Oznámení o ochraně osobních údajů pro profesionální partnery

září 2023

Toto oznámení o ochraně osobních údajů (dále „oznámení o ochraně osobních údajů“) vysvětluje, jak zpracováváme vaše osobní údaje (dále „osobní údaje“), když si prohlížíte naše webové stránky nebo mobilní aplikaci (dále „webové stránky / aplikace“) a když se ucházíte o zaměstnání nebo se stáváte zástupcem společnosti Ria nebo s námi spolupracujete jako profesionální partner (dále „profesionální partner“).

Doporučujeme vám, abyste si toto oznámení o ochraně osobních údajů pravidelně připomínali a kontrolovali webové stránky / aplikaci, jestli nedošlo k jeho aktualizaci. Aktualizace tohoto oznámení o ochraně osobních údajů budou zveřejněny na našich webových stránkách / v aplikaci. Pokud s námi budete dál spolupracovat, souhlasíte s tímto oznámením o ochraně osobních údajů a veškerými jeho budoucími úpravami.

Tam, kde místní zákony vyžadují, aby byly v tomto oznámení o ochraně osobních údajů zahrnuty další podrobnosti, byly tyto informace zahrnuty v článku Regionální oznámení o ochraně osobních údajů níže.

Kdo jsme?

Jsme společnost RIA, součást skupiny společností Euronet.

Všechny naše kontaktní údaje najdete zde.

Jaký typ osobních údajů se shromažďuje?

Shromažďujeme pouze osobní údaje nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytovat své služby a dodržovat platné právní předpisy.

Proč shromažďujeme osobní údaje?

Osobní údaje shromažďujeme pro konkrétní smluvní a právní účely.

S vaším souhlasem shromažďujeme údaje i pro další účely.

Jak dlouho RIA uchovává osobní údaje?

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou nebo vyžadovanou příslušnými právními předpisy.

Komu předáváme osobní údaje?

Osobní údaje předáváme ostatním společnostem skupiny Euronet, právním orgánům a také partnerům, pokud je to nezbytné pro plnění regulačních povinností nebo smluvních závazků.

Kde RIA uchovává osobní údaje?

Osobní údaje uchováváme na bezpečných místech, kde uplatňujeme přísná bezpečnostní opatření.

Pokud potřebujeme přenést osobní údaje
na jiná místa, přijmeme veškerá nezbytná opatření, abychom splnili své zákonné povinnosti a zajistili náležitou úroveň zabezpečení.

Jaká jsou vaše práva ve vztahu k osobním údajům?

V závislosti na tom, kde žijete, můžete podle platných předpisů disponovat ve vztahu k osobním údajům určitými právy. Popis běžných práv ve vztahu k osobním údajům je uveden v článku 15 níže. Chcete-li podat žádost, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese dpo@euronetworldwide.com nebo telefonicky (místní telefonní čísla jsou k dispozici tady).

Interní odvolací řízení:

Pokud od nás obdržíte oznámení, že vaše žádost o uplatnění práv týkajících se osobních údajů byla zamítnuta, můžete se proti odmítnutí odvolat v přiměřené lhůtě po obdržení oznámení zasláním e-mailu na adresu dpo@euronetworldwide.com.

1. Jaké osobní údaje shromažďujeme, jak je shromažďujeme a proč?

Kategorie, zdroje a důvody shromažďování osobních údajů jsou uvedeny níže. Pokud je shromažďování osobních údajů založeno na vašem souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. Společnost RIA neprodává ani nebude „předávat“ osobní údaje, jak jsou tyto pojmy definovány v platných předpisech. Osobní údaje uchováváme po dobu, která je přiměřeně nutná k poskytování našich služeb a plnění našich zákonných povinností.

Pokud máte dotazy nebo podněty ohledně zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese dpo@euronetworldwide.com.

Identifikátory nebo identifikační údaje

Osobní údaje, které od vás shromažďujeme, mohou zahrnovat jméno, e-mail, telefonní nebo faxové číslo, adresu bydliště, sídla a další kontaktní údaje („kontaktní údaje“), titul, datum narození, pohlaví, obrázky, videa nebo podpis.

Identifikační údaje se v případě potřeby používají pouze k uvedeným účelům.

Smluvní závazek

Důvod zpracování vašich údajů Právní základ

Poskytování služeb

Zastupování společnosti v záležitostech, které vyžadují právní předpisy (smlouvy, jednání).

Smluvní závazek

Poskytování podpory provozních činností

Oprávněný zájem

Vaše účast na akcích nebo propagačních akcích: Můžete se chtít zúčastnit námi pořádaných akcí (včetně propagačních).

Souhlas

Abychom plnili své zákonné povinnosti týkající se vedení záznamů, uchováváme korespondenci včetně e-mailů, faxů a jakékoli elektronické komunikace spolu s veškerými záznamy o účtu zákazníka. Uchováváme také zprávy a dopisy zákaznického servisu a další komunikaci mezi námi a jakoukoli společností skupiny Euronet a našimi partnery a dodavateli.

Zákonná povinnost

Ke správě vašich účtů (tj. registrace, správa, vedení a údržba účtů).

Smluvní závazek

K zajištění reklamy a marketingu.

Souhlas
Smluvní závazek

Výpis z rejstříku trestů

Oprávněný zájem

Finanční údaje a informace týkající se profese nebo zaměstnání

Vaše osobní finanční údaje shromažďujeme, když se zaregistrujete k používání našich služeb. Abychom vám mohli poskytovat své služby, shromažďujeme finanční údaje, jako jsou informace o bankovním účtu, finanční výpisy, důvod převodu, povolání (informace o profesi nebo informace týkající se zaměstnání) nebo jiné dokumenty, které prokazují zdroj finančních prostředků, které chcete převést (podobně jako výplatní pásky).

Důvod zpracování vašich údajů Právní základ

Poskytování/plnění služeb

Smluvní závazek

Boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Zákonná povinnost

Boj proti financování terorismu a kriminální činnosti

Zákonná povinnost

Správa účtu (účtů) zákazníka

Smluvní závazek

Poskytování/plnění služeb

Smluvní závazek

Behaviorální a technické informace

IP adresa, internetová nebo jiná obdobná síť, aktivita při procházení nebo vyhledávání, informace o chování (abychom pochopili, jak se chováte při používání našich produktů a služeb), typ a verze prohlížeče, nastavení časového pásma, nastavení rozlišení obrazovky, typy a verze doplňků prohlížeče, operační systém a platforma.

Prohlédněte si naše zásady používání souborů cookie

Účel zpracováníPrávní základ

Provádění analýz za účelem měření používání našich webových stránek a služeb, včetně počtu návštěv, průměrného času stráveného na webových stránkách nebo v aplikaci, zobrazených stránek, údajů o interakci se stránkami (jako je posouvání stránky, kliknutí a pohyb myší) atd., a za účelem zlepšování obsahu, který vám nabízíme.

Oprávněný zájem

Provádění činností za účelem ověření nebo udržení kvality služby a za účelem zlepšování, aktualizace nebo vylepšení služby, včetně správy webových stránek / aplikace a interních operací, včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, výzkumu, statistických a průzkumných účelů.

Souhlas
Oprávněný zájem

Abychom pomohli zajistit bezpečnost a ochranu našich webových stránek/aplikace.

Souhlas
Oprávněný zájem

Poskytování reklamy a marketingu, včetně měření dopadu našich e-mailů.

Souhlas

Audio a bezpečnostní kamerové záznamy

Záznam obrazu, videa a zvuku/hlasu.

Účel zpracování Právní základ

V zájmu zachování bezpečnosti svých služeb můžeme ve svých prodejnách nebo kancelářích používat kamerový systém k zajištění bezpečnosti zákazníků.

