ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ*

("Όροι και Προϋποθέσεις")

ΕΝΑ. Σχετικά με τη RIA

H Ria Payment Institution E.P., S.A.U. (εφεξής RIA), με αριθμό μητρώου (CIF) A- 80696792 και έδρα στην οδό Cantabria 2, 28108, Alcobendas, Μαδρίτη (Ισπανία), είναι εξουσιοδοτημένη από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών της Ισπανίας ως Ίδρυμα Πληρωμών από τις 28 Ιουλίου 2011 και έχει λάβει άδεια παροχής υπηρεσιών πληρωμών στην Ελλάδα. Η RIA κατέχει αριθμό άδειας 6842 από την Τράπεζα της Ισπανίας (τα στοιχεία άδειας της RIA είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση www.bde.es). Η επικοινωνία με τη Ria μπορεί γίνει ταχυδρομικά στη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων της που αναφέρεται στο παρόν, τηλεφωνικά (+34 91 7613760) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση TitularServicioCliente@riamoneytransfer.com.

Σκοπός των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων είναι ο καθορισμός των δικαιωμάτων και των βασικών υποχρεώσεων μεταξύ της RIA και των πελατών για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών που ρυθμίζονται από τον Νόμο 19/2018, της 23ης Νοεμβρίου, σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλα επείγοντα συναφή θέματα χρηματοοικονομικού χαρακτήρα, και σε σχέση με τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται σε πελάτες στην Ελλάδα, ν. 4537/2018 (εφεξής «Νόμος περί Υπηρεσιών Πληρωμών»), για να καταστεί δυνατή η εκτέλεση Πράξεων Πληρωμών με την υπογραφή, κατά περίπτωση, των αντίστοιχων ατομικών συμβάσεων που καθορίζουν τους ειδικούς όρους που ισχύουν για την συγκεκριμένη υπηρεσία πληρωμών (εφεξής οι «Ατομικές Εντολές Πληρωμής»).

 

ΔΥΟ. Ορισμοί 

Οι ακόλουθοι όροι που χρησιμοποιούνται σε όλους τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις θα έχουν την έννοια και το πεδίο εφαρμογής που αναφέρεται παρακάτω:

Ως "Δικαιούχος" νοείται το πρόσωπο που προορίζεται να λάβει χρήματα από έναν Αποστολέα.

Ως «Εργάσιμη Ημέρα» νοείται κάθε ημέρα κατά την οποία, για τους σκοπούς που είναι απαραίτητοι για την εκτέλεση μιας Πράξης Πληρωμής, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών του Αποστολέα ή του Δικαιούχου που εμπλέκονται στην εκτέλεση της Πράξης Πληρωμής είναι ανοιχτοί και σε λειτουργία.

Ως "Πελάτης" νοείται: (i) στο πλαίσιο "καταναλωτή", ένα φυσικό  πρόσωπο το οποίο, σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών πληρωμών, ενεργεί για σκοπούς άσχετους με την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική του δραστηριότητα· και (ii) στο πλαίσιο “μη καταναλωτή”, ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών πληρωμών, ενεργεί για την ανάπτυξη της εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής του δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι οι διατάξεις του εφαρμοστέου νόμου εφαρμογής των άρθρων 38 επ. της PSD2 εφαρμόζονται σε νομικά πρόσωπα ή ατομικές επιχειρήσεις που είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις (όπως ορίζονται στο ελληνικό νόμο 4537/2018) με τον ίδιο τρόπο όπως για τους καταναλωτές.

 Ως "Εμβάσματα χρημάτων" νοείται η υπηρεσία πληρωμής που επιτρέπει την παραλαβή κεφαλαίων από αποστολέα χωρίς τη δημιουργία λογαριασμού πληρωμών στο όνομα του Αποστολέα ή του Δικαιούχου, με μοναδικό σκοπό τη μεταφορά ισοδύναμου ποσού σε Δικαιούχο ή σε άλλον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που ενεργεί για λογαριασμό του Δικαιούχου, ή την παραλαβή κεφαλαίων για λογαριασμό του Δικαιούχου και να τη διάθεσή τους στον Δικαιούχο.

Ως «Πράξη Πληρωμής» νοείται μια ενέργεια, η οποία έχει κινηθεί από τον Αποστολέα ή από τον Δικαιούχο, ανάλογα με την περίπτωση, η οποία συνίσταται στη διάθεση, μεταφορά ή ανάληψη κεφαλαίων, ανεξάρτητα από τυχόν υποκείμενες υποχρεώσεις μεταξύ των δύο, και.

Ως "Αποστολέας" νοείται το πρόσωπο που δίνει μια οδηγία Πράξης Πληρωμής για την καταβολή χρημάτων σε έναν Δικαιούχο.

 

ΤΡΙΑ. Πεδίο εφαρμογής

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για τις ακόλουθες υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται στην επικράτεια της Ελλάδας   από αντιπροσώπους που βρίσκονται στην Ελλάδα, τα στοιχεία των οποίων,  παρατίθενται στον ιστότοπο της RIA:

  • Εμβάσματα χρημάτων.

 

ΤΕΣΣΕΡΑ. Ενέργειες των Πελατών

Κατά την ανάθεση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας που σχετίζεται με τις Πράξεις Πληρωμής, ο Πελάτης θα θεωρείται "καταναλωτής" ή "μη καταναλωτής", όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

 

ΠΕΝΤΕ. Υποχρεώσεις ενημέρωσης πριν από την έκδοση μιας Πράξης Πληρωμής

Ο Αποστολέας και ο Δικαιούχος πρέπει να παρέχουν στη RIA τις πληροφορίες και τα έγγραφα που καθορίζονται εκάστοτε από τη RIA, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν χωρίς περιορισμό τα ακόλουθα:

Στοιχεία που αφορούν φυσικά πρόσωπα: Ονοματεπώνυμο, έγκυρος και σε ισχύ αριθμός ταυτότητας (δελτίο διαμονής, δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο ή έγκυρο και σε ισχύ έγγραφο ταυτοποίησης της χώρας προέλευσης που περιλαμβάνει φωτογραφία και υπογραφή), ιθαγένεια, επάγγελμα, ημερομηνία και τόπο γέννησης, έγκυρη ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο και σκοπό για τον οποίο πραγματοποιείται η Πράξη Πληρωμής.

Στοιχεία που αφορούν νομικά πρόσωπα: Πράξη σύστασης, Καταστατικό, Πιστοποίηση του Μητρώου Εταιρειών (και το οποίο να αναφέρει τουλάχιστον την επωνυμία, τη νομική μορφή, τη διεύθυνση της καταστατικής έδρας και, εάν είναι διαφορετική, τη διεύθυνση της κύριας έδρας, την ταυτότητα των διευθυντών ή των διαχειριστών του νομικού προσώπου, απόσπασμα της εταιρικής απόφασης που εξουσιοδοτεί την έναρξη της σχέσης και κάθε διάταξη που διέπει την εξουσία δέσμευσης του νομικού προσώπου), τον εταιρικό ΑΦΜ. Κατά την έναρξη της σχέσης, θα ζητηθούν πληροφορίες σχετικά με τη μετοχική σύνθεση και τη δομή ελέγχου της εταιρείας.

Ο Αποστολέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να επαληθεύσει την ακρίβεια και την ακεραιότητα των δεδομένων που σχετίζονται με την Πράξη Πληρωμής που δίνει εντολή στη RIA να εκτελέσει οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες πληρωμών που περιγράφονται στην Ενότητα Τρία των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, ειδικά όσον αφορά τα στοιχεία ταυτοποίησης του Δικαιούχου και τους οικονομικούς όρους της Ατομικής Εντολής Πληρωμής, μια εντολή που θα έχει έναν μοναδικό αριθμό για μελλοντική ιχνηλάτηση ή έναν μοναδικό ταυτοποιητή. Η εν λόγω Ατομική Εντολή Πληρωμής μαζί με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις αποτελούν, για τους σκοπούς του Νόμου περί Υπηρεσιών Πληρωμών και της σχετικής τοπικής νομοθεσίας, την ατομική σύμβαση που θα διέπει την εν λόγω Πράξη Πληρωμής.

Όταν μια Πράξη Πληρωμής εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες που λαμβάνονται από τον Αποστολέα και καταγράφονται στην Ατομική Εντολή Πληρωμής, θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί σωστά σε σχέση με τον συγκεκριμένο Δικαιούχο. Επομένως, σε περίπτωση που κάποιο από τα δεδομένα που παρέχονται από τον Αποστολέα είναι εσφαλμένα, η RIA δεν θα είναι υπεύθυνη για τη μη εκτέλεση ή για την ελαττωματική εκτέλεση της Πράξης Πληρωμής.

Η RIA θα αποθηκεύει τα αντίγραφα των εγγράφων ταυτοποίησης των Πελατών σε οπτική, μαγνητική ή ηλεκτρονική μορφή για να εγγυηθεί την ακεραιότητά τους, τη σωστή ανάγνωση των δεδομένων, την αποτροπή παραποίησής τους και την κατάλληλη αποθήκευση και εντοπισμό τους.

Η RIA μπορεί να ζητήσει ανά πάσα στιγμή το ποσό της Πράξης Πληρωμής να πιστωθεί σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται από τη RIA. 

Επιπλέον, θα θεσπίζονται μέτρα ενισχυμένης δέουσας επιμέλειας για τον προσδιορισμό και την καλύτερη γνώση των Πελατών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τοπικής νομοθεσίας, αλλά και σε κάθε περίπτωση που το ποσό μιας Πράξης Πληρωμής, είτε μεμονωμένα είτε συσσωρευμένα για ορισμένο χρονικό διάστημα υπερβαίνει το ποσό που θα καθορίζεται εκάστοτε από τη RIA σύμφωνα με τις διαδικασίες συμμόρφωσής της με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σε περίπτωση που κάποια στιγμή έχετε επιλέξει την παραλαβή της απόδειξης σας σε ηλεκτρονική μορφή, μπορείτε να επιλέξετε να αλλάξετε αυτή την επιλογή και να λάβετε την απόδειξή σας σε έντυπη μορφή κατά την υποβολή μιας νέας Ατομική Εντολή Πληρωμής.

 

ΕΞΙ. Έξοδα και ισχύοντα τέλη

Για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών από τη RIA, συμπεριλαμβανομένου του Εμβάσματος Χρημάτων, ο Πελάτης, είτε ενεργεί ως Αποστολέας είτε ως Δικαιούχος, πρέπει να καταβάλει στη RIA τα έξοδα  και τις προμήθειες που ισχύουν για την εν λόγω Πράξη Πληρωμής σύμφωνα με τον διακανονισμό που προβλέπεται στην Ατομική Εντολή Πληρωμής.

Ο Δικαιούχος μιας Πράξης Πληρωμής θα λάβει το πλήρες ποσό που καταγράφεται στην Ατομική Εντολή Πληρωμής που παραδίδεται στον Αποστολέα, εξυπακούεται ότι ο Δικαιούχος συμφωνεί ότι η RIA ενεργεί ως πάροχος υπηρεσιών πληρωμών-   ότι η Ria δικαιούται   να αφαιρέσει τις χρεώσεις της από το ποσό που μεταβιβάστηκε πριν από την καταβολή του στον Δικαιούχο. Στην περίπτωση αυτή, το πλήρες ποσό της Πράξης Πληρωμής και  οι χρεώσεις  παρατίθενται ξεχωριστά στις πληροφορίες που παρέχονται στον Δικαιούχο.

Εάν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του Αποστολέα ή του Δικαιούχου είναι διαφορετικός από τη RIA, ο εν λόγω πάροχος υπηρεσιών πληρωμών μπορεί να χρεώνει τέλη και φόρους που σχετίζονται με την Πράξη Πληρωμής.

 Σε περίπτωση που έχουν παρέλθει τρεις (3) μήνες από την είσπραξη των χρημάτων για Πράξεις Πληρωμής χωρίς να έχει καταβληθεί η εντολή πληρωμής στον Δικαιούχο και τα κεφάλαια που επιστρέφονται στον Αποστολέα για λόγους εκτός ελέγχου της RIA, η μπορεί να χρεώσει μηνιαίο τέλος έναντι των εν λόγω κεφαλαίων με σκοπό την αποζημίωση της RIA για τα εύλογα έξοδα στα οποία υπέπεσε η RIA σε σχέση με τις προσπάθειες της RIA να επιστρέψει στον Αποστολέα τα οφειλόμενα κεφάλαια και τη διαχείριση των κεφαλαίων από τη RIA για όσο χρόνο είναι στην κατοχή της. Το μέγιστο ποσό τελών που εφαρμόζονται από τη RIA για τα έξοδα που επιβαρύνουν τη RIA, όπως προβλέπεται στο παρόν, καθορίζεται στον πίνακα τελών στο τέλος των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

Οι πληροφορίες σχετικά με τους Όρους και Προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών από τη RIA, συμπεριλαμβανομένου των Εμβασμάτων Χρημάτων, παρέχονται δωρεάν στον Πελάτη. Ωστόσο, η RIA μπορεί να μετακυλήσει στον Πελάτη τα έξοδα που προκαλούνται από την ανάκληση των Πράξεων Πληρωμής και αυτά που προκύπτουν από την ανάκτηση κεφαλαίων για Πράξεις Πληρωμών με λάθος ταυτοποιητή δικαιούχου.

Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν, ανάλογα με την περίπτωση, για τη μετατροπή νομίσματος που περιλαμβάνεται στην Ατομική Εντολή Πληρωμής θα τίθενται στη διάθεση των Πελατών μαζί με τις εκάστοτε χρεώσεις που ισχύουν για την Πράξη Πληρωμής, και θα γίνονται δεκτές από τον Πελάτη με την υπογραφή κάθε Ατομικής Πληρωμής.

 

ΕΠΤΑ. Συγκατάθεση, αμετάκλητο και ακύρωση των Πράξεων Πληρωμής.

Συγκατάθεση:

Η συγκατάθεση του Αποστολέα για την εκτέλεση μιας Πράξης Πληρωμής παρέχεται με την υπογραφή της αντίστοιχης Ατομικής Εντολής Πληρωμής. 

Η RIA δεν ευθύνεται για την απώλεια ή την κακή χρήση από τον Πελάτη του εγγράφου που αποδεικνύει την Ατομική Εντολή Πληρωμής, όπως παρέχεται από τη RIA.

 

Αμετάκλητο:

Ο Αποστολέας δεν μπορεί να ανακαλέσει μια Πράξη Πληρωμής μετά την παραλαβή της από τη RIA και την αποστολή της στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

 

Ακύρωση Πράξης Πληρωμής:

Ο Αποστολέας μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεση που θα οδηγήσει σε ακύρωση μιας Πράξης Πληρωμής ανά πάσα στιγμή πριν από τις ημερομηνίες αμετάκλητου που αναφέρονται παραπάνω. Η RIA μπορεί να χρεώσει έξοδα ανάκλησης της συγκατάθεσης του Αποστολέα, όπως έχει συμφωνηθεί από τον Αποστολέα για οποιαδήποτε Ατομική Εντολή Πληρωμής.

Όταν ένας Αποστολέας επιθυμεί να ακυρώσει μια Πράξη Πληρωμής αυτοπροσώπως, πρέπει να εμφανιστεί στο κατάστημα όπου την πραγματοποίησε με την αντίστοιχη απόδειξη της Ατομικής Εντολής Πληρωμής. Μόνο αφού εξακριβωθεί ότι η Πράξη Πληρωμής δεν έχει καταβληθεί στη χώρα προορισμού σε Δικαιούχο, η RIA θα προβεί στην ακύρωσή της.

Οι Πράξεις Πληρωμής ενδέχεται να μην εκτελεστούν εάν ο Αποστολέας δεν είναι σε θέση ή αρνηθεί να παράσχει τις απαιτούμενες πληροφορίες ή/και έγγραφα ή όταν αυτό είναι απαραίτητο σύμφωνα με τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου της RIA ή σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Εάν μια Πράξη Πληρωμής ακυρωθεί, η RIA θα επιστρέψει τα χρήματα στον Αποστολέα μέσω του αντιπροσώπου, μέσω του δικού της καταστήματος RIA ή μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό του Αποστολέα.

 

ΟΚΤΩ. Εκτέλεση πράξεων πληρωμής

8.1. Λήψη πράξεων πληρωμής

Ο χρόνος παραλαβής μιας Πράξης Πληρωμής είναι η ημερομηνία κατά την οποία η Ατομική Εντολή Πληρωμής και τα αντίστοιχα κεφάλαια λαμβάνονται από τη RIA. Εάν η  ώρα παραλαβής δεν είναι εργάσιμη ημέρα για τη RIA, η Πράξη Πληρωμής θεωρείται ότι έχει παραληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η RIA διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εκτέλεση μιας Πράξης Πληρωμής εάν, πριν από την εκτέλεση μιας Πράξης Πληρωμής, ο Αποστολέας δεν παράσχει στη RIA όλο το ποσό, ακόμα και όταν ο Αποστολέας πραγματοποιεί την έναρξη μιας Πράξης Πληρωμής με κάρτα πληρωμής ή σε περίπτωση υποψίας ή πραγματικής απάτης ή απειλής ασφαλείας. Σε περίπτωση που η RIA απορρίψει την εκτέλεση μιας Ατομικής Εντολής Πληρωμής ή την έναρξη μιας Πράξης Πληρωμής, θα ενημερώσει τον Αποστολέα για την εν λόγω άρνηση και, ει δυνατόν, τους λόγους για αυτήν, καθώς και για τη διαδικασία διόρθωσης των πιθανών σφαλμάτων που οδήγησαν σε αυτήν την άρνηση, εκτός εάν οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία ή κανονισμός απαγορεύει την εν λόγω  κοινοποίηση.

Οι Πράξεις Πληρωμής που απορρίφθηκαν δεν θα θεωρούνται ότι έχουν παραληφθεί για τους σκοπούς της Ενότητας 8.2 παρακάτω.

 

8.2. Διάρκεια εκτέλεσης και ημερομηνία αξίας

α) Πεδίο εφαρμογής.- Συμφωνείται ρητά ότι οι διατάξεις σχετικά με την περίοδο εκτέλεσης και την ημερομηνία αξίας θα εφαρμόζονται μόνο στις Πράξεις Πληρωμών που πραγματοποιούνται (i) σε ευρώ ή (ii) που συνεπάγονται μία μόνο μετατροπή νομίσματος μεταξύ του ευρώ και του νομίσματος ενός κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ("ΕΟΧ") εκτός της ζώνης του ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι η απαιτούμενη μετατροπή νομίσματος πραγματοποιείται στο κράτος μέλος εκτός της οικείας ζώνης του ευρώ και, στην περίπτωση διασυνοριακών πράξεων πληρωμών, η διασυνοριακή μεταφορά πραγματοποιείται σε ευρώ.

β) Πράξεις Πληρωμής στις οποίες ο Πελάτης είναι ο Αποστολέας. Σε σχέση με τις Συναλλαγές Πληρωμής στις οποίες ο Πελάτης ενεργεί ως Αποστολέας, η RIA θα διασφαλίσει ότι το ποσό της Πράξης Πληρωμής καταβάλλεται στο λογαριασμό του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του Δικαιούχου, το αργότερο, στο τέλος της Εργάσιμης Ημέρας μετά την παραλαβή της εντολής Πράξης Πληρωμής. Εάν η ώρα παραλαβής δεν είναι εργάσιμη ημέρα, η Πράξη Πληρωμής θα θεωρείται ότι έχει παραληφθεί κατά τη διάρκεια της επόμενης Εργάσιμης Ημέρας. Οι παρόντες όροι θα παραταθούν κατά μία Εργάσιμη Ημέρα στην περίπτωση Πράξεων Πληρωμής που έχουν ξεκινήσει από χαρτί.

γ) Πράξεις Πληρωμής στις οποίες ο Πελάτης είναι ο Δικαιούχος. Στην περίπτωση Πράξεων Πληρωμής στις οποίες ο Πελάτης είναι ο Δικαιούχος, η RIA θα διαθέσει το ποσό της Πράξης Πληρωμής το αργότερο την Εργάσιμη Ημέρα κατά την οποία έχει παραληφθεί το ποσό του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του Αποστολέα.

Οι Πράξεις Πληρωμής στις οποίες συμμετέχει πάροχος υπηρεσιών πληρωμών που βρίσκεται εκτός του ΕΟΧ ή εκτελείται σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα κράτους μέλους του ΕΟΧ δεν υπόκεινται στις ανωτέρω διατάξεις σχετικά με την ημερομηνία εκτέλεσης και την ημερομηνία αξίας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι προθεσμίες εκτέλεσης θα εξαρτηθούν από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του Δικαιούχου, με την ανάληψη υποχρέωσης της RIA να εκτελεί τη συναλλαγή (μόνο ως πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του Αποστολέα) εντός μέγιστης περιόδου τριών εργάσιμων ημερών από την Εργάσιμη Ημέρα μετά την παραλαβή της εντολής Πράξης Πληρωμής.

 

8.3. Μέτρα διασφάλισης

 Σε περίπτωση που τα ποσά που λαμβάνονται από τους Αποστολείς ή λαμβάνονται μέσω άλλου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών για να καταβληθούν στον Δικαιούχο βρίσκονται στην κατοχή της RIA στο τέλος της Εργάσιμης Ημέρας μετά την ημέρα παραλαβής τους, θα κατατεθούν σε ξεχωριστό λογαριασμό που διατηρείται από τη RIA σε   πιστωτικό  ίδρυμα ή θα επενδυθούν σε ασφαλή, ρευστά και χαμηλού κινδύνου στοιχεία ενεργητικού, όπως ορίζεται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

 

ΕΝΝΕΑ.  Πράξεις πληρωμών που αφορούν υπηρεσίες μετατροπής νομισμάτων και συναλλάγματος

Η RIA θα διαθέσει στους Αποστολείς του τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν για τις Πράξεις Πληρωμών. Σε κάθε περίπτωση, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες θα κοινοποιούνται στους Αποστολείς πριν από την αποδοχή του Αποστολέα για έκδοση Ατομικής Εντολής Πληρωμής και θα συμπεριληφθούν στην Ατομική Εντολή Πληρωμής που περιλαμβάνει τον διακανονισμό της.

Η πληρωμή του ποσού στον Δικαιούχο της Πράξης Πληρωμής που παραγγέλθηκε από τον Αποστολέα θα γίνεται στο νόμισμα και μέσω της μεθόδου πληρωμής που διατίθεται μέσω της RIA (για παράδειγμα σε μετρητά ή με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του Δικαιούχου) όπως συμφωνήθηκε μεταξύ της RIA και του Αποστολέα.  Εάν ο Δικαιούχος συμφωνήσει με τον πάροχο υπηρεσιών του να μετατρέψει το ποσό πληρωμής σε διαφορετικό νόμισμα ή να αλλάξει τη μέθοδο πληρωμής, η εν λόγω συναλλαγή θα είναι ξεχωριστή και πέρα από την Πράξη Πληρωμής που εκτελείται  από τη RIA, και γίνεται αποκλειστικά μεταξύ του Δικαιούχου και του παρόχου υπηρεσιών του. 

Σε κάθε περίπτωση, η RIA επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να απορρίψει κάθε Πράξη Πληρωμής που, σύμφωνα με τους εσωτερικούς ρυθμιστικούς ελέγχους της, απαιτούν πρόσθετες επαληθεύσεις και εμποδίζουν την άμεση εκτέλεσή τους.

 

ΔΕΔ. Πράξεις Πληρωμών που δεν  έχουν εξουσιοδοτηθεί, δεν έχουν εκτελεστεί  ή εκτελούνται  ελαττωματικά

Όταν ο Πελάτης γνωρίζει ότι έχει πραγματοποιηθεί μια μη εξουσιοδοτημένη,  μη εκτελεσθείσα ή  ελαττωματικά εκτελεσθείσα Πράξη Πληρωμής, πρέπει να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη RIA, προκειμένου να προβεί στη διόρθωση στα στοιχεία επικοινωνίας εξυπηρέτησης πελατών της RIA έτσι όπως περιγράφονται παρακάτω στην Ενότητα 13. Ο Πελάτης ενδέχεται να υποχρεωθεί να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την Πράξη Πληρωμής ή/και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες καθορίζονται από τη RIA για σκοπούς ταυτοποίησης.

Εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες η RIA δεν έχει παράσχει ή διαθέσει στον Πελάτη τις πληροφορίες που αντιστοιχούν στην Πράξη Πληρωμής, η γνωστοποίηση που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο πρέπει να πραγματοποιείται εντός δεκατριών (13) μηνών από την ημέρα κατά την οποία εκτελέστηκε μια συγκεκριμένη μη εξουσιοδοτημένη ή ελαττωματικά εκτελεσθείσα Πράξη Πληρωμής ή από την ημέρα κατά την οποία επρόκειτο να εκτελεστεί μια συγκεκριμένη Πράξη Πληρωμής ή από την ημερομηνία πληρωμής στον Δικαιούχο, ανάλογα με την περίπτωση, του ποσού της Πράξης Πληρωμής.

Όταν η RIA ενεργεί ως πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του Αποστολέα:

  • Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης Πράξης Πληρωμής, η RIA θα επιστρέψει αμέσως στον Αποστολέα το ποσό της μη εξουσιοδοτημένης Πράξης Πληρωμής και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι το τέλος της επόμενης Εργάσιμης Ημέρας, αφού σημειώσει ή ενημερωθεί για τη συναλλαγή, εκτός εάν η RIA έχει βάσιμες υποψίες απάτης και τις γνωστοποιήσει γραπτώς στην αρμόδια εθνική αρχή (συγκεκριμένα, στον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας των Καταναλωτών του  Ελληνικού  Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων).
  • Σε περίπτωση μη εκτελεσθείσας ή  ελαττωματικής εκτέλεσης της Πράξης Πληρωμής για την οποία ευθύνεται η RIA, η RIA θα επιστρέψει αμέσως στον Αποστολέα το ποσό της ελαττωματικής Πράξης Πληρωμής. 

Όταν η RIA ενεργεί ως πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του Δικαιούχου και σε περίπτωση ελαττωματικής εκτέλεσης της Πράξης Πληρωμής για την οποία ευθύνεται η RIA, η RIA θα θέσει αμέσως το ποσό της ελαττωματικής Πράξης  Πληρωμής στη διάθεση του   Δικαιούχου.

  

ΕΝΤΕΚΑ. Προστασία Δεδομένων

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων», τα «Προσωπικά Δεδομένα», η «Επεξεργασία» και το «Υποκείμενο Δεδομένων» έχουν τις έννοιες που τους αποδίδονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της ΕΕ (2016/679) και στους νόμους και τις απαιτήσεις περί προστασίας δεδομένων που ισχύουν για τα μέρη στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ σε σχέση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις («Ισχύοντες Νόμοι περί Προστασίας Δεδομένων»).

Η RIA ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζεται στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχονται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η RIA μπορεί να επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα του Πελάτη, τα είδη προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να συλλέξει η RIA, τον τρόπο με τον οποίο η RIA χρησιμοποιεί, κοινοποιεί και προστατεύει αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα, τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων του Πελάτη και τον τρόπο επικοινωνίας με τη RIA σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου του, συμβουλευτείτε τη Δήλωση Απορρήτου μας στο www.riamoneytransfer.com.

Ο Πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα του προσωπικού του Πελάτη ενδέχεται να αποκαλυφθούν, να μεταβιβαστούν ή να αποθηκευτούν από τη RIA, τις εταιρείες του ομίλου της ή τρίτους, εάν η εν λόγω αποκάλυψη, μεταφορά ή αποθήκευση είναι ευλόγως αναγκαία ή επιθυμητή για σκοπούς σύναψης ή εκτέλεσης υποχρεώσεων σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Τα Προσωπικά Δεδομένα του Πελάτη μπορούν να μεταφερθούν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου σε χώρες όπου οι νόμοι ενδέχεται να μην προσφέρουν το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων με τη χώρα στην οποία συλλέχθηκαν αρχικά τα Προσωπικά Δεδομένα. Στην περίπτωση αυτή, η RIA εφαρμόζει τους απαιτούμενους μηχανισμούς για να διασφαλίσει ότι τα μεταβιβασθέντα Προσωπικά Δεδομένα λαμβάνουν επαρκή επίπεδα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Παρά τα ανωτέρω, η RIA διατηρεί εμπιστευτικές όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις Πράξεις Πληρωμής και άλλες λειτουργίες των Πελατών χωρίς οι πληροφορίες αυτές να γνωστοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν είναι άλλως απαραίτητες για την παροχή των υπηρεσιών πληρωμών που καθορίζονται στην Ενότητα 3 ανωτέρω, ή θα πρέπει να επιτρέπουν την αποκάλυψη οποιωνδήποτε πληροφοριών αυτών σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών χωρίς περιορισμό ή στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπονται στους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

ΔΩΔΕΚΑ. Εφαρμοστέα νομοθεσία, δικαιοδοσία και γλώσσα

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις και οι αντίστοιχες Ατομικές Εντολές Πληρωμής διέπονται από το ισπανικό δίκαιο,  εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από  οποιοδήποτε άλλο  εφαρμοστέο δίκαιο. Οι διαφορές  που προκύπτουν σε σχέση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή οποιαδήποτε συγκεκριμένη Ατομική Εντολή Πληρωμής θα εξετάζονται από τα δικαστήρια που κρίνονται αρμόδια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η γλώσσα που ισχύει για τη συμβατική σχέση μεταξύ της RIA και του πελάτη είναι η ελληνική.

 

ΔΕΚΑΤΡΙΑ. Εξυπηρέτηση Πελατών & Διαδικασία Παραπόνων

Για οποιοδήποτε ερώτημα ή ανησυχία σχετικά με μια Πράξη Πληρωμής που εκτελείται με τη RIA ή τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της RIA στη διεύθυνση:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ RIA:

C/ Cantabria 2,
2º A-1, 28108 Alcobendas, Μαδρίτη, Ισπανία.
Τηλέφωνο: +34 917613760
Email: TitularServicioCliente@riamoneytransfer.com

Οι πελάτες πρέπει να υποβάλουν τις καταγγελίες τους για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε διαφοράς, γραπτά (i) αυτοπροσώπως σε οποιοδήποτε από τα γραφεία της RIA PAYMENT INSTITUTION, E.P., S.A.U. (ii) ταχυδρομικά στον αντιπρόσωπο εξυπηρέτησης πελατών του ιδρύματος πληρωμών RIA, E.P., S.A.U., οδός Cantabria 2, 28108 Alcobendas, Μαδρίτη (Ισπανία) ή iii) με Email στη διεύθυνση TitularServicioCliente@riamoneytransfer.com.

Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών θα απαντήσει στις καταγγελίες που υποβάλλονται από τους Πελάτες εντός μέγιστης περιόδου δεκαπέντε (15) Εργάσιμων Ημερών από την παραλαβή της καταγγελίας, εκτός εάν για εξαιρετικές περιστάσεις (που θα κοινοποιηθούν από τη RIA στον Πελάτη εντός αυτής της περιόδου) η προθεσμία της τελικής απάντησης πρέπει να παραταθεί το πολύ κατά ένα (1) μήνα από την παραλαβή της καταγγελίας. 

Σε περίπτωση απόρριψης της καταγγελίας που υποβλήθηκε στον Αντιπρόσωπο Εξυπηρέτησης Πελατών της RIA ή έχει παρέλθει η προαναφερθείσα προθεσμία απάντησης χωρίς να έχει απαντήσει το ανωτέρω Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, ο Πελάτης μπορεί να υποβάλει την αξίωσή του στον:

i) Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου  Ανάπτυξης και Επενδύσεων (http:/www.mindev.gov.gr/)

Ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου  Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελλάδας
Πλατεία Κάνιγγος
101 81 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλεφωνικά στο 1520

Με Email στη διεύθυνση:

public@mnec.gr

ή

Συνήγορος Καταναλωτή (http://www.synigoroskatanaloti.gr)

Τηλεφωνικά στο 210 6460862, 210 6460814, 210 6460612, 210 6460734 ή 210 6460458

 

Ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Συνήγορος Καταναλωτή
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 144
114 71 Αθήνα, Ελλάδα

 

Με Email στη διεύθυνση: 

grammateia@synigoroskatanaloti.gr

ή

ii) Τράπεζα της Ισπανίας (Ιστότοπος: www.bde.es)
Ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

 Banco de España
Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones
C/ Alcalá 48, 28014 Μαδρίτη, Ισπανία
Τηλ.: (+34) 900 54 54 54 / (+34) 91 338 8830

ΜΕΓΙΣΤΑ ΤΕΛΗ

Τα τρέχοντα τέλη της Ria Payment Institution E.P., S.A.U. (εφεξής RIA) δεν υπόκεινται σε κανενός είδους έλεγχο από την Τράπεζα της Ισπανίας, είναι τα ΜΕΓΙΣΤΑ και ισχύουν για όλους τους Πελάτες, τόσο τους καταναλωτές όσο και τους μη καταναλωτές, με τη RIA να επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να εφαρμόζει χαμηλότερα τέλη στους Πελάτες της για οποιοδήποτε από τα στοιχεία που περιγράφονται.

 

1. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πρόσθετες υπηρεσίες

Ακύρωση, τροποποίηση ή επιστροφή εμβασμάτων χρημάτων (Σημείωση 1)

Τελη: Τα εύλογα έξοδα που προκύπτουν για τη RIA μετακυλίονται στον αντίστοιχο Πελάτη.

Εμβάσματα χρημάτων με ανεπαρκή ή εσφαλμένα δεδομένα (Σημείωση 2)

Τελη: Τα εύλογα έξοδα που προκύπτουν για τη RIA μετακυλίονται στον αντίστοιχο Πελάτη

Διαχείριση υπολοίπου (Σημείωση 3)

Τελη: €3.00/μήνα

 

Σημείωση 1. Ακύρωση, τροποποίηση ή επιστροφή εμβασμάτων χρημάτων.

Η RIA θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεση μιας εντολής Πράξης Πληρωμής που εκδίδεται από τον Αποστολέα για την ακύρωση, την τροποποίηση ή την προσπάθεια ανάκλησης μιας εντολής συναλλαγής πληρωμής.

Εάν οι ενέργειες που πραγματοποιούνται αφορούν έξοδα που χρεώνονται από τρίτους, αυτά μετακυλίονται στον αντίστοιχο Πελάτη, ακόμη και αν οι εν λόγω ενέργειες ήταν ανεπιτυχείς για λόγους που δεν αποδίδονται στη RIA.

 

 Σημείωση 2. Πράξεις πληρωμής με ανεπαρκή ή εσφαλμένα δεδομένα.

Η παράλειψη οποιουδήποτε από τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση μιας Πράξης Πληρωμής δεν συνεπάγεται την επιβολή πρόσθετης αμοιβής στον αντίστοιχο Πελάτη, αν και η RIA θα μετακυλήσει στον αντίστοιχο Πελάτη το εύλογο κόστος που επιβαρύνει τη RIA για τυχόν μέτρα που λαμβάνονται (ακόμα και αν δεν καρποφόρησαν για λόγους που δεν αποδίδονται στη RIA) για (i) να λάβει τις απαραίτητες λεπτομέρειες που απαιτούνται για την εκτέλεση της Πράξης Πληρωμής, όπως ορίζεται στην Ενότητα 8.2 , ανωτέρω, ή (ii) να ανακτήσει τα κεφάλαια από τρίτους, όταν η Πράξη Πληρωμής έχει εκτελεστεί, αλλά δεν έχει καταβληθεί στον Δικαιούχο λόγω ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων ή (iii) να επιστρέψει το ποσό στον Αποστολέα για μια Πράξη Πληρωμής που δεν έχει εκτελεστεί λόγω ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων.

 

Σημείωση 3.  Διαχείριση υπολοίπου.

Σε περίπτωση που τα ποσά που λαμβάνονται από τους Αποστολείς περιέλθουν στην κατοχή της  RIA στο τέλος της Εργάσιμης Ημέρας μετά την ημέρα κατά την οποία λαμβάνονται, τα ποσά αυτά θα κατατίθενται σε ξεχωριστό λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα ή θα επενδύονται σε ασφαλή, ρευστά και χαμηλού κινδύνου στοιχεία ενεργητικού, όπως ορίζεται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Μετά από περίοδο τριών (3) μηνών από την είσπραξη των κεφαλαίων χωρίς την πληρωμή της Πράξης Πληρωμής στον Δικαιούχο και τα κεφάλαια που επιστρέφονται στον Αποστολέα για λόγους εκτός ελέγχου της RIA, h RIA μπορεί να χρεώσει ένα μηνιαίο τέλος έναντι αυτών των ποσών με σκοπό την αποζημίωση της RIA για τα εύλογα έξοδα στα οποία υπέπεσε η RIA στην προσπάθειά της να επιστρέψει στον η RIA στον Αποστολέα τα οφειλόμενα ποσά και τη διαχείριση από την RIA αυτών των ποσών, όσο ήταν στην κατοχή της.

*Μπορείτε να βρείτε τις μέγιστες τιμές τελών που ισχύουν για τις πρόσθετες υπηρεσίες στο τέλος των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων