SĀKOTNĒJĀ INFORMĀCIJA UN MAKSĀJUMU DARĪJUMIEM PIEMĒROJAMIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

(“Noteikumi un nosacījumi”)

1.- Par RIA

“Ria Payment Institution E.P.”, S.A.U. (turpmāk tekstā - “RIA”, “mēs” vai “mūs”), reģistrācijas numurs (CIF) A- 80696792, centrālā biroja adrese: Calle Cantabria 2, 28108, Alcobendas, Madride (Spānija) ir autorizēta no Spānijas Ekonomikas Ministrijas un Valsts kases puses darboties kā Maksājumu iestāde no 2011.gada 28.jūlija un ir autorizēta sniegt maksājumu pakalpojumus Latvijā ar savu maksājumu pārstāvju Latvijā starpniecību. RIA ir Spānijas Bankas izsniegta licenci Nr. 6842 (ziņas par RIA licenci ir pieejamas šeit: www.bde.es). Ar RIA var sazināties ar pasta starpniecību, rakstot uz tās iepriekš tekstā norādīto centrālā biroja adresi, vai zvanot uz tālruņa numuru (+37166155209).

Šo Noteikumu un nosacījumu mērķis ir noteikt tiesības un būtiskākās saistības starp RIA un tās klientiem maksājumu pakalpojumu sniegšanā, ko regulē Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums (turpmāk tekstā - "Maksājumu pakalpojumu likums"), lai varētu izpildīt Maksājuma darījumus saskaņā ar norādījumiem, ko RIA saņem no Maksātāja izpildei (turpmāk tekstā - "Individuāli maksājuma rīkojumi"), parakstot, ja nepieciešams, attiecīgus individuālus līgumus, kas nosaka konkrētajam attiecīgajam maksājuma pakalpojumam piemērojamos īpašos noteikumus.

Šie Noteikumi un nosacījumi attiecas tikai un vienīgi uz fiziskām personām, kuras lieto RIA bezkonta naudas pārveduma pakalpojumu nolūkos, kas nav saistīti ar peļņas gūšanas vai profesionālo darbību.

AKCEPTĒJOT ŠOS NOTEIKUMUS UN NOSACĪJUMUS, JŪS PIEKRĪTAT TAM, KA ŠIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI IR JUMS SAISTOŠI. NELIETOJIET NEKĀDUS MŪSU PAKALPOJUMUS, JA NEESAT PIEKRITUŠI ŠIEM NOTEIKUMIEM UN NOSACĪJUMIEM. ŠIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI IR JURIDISKI SAISTOŠA VIENOŠANĀS UN IR SVARĪGI, LAI JŪS RASTU LAIKU TOS RŪPĪGI IZLASĪT.

2.- Definīcijas.

Šādiem terminiem, lietojot tos šo Noteikumu un nosacījumu tekstā, ir šāda turpmāk norādītā nozīme un tvērums:

“Piemērojamie datu aizsardzības tiesību akti” nozīmē 11.punkta pirmajā rindkopā minēto regulējumu;

“Saņēmējs” nozīmē personu, kurai paredzēts saņemt naudas līdzekļus no Maksātāja, kura ir fiziska persona un ir mums pieņemama un kura saņem naudas pārskaitījumu ar norādītā Izmaksas pakalpojuma sniedzēja starpniecību, ar bankas pārskaitījumu un šādas norādītās fiziskās personas bankas kontu vai ar mūsu piegādes uz mājām pakalpojuma starpniecību (ja piemērojams);

"Darba diena" nozīmē dienu, kurā attiecīgais Maksātāja maksājuma pakalpojuma sniedzējs vai Saņēmēja maksājuma pakalpojuma sniedzējs, kas ir iesaistīts Maksājuma darījuma izpildē, ir atvērts darījumu veikšanai, kā tas ir nepieciešams Maksājuma darījuma izpildei;

“Klients” nozīmē, ja RIA rīkojas kā maksājuma pakalpojuma sniedzējs un “patērētāja” kontekstā, Maksātāju, Saņēmēju vai abus no tiem, kuri rīkojas nolūkos, kas nav saistīti ar peļņas gūšanu vai profesionālo darbību;

“Saņemšanas diena” nozīmē dienu, kurā Individuālais maksājuma rīkojums ir uzskatāms par saņemtu, kā minēts 8.1.punkta pirmajā rindkopā turpmāk tekstā;

"EEZ" nozīmē Eiropas Ekonomikas zonu;

“Spēkā stāšanās datums” terminu lieto tam šo Noteikumu un nosacījumu 3.punkta trešajā rindkopā piešķirtajā nozīmē;

“Naudas līdzekļi” nozīmē (i) naudas saņemšanas no Maksātāja kontekstā – summu, ko saņem RIA, ieskaitot jebkādas piemērojamās maksas un izmaksas par Maksājuma darījumu; un (ii) naudas padarīšanu pieejamu Saņēmējam kontekstā – naudas līdzekļus, kas saņemti no Maksātāja to izmaksāšanai Saņēmējam, mīnus jebkādas piemērojamās maksas un izmaksas;

“IBAN” nozīmē Starptautisko bankas konta numuru, kā definēts 5.punkta (iv) apakšpunktā turpmāk tekstā;

“Individuālie maksājuma rīkojumi” terminu lieto tam 1.punkta otrajā rindkopā iepriekš tekstā piešķirtajā nozīmē;

“Bezkonta naudas pārvedums” nozīmē maksājuma pakalpojumu, kas ļauj saņemt naudas līdzekļus no Maksātāja, neizveidojot maksājuma kontu Maksātāja vai Saņēmēja vārdā, tikai un vienīgi, lai pārskaitītu ekvivalentu summu Saņēmējam vai citam maksājuma pakalpojuma sniedzējam, kurš rīkojas Saņēmēja vārdā;

"Izmaksas pakalpojuma sniedzējs" nozīmē mūs, fizisku vai juridisku personu, kura rīkojas kā trešā persona – maksājuma pakalpojuma sniedzējs, vai pārstāvi, kurš rīkojas mūsu vārdā un izmaksā Maksātāja ierosinātu Maksājuma darījumu Saņēmējam Maksātāja norādītajā galamērķa valstī;

“Maksājumu pakalpojumu likums” terminu lieto tam 1.punkta otrajā rindkopā iepriekš tekstā piešķirtajā nozīmē;

“Maksājuma darījums” nozīmē attiecīgi Maksātāja vai Saņēmēja ierosinātu darbību, kas sastāv no Naudas līdzekļu izvietošanas, pārskaitīšana vai izņemšanas, neatkarīgi no jebkādām tā pamatā esošām saistībām starp šīm abām personām;

“RIA”, “mēs” vai “mūs” ir 1.punkta pirmajā rindkopā iepriekš tekstā minētais termins;

“Maksātājs” nozīmē personu, kura izdod Individuālu maksājuma rīkojumu Naudas līdzekļu izmaksai Saņēmējam;

“Izvietots nosūtīšanas pakalpojums” nozīmē Klientiem pieejamu pakalpojumu, kā aprakstīts sīkāk 8.5.punktā turpmāk tekstā;

“Noteikumi un nosacījumi” nozīmē šajā dokumentā un jebkādos citos tam pievienotos vai ar atsauci iestrādātos dokumentos norādīto normu kopumu; un

“Ziņas par darījumu” terminu lieto tam šo Noteikumu un nosacījumu 8.1.punkta piektajā rindkopā piešķirtajā nozīmē.

3.- Piemērojamības tvērums un izmaiņas.

Šie Noteikumi un nosacījumi attiecas uz šādiem maksājuma pakalpojumiem, kas tiek sniegti Latvijas teritorijā:

• Bezkonta naudas pārvedums.

Mēs esam tiesīgi periodiski grozīt šos Noteikumus un nosacījumus, lai ievērotu izmaiņas likumā vai normatīvajās prasībās, vai ņemot vērā izmaiņas tirgus nosacījumos.

Ja mēs ieviesīsim jebkādas izmaiņas šajos Noteikumos un nosacījumos, mēs to darīsim tikai ar elektroniskā pasta starpniecību un/vai publicējot šo Noteikumu un nosacījumu pārskatīto redakciju tajā pašā tīmekļvietnē, kurā tie ir izvietoti. Mēs tāpat informēsim Jūs par datumu, no kura jebkādas šādas izmaiņas stāsies spēka (“Spēkā stāšanās datums”).

Izmaiņas, ko mēs ieviešam šajos Noteikumos un nosacījumos, parasti attieksies tikai uz Individuāliem maksājuma rīkojumiem, kas tiks izvietoti pēc Spēkā stāšanās datuma, taču tie tāpat attieksies uz Individuāliem maksājuma rīkojumiem, kas ir izvietoti pirms Spēkā stāšanās datuma, ja mums būs pienākums attiecināt šādas izmaiņas uz tiem saskaņā ar likumu vai normatīvajām prasībām. Jebkurā gadījumā un, lai izvairītos no šaubām, šo Noteikumu un nosacījumu aktualizētā redakcija aizstās jebkādu iepriekšējo redakciju.

4.- Klientu darbības.

Nolīgstot jebkādu produktu vai pakalpojumu, kas saistīts ar Maksājuma darījumiem, Klients uzskatāms par “patērētāju” kā to paredz piemērojamie normatīvie akti.

Mūsu pienākumi saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem stājas spēkā ar nosacījumu, ka mēs akceptējam Jūs kā Klientu, kas notiek pēc mūsu ieskatiem, un mēs paturam tiesības atteikties sniegt Jums maksājuma pakalpojumus, nenorādot atteikuma iemelsu. Jums ir pienākums nekavējoties iesniegt mums visu informāciju un dokumentāciju, ko mēs varam periodiski pieprasīt, lai mēs varētu ievērot jebkādas juridiskās prasības saistībā ar maksājuma pakalpojumiem, tostarp, kā to pieprasa noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma finansēšanas apkarošanas regulējums, un Jūs piekrītat tam, ka mēs ar Jums sazināsimies šajos nolūkos.

5.- Informācijas pienākumi pirms Maksājuma darījuma izpildes.

Maksātājam un Saņēmējam ir pienākums iesniegt RIA informāciju un dokumentāciju, ko RIA var periodiski noteikt un kas var ietvert cita starpā, bet ne tikai, turpmāk minēto:

(i) Pilns vārds, uzvārdi, Personas identitāti apliecinošus dokumentus un citas ziņas, kas identificē Maksātāju un Saņēmēju;

(ii) Maksājuma darījuma galamērķa valsts;

(iii) Maksājuma darījuma summa un valūta;

(iv) Maksājuma darījuma uz Saņēmēja bankas kontu gadījumā attiecīgi Starptautisko bankas konta numuru (“IBAN”), ja attiecīgajam bankas kontam ir IBAN kods, vai bankas konta numuru;

(v) Atkarībā no galamērķa valsts:

  • Attiecību ar Saņēmēju veids;
  • Naudas līdzekļu pierādījums;
  • Pārskaitījuma iemesls; un/vai
  • Jebkāda cita informācija, ko mēs varam periodiski pieprasīt pārskaitījumam uz šo konkrēto valsti; un

(vi) Jebkāda cita informācija vai dokumentācija, kas apliecina šādu informāciju par Maksātāju un/vai Saņēmēju, ko mēs varam periodiski pieprasīt.

Maksātājs apliecina, ka viņš/viņa darbojas savā vārdā un viņš/viņa ir Naudas līdzekļi īpašnieks.

RIA ir tiesīga pieprasīt no Maksātāja un Saņēmēja papildu informāciju, kādu tā periodiski var uzskatīt par nepieciešamu, pēc saviem ieskatiem korektai Bezkonta naudas pārveduma veikšanai vai piemērojamo normatīvo aktu ievērošanai.

Maksātājs apņemas pārliecināties par ar Maksājuma darījumiem saistīto datu precizitāti un integritāti, dodot rīkojumu RIA veikt Bezkonta naudas pārveduma pakalpojumus, kā aprakstīts šo Noteikumu un nosacījumu 3.punktā, jo īpaši, attiecībā uz Saņēmēja identifikācijas datiem un Individuālā maksājuma rīkojuma kvīts ekonomiskajiem nosacījumiem, kam tiks piešķirts unikāls numurs turpmākai izsekošanai. Šāds Individuāls maksājuma rīkojums kopā ar kvīti un šiem Noteikumiem un nosacījumiem Maksājumu pakalpojumu likuma un citu attiecīgo tiesību aktu izpratnē veido individuālu līgumu, kas regulēs attiecīgo Maksājuma darījumu.

Kad Maksājuma darījums tiek izpildīts saskaņā ar Individuālu maksājuma rīkojumu, to uzskatīs par korekti veiktu attiecībā uz norādīto Saņēmēju. Līdz ar to, ja jebkādi Maksātāja iesniegtie dati ar Maksātāju saistītu iemeslu dēļ nav pareizi, RIA nebūs atbildīga par Maksājuma darījuma neizpildi vai nepienācīgu izpildi. Skaidrības labad, Maksātājs nav atbildīgs ne par kādiem nekorektiem datiem, kas radušies RIA vainas dēļ.

Ja Maksājuma darījums ir izpildīts saskaņā ar unikālu Saņēmēja identifikatoru, tas uzskatāms par korekti izpildītu attiecībā uz Saņēmēju ar attiecīgo unikālo identifikatoru (pat ja Klients sniedz informāciju papildus unikālajam identifikatoram). Ja RIA iesniegtais unikālais identifikators nav pareizs, maksājuma pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par Maksājuma darījuma neizpildi vai nepienācīgu izpildi. RIA pieliek saprātīgas pūles, lai atgūtu saskaņā ar Klienta iesniegtu nepareizu unikālu identifikatoru izpildītā Maksājuma darījumā iesaistītos Naudas līdzekļus.

Saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem katram Maksājuma darījumam RIA ir tiesīga pieprasīt spēkā esošu identifikācijas dokumentu un saglabāt šādu Klientu identifikācijas dokumentu kopijas optiskā, magnētiskā vai elektroniskā formātā, lai grantētu to integritāti, korektu datu nolasīšanu, novērstu manipulācijas ar tiem un nodrošinātu to piemērotu saglabāšanu un lokalizāciju.

RIA ir tiesīga jebkurā brīdī pieprasīt ieskaitīt Maksājuma darījuma summu RIA bankas kontā.

Turklāt saskaņā ar vietējo tiesību aktu prasībām tiks īstenoti padziļinātas izpētes pasākumi, lai identificētu un labāk izprastu Klientu, kā arī, ja Maksājuma darījuma summa vai nu atsevišķi, vai kopā konkrētā laika periodā pārsniedz citu RIA periodiski noteiktu summu saskaņā ar tās atbilstības procedūrām, ievērojot piemērojamos tiesību aktus.

Ja jebkurā brīdī esat izvēlējies kvīts piegādi digitālā formātā, iesniedzot individuālo maksājuma rīkojumu, varat mainīt šo opciju, lai saņemtu kvīti papīra formātā.

6.- Izdevumi un piemērojamās maksas.

Bezkonta naudas pārveduma pakalpojuma sniegšanai no RIA puses, Klientam ir pienākums apmaksāt RIA izdevumus un komisijas maksas, kas ir piemērojamas attiecīgajam Maksājuma darījumam un tiks atspoguļotas katra Individuālā maksājuma rīkojuma kvītī.

Maksājuma darījuma Saņēmējam tiks izmaksāta katrā Maksātāja izdotā Individuālā maksājuma rīkojumā reģistrētā pilnā summa, tas ir, Saņēmējs piekrīt tam, ka RIA, rīkojoties kā maksājuma pakalpojuma sniedzējs, atskaita savus izdevumus no pārskaitāmās summas pirms tās izmaksāšanas.

Ja Maksātājam vai Saņēmējam ir cits maksājuma pakalpojuma sniedzējs nevis RIA, šāds maksājuma pakalpojuma sniedzējs var iekasēt ar Maksājuma darījumu saistītas maksas un nodokļus.

Gadījumā, ja no Naudas līdzekļu Individuālā maksājuma rīkojuma saņemšanas ir pagājuši trīs (3) mēneši un ar šādu Individuālu maksājuma rīkojumu saistītais Maksājuma darījums nav izmaksāts Saņēmējam un attiecīgie Naudas līdzekļi nav atmaksāti Maksātājam no RIA neatkarīgu iemeslu dēļ, RIA ir tiesīga iekasēt ikmēneša maksu par šādiem Naudas līdzekļiem, lai kompensētu RIA tādas pamatotas izmaksas, kas RIA radušās saistībā ar RIA centieniem atmaksāt Maksātājam neizmaksātos Naudas līdzekļus un par Naudas līdzekļu pārvaldīšanu no RIA puses, kamēr tie ir RIA valdījumā. Maksimālās maksas, ko RIA piemēro par šādām izmaksām, kas radušās RIA, ir norādītas tabulā šo Noteikumu un nosacījumu teksta beigās.

Informāciju par Noteikumiem un nosacījumiem par Bezkonta naudas pārveduma pakalpojumu sniegšanu no RIA puses Klientam sniedz bez maksas. Tomēr RIA var novirzīt attiecīgajam Klientam segšanai tādus pamatotus izdevumus, kas RIA radušies saistībā ar Individuāla maksājuma rīkojuma atsaukšanu, un izdevumus, kas rodas no Naudas līdzekļu par šādu Individuālu maksājuma rīkojumu atgūšanu, ja Klients ir sniedzis nepareizu unikālu identifikatoru vai citos gadījumos, kas norādīti Noteikumos un nosacījumos. Skaidrības labad, Klients nav atbildīgs ne par kādiem nepareiziem datiem, kas radušies RIA vainas dēļ.

Ar Maksājuma darījuma izpildi attiecīgi saistītajai valūtas konvertācijai piemērojamie valūtas maiņas kursi tiks darīti pieejami Klientiem kopā ar Maksājuma darījumam periodiski piemērojamajām komisijas maksām un Klients tos akceptēs, parakstot katru Individuālo maksājuma rīkojumu.

7.- Individuālo maksājuma rīkojumu piekrišana, neatsaucamība un atcelšana.

Piekrišana:

Maksātājs sniedz piekrišanu Maksājuma darījuma izpildei, parakstot attiecīgu Individuāla maksājuma rīkojuma kvīti.

RIA nav atbildīga par RIA iesniegtās Individuālu maksājuma rīkojumu apliecinošas kvīts nozaudēšanu vai neatbilstošu lietošanu no Klienta puses.

Neatsaucamība:

Maksātājs nav tiesīgs atsaukt Individuālu maksājuma rīkojumu pēc tam, kad RIA ir to saņēmusi un/vai izpildījusi.

Individuālu maksājuma rīkojumu atcelšana:

Maksātājs ir tiesīgs atsaukt piekrišanu jebkurā brīdī pirms iepriekš tekstā norādītās neatsaucamības iestāšanās. Pēc tam Maksātājs var atsaukt savu piekrišanu vai atcelt Individuālo maksājuma rīkojumu tikai ar RIA piekrišanu. RIA ir tiesīga iekasēt izdevumus proporcionāli attiecīgām pamatotām izmaksām, kas radušās RIA saistībā ar Maksātāja piekrišanas atsaukšanu vai atcelšanu.

Maksājuma darījumus nevar izpildīt, ja Maksātājs nebija spējīgs vai atteicās iesniegt pieprasīto informāciju un/vai dokumentāciju, kas ir nepieciešama Maksājuma darījuma izpildei vai ja Maksājuma darījuma neizpilde no RIA puses bija nepieciešama, lai ievērotu RIA iekšējās kontroles procedūras vai piemērojamos normatīvos aktus.

Ja Maksātājs vēlas atcelt Individuālo maksājuma rīkojumu, viņam tas jādara personīgi. RIA apstrādās atcelšanu pēc iespējas ātrāk un tikai pēc tam, kad pārliecināsies, ka Maksājuma darījums nav ticis samaksāts Saņēmējam galamērķa valstī.

Ja Individuāls maksājuma rīkojums ir atcelts, RIA atmaksās Naudas līdzekļus Maksātājam ar pārstāvja starpniecību, pati sava (-u) RIA veikala (-u) starpniecību (ja tāds (-i) būtu) vai ar noguldījumu Maksātāja bankas kontā, kā saskaņots ar RIA. Pamatotos izdevumus saistībā ar atcelšanu, kas rodas RIA, sedz Maksātājs.

8.- Maksājuma darījumu izpilde.

8.1. Individuālu maksājuma rīkojumu saņemšana.

Individuāla maksājuma rīkojuma saņemšanas laiks ir brīdis, kad RIA saņem Individuālo maksājuma rīkojumu un attiecīgos Naudas līdzekļus. Ja RIA saņem Individuālo maksājuma rīkojumu kopā ar pārskaitāmajiem Naudas līdzekļiem, ieskaitot ar Maksājuma darījumu saistītās maksas un izmaksas, līdz pulksten 15:00 (GMT(Griničas meridiāna laiks) +1) Darba dienā, Individuālo maksājuma rīkojumu uzskatīs par saņemtu no mūsu puses attiecīgajā Darba dienā (“Saņemšanas diena”). Ja mēs saņemam Individuālo maksājuma rīkojumu pēc pulksten 15:00 (GMT+1) Darba dienā, Individuālo maksājuma rīkojumu uzskatīs par saņemtu nākamajā Darba dienā, kas seko uzreiz pēc Individuāla maksājuma rīkojuma saņemšanas. Ja Individuālā maksājuma rīkojuma saņemšanas diena nav RIA Darba diena, Individuālo maksājuma rīkojumu uzskatīs ar saņemtu nākamajā Darba dienā.

Neraugoties uz iepriekš minēto, RIA centīsies izpildīt Maksājuma darījumu Individuālam maksājuma rīkojumam tiklīdz Maksātājs to iesniegs, un šajā gadījumā, šeit minēto saņemšanas laiku aizstās ar tādu citu ātrāku izpildes laiku, kas padara Individuālu maksājuma rīkojumu par neatsaucamu saskaņā ar 7.punktu iepriekš tekstā.

RIA patur tiesības atteikt izpildīt Maksājuma darījumu, ja pirms Maksājuma darījuma izpildes Maksātājs neiesniedz RIA visus Naudas līdzekļus, tostarp, ja Maksātājs ierosina Maksājuma darījumu ar maksājuma karti, vai aizdomu par vai faktiskas krāpšanās vai drošības apdraudējuma gadījumā. Ja RIA noraida Maksājuma darījuma izpildi, tā paziņo par minēto noraidījumu Maksātājam un, ja iespējams, par noraidījuma iemesliem, kā arī par procedūru, kā labot šādu noraidījumu izraisījušās kļūdas, ja vien jebkāds piemērojamais normatīvais akts neliedz veikt šādu paziņošanu.

Noraidītie Individuālie maksājuma rīkojumi netiks uzskatīti par saņemtiem 8.2.punkta turpmāk tekstā izpratnē.

Katram Individuālam maksājuma rīkojumam mēs iesniegsim Maksātājam šādu informāciju saskaņā ar kvīti papīra vai elektroniskā formātā:

(i) atsauces numuru, kas ļaus Maksātājam identificēt Maksājuma darījumu un Saņēmēju;
(ii) katra Maksājuma darījuma unikālu PIN kodu;
(iii) Maksājuma darījuma summu, kas izteikta Individuālajā maksājuma rīkojumā lietotajā valūtā;
(iv) jebkādu Klienta maksu un/vai ar Maksājuma darījumu saistīto izmaksu apliecinājumu, ko Maksātājam ir pienākums mums samaksāt;
(v) Maksājuma darījuma izpildes nolūkos mūsu izmantoto valūtas kursu un Maksājuma darījuma summu pēc šādas valūtas konvertācijas (ja Maksājuma darījums ietver valūtas maiņu); un
(vi) Datumu, kurā mēs saņēmām Individuālo maksājuma rīkojumu.

(turpmāk tekstā kopā - “Ziņas par darījumu”).

8.2. Izpildes termiņš un valutēšanas diena.

a) Piemērošanas tvērums. Puses skaidri vienojas, ka noteikumi par izpildes periodu un valutēšanas datumu tiks piemēroti tikai Maksājuma darījumiem, kas tiks uzdoti (i) eiro valūtā vai (ii) Maksājuma darījumiem, kas ietvers tikai vienu valūtas konvertāciju starp eiro valūtu un EEZ dalībvalsts valūtu ārpus eiro zonas, ar nosacījumu, ka nepieciešamo valūtas konvertāciju veic attiecīgā dalībvalsts ārpus eiro zonas un, pārrobežu maksājuma darījumu gadījumā, pārrobežu pārskaitījums notiek eiro valūtā.

b) Maksājuma darījumi, kuros Klients ir Maksātājs. Attiecībā uz Maksājuma darījumiem, kuros Klients rīkojas kā Maksātājs, RIA nodrošinās, ka Maksājuma darījuma summa tiks iemaksāta Saņēmēja maksājumu pakalpojuma sniedzēja kontā ne vēlāk kā tās Darba dienas beigās, kas seko pēc Individuālā maksājuma rīkojuma saņemšanas brīža. Papīra formā noformētu Individuālu maksājuma rīkojumu gadījumā šos termiņus pagarinās par vēl vienu Darba dienu.

c) Maksājuma darījumi, kuros Klients ir Saņēmējs. Maksājuma darījumu, kuros Klients ir Saņēmējs, gadījumā RIA darīs Maksājuma darījuma Naudas līdzekļus pieejamus ne vēlāk kā Darba dienā, kurā tika saņemti Maksātāja maksājuma pakalpojuma sniedzēja Naudas līdzekļi.

Maksājuma darījumam (i) uz valsti ārpus EEZ robežām, kas nav izmaksāts eiro valūtā, vai (ii) kam piemērojama konvertācija valūtā, kas nav EEZ dalībvalsts valūta, Naudas līdzekļus padarīs pieejamus Saņēmēja Izmaksas pakalpojuma sniedzējam ne vēlāk kā ceturtajā Darba dienā no Saņemšanas dienas.

8.3. Garantijas pasākumi.

Gadījumā, ja Saņēmējam izmaksājamie no Maksātājiem saņemtie Naudas līdzekļi vai Naudas līdzekļi, kas saņemti ar cita maksājuma pakalpojuma sniedzēja starpniecību, atrodas RIA valdījumā to saņemšanas dienai sekojošās Darba dienas beigās, tie tiks noguldīti atsevišķā kontā kredītiestādē vai ieguldīti drošos, likvīdos un zema riska aktīvos, kā to nosaka piemērojamie normatīvie akti.

8.4. Individuālā maksājuma rīkojuma izmaksāšana.

Mēs izmaksāsim Saņēmējam Maksājuma darījuma Naudas līdzekļus ar mūsu Izmaksas pakalpojuma sniedzēju starpniecību, ievērojot mūsu atbilstība procedūras un katrā galamērķa valstīs pieejamās apmaksas metodes. Ja šādas apmaksas metodes ir banknotes, Saņēmējam ir pienākums doties pie norādītā Izmaksas pakalpojuma sniedzēja galamērķa valstī, lai saņemtu Maksājuma darījuma summu, Izmaksas pakalpojuma sniedzēju apmierinošā veidā uzrādot Ziņas par darījumu un spēkā esošu identifikācijas dokumentu galamērķa valstī. Personas identitātes apliecinājuma akceptētās formas atšķiras atkarībā no valsts, kurā Naudas līdzekļus izņem. Mūsu Izmaksas pakalpojuma sniedzējs būs tiesīgs ieturēt maksājumu, ja netiks pilnībā ievērotas mūsu maksājuma noformēšanas atbilstības procedūras.

RĪKOJOTIES MAKSĀTĀJA STATUSĀ, JŪS NEDRĪKSTAT IZDOT (REDIĢĒTAS VAI CITĀDAS) ZIŅAS PAR DARĪJUMU NEVIENAI CITAI PERSONAI, IZŅEMOT SAVU IZVĒLĒTO SAŅĒMĒJU. JUMS TĀPAT IR JĀDARA VISS IESPĒJAMAIS, LAI NODROŠINĀTU, KA NEVIENS, IZŅEMOT JŪSU IZVĒLĒTO SAŅĒMĒJU, NEVAR SAŅEMT ZIŅAS PAR DARĪJUMU VAI JEBKĀDU TO DAĻU. JA JŪS TIEŠI VAI NETIEŠI IZPAUŽAT JEBKĀDAS ZIŅAS PAR DARĪJUMU JEBKURAI PERSONAI, IZŅEMOT JŪSU IZVĒLĒTO SAŅĒMĒJU, MĒS NEBŪSIM ATBILDĪGI PAR TO, KA NAUDAS LĪDZEKĻI TIKS IZMAKSĀTI JEBKURAI CITAI PERSONAI, KURA NAV SAŅĒMĒJS, JA ŠĪ PERSONA IESNIEDZ IZMAKSAS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM ZIŅAS PAR DARĪJUMU UN IZMAKSAS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS UZSKATA, KA TAS IR PIETIEKAMS IDENTIFIKĀCIJAS PIERĀDĪJUMS.

8.5. Izvietots nosūtīšanas pakalpojums.

RIA var padarīt Izvietoto nosūtīšanas pakalpojumu pieejamu tiem Maksātājiem, kuri vēlas izmantot šo pakalpojumu. Ar šī pakalpojuma palīdzību Maksātāji vat izmantot RIA Lietotni (kas pieejami iOS un Android ierīcēm), lai izpildītu Maksājuma darījumus, kuros darījums tiek konfigurēts un pēc tam, tiklīdz Maksājuma darījumu konfigurē, tas tiek izmaksāts ar skaidras naudas vai kredītkartes starpniecību tajā pašā dienā RIA pārstāvim, kuram ir pieejams Izvietotais nosūtīšanas pakalpojums.

Lai varētu izmantot Izvietoto nosūtīšanas pakalpojumu, Maksātājiem ir pienākums pēc RIA lietotnes lejupielādēšanas uzsākt reģistrāciju lietotnē, iesniedzot jebkurā brīdī RIA pieprasīto personas informāciju. Minētā informācija var ietvert, cita starpā, Maksātāja vārdu un uzvārdus, elektroniskā pasta adresi, Maksātāja pilsonību, dzimšanas datumu, profesiju, rekomendācijas kodu vai tālruņa numuru. Turklāt, lai uzsāktu jebkura Izvietotā nosūtīšanas pakalpojuma Darījuma maksājuma konfigurāciju, būs nepieciešams iesniegt visas pieprasītās ziņas par Individuālo maksājuma rīkojumu, kā arī par Saņēmējiem, kuriem Maksātājs vēlas nosūtīt Bezkonta naudas pārvedumu, tostarp, bet ne tikai, valsti, uz kuru Naudas līdzekļi tiks nosūtīti, ziņas par Saņēmēju (vārds, uzvārdi, pilsonība un/vai identifikācijas dokuments, utt.), nosūtāmo summu (eiro valūtā), Saņēmēja saņemamo summu (norādītajā vietējā valūtā), saņemšanas veids no Saņēmēja puses (kas ietver metodes, kuras var izpildīt maksājumu norādītajam Saņēmējam valstī, kurā Saņēmējs saņem naudas līdzekļus) vai Maksājuma darījuma apmaksas metodi no Maksātāja puses. Maksātājs var atcelt Individuālo maksājuma rīkojumu tā konfigurācijas laikā. Pamatojoties uz Individuālā maksājuma rīkojuma konfigurācijas laikā sniegto informāciju, RIA norādīs Maksātājam Maksājuma darījuma izmaksas pirms Maksātājs uzsāks Maksājuma darījuma validāciju.

Jebkura Individuāla maksājuma rīkojuma reģistrācijas RIA lietotnē un konfigurācijas procesa laikā RIA ir tiesīga pieprasīt Maksātajam verificēt mobilo ierīci, no kuras viņš/viņa veic darbības, nosūtot īsziņu uz norādīto mobilā tālruņa numuru, lai ievadītu to attiecīgajos RIA Lietotnē RIA norādītajos laukos. Jebkurā gadījumā pirms Maksājuma darījuma izpildes Maksātājam ir pienākums akceptēt privātuma politiku un Noteikumus un nosacījumus. RIA pēc noklusējuma saglabās Maksātāja norādītos Saņēmējus. Tiklīdz Maksājuma darījums ir konfigurēts un validēts no RIA un Maksātāja puses, Maksātājs saņems svītrkodu, kas identificē no jauna konfigurēto Individuālo maksājuma darījumu. Pēc tam Maksātājs spēs piekļūt RIA pārstāvju sarakstam lietotnē, kurā viņš/viņa varēs izmaksāt Maksājuma darījuma Naudas līdzekļus. Jebkurā gadījumā, RIA norādīs Maksātājam summu, kas tiks izmaksāta vietējā valūtā, un summu, ko saņems Saņēmējs galamērķī, pirmajā gadījumā ar Maksājuma darījuma izmaksu sadalījumu, ko RIA iekasēs no Maksātāja. Lai izpildītu Maksājuma darījumu, Maksātājam ir pienākums apmeklēt autorizētu RIA pārstāvju tīkla atrašanās vietu, kur tiek sniegts Izvietotais nosūtīšanas pakalpojums, uzrādīt Individuālā maksājuma rīkojuma svītrkodu un savu spēkā esošu un derīgu identifikācijas dokumentu saskaņā ar jebkurā attiecīgajā brīdī piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. Tiklīdz RIA pārstāvis validē šo informāciju, pārstāvis apstiprinās Maksātajam, ka viņš/viņa var turpināt veikt Maksājuma darījumu. Tiklīdz tas tiks apmaksāts, Maksātājs saņems Maksājuma darījuma kvīti no pārstāvja vai saņems kvīti ar RIA lietotnes starpniecību. Gadījumos, kad to pieprasa pārstāvis, Maksātājam ir pienākums turpināt procesu, parakstot Individuālā maksājuma rīkojuma kvīti. Gadījumos, ja RIA izsniedz elektronisko kvīti, Maksātajam nebūs pienākuma parakstīt kvīti un viņš/viņa saņems tikai skaidras naudas kvīti no RIA pārstāvja un Maksātājam ir pienākums piekļūt RIA lietotnei, ja viņš/ vēlas piekļūt Individuālā maksājuma rīkojuma kvītij. Visiem Izvietotajiem nosūtīšanas pakalpojumu Maksājuma darījumiem, tiklīdz tie ir validēti un tiem ir izsniegta piekrišana ar RIA Lietotnes starpniecību, jābūt apmaksātiem tajā pašā Darba dienā līdz pulksten 23:59. Gadījumā, ja Maksātājs neapmaksā Maksājuma darījumu, Individuālais maksājuma rīkojums tiks automātiski atcelts. RIA iesaka Maksātajiem pārbaudīt pārstāvja darba laiku pirms pārstāvja apmeklējuma klātienē.

9.- Maksājuma darījumi, kas ietver valūtas konvertāciju un valūtas maiņas pakalpojumus.

RIA padarīs pieejamus saviem Maksātājiem Maksājuma darījumiem piemērojamos valūtas maiņas kursus. Jebkurā gadījumā maiņas kursi tiks paziņoti Maksātajam pirms Maksātājs akceptēs Individuāla maksājuma rīkojuma izdošanu un tiks iekļauts kvītī, kas ietvers norēķinus par to.

Maksājuma darījuma par Maksātāja izdotu Individuālu maksājuma rīkojumu summas izmaksa Saņēmējam tiks veikta RIA pieejamā valūtā un ar tai pieejamas apmaksas metodes starpniecību (piemēram, skaidrā naudā vai ieskaitot to Saņēmēja bankas kontā), kas saskaņots starp RIA un Maksātāju. Ja Saņēmējs piekrīt tam, ka tā pakalpojuma sniedzējs konvertē izmaksas summu citā valūtā vai maina apmaksas metodi, šāds darījums ir atsevišķs un nodalīts no RIA nosūtītā Individuālā maksājuma rīkojuma, un notiek tikai un vienīgi starp Saņēmēju un tā pakalpojuma sniedzēju.

RIA patur tiesības noraidīt jebkuru Individuālu maksājuma rīkojumu, kam saskaņā ar RIA iekšējiem normatīvajiem kontroles mehānismiem nepieciešamas papildu verifikācijas, un novērš tā tūlītēju izpildi.

10.- Neautorizēti vai nepienācīgi izpildīti Maksājuma darījumi.

Ja Klients uzzina, ka ir noticis neautorizēts vai nepienācīgi izpildīts Maksājuma darījums, viņam bez nepamatotas kavēšanās jāziņo par to RIA, lai varētu noformēt labojumu RIA Klientu apkalpošanas departamentā (sk. kontaktinformāciju 15.punktā turpmāk tekstā). Klientam var lūgt iesniegt informāciju saistībā ar Maksājuma darījumu un/vai jebkuru citu RIA identifikācijas nolūkos noteiktu informāciju.

Izņemot gadījumus, kad RIA nav iesniegusi vai padarījusi pieejamu Klientam ar Maksājuma darījumu saistīto informāciju, iepriekšējā rindkopā minētajai saziņai jānotiek ne vēlāk kā trīspadsmit (13) mēnešu laikā no datuma, kad RIA attiecīgi ir saņēmusi vai izmaksājusi Saņēmējam Maksājuma darījuma summu.

Ja RIA rīkojas kā Maksātāja maksājuma pakalpojuma sniedzējs:

- Neautorizēta Maksājuma darījuma gadījumā, par kuru saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem atbild RIA, RIA nekavējoties atmaksās Maksātājam neautorizētā Maksājuma darījuma summu, un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā līdz nākamās Darba dienas beigām pēc tam, kad tā pamanījusi vai kad tai ir paziņots par Maksājuma darījumu, ja vien RIA nav pamatota iemesla aizdomām par krāpšanos un tā rakstiski nepaziņo par šiem iemesliem attiecīgajai nacionālajai iestādei. Ja piemērojams, RIA atjauno Maksātāja bankas/ maksājuma kontu, no kā veikts maksājums, tādā stāvoklī, kādā tas būtu, ja neautorizētais Maksājuma darījums nebūtu noticis;

- Maksājuma darījuma nepienācīgas izpildes vai neizpildes gadījumā, par ko atbild RIA, RIA nekavējoties atmaksās Maksātājam nepienācīgi izpildītā Maksājuma darījuma summu, vai, ja piemērojams, atjaunos Maksātāja bankas/ maksājuma kontu, no kā veikts maksājums, tādā stāvoklī, kādā tas būtu, ja nepienācīgi izpildītais Maksājuma darījums nebūtu noticis.

Ja RIA rīkojas kā Saņēmēja maksājuma pakalpojuma sniedzējs un nepienācīgas Maksājuma darījuma izpildes gadījumā, par ko ir vainojama RIA, RIA nekavējoties padarīs nepienācīgi izpildīta Maksājuma darījuma summu pieejamu Saņēmējam vai, ja piemērojams, ieskaitīs attiecīgo summu Saņēmēja maksājumu kontā.

RIA atmaksā Klientam visas iekasētās izmaksas un komisijas maksas un attiecīgos procentus, ko Klients ir tiesīgs saņemt, pamatojoties uz attiecīgi neautorizētu Maksājuma darījumu, nepienācīgu vai kavētu izpildi vai neizpildi. Klients ir tiesīgs pieprasīt papildu zaudējumu kompensāciju, ja RIA ir pienākums tādu maksāt saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

RIA neatbild par Maksājuma darījuma nepienācīgu vai kavētu izpildi vai Maksājuma darījuma neizpildi no RIA neatkarīgu ārkārtas vai neparedzētu apstākļu gadījumos, ko RIA nevarēja paredzēt vai novērst, vai ja RIA ir saistoši citi juridiski pienākumi, ko nosaka Eiropas Savienības vai piemērojamie nacionālie tiesību akti.

11.- Datu aizsardzība.

Šī punkta izpratnē terminus “Datu pazinis”, “Personas dati”, “Apstrāde” un “Datu subjekts” lieto tādā nozīmē, kāda tiem piešķirta ES Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (VDAR) (2016/679) un datu aizsardzības tiesību aktos un prasībās, kas piemērojamas pusēm dažādās ES dalībvalstīs saistībā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem (“Piemērojamie datu aizsardzības tiesību akti”).

RIA rīkojas kā Datu pārzinis attiecībā uz Personas datiem, ko tā apstrādā, saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem sniegto pakalpojumu kontekstā.

Vairāk informācijas par to, kā RIA apstrādā Personas datus, personas datu veidiem, ko RIA var ievākt, to, kā RIA lieto, izplata un aizsargā šos Personas datus, par Klienta datu aizsardzības tiesībām un to, kā sazināties ar RIA saistībā ar tās privātuma praksēm, lūdzam skatīt mūsu Privātum paziņojumā šeit: www.riamoneytransfer.com.

Klients apstiprina un piekrīt tam, ka RIA, tās koncerna sabiedrības vai trešās puses var izpaust, nodot vai uzglabāt viņa Personas datus, ja šāda izpaušana, nodošana vai uzglabāšana ir pamatoti nepieciešama vai vēlama, lai noslēgtu šos Noteikumus vai nosacījumus vai pildītu tajos paredzētos pienākumus. Klienta Personas datus var nodot ārpus Eiropas Ekonomikas zonas robežām uz valstīm, kuru tiesību akti var nenodrošināt tādu pašu datu aizsardzības līmeni kā valstī, kurā Personas dati tika sākotnēji ievākti. Šādā gadījumā RIA īsteno nepieciešamos mehānismus, lai nodrošinātu, ka nosūtītajiem Personas datiem tiek garantēts pietiekams aizsardzības līmenis saskaņā ar Piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem.

Neraugoties uz iepriekš minēto, RIA ievēro konfidencialitāti attiecībā uz visu informāciju saistībā ar Maksājuma darījumiem un citām Klienta operācijām, neizpaužot šādu informāciju trešajām personām, ja vien tas nav nepieciešams, lai veiktu maksājuma pakalpojumus kā norādīts 3.punktā iepriekš tekstā, vai ja piemērojamie normatīvie akti pieļauj jebkādas šādas informācijas izpaušanu trešajām personām, tostarp, bez ierobežojuma, valsts pārvaldes dienestiem vai, lai ievērotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas tiesību aktos noteiktos pienākumus. Šis noteikums ir piemērojams neraugoties uz Piemērojamajos datu aizsardzības tiesību aktos norādītajiem noteikumiem.

12.- Izmaiņas ārpus mūsu kontroles.

Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par to, ja nespējam izpildīt jebkuru no saviem pienākumiem pret Jums vai jebkura mūsu pienākuma izpilde pret Jums kavējas jebkādu ārpus mūsu saprātīgas kontroles esošu apstākļu dēļ, tostarp (bez ierobežojuma) jebkādas rūpnieciskas darbības, dabas katastrofas, ugunsgrēka, plūdu vai vētras, kara, sacelšanās, sabiedrisko nemieru, aplenkuma, drošības apdraudējuma, terora akta dēļ vai jebkādu no tā izrietošo piesardzības pasākumu dēļ, vandālisma, sabotāžas, vīrusa, ļaunprātīga kaitējuma dēļ, jebkāda nolikuma, likuma normas, tiesību akta, valsts pārvades iestādes vai tiesas rīkojuma ievērošanas dēļ, policijas vai jebkādas valsts pārvaldes vai uzraudzības institūcijas, kas autorizē mūs veikt maksājumu pakalpojumus, darbību vai norādījumu dēļ, elektroenerģijas atslēgšanās vai pārtraukuma dēļ, trešo personu nodrošināto iekārtu, sistēmu vai programmatūras darbības atteikuma vai interneta nesavietojamības dēļ, ļaunprātīgu kiberuzbrukumu mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmām, tostarp, datorvīrusu, izpsiedējvīrusu un citu kiberuzbrukumu dēļ, vai jebkādu ārkārtas svārstību mūsu finanšu tirgū dēļ, kas var negatīvi ietekmēt mūsu spēju veikt maksājumu pakalpojumu vai pildīt mūsu pienākumus saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Ja iestājas jebkādi no šiem apstākļiem, šo Noteikumu un nosacījumu darbība tiks apturēta uz šo apstākļu darbības laiku, vai mēs esam tiesīgi izbeigt šos Noteikumus un nosacījumus pēc mūsu ieskatiem un lai pasargātu gan Jūs, gan mūs.

13.- Atbildības ierobežojums.

Mūsu atbildības pret Jums saistībā ar Maksājuma darījumu kopējais tvērums aprobežojas ar Maksājuma darījuma Naudas līdzekļu kopsummu kopā ar jebkādām maksām, ko Jums var būt pienākums maksāt, un jebkādiem procentiem, ko Jums var būt pienākums maksāt, jebkādas Maksājuma darījuma neizpildes vai nekorektas izpildes no mūsu puses rezultātā.

Ja mēs pārkāpjam jebkādas mums saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem uzliktās prasības (kas mums uzliek noteiktus pienākumus kā maksājuma pakalpojuma sniedzējam, tostarp saistībā ar neautorizētiem, neizpildītiem vai nekorekti izpildītiem Maksājuma darījumiem), mēs nebūsim atbildīgi pret Jums, ja tas noticis ārkārtas vai neparedzētu, no mums neatkarīgu apstākļu dēļ, no kā sekām nebūtu bijis iespējams izvairīties, neatkarīgi no visiem mūsu centieniem panākt pretējo, vai, ja tas izriet no jebkādiem citiem pienākumiem, ko mums uzliek jebkādas citas Eiropas Savienības vai piemērojamo nacionālo tiesību aktu normas.

Neraugoties ne vienu citu šo Noteikumu un nosacījumu normu, mēs neizslēdzam mūsu atbildību par nāvi vai miesas bojājumiem, ko izraisa mūsu nolaidība vai mūsu darbinieki vai pārstāvja nolaidība, krāpnieciska faktu sagrozīšana vai jebkāda cita atbildība, ko nevar izslēgt saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

14.- Piemērojamie tiesību akti un valoda.

Šos Noteikumus un nosacījumus un atbilstošos Maksājuma darījumus Individuāliem maksājuma rīkojumiem regulē Latvijas tiesību akti. Strīdus gadījumā, Klients vai RIA ir tiesīgi ierosināt tiesvedības procesu kompetentajā Latvija tiesā.

Līgumiskajam attiecībām starp RIA un Klientu piemērojamā ir latviešu valoda. Tomēr Klientu apkalpošanas dienesta zvani tiks veikti angļu vai krievu valodā pēc Klienta izvēles.

15. – Klientu apkalpošanas departaments un sūdzības.

Mēs augstu vērtējam visus savus klientus un uztveram mūsu pienākumus ļoti nopietni. Jūs varat sazināties ar mūsu klientu apkalpošanas komandu saistībā ar Maksājuma darījumu, izmantojot šādu kontaktinformāciju:

RIA KLIENTU APKALPOŠANAS DEPARTAMENTS:

C/ Cantabria 2
28108, Madride
Spānija
Tālr.: +37166155209

Klientiem ir pienākums iesniegt savas sūdzības jebkāda strīda atrisināšanai rakstiski (i) personīgi jebkurā no “RIA PAYMENT INSTITUTION, E.P.”, S.A.U. birojiem; (ii) ar pasta starpniecību, adresējot tās “RIA PAYMENT INSTITUTION, E.P.”, S.A.U. Klientu apkalpošanas departamenta pārstāvim, Calle Cantabria 2, 28108, Alcobendas, Madridē (Spānijā); vai (iii) rakstot uz elektroniskā pasta adresi: ceec@riafinancial.com.

Klientu apkalpošanas departaments atbildēs uz Klientu iesniegtajām sūdzībām ne ilgāk kā piecpadsmit (15) Darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas brīža, ja vien ārkārtas apstākļu dēļ (par kuriem RIA paziņos Klientam šī perioda laikā) gala atbildes sniegšanas termiņu nebūs nepieciešams pagarināt par ne vairāk kā trīsdesmit piecām (35) Darba dienām no sūdzības saņemšanas datuma.

Gadījumā, ja RIA Klientu apkalpošanas pārstāvim iesniegtā sūdzība tika noraidīta vai iepriekš minētais periods atbildes sniegšanai ir beidzies un Klientu apkalpošanas departaments nav sniedzis atbildi, Klients ir tiesīgs iesniegt savu sūdzību:

(i) Banco de España (Vietne: www.bde.es):

Ar pasta starpniecību, rakstot uz:

Banco de España
Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones
C/ Alcalá 48, 28014 Madride, Spānija
Tālr.: (+34) 900 54 54 54 / (+34) 91 338 8830

(ii) Finanšu un kapitāla tirgus komisija]

Kungu iela 1, Rīga, Latvija, LV-1050
Tālrunis: +371 67774800
E-pasta adrese: fktk@fktk.lv

Informāciju par vietējo normatīvo aktu pārkāpumiem var iesniegt Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (i) ar pasta starpniecību, adresējot to Santas Purgailes kundzei; (ii) ar elektroniskā pasta starpniecību, rakstot uz: fktk@fktk.lv; vai iesniedzot to elektroniskā formā Latvijas Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla tīmekļvietnē: www.latvija.lv.

MAKSIMĀLĀS MAKSAS

“Ria Payment Institution E.P.”, S.A.U. (turpmāk tekstā - RIA) pašreiz spēkā esošās maksas netiek pakļautas nekādai pārskatīšanai no Spānijas Bankas puses, tās ir MAKSIMĀLĀS maksas un attiecas uz visiem Klientiem, gan patērētājiem, gan citiem klientiem, RIA paturot tiesības piemērot zemākas maksas saviem Klientiem par jebkurām turpmāk tekstā norādītajām pozīcijām.

1.- PAPILDU PAKALPOJUMI.

Papildu pakalpojumi

Bezkonta naudas pārvedumu atcelšana, pārveidošana vai atmaksa(1.piezīme)
Maksas: Pamatoti izdevumi, kas rodas RIA, tiks nodoti segšanai attiecīgajam Klientam

Bezkonta naudas pārvedumi ar iztrūkstošiem vai nepareiziem datiem (2.piezīme) Maksas: Pamatoti izdevumi, kas rodas RIA, tiks nodoti segšanai attiecīgajam Klientam

Atlikuma pārvaldība (3.piezīme)
Maksas: € 3.00/mēnesī

1.piezīme. Bezkonta naudas pārvedumu atcelšana, pārveidošana vai atmaksa.

RIA veiks nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu Maksātāja pasūtīto Maksājuma darījumu, lai atceltu, pārveidotu vai mēģinātu atsaukt Individuālo maksājuma rīkojumu.

Ja veiktās darbības ir saistītas ar trešo personu iekasētiem izdevumiem un ja šādi izdevumi ir pamatoti, tos nodos segšanai attiecīgajam Klienta, pat ja minētās darbības nebija veiksmīgas ar RIA nesaistītu iemeslu dēļ.

2.piezīme. Maksājuma darījumi ar iztrūkstošiem vai nepareiziem datiem.

Ja trūkst jebkādi no Maksājuma darījuma izpildei nepieciešamajiem datiem, no attiecīgā Klienta netiks iekasēta papildu maksa, lai gan RIA nodos segšanai attiecīgajam Klientam tās pamatotās izmaksas, kas radušās RIA, veicot jebkādus pasākumus (neatkarīgi no tā, ka tie bijuši neveiksmīgi ar RIA nesaistītu iemeslu dēļ), lai (i) saņemtu Maksājuma darījuma izpildei nepieciešamās ziņas kā norādīts 8.2.punktā iepriekš tekstā, vai (ii) atgūtu Naudas līdzekļus no trešajām personām, ja Maksājuma darījums tika izpildīts, bet netika izmaksāts Saņēmējam nepareizu vai nepilnīgu datu dēļ, vai (iii) atmaksātu Naudas līdzekļus Maksātājam par Maksājuma darījumu, kas netika izpildīts nepareizu vai nepilnīgu datu dēļ.

3.piezīme. Atlikuma pārvaldība.

Gadījumā, ja no Maksātājiem saņemtie Naudas līdzekļi ir RIA valdījumā to saņemšanas dienai sekojošās Darba dienas beigās, attiecīgos Naudas līdzekļus noguldīs atsevišķā kontā kredītiestādē vai ieguldīs drošos, likvīdos un zema riska aktīvos, kā to nosaka piemērojamie normatīvie akti. Pēc trīs (3) mēnešu perioda beigām no Naudas līdzekļu saņemšanas brīža, ja Maksājuma darījums nav izmaksāts Saņēmējam un Naudas līdzekļi nav atmaksāti Maksātājam no RIA neatkarīgu apstākļu dēļ, RIA ir tiesīga iekasēt ikmēneša maksu par šādiem Naudas līdzekļiem nolūkā kompensēt RIA attiecīgās pamatotās izmaksas, kas tai radušās saistībā ar RIA centieniem atmaksāt Maksātājam neapmaksātos Naudas līdzekļus un ar Naudas līdzekļu pārvaldību no RIA puses, kamēr tie ir bijuši RIA valdījumā.

[1]Maksimālās maksu likmes, kas piemērojamas papildu pakalpojumiem, ir norādītas šo Noteikumu un nosacījumu teksta beigās.