Oprávněný zájem

Osobní údaje, které od vás shromažďujeme, se mohou lišit v závislosti na zemi, ve které jsou naše služby nabízeny. Je možné, že se na vás nebudou vztahovat všechny výše popsané kategorie údajů. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na adrese dpo@euronetworldwide.com.

Údaje, kterými nelze identifikovat konkrétní osobu

Kdykoli je to možné, používáme údaje, u nichž vás nelze přímo identifikovat (například anonymní demografické údaje a údaje o používání služby), a nikoli osobní údaje („údaje, kterými nelze identifikovat konkrétní osobu“). Tyto údaje, kterými nelze identifikovat konkrétní osobu, lze použít ke zlepšování našich interních procesů nebo poskytování služeb, aniž bychom vás o tom dále informovali.

Souhrnné údaje můžeme používat k různým účelům, včetně analýzy, hodnocení a zlepšování svých služeb.

Funkce zařízení

Při používání aplikace můžeme potřebovat přístup k některým dalším informacím a funkcím vašeho zařízení, například k seznamu kontaktů. Před přístupem k těmto informacím vás požádáme o souhlas. Veškerá data získaná pomocí těchto funkcí zařízení budou uložena pouze ve vašem zařízení, nikdy ne na našem serveru ani jinde.

2. Přesnost osobních údajů

Zavazujeme se udržovat vaše osobní údaje přesné a aktuální. Přesnost vašich osobních údajů zajišťujeme tím, že dbáme na to, aby poslední osobní údaje, které jsme obdrželi, byly přesně zaznamenány, a pokud to považujeme za nezbytné, provádíme pravidelné kontroly a žádáme vás o aktualizaci vašich osobních údajů. Čas od času vám můžeme zaslat e-mail s žádostí o potvrzení nebo aktualizaci vašich osobních údajů. Tato komunikace je založena na našem oprávněném zájmu a zákonné povinnosti uchovávat přesné a aktuální údaje.

Pokud zjistíte, že vaše osobní údaje nejsou přesné, můžete požádat o jejich opravu nebo aktualizaci zasláním e-mailu na adresu dpo@euronetworldwide.com.

3. Oprávněný zájem

Pokud vaše osobní údaje používáme k prosazování našich oprávněných zájmů, vynaložíme veškeré úsilí, abychom sladili naše zájmy s vašimi, takže vaše osobní údaje budou použity pouze v souladu s příslušnými právními předpisy nebo tak, že to nebude mít nepříznivý dopad na vaše práva. Zákazníci si mohou vyžádat informace o jakémkoli zpracování na základě oprávněného zájmu.

4. Jak dlouho společnost Ria uchovává osobní údaje?

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k poskytování požadovaných služeb a ke splnění příslušných právních, účetních nebo zpravodajských povinností. Doba uchovávání je stanovená na základě příslušných požadavků a povinností, které mohou zahrnovat:

 • Zákonné povinnosti a regulační požadavky: Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytné pro splnění všech našich zákonných povinností, mimo jiné včetně obchodních a daňových předpisů a předpisů týkajících se boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Vaše osobní údaje ukládáme pouze pro účely plnění zákonných povinností, vaše osobní údaje ale budou omezeny tak, aby nemohly být použity pro jiné účely. Přístup k vašim osobním údajům je v takovém případě omezený a k jejich využití dojde pouze v nezbytných případech. Když obdržíme žádost o výmaz, můžeme vaše osobní údaje uchovávat také v souladu se svými zákonnými povinnostmi.
 • Zákaznický servis a smluvní vztahy (správa vztahů se zákazníky, řešení stížností atd.): Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu, po kterou zůstanete naším zákazníkem. Jakmile budeme náš smluvní vztah považovat za ukončený, přistoupíme k omezení vašich údajů tak, aby byly k dispozici pouze za účelem plnění výše uvedených zákonných povinností.
 • Marketing: Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro marketingové účely tak dlouho, dokud nás nepožádáte o vyřazení podle článku 11 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo dokud nezjistíme, že už nemáte zájem nebo že vaše údaje nejsou přesné.

5. Předává společnost Ria moje osobní údaje třetím stranám?

Skupina Euronet

Typy osobních údajů Účel Právní základ

Identifikační údaje
Bezpečnostní kamerové záznamy
Finanční údaje
Behaviorální a technické údaje

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme společnosti Euronet a přidruženým společnostem skupiny Euronet Group pro účely běžného podnikání našich přidružených společností a plnění povinností skupiny.

V důsledku prodeje, akvizice, fúze nebo reorganizace společnosti Euronet, společnosti v rámci skupiny Euronet Group nebo jakéhokoli jejich majetku můžeme osobní údaje zákazníků předat třetí straně. Přitom podnikneme přiměřené kroky, abychom zajistili, že údaje budou náležitě chráněny.

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny i proto, abychom vám mohli poskytovat zákaznický servis bez ohledu na to, kdy potřebujete naši pomoc. Abychom mohli zákaznický servis poskytovat nepřetržitě, musíme vaše osobní údaje předávat přidruženým společnostem ve skupině.

Zákonná povinnost
Smluvní závazek

Poskytovatelé služeb z řad třetích stran*

Typy osobních údajů Účel Právní základ

Identifikační údaje
Biometrické údaje
Finanční údaje

Poskytovatelům služeb analýzy dat a ověřování totožnosti za účelem ověřování shody (e-KYC) a prevence podvodů.

Zákonná povinnost
Souhlas

Kontaktní údaje
Behaviorální a technické údaje

Inzerentům nebo reklamním sítím a společnostem poskytujícím služby sociálních médií, aby mohli umístit personalizovanou reklamu do digitálních služeb a přizpůsobovat se preferencím spotřebitelů.

Souhlas
Smluvní závazek

*Právní význam a seznam „poskytovatelů služeb z řad třetích stran“ se může lišit v závislosti na zemi, ve které se nacházíte. Další informace o tom, kteří poskytovatelé mají přístup k vašim osobním údajům a z jakých důvodů, získáte na adrese dpo@euronetworldwide.com.

Správní a regulační orgány

Typy osobních údajů Účel Právní základ

Identifikační údaje
Bezpečnostní kamerové záznamy
Finanční údaje

Vaše osobní údaje můžeme být nuceni zpřístupnit, pokud o to požádá správní orgán. Vaše osobní údaje můžeme předávat správním orgánům za účelem vynucování nebo uplatňování našich smluvních podmínek nebo jakékoli jiné dohody či ujednání, které s vámi můžeme mít.

Zákonná povinnost
Smluvní závazek

Strategičtí partneři

Typy osobních údajů Účel Právní základ

Identifikační údaje
Transakční data
Finanční údaje

Vaše osobní údaje budeme v případě potřeby předávat strategickým partnerům, abychom vám mohli poskytovat své služby.

Zákonná povinnost

Profesionální partneři

Typy osobních údajů Účel Právní základ

Identifikační údaje
Bezpečnostní kamerové záznamy
Transakční data
Finanční údaje

Vaše osobní údaje budeme předávat poradcům, právníkům, konzultantům, auditorům nebo účetním za účelem plnění svých zákonných povinností a poskytování svých služeb, plnění svých smluvních závazků a uplatňování osvědčených postupů.

Oprávněný zájem

6. Nezletilí

Služby neposkytujeme přímo dětem mladším 18 let ani aktivně neshromažďujeme jejich osobní údaje. Pokud je vám méně než 18 let, nepoužívejte prosím webovou stránku / aplikaci, nabídky ani nám nesdělujte své osobní údaje. Pokud se dozvíte, že někdo mladší 18 let nám nezákonně poskytl osobní údaje, kontaktujte nás prosím na adrese dpo@euronetworldwide.com.

7. Zabezpečení údajů

Zavázali jsme se chránit vaše osobní údaje a zavedli jsme komerčně přiměřená a vhodná preventivní opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití a změně informací, které jste nám svěřili. Ve společnosti RIA budeme vždy usilovat o to, aby vaše osobní údaje byly dobře chráněny v souladu s mezinárodně osvědčenými postupy. Tento závazek k zabezpečení údajů dodržujeme zaváděním vhodných fyzických, elektronických a manažerských opatření určených k ochraně a zabezpečení vašich osobních údajů.

K ochraně svých systémů před nezákonným přístupem používáme bezpečná, špičková fyzická a organizační bezpečnostní opatření, která jsou neustále zdokonalována, aby byla zajištěna nejvyšší úroveň bezpečnosti v souladu s mezinárodně osvědčenými postupy a efektivitou nákladů. Všechny osobní údaje jsou uchovávány na bezpečném místě chráněném firewally a dalšími sofistikovanými bezpečnostními mechanismy s omezeným administrativním přístupem.

Zaměstnanci, kteří mají přístup k vašim osobním údajům i k činnostem souvisejícím s jejich zpracováním, jsou smluvně zavázáni zachovávat mlčenlivost o vašich údajích a dodržovat zásady ochrany osobních údajů, které jsme v naší organizaci zavedli.

Naším cílem je dosáhnout nejvyšší úrovně ochrany údajů přijetím standardních opatření na ochranu vašeho soukromí.

8. Marketing a reklama

Inzerenti z řad třetích stran poskytují reklamy, které se zobrazují na našich webových stránkách, v naší aplikaci nebo jinde v našich službách. Inzerenti z řad třetích stran nemají přístup k žádným informacím, které nám naši zákazníci přímo poskytli. Inzerenti obvykle využívají soubory cookie nebo jiný mechanismus založený na webových stránkách / aplikaci, aby vyhodnotili, které reklamy by vás mohly zajímat. Bez vašeho souhlasu neumisťujeme do vašeho systému „cílené soubory cookie“ ani neumožňujeme „cílení“ a zjištění „polohy“.

Pokud jste souhlasili s cílenými soubory cookie na webových stránkách nebo jste v aplikaci povolili cílení, můžeme k tomu využít třetí strany (remarketing a funkce Similar Audience). Odhlášení reklamy můžete provést úpravou nastavení souborů cookie tady.

Třetí strany nejsou vázány naším oznámením o ochraně osobních údajů. Chcete-li se seznámit s jejich zásadami ochrany osobních údajů, navštivte webové stránky příslušné třetí strany. Všechny třetí strany, které mohou používat soubory cookie k cílení, najdete v našich zásadách používání souborů cookie.

Příležitostně vás můžeme kontaktovat (e-mailem, SMS zprávou, dopisem nebo telefonicky podle potřeby a vašich konkrétních pokynů), pokud jste nám poskytli svůj souhlas s cíleným marketingem našich služeb nebo produktů.

Proč můžete dostávat elektronickou komunikaci?

V závislosti na zemi, ve které se nacházíte, budete dostávat marketingová sdělení, pokud jste nás pověřili zpracováním vašich osobních údajů pro tyto účely. To znamená, že jste se přihlásili k odběru během procesu registrace nebo kdykoli potom v nastavení svého profilu.

Můžeme vám také zasílat elektronická sdělení pro marketingové účely, pokud s námi máte uzavřenou smlouvu, tedy pokud právě využíváte naše služby nebo pokud jste výslovně nepožádali o to, abychom vám marketingová sdělení nezasílali.

Vždy vás budeme informovat a zajistíme, abyste během používání našich služeb, nebo dokonce během procesu registrace měli všechny potřebné informace a uvědomovali si, že vaše osobní údaje mohou sloužit k tomuto konkrétnímu účelu, přičemž během procesu registrace nebo používání našich služeb budete mít možnost výslovně prohlásit, že nemáte zájem o zasílání takových marketingových sdělení. V těchto případech vás ze svého distribučního seznamu vyřadíme a nebudete dostávat žádné novinky, které by vás mohly zajímat v souvislosti s našimi službami a produkty. K jejich odběru se můžete kdykoli znovu přihlásit.

Jak lze odhlásit odběr?

Svůj souhlas budete moci kdykoli odvolat pomocí některého z následujících mechanismů:

 • Přejděte do svého profilu a aktualizujte své marketingové předvolby.
 • Použijte odkaz pro odhlášení, který obdržíte v našich sděleních.
 • Zasláním e-mailu na adresu dpo@euronetworldwide.com.

Pokud máte jakékoli další dotazy týkající se používání vašich osobních údajů pro marketingové účely nebo si přejete zahájit odběr marketingových sdělení, můžete také zaslat e-mail na adresu dpo@euronetworldwide.com.

9. Popis vašich práv ve vztahu k osobním údajům

V závislosti na tom, kde žijete, mohou vaše práva na osobní údaje podle platných zákonů zahrnovat:

 1. Právo na informace: právo vědět, jaké osobní údaje jsou shromažďovány, prodávány nebo předávány a komu.
 2. Právo na přístup: právo požadovat přístup ke kopii svých osobních údajů.
 3. Právo na opravu nepřesností: právo požadovat opravu nepřesností ve vašich osobních údajích.
 4. Právo na výmaz: právo požadovat výmaz vašich osobních údajů, pokud jsou splněny určité podmínky.
 5. Právo na odmítnutí:
  1. Právo odmítnout zpracování osobních údajů pro účely cílené reklamy.
  2. Právo odmítnout zpracování citlivých osobních údajů.
  3. Právo odmítnout zpracování osobních údajů za účelem profilování pro automatické rozhodování, které má pro subjekt údajů právní nebo obdobně významné účinky.
 6. Právo omezit použití a zpřístupnění citlivých osobních údajů na konkrétně povolené účely.
 7. Právo na omezení zpracování: právo na omezení zpracování v případě splnění určitých podmínek.
 8. Právo na přenositelnost údajů: právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo na předání osobních údajů jinému správci za určitých podmínek.
 9. Právo vznést námitku: právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (tj. pro účely přímého marketingu).
 10. Práva související s automatizovaným individuálním rozhodováním: právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro jednotlivce právní nebo obdobně závažné účinky.
 11. Právo na zákaz odvetných opatření: podnik nesmí diskriminovat jednotlivce za uplatňování jeho práv ve vztahu k jeho osobním údajům.

Na vaši žádost odpovíme co nejdříve a ve lhůtě stanovené platnými právními předpisy.

Příslušná práva naleznete v článku Regionální oznámení o ochraně osobních údajů níže. Chcete-li uplatnit některá ze svých práv, musíte zaslat e-mail na adresu dpo@euronetworldwide.com. Abychom pomohli chránit vaše soukromí a zachovat bezpečnost, než vám poskytneme přístup k vašim osobním údajům nebo zahájíme změnu jakýchkoli osobních údajů, podnikneme nezbytné kroky k ověření vaší totožnosti a můžeme vás požádat o poskytnutí dalších údajů. Pokud nebudeme mít k dispozici kopii vašeho občanského průkazu nebo jiného platného dokladu totožnosti, který prokazuje vaši totožnost, nebudeme moci vaší žádosti vyhovět.

Uvědomte si, že některá práva nemusí být vymahatelná z důvodu obchodních potřeb nebo zákonných povinností při poskytování služby. Vaše práva mohou být omezena, aby bylo možné plnit další zákonné povinnosti, jako jsou povinnosti v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, smluvní povinnosti a povinnosti týkající se dodržování předpisů. Bez ohledu na to vám vždy odpovíme, když budete chtít uplatnit kterékoli z výše uvedených práv nebo jakékoli jiné právo, které můžete mít v závislosti na vaší jurisdikci. Pokud vaše právo nelze uplatnit, vždy obdržíte řádné vysvětlení.

10. Postup při stížnostech na ochranu soukromí

Subjekty údajů mají právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u soudu, pokud se domnívají, že jsme nesplnili své povinnosti v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů nebo platnými právními předpisy:

Společnost Ria si vyhrazuje právo toto oznámení o ochraně osobních údajů kdykoli změnit a změnu oznámit v REGIONÁLNÍCH OZNÁMENÍCH O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

11. Upozornění pro spotřebitele ve Spojených státech

Toto oznámení je určeno spotřebitelům a zákazníkům z USA (včetně bývalých zákazníků) za účelem dodržování federálního zákona Gramm-Leach-Bliley („GLBA“), pokud je to relevantní, týkajícího se shromažďování, předávání a ochrany „neveřejných osobních údajů“ („NPI“), jak je definováno zákonem GLBA. Pro účely tohoto oznámení se NPI rozumí osobně identifikovatelné informace o jednotlivci, které jsou shromažďovány společností RIA jako finanční institucí v rámci zákona GLBA v souvislosti s tím, že společnost RIA poskytuje finanční produkt nebo službu, pokud nejsou takové informace zákonně zveřejněny. NPI shromážděné společností RIA mohou zahrnovat:

 • informace, které jednotlivec poskytne společnosti RIA, aby získal finanční produkt nebo službu,
 • informace, které společnost RIA získá o fyzické osobě z transakce zahrnující finanční produkty nebo služby RIA (tj. v důsledku skutečnosti, že fyzická osoba je zákazníkem/spotřebitelem společnosti RIA, čísla účtů atd.).

Kategorie NPI, které může společnost RIA shromažďovat, jsou uvedeny v článku 1 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Kategorie NPI, které může společnost RIA zpřístupnit, jsou uvedeny v článku 9 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Kategorie přidružených a nepřidružených třetích stran, kterým jsou nebo mohou být v tomto oznámení o ochraně osobních údajů zpřístupněny údaje NPI. Pokud společnost RIA zpřístupňuje NPI nepřidruženým třetím stranám na základě výjimek ze zákona GLBA, jsou všechna tato zpřístupnění prováděna v souladu se zákonem. „Nepřidružená třetí strana“ je jakákoli osoba s výjimkou přidružené společnosti finanční instituce nebo osoby zaměstnané společně finanční institucí a společností, která není přidruženou společností této instituce.

Kategorie a příjemce zpřístupněných informací v rámci výjimky pro poskytovatele společného marketingu nebo služeb podle pravidel ochrany osobních údajů, jsou uvedeny v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

Pokud mohou být NPI zpřístupněny nepřidruženým třetím stranám a toto zpřístupnění nespadá pod žádnou z výjimek z pravidel o ochraně osobních údajů podle zákona GLBA, mají spotřebitelé a zákazníci právo toto zpřístupnění odmítnout, přičemž spotřebiteli nebo zákazníkovi bude poskytnut mechanismus pro odmítnutí.

Oznámení o předávání informací mezi skupinou Euronet Group a jejími přidruženými společnostmi je uvedeno v článku 9 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů v souladu se zákonem o spravedlivém úvěrovém zpravodajství.

Zásady a postupy společnosti RIA týkající se zajištění důvěrnosti a bezpečnosti NPI jsou uvedeny v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

Spotřebitelé v Kalifornii

V souladu s kalifornským zákonem o ochraně soukromí spotřebitelů mohou obyvatelé Kalifornie uplatňovat následující práva:

 • 1 (Právo na informace)
 • 2 (Právo na přístup)
 • 3 (Právo na opravu nepřesností)
 • 4 (Právo na výmaz)
 • 5 (Právo odmítnout prodej nebo předávání osobních údajů pro účely mezikontextové behaviorální reklamy)
 • 6 (Právo omezit používání a zveřejňování citlivých osobních údajů na výslovně povolené účely)
 • 11 (Právo na zákaz odvetných opatření po odmítnutí nebo uplatnění jiných práv)

12. Oznámení pro evropské rezidenty (EHP)

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a nad rámec práv uvedených v článku 15 výše mohou všichni obyvatelé Evropského hospodářského prostoru (EHP) