diterima berbeza bergantung pada negara tempat dana itu akan dikumpul. 

9.6 ANDA TIDAK MESTI MEMBERIKAN MANA-MANA BUTIRAN KOLEKSI (DISEDURKAN ATAU SEBANYAKNYA) KEPADA SESIAPA SELAIN PENERIMA PILIHAN ANDA. ANDA JUGA MESTILAH MELAKUKAN SEMUA YANG ANDA BOLEH SECARA SENANG UNTUK MEMASTIKAN BAHAWA TIADA SIAPA SELAIN PENERIMA PILIHAN ANDA, DAPAT MENDAPATKAN BUTIR-BUTIR KOLEKSI ATAU MANA-MANA BAHAGIANNYA. JIKA ANDA SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG MENDEDAHKAN SEBARANG BUTIR-BUTIR KOLEKSI KEPADA SESIAPA SELAIN PENERIMA PILIHAN ANDA, KAMI TIDAK AKAN TANGGUNGJAWAB JIKA KAMI MEMBAYAR DANA KEPADA ORANG SELAIN PENERIMA, YANG MEMBERIKAN KEPADA EJEN PEMBAYAR DAN, BERTANGGUNGJAWAB DETAIL. BUKTI PENGENALAN YANG SAH. 

9.7 Untuk Transaksi Pembayaran yang akan dibayar kepada akaun bank Penerima, dana akan disediakan untuk Penerima selewat-lewatnya pada penghujung Hari Perniagaan keempat selepas Hari Penerimaan. 

9.8 Amalan perbankan mungkin berbeza bagi setiap bank dan negara destinasi tempat dana tersebut akan dikreditkan. Untuk maklumat lanjut mengenai waktu Transaksi Pembayaran akan dikreditkan kepada akaun, anda perlu menghubungi penyedia akaun Penerima.

9.9 Setelah Pesanan Pembayaran diterima oleh kami, pesanan tersebut tidak boleh dibatalkan kecuali setakat yang boleh ditarik balik oleh anda sebagaimana yang diperuntukkan dalam undang-undang dan peraturan yang relevan dan sebagaimana dinyatakan dalam klausa 17. 

9.10 Jika kami melaksanakan Perintah Pembayaran berdasarkan butiran yang salah yang anda berikan, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian yang ditanggung, walaupun kami akan cuba membantu dalam mendapatkan semula jumlah pembayaran dan kami berhak untuk mengenakan bayaran kepada anda untuk menampung kos yang berpatutan untuk melakukan ini. 

9.11 Sebaik sahaja Pesanan Pembayaran telah diterima oleh kami menurut Terma dan Syarat ini, kami akan memberikan anda maklumat berikut dalam format elektronik, tanpa kelewatan yang tidak wajar: 

(i) nombor rujukan yang membolehkan anda mengenal pasti Transaksi Pembayaran dan Penerima 

(ii) jumlah Transaksi Pembayaran yang dinyatakan dalam mata wang yang digunakan dalam Pesanan Pembayaran 

(iii) pengesahan sebarang yuran pelanggan dan/atau kos yang berkaitan dengan Transaksi Pembayaran yang anda mesti bayar kepada kami 

(iv) kadar pertukaran yang digunakan oleh kami untuk melaksanakan Transaksi Pembayaran dan jumlah Transaksi Pembayaran selepas penukaran mata wang ini (jika Transaksi Pembayaran melibatkan pertukaran mata wang) 

(v) tarikh kami menerima Pesanan Pembayaran 

9.12 Apabila Transaksi Pembayaran telah disahkan, anda akan secara automatik menerima pemberitahuan e-mel melalui alamat yang anda berikan. Setelah Transaksi Pembayaran dilaksanakan oleh kami, anda juga akan menerima pemberitahuan e-mel melalui alamat yang anda berikan kepada kami yang mengesahkan (i) waktu dana telah tiba dan (ii) jika berkenaan, waktu dana telah diambil oleh Penerima. 

9.13 Sekiranya Transaksi Pembayaran belum dibayar kepada Penerima dalam tempoh minimum 15 hari hingga maksimum 30 hari (bergantung pada negara tempat dana akan diambil dan Ejen Pembayaran yang terlibat dalam Transaksi Pembayaran – sila hubungi perkhidmatan pelanggan kami untuk mendapatkan maklumat lanjut), kami akan secara automatik membatalkan Transaksi Pembayaran dan memberitahu anda dengan sewajarnya. Selepas itu, dana Transaksi Pembayaran tidak akan dapat diambil oleh Penerima dan akan ditahan oleh kami atas amanah yang anda berikan sehingga kami dapat membayar balik dana yang sama kepada anda (iaitu melalui kaedah pembayaran yang sama yang anda gunakan untuk membiayai Transaksi Pembayaran). 

10. TRANSAKSI PEMBAYARAN YANG TIDAK DIBENARKAN 

10.1 Kami mungkin menanggung liabiliti kepada anda sekiranya kami melakukan Transaksi Pembayaran untuk anda tanpa kebenaran anda. 

10.2 Sekiranya anda percaya bahawa kami mungkin telah melakukan Transaksi Pembayaran tanpa kebenaran anda, anda harus memberitahu kami secepat mungkin melalui butiran hubungan yang dinyatakan pada klausa 25 di bawah. 

10.3 Tertakluk pada klausa 10.4 di bawah, sekiranya kami telah melakukan Transaksi Pembayaran tersebut dan melainkan jika ada keadaan yang menghalang kami daripada melakukannya, kami akan segera membayar balik kepada anda jumlah Transaksi Pembayaran tersebut dalam masa 7 hari dari tarikh pembatalan. 

10.4 Anda tidak akan layak mendapat bayaran balik sedemikian: 

(i) jika anda tidak memaklumkan kami melalui notis secara bertulis tanpa kelewatan yang tidak wajar apabila anda menyedari bahawa Transaksi Pembayaran yang tidak dibenarkan mungkin telah berlaku, dan dalam apa jua keadaan tidak lewat daripada 2 minggu selepas tarikh Transaksi Pembayaran yang tidak dibenarkan itu dibuat; atau

(ii) jika Transaksi Pembayaran dibenarkan oleh anda. 

10.5 Anda akan bertanggungjawab kepada kami untuk semua kerugian yang kami alami atau alami berkaitan dengan sebarang penipuan atau aktiviti penipuan oleh anda pada bila-bila masa. 

11. TRANSAKSI PEMBAYARAN TIDAK DILAKSANAKAN ATAU DILAKSANAKAN DENGAN TIDAK BETUL  

10.1 Kami mungkin menanggung liabiliti kepada anda sekiranya kami gagal melakukan atau melakukan dengan tidak betul Transaksi Pembayaran atas kebenaran anda. Sekiranya anda percaya bahawa kami mungkin telah gagal melakukan atau melakukan dengan tidak betul Transaksi Pembayaran tersebut, anda hendaklah memberitahu kami secepat mungkin dan, atas permintaan anda, kami akan segera berusaha untuk menyiasat perkara tersebut dan memberitahu anda hasil siasatan kami. 

11.2 Tertakluk pada klausa 11.3 di bawah, sekiranya kami gagal melakukan atau melakukan dengan tidak betul Transaksi Pembayaran, kami tanpa kelewatan yang tidak wajar akan memperbaiki dan membetulkan kesilapan tersebut dan menghantar Transaksi Pembayaran yang tidak dilakukan atau dilakukan dengan tidak betul mengikut arahan asalnya. 

11.3 Anda tidak akan berhak mendapat remedi yang disebutkan di atas: 

(i) jika anda tidak memaklumkan kami melalui notis secara bertulis tanpa kelewatan yang tidak wajar (dan dalam apa jua keadaan tidak lewat daripada 2 minggu selepas tarikh Transaksi Pembayaran yang salah dilakukan) apabila anda menyedari kegagalan kami untuk melaksanakan Transaksi Pembayaran dibenarkan oleh anda atau prestasi salah oleh kami bagi Transaksi Pembayaran yang dibenarkan oleh anda mungkin telah berlaku; 

(ii) jika kami dapat menunjukkan bahawa jumlah yang dibenarkan telah diterima pada masa yang sesuai oleh Penerima; atau 

(iii) jika kegagalan untuk melaksanakan atau prestasi yang salah adalah disebabkan oleh anda memberikan kami maklumat yang tidak lengkap atau tidak betul atau sebaliknya disebabkan oleh kesalahan anda. 

11.4 Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atas kegagalan untuk melaksanakan, atau apa-apa pelaksanaan yang salah, Transaksi Pembayaran di mana sebabnya adalah keengganan kami untuk meneruskan Transaksi Pembayaran itu atau mana-mana bahagian daripadanya. 

12. YURAN 

12.1 Atas Penggunaan Perkhidmatan Kami, yuran transaksi pelanggan akan dikenakan kepada Kad Bank atau disertakan dalam Pemindahan Bank yang Anda kenal pasti sebagai kaedah pembayaran untuk Transaksi Pembayaran, yuran pelanggan dan apa-apa kos lain seperti yang diperuntukkan dalam Terma dan Syarat ini. 

12.2 Sebelum pelaksanaan Pesanan Pembayaran, kami akan memberi anda maklumat mengenai yuran dan kadar pertukaran yang berkenaan, yang akan dipaparkan pada bahagian pratonton pesanan pada Aplikasi Ria Money Transfer. 

12.3 Sebagai tambahan kepada sebarang yuran yang dikenakan oleh kami, Transaksi Pembayaran mungkin tertakluk pada yuran, kos dan kadar pertukaran yang perlu dibayar kepada pihak lain, oleh anda atau oleh Penerima anda, misalnya bank dan institusi pembayaran lain atau Ejen Pembayaran yang terlibat dalam Transaksi Pembayaran serta pemotongan yang mungkin dikenakan (misalnya untuk cukai) seperti yang dikehendaki oleh, termasuk tetapi tidak terhad kepada, pihak berkuasa negara destinasi Transaksi Pembayaran. Jumlah yang kami tolak tidak lebih daripada jumlah tanggungjawab undang-undang kami. 

12.4 Sekiranya anda menggunakan telefon bimbit anda sehubungan dengan Transaksi Pembayaran, anda juga akan bertanggungjawab untuk sebarang yuran yang mungkin dikenakan oleh pembekal perkhidmatan anda, seperti yuran untuk SMS, perkhidmatan data. 

13. TOLAK SELESAI 

Anda bersetuju bahawa kami mungkin melunaskan jumlah hutang anda kepada kami daripada jumlah hutang kami kepada anda. 

14. SEKATAN TRANSAKSI PEMBAYARAN

14.1 Kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami untuk: (i) enggan memproses Transaksi Pembayaran; (ii) mengehadkan jumlah Transaksi Pembayaran; (iii) menghendaki anda memberikan maklumat tambahan untuk menyelesaikan Transaksi Pembayaran; dan/atau (iv) mengambil langkah yang wajar berkenaan Transaksi Pembayaran yang pada pendapat kami ini perlu untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkenaan termasuk sekiranya kami ada kebimbangan mengenai identiti orang yang terlibat dalam Transaksi Pembayaran. 

14.2 Walau apa pun perjanjian terdahulu untuk memulakan Transaksi Pembayaran, kami boleh, mengikut budi bicara kami sendiri, juga menolak untuk meneruskan Transaksi Pembayaran dalam keadaan yang termasuk (tetapi tidak terhad kepada) di mana

(i) Penerima yang dimaksudkan ialah sesiapa sahaja selain orang asli 

(ii) kami dikehendaki berbuat demikian di bawah undang-undang pencegahan pengubahan wang haram atau pembiayaan pengganas yang berkenaan dan/atau apabila kami mengetahui atau mengesyaki Transaksi Pembayaran mungkin menyalahi undang-undang (termasuk untuk contoh penipuan) 

(iii) anda telah gagal memberikan kami bukti identiti anda yang mencukupi, memuaskan dan boleh dipercayai atau sebarang maklumat lain yang kami perlukan berkaitan dengan Transaksi Pembayaran 

(iv) kami mengetahui atau mengesyaki bahawa Pesanan Pembayaran yang diminta oleh anda mengandungi ralat, dipalsukan atau tidak dibenarkan 

(v) anda telah memberikan kami maklumat yang salah atau tidak lengkap, atau kami tidak menerima maklumat Pesanan Pembayaran tepat pada masanya untuk menjamin pelaksanaan Transaksi Pembayaran tepat pada masanya 

(vi) anda telah gagal memberikan kami dana yang telah dijelaskan (termasuk sebarang yuran berkaitan) yang diperlukan untuk melaksanakan Transaksi Pembayaran 

(vii) Pengeluar Kad anda tidak membenarkan penggunaan Kad Bank anda untuk membayar Transaksi Pembayaran dan yuran kami 

(viii) bank anda tidak membenarkan Pindahan Bank untuk membayar Transaksi Pembayaran dan yuran kami

(ix) anda melanggar kewajipan di bawah Terma dan Syarat ini, termasuk kewajipan untuk membayar yuran kami. 

14.3 Kami berhak untuk tidak menerima atau membenarkan pembayaran dari atau ke, sama ada secara langsung atau tidak langsung, negara tertentu yang telah kami tentukan, bertindak mengikut budi bicara mutlak kami, berisiko tinggi bagi perniagaan kami atau melibatkan tahap kerumitan yang lebih tinggi bagi kami dalam menjalankan proses pemantauan transaksi menurut undang-undang antipengubahan wang haram atau antipembiayaan keganasan kami. 

14.4 Kami juga berhak meminta maklumat tambahan daripada anda, termasuk maklumat mengenai Penerima, sekiranya pembayaran perlu dibuat ke negara tertentu. 

14.5 Sekiranya kami menolak untuk melaksanakan Pesanan Pembayaran menurut Terma dan Syarat ini, kami akan memberitahu anda sebelum penghujung Hari Perniagaan selepas penerimaan Pesanan Pembayaran. 

Sekiranya boleh dilakukan dan sah bagi kami untuk melakukannya, kami akan memberikan sebab bagi keengganan kami untuk meneruskan Pesanan Pembayaran anda. Sekiranya anda telah memberikan maklumat yang salah atau tidak memberikan maklumat, kami akan menerangkan cara membetulkan keadaan. 

14.6 Perkhidmatan kami ditawarkan hanya untuk keperluan Transaksi Pembayaran peribadi anda dan anda bersetuju untuk tidak menggunakan atau cuba menggunakan atau membenarkan pihak ketiga menggunakan Perkhidmatan Kami untuk tujuan lain termasuk tujuan komersial atau promosi produk dan perkhidmatan sama ada secara langsung atau tidak langsung. Anda seterusnya bersetuju untuk tidak menggunakan Perkhidmatan Kami bagi pihak lain. 

14.7 Perkhidmatan kami tertakluk pada sekatan transaksi seperti yang kami kenakan dari semasa ke semasa mengikut budi bicara mutlak kami, termasuk jumlah maksimum yang boleh dipindahkan, negara destinasi dan mata wang yang tersedia. 

15. PENAMATAN 

15.1 Kami boleh menamatkan Terma dan Syarat ini dan/atau menggantung Perkhidmatan Kami kepada anda serta-merta: 

(i) di mana anda tidak memberikan kami semua butiran yang kami perlukan untuk melaksanakan Transaksi Pembayaran 

(ii) jika menjadi menyalahi undang-undang untuk kami terus memberikan Perkhidmatan Kami kepada anda atau kami dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang, oleh mana-mana mahkamah bidang kuasa yang kompeten atau oleh mana-mana badan kerajaan atau kawal selia yang memberi kuasa kepada kami untuk melaksanakan Perkhidmatan Kami 

(iii) berikutan pelanggaran material oleh anda terhadap mana-mana Terma dan Syarat ini atau sekiranya kami mendapati atau mempunyai sebab yang munasabah untuk mengesyaki sebarang jenayah, penipuan, aktiviti penipuan atau pengubahan wang haram oleh anda 

(iv) sekiranya anda meninggal dunia, menjadi tidak waras, tidak dapat membayar hutang anda dan apabila ia jatuh tempo, petisyen muflis dikemukakan terhadap anda, anda diisytiharkan muflis, anda menjadi muflis, anda memasuki penyusunan sukarela individu atau pembubaran atau tertakluk kepada sebarang kejadian yang serupa 

(v) seperti yang diperuntukkan dalam fasal 18 (Keadaan di luar Kawalan kami). 

15.2 Peruntukan klausa 15 ini (Penamatan) dan klausa 18 (Keadaan di luar Kawalan kami), 21 (Perlindungan Data Peribadi), 22 (Pembatasan Liabiliti), 27 (Undang-undang dan Bidang Kuasa yang Berkenaan), 28 (Hak Pihak Ketiga) dan 33 (Keseluruhan Perjanjian) akan bertahan setelah penamatan atau tamatnya Terma dan Syarat ini atas apa-apa sebab pun.

16. TUJUAN YANG DITERIMA 

16.1 Kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami, untuk mengenakan terma 'tujuan yang dapat diterima' berhubung dengan penyediaan Perkhidmatan Kami termasuk larangan beberapa kategori Pesanan Pembayaran tertentu. 

16.2 Sekiranya Transaksi Pembayaran yang melanggar larangan tujuan yang dapat diterima yang dikenakan dari semasa ke semasa, dilakukan atau cuba untuk dilakukan, kami berhak untuk membalikkan Transaksi Pembayaran dan/atau menutup atau menangguhkan penggunaan Perkhidmatan Kami oleh anda dan/atau melaporkan transaksi tersebut kepada agensi penguatkuasaan undang-undang yang relevan dan/atau menuntut ganti rugi daripada anda. 

17. HAK UNTUK MEMBATALKAN TRANSAKSI PEMBAYARAN & PEMBAYARAN BALIK

17.1 Jika anda telah membenarkan kami melakukan Transaksi Pembayaran, kami akan meneruskan Transaksi Pembayaran tersebut melainkan: 

(i) anda memberikan kami arahan yang jelas bahawa anda ingin membatalkan Pesanan Pembayaran dengan menghubungi pasukan perkhidmatan pelanggan kami yang butirannya dinyatakan dalam klausa 25 Terma dan Syarat ini dan, dalam semua kes; 

(ii) kami bersetuju secara bertulis dengan anda bahawa kami tidak akan berbuat demikian, 

(bersama-sama "Pembatalan").

17.2 Untuk mengelakkan keraguan, kami tidak akan menerima sebarang Pembatalan jika: 

(i) Transaksi Pembayaran telah pun dibayar kepada Penerima anda 

(ii) arahan anda tidak jelas;  

(iii) jika sebarang arahan Pembatalan diterima oleh kami selepas waktu perniagaan pada Hari Perniagaan terakhir sebelum hari Transaksi Pembayaran akan berlaku; atau

(iv) Transaksi Pembayaran telah pun diproses dan dihantar, di mana arahan anda adalah untuk membayar Transaksi Pembayaran ke dalam akaun bank Penerima anda.

17.3 Walau apa pun di atas, jika anda memberikan kami arahan Pembatalan yang jelas, selain dalam keadaan yang dinyatakan di atas di mana kami tidak akan menerima Pembatalan, kami akan cuba membatalkan Transaksi Pembayaran. Kami bagaimanapun tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian yang ditanggung dan kami berhak untuk mengenakan bayaran kepada anda untuk menampung kos munasabah kami untuk Pembatalan

17.4 Maklumat Bayaran Balik

(i) Melainkan Transaksi Pembayaran telah dibayar kepada Penerima anda, dan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, jika anda meminta bayaran balik Transaksi Pembayaran anda (atau Transaksi Pembayaran anda dibatalkan), kami akan memulangkan amaun Transaksi Pembayaran pokok kepada anda (pada Kadar Pertukaran kami pada masa anda membuat Transaksi Pembayaran) dengan syarat anda memberikan Ria salinan resit yang sah dan mengemukakan pengenalan yang sah. Resit tidak sah melainkan transaksi yang sepadan diproses melalui sistem kami dan mengandungi cetakan maklumat yang berkaitan yang dijana komputer, termasuk tetapi tidak terhad kepada nombor resit/pesanan yang betul.

(ii) Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, kami tidak akan membayar balik yuran pelanggan jika Transaksi Pembayaran dihentikan atau dibatalkan atas permintaan anda atau disebabkan oleh pelanggaran Terma dan Syarat ini.

(iii) Anda mengakui dan bersetuju bahawa permintaan untuk bayaran balik mesti dibuat dalam tempoh 2 tahun dari tarikh Transaksi Pembayaran.

(iv) Untuk meminta bayaran balik, sila hubungi kami melalui telefon di: 1800 88 2077 atau melalui e-mel ke: MY_support@riamoneytransfer.com

18. KEADAAN DI LUAR KAWALAN KAMI 

Kami tidak memikul sebarang liabiliti jika kami tidak dapat melaksanakan mana-mana kewajipan kami kepada anda atau prestasi kami terhadap mana-mana kewajipan kami ditangguhkan kerana sebarang keadaan di luar kawalan munasabah kami, termasuk (tanpa had) sebarangtindakan perindustrian, pertikaian buruh, tindakan Tuhan, kebakaran, banjir atau ribut, perang, rusuhan, kekecohan awam, pengepungan, amaran keselamatan, tindakan keganasan atau apa-apa langkah berjaga-jaga yang terhasil, tindakan vandalisme, sabotaj, virus, kerosakan berniat jahat, pematuhan mana-mana statut, peruntukan berkanun , undang-undang, perintah kerajaan atau mahkamah, tindakan atau arahan polis atau mana-mana badan kerajaan atau kawal selia yang memberi kuasa kepada kami untuk melaksanakan Perkhidmatan Kami, pemotongan atau kegagalan kuasa, kegagalan peralatan, sistem atau perisian atau kesalinghubungan internet atau kejadian sebarang turun naik luar biasa dalam mana-mana pasaran kewangan yang boleh menjejaskan keupayaan kami untuk melaksanakan Perkhidmatan Kami, atau kewajipan kami di bawah undang-undang dan peraturan yang berkenaan. Jika mana-mana keadaan ini berlaku maka Terma dan Syarat ini akan digantung untuk tempoh di mana keadaan berterusan atau, mengikut budi bicara kami dan untuk melindungi anda dan kami, kami boleh menamatkan Terma dan Syarat ini. 

19. PEMBERITAHUAN DAN KOMUNIKASI ELEKTRONIK 

19.1 Skop persetujuan anda untuk menerima pemberitahuan dan komunikasi elektronik

Sebagai sebahagian daripada hubungan anda dengan kami, anda mungkin akan menerima pemberitahuan dan komunikasi secara bertulis berkaitan Perkhidmatan Kami. Berdasarkan komitmen kami untuk melindungi alam sekitar dan untuk mempermudah penggunaan Perkhidmatan Kami, pemberitahuan dan komunikasi tersebut akan dilakukan dalam bentuk elektronik. Untuk tujuan ini, dan setakat yang diizinkan oleh undang-undang yang berkenaan pada satu-satu masa, anda bersetuju untuk menerima dalam format elektronik semua maklumat yang perlu kami berikan kepada anda dalam bentuk kertas, termasuk, tetapi tidak terhad kepada: (i) pendedahan, notis dan komunikasi lain yang diperlukan menurut undang-undang berkaitan akses anda kepada atau penggunaan Perkhidmatan kami, termasuk maklumat mengenai yuran atau caj dan sebarang dan semua pendedahan sebelum dan selepas Transaksi Pembayaran yang diperlukan menurut undang-undang; (ii) pengesahan berkenaan pengambilan dan/atau penerimaan Transaksi Pembayaran; (iii) Terma dan Syarat ini, sebarang kemas kini atau perubahan dalam Terma dan Syarat ini dan surat maklumat lain berkenaan perkara yang sama; (iv) komunikasi khidmat pelanggan; (v) dasar dan notis privasi; (vi) maklumat berkenaan pendebitan atau pengenaan caj, sebagaimana yang berkenaan dengan kaedah pembayaran yang anda pilih; (vii) mana-mana dan semua dasar penyelesaian kesilapan yang diperlukan menurut undang-undang, dan respons terhadap tuntutan yang difailkan berhubung dengan akses anda kepada atau penggunaan Perkhidmatan Kami (viii) komunikasi lain berkaitan akses anda kepada dan/atau penggunaan Perkhidmatan Kami, dan (ix) dengan persetujuan anda, komunikasi pemasaran dan promosi lain. 

19.2 Memastikan e-mel anda dan sebarang alamat elektronik terkini dengan kami 

Anda mesti menyimpan alamat e-mel dan alamat elektronik serta maklumat hubungan terkini lain (termasuk nombor telefon bimbit anda) dalam Aplikasi Ria Money Transfer. 

19.3 Untuk memastikan bahawa kami dapat memberikan notis, pendedahan dan pernyataan kepada anda secara elektronik, anda mesti memberitahu kami mengenai sebarang perubahan pada e-mel atau alamat elektronik lain dan nombor telefon bimbit anda. Anda boleh mengemas kini alamat e-mel dan nombor telefon bimbit anda yang kami simpan dalam rekod kami melalui Ria Money Transfer App. 

20. HARTA INTELEK 

20.1 Perkhidmatan Kami dan Aplikasi Pemindahan Wang Ria, keseluruhan kandungan, ciri dan fungsinya (termasuk tetapi tidak terhad kepada semua maklumat, perisian, teks, paparan, imej, grafik, video dan audio, serta reka bentuk, pemilihan dan susunannya), dimiliki oleh kami, kumpulan Euronet Worldwide Inc. (kumpulan yang menjadi milik kami) (“Kumpulan Kami”) dan/atau pemberi lesen kami/mereka atau pembekal lain bahan tersebut. Mereka dilindungi oleh undang-undang Malaysia dan antarabangsa yang mengawal hak cipta, tanda dagangan, paten, rahsia perdagangan dan harta intelek atau hak proprietari lain dan kekal menjadi hak milik kami, Kumpulan Kami dan mana-mana pemberi lesen pihak ketiga yang berkaitan. 

20.2 Anda dibenarkan menggunakan Aplikasi Pemindahan Wang Ria dan Perkhidmatan kami semata-mata untuk kegunaan peribadi anda, bukan komersial. Anda tidak boleh: 

(i) menyalin, mengubah suai, mencipta karya terbitan, menunjukkan secara terbuka, memaparkan secara terbuka, menerbitkan semula, memuat turun, menyimpan atau menghantar mana-mana bahan di tapak kami, kecuali untuk: (a) menyimpan salinan bahan tersebut buat sementara waktu dalam “Random Access Memory ”; (b) menyimpan fail yang dicache secara automatik oleh pelayar web anda untuk tujuan peningkatan paparan; dan/atau (c) mencetak bilangan muka surat yang munasabah bagi Aplikasi Pemindahan Wang Ria untuk kegunaan yang dibenarkan 

(ii) mengubah suai salinan mana-mana bahan daripada Aplikasi Pemindahan Wang Ria atau memadam atau mengubah sebarang hak cipta, tanda dagangan atau notis hak proprietari lain daripada salinan bahan dari tapak ini 

(iii) menggunakan sebarang imej, grafik, video atau audio daripada Apl Pemindahan Wang Ria secara berasingan daripada sebarang teks yang disertakan 

(iv) mengeluarkan semula, menjual atau mengeksploitasi untuk sebarang tujuan komersil mana-mana bahagian Aplikasi Pemindahan Wang Ria, akses kepada Aplikasi Pemindahan Wang Ria atau penggunaan Aplikasi Pemindahan Wang Ria atau sebarang perkhidmatan atau bahan yang tersedia melalui Aplikasi Pemindahan Wang Ria. 

20.3 Sekiranya anda mencetak, menyalin, mengubah, memuat turun atau menggunakan mana-mana bahagian Aplikasi Ria Money Transfer yang melanggar Terma dan Syarat ini, hak anda untuk menggunakan Aplikasi Ria Money Transfer akan segera dihentikan dan anda mesti, mengikut pilihan kami, mengembalikan atau memusnahkan sebarang salinan bahan yang telah anda buat. Tiada hak, hak milik atau kepentingan dalam Aplikasi Ria Money Transfer atau mana-mana kandungan pada laman ini yang dipindahkan kepada anda, dan kami, pemberi lesen kami, bersama dengan mana-mana syarikat yang menjadi sebahagian daripada Kumpulan Kami dan pemberi lesen mereka, semua berhak atas semua hak yang tidak diberikan secara jelas. Sebarang penggunaan Aplikasi Ria Money Transfer yang tidak diizinkan secara jelas oleh Terma dan Syarat ini merupakan pelanggaran Terma dan Syarat ini dan mungkin melanggar undang-undang hak cipta, tanda dagangan dan undang-undang lain. 

21. PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 

Dasar Privasi kami menetapkan syarat pemprosesan yang kami jalankan ke atas data peribadi yang kami kumpulkan daripada anda atau yang sebaliknya anda berikan atau telah berikan kepada kami. Dengan menggunakan Aplikasi Ria Money Transfer, anda mengizinkan pemprosesan tersebut dan anda menyatakan dan menjamin bahawa semua data yang anda berikan adalah tepat. Dasar Privasi kami tersedia dengan mengklik pada pautan "Dasar Privasi" pada Aplikasi Ria Money Transfer. 

22. PEMBATASAN LIABILITI 

22.1 Jumlah liabiliti kami kepada anda berkaitan dengan Transaksi Pembayaran adalah terhad kepada jumlah penuh Transaksi Pembayaran bersama-sama dengan sebarang caj yang anda mungkin bertanggungjawab dan apa-apa faedah yang anda mungkin perlu bayar akibat daripada sebarang ketidakprestasian. atau prestasi Transaksi Pembayaran yang salah oleh kami. 

22.2 Jika kami melanggar sebarang keperluan yang dikenakan kepada kami oleh undang-undang dan peraturan yang berkaitan (yang mungkin menetapkan kewajipan tertentu ke atas kami sebagai penyedia Perkhidmatan Kami, termasuk berkaitan dengan Transaksi Pembayaran yang tidak dibenarkan, tidak dilaksanakan dan dilakukan secara tidak betul), kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda jika pelanggaran tersebut adalah disebabkan oleh akibat yang tidak normal dan tidak dapat dijangka di luar kawalan kami, yang akibatnya tidak dapat dielakkan walaupun semua usaha kami untuk sebaliknya atau di mana ini disebabkan oleh kewajipan lain yang dikenakan ke atas kami di bawah peruntukan undang-undang dan peraturan lain yang terpakai. 

22.3 Walau apa pun peruntukan lain dalam Terma dan Syarat ini, kami tidak mengecualikan liabiliti kami atas kematian atau kecederaan yang disebabkan oleh kecuaian kami atau kecuaian pekerja atau ejen kami, salah nyata penipuan atau liabiliti lain yang mungkin tidak dikecualikan menurut undang-undang yang berkenaan. 

23. TANGGUNGJAWAB ATAS KERUGIAN 

Anda akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian, perbelanjaan atau kos lain yang ditanggung oleh kami, Kumpulan kami, sekutu dan pemberi lesen dan pegawai, pengarah, pekerja, kontraktor, ejen, pemberi lesen dan pembekal masing-masing daripada dan terhadap sebarang tuntutan, liabiliti, kerosakan, pertimbangan, penghargaan, kerugian, kos, perbelanjaan atau yuran (termasuk yuran perundangan yang munasabah) yang disebabkan oleh pelanggaran Terma dan Syarat ini oleh anda, termasuk, tanpa had, penggunaan kandungan Aplikasi Ria Money Transfer atau Perkhidmatan Kami selain yang dibenarkan secara jelas dalam Terma dan Syarat ini atau penggunaan sebarang maklumat yang anda peroleh daripada Aplikasi Ria Money Transfer, atau kecuaian, penipuan atau salah laku anda. 

24. PENAFIAN WARANTI 

24.1 Anda tidak boleh menyalahgunakan Aplikasi Ria Money Transfer dengan sengaja memperkenalkan virus, trojan, worm, bom logik atau bahan lain yang berniat jahat atau berbahaya dari segi teknologi. Anda tidak boleh cuba mendapatkan akses tanpa kebenaran kepada Aplikasi Ria Money Transfer, pelayan tempat Aplikasi Ria Money Transfer disimpan atau mana-mana pelayan, komputer atau pangkalan data yang disambungkan kepada Aplikasi Ria Money Transfer. Anda tidak boleh menyerang Aplikasi Ria Money Transfer melalui serangan nafi khidmat atau serangan nafi khidmat yang diedarkan. Dengan melanggar peruntukan ini, anda akan melakukan kesalahan jenayah menurut undang-undang jenayah komunikasi, multimedia, keselamatan siber, jenayah siber, penyalahgunaan komputer atau jenayah komputer dan undang-undang lain yang berkenaan. Kami akan melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang yang relevan dan kami akan bekerjasama dengan pihak berkuasa tersebut dengan mendedahkan identiti anda kepada mereka. Sekiranya berlaku pelanggaran, hak anda untuk menggunakan Aplikasi Ria Money Transfer akan segera dihentikan. 

24.2 Penggunaan Apl Pemindahan Wang Ria oleh anda, kandungannya dan Perkhidmatan Kami adalah atas risiko anda sendiri. Setakat yang dibenarkan dalam undang-undang: (a) Aplikasi Pemindahan Wang Ria, kandungannya dan Perkhidmatan Kami yang diperoleh melalui Aplikasi Pemindahan Wang Ria disediakan atas dasar "seadanya" dan "sebagaimana tersedia", tanpa sebarang representasi, waranti atau jaminan dalam apa jua bentuk, sama ada tersurat atau tersirat; dan (b) sama ada kami mahupun mana-mana orang yang berkaitan dengan kami tidak membuat sebarang waranti atau perwakilan berkenaan dengan kesempurnaan, keselamatan, kebolehpercayaan, kualiti, ketepatan, ketepatan masa atau ketersediaan Aplikasi Pemindahan Wang Ria. Tanpa prejudis kepada perkara di atas, kecuali setakat yang dikehendaki oleh undang-undang, kami mahupun sesiapa yang berkaitan dengan kami tidak mewakili atau menjamin bahawa Aplikasi Pemindahan Wang Ria, kandungannya atau sebarang perkhidmatan atau item yang diperoleh melalui Aplikasi Pemindahan Wang Ria adalah tepat, boleh dipercayai , tanpa ralat atau tanpa gangguan, bahawa kecacatan akan diperbetulkan, bahawa Apl Pemindahan Wang Ria atau pelayan (pelayan) yang menyediakannya adalah bebas daripada virus atau komponen berbahaya lain atau bahawa Apl Pemindahan Wang Ria atau mana-mana perkhidmatan atau item yang diperolehi melalui Aplikasi Pemindahan Wang Ria sebaliknya akan memenuhi keperluan atau jangkaan anda. Melalui klausa 24.2 ini, kami dengan ini menafikan semua waranti dalam apa jua bentuk, sama ada nyata atau tersirat, berkanun atau sebaliknya, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang waranti kebolehdagangan, bukan pelanggaran dan kesesuaian untuk tujuan tertentu. Perkara di atas tidak menjejaskan sebarang waranti yang tidak boleh dikecualikan atau dihadkan di bawah undang-undang yang terpakai. 

25. PERTANYAAN ATAU ADUAN 

25.1 Kami menghargai semua pelanggan kami dan mengambil serius kewajipan kami. Anda boleh menghubungi pasukan perkhidmatan pelanggan kami berhubung dengan Perkhidmatan Kami dan Aplikasi Pemindahan Wang Ria melalui telefon di 1800 88 2077, atau melalui e-mel kepada: MY_support@riamoneytransfer.com atau melalui pos ke Perkhidmatan Pelanggan Ria, East High Zone, Unit 38-02 , Level 38, Q Sentral 2A, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur. 

25.2 Kami telah menetapkan prosedur dalaman untuk menyiasat sebarang aduan yang mungkin dibuat terhadap kami. Selaras dengan prosedur aduan kami, sebarang aduan yang anda boleh buat mesti dibuat melalui telefon ke 1800 88 2077, atau melalui e-mel ke: MY_support@riamoneytransfer.com

25.3 Jika anda ingin butiran lanjut tentang dasar aduan kami, rujuk Polisi Aduan pada Aplikasi Pemindahan Wang Ria. Jika anda masih tidak berpuas hati berikutan maklum balas kami terhadap sebarang aduan, anda mempunyai hak untuk merujuk aduan anda kepada i) Bank Negara Malaysia (“BNM”) di 1300 88 5465 atau melalui borang web eLINK BNM di: https://telelink. bnm.gov.my/; atau 2) Ombudsman untuk Perkhidmatan Kewangan (OFS) dalam tempoh enam bulan dari tarikh keputusan kami di 03-2272 2811 atau e-mel ke enquiry@ofs.org.my. OFS ialah organisasi bukan untung dan berfungsi sebagai saluran penyelesaian pertikaian alternatif untuk menyelesaikan pertikaian antara ahlinya yang merupakan penyedia perkhidmatan kewangan, dilesenkan atau diluluskan oleh BNM dan pengguna kewangan. Prosedur untuk mengemukakan pertikaian dengan OFS disediakan dalam risalah yang dilampirkan mengenai "Penyelesaian Pertikaian Kewangan".  

26. SEKATAN GEOGRAFI 

Kami menyediakan Aplikasi Ria Money Transfer untuk digunakan hanya oleh orang yang tinggal di Malaysia. Kami tidak membuat tuntutan bahawa Aplikasi Ria Money Transfer atau kandungannya boleh diakses atau sesuai di luar Malaysia. Akses kepada Aplikasi Ria Money Transfer mungkin tidak sah jika dibuat oleh orang tertentu atau di negara tertentu. 

27. UNDANG-UNDANG, BIDANG KUASA & BAHASA YANG BERKENAAN

27.1 Terma dan Syarat ini, isinya dan pembentukannya, diurus tadbir oleh undang-undang Malaysia, kecuali peraturan konflik undang-undangnya. Sebagai pengguna yang bermastautin di Malaysia, anda juga akan mendapat manfaat daripada peruntukan wajib undang-undang perlindungan pengguna Malaysia. 

27.2 Anda dan kami sama-sama bersetuju bahawa mahkamah di Malaysia akan memiliki bidang kuasa eksklusif atas sebarang pertikaian.

27.3 Terma dan Syarat ini tidak mempengaruhi hak berkanun anda sebagai pengguna.

27.4 Kami, mengikut budi bicara kami, boleh memberikan terjemahan versi Bahasa Inggeris bagi Terma dan Syarat ini. Anda dan kami sama-sama bersetuju bahawa terjemahan itu hanya untuk kemudahan anda dan tidak menjadi sebahagian daripada perjanjian tersebut. Versi Bahasa Inggeris Terma dan Syarat ini ialah satu-satunya versi yang mengurus tadbir peruntukan Perkhidmatan Kami kepada anda. 

28. HAK PIHAK KETIGA 

Seseorang yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian ini tidak berhak untuk menguatkuasakan peruntukan Terma dan Syarat ini. Ini bermaksud bahawa hanya anda dan kami yang mempunyai hak, kewajipan atau keistimewaan menurut Terma dan Syarat ini. 

29. KEBOLEHASINGAN 

Sekiranya mana-mana mahkamah dengan bidang kuasa yang kompeten mendapati bahawa mana-mana bahagian Terma dan Syarat ini tidak sah, menyalahi undang-undang atau tidak dapat dilaksanakan atas sebarang sebab, bahagian tersebut akan dipadamkan daripada Terma dan Syarat ini dan tiada sesiapa selain anda atau kami boleh menguatkuasakan mana-mana terma atau mengambil tindakan atas baki bahagian Terma dan Syarat ini yang berkuat kuasa. Ini tidak akan mempengaruhi kesahihan bahagian yang tinggal yang akan terus mengikat anda dan kami. 

30. TIADA PENEPIAN 

Tiada kegagalan untuk menguatkuasakan atau kelewatan dalam menguatkuasakan hak atau remedi yang tersedia bagi anda atau kami menurut Terma dan Syarat ini (termasuk seperti yang diperuntukkan dalam Terma dan Syarat ini atau sebaliknya tersedia menurut undang-undang Malaysia) bermaksud bahawa anda atau kami tidak boleh menggunakan mana-mana hak atau remedi tersebut di kemudian hari.  

31. PENYERAHAN HAK 

31.1 Anda tidak boleh menyerahkan hak, memindahkan, menugaskan atau memberikan Terma dan Syarat ini atau mana-mana kewajipan, hak atau keistimewaan anda menurut Terma dan Syarat ini kepada sesiapa pun pada bila-bila masa tanpa mendapatkan persetujuan kami secara bertulis terlebih dahulu. 

31.2 Kami boleh menyerahkan hak, memindahkan, menugaskan atau memberikan seluruh atau sebahagian daripada Terma dan Syarat ini atau mana-mana kewajipan, hak atau keistimewaan kami kepada sesiapa pun pada bila-bila masa (termasuk kepada mana-mana anggota gabungan dalam Kumpulan Kami), tetapi kami akan mengambil langkah yang sewajarnya untuk cuba memastikan bahawa berbuat demikian tidak akan menjejaskan mana-mana hak anda menurut Terma dan Syarat ini. 

32. SELURUH PERJANJIAN 

Terma dan Syarat ini merangkumi keseluruhan perjanjian antara anda dan kami dan menggantikan sebarang perjanjian sebelumnya (sama ada secara bertulis atau lisan) yang mungkin wujud antara anda dan kami. Tiada apa-apa perkara dalam klausa 32 ini yang akan mengecualikan sebarang liabiliti yang ditanggung oleh anda atau kami terhadap satu sama lain berhubung dengan penyataan yang dibuat secara palsu. 

33. TANDA DAGANGAN 

Nama Ria, Ria Financial, Ria Money Transfer, IME, Euronet Worldwide, Inc., Euronet and Continental Exchange Solutions dan semua nama yang berkaitan, logo, nama produk dan perkhidmatan, reka bentuk dan slogan yang berkaitan adalah tanda dagangan berdaftar milik kami, Kumpulan kami, atau anak syarikatnya atau pemegang lesen lain (mengikut mana-mana yang berkenaan). Anda tidak boleh menggunakan tanda dagangan, nama, logo atau slogan ini tanpa mendapatkan persetujuan bertulis daripada kami terlebih dahulu. Semua nama, tanda dagangan dan tanda-tanda lain hendaklah digunakan secara eksklusif untuk tujuan pengenalan dan tanda tersebut ialah tanda dagangan berdaftar pemiliknya masing-masing. 

Ria Financial Services. © 2023 Continental Exchange Solutions, Inc. Hak cipta terpelihara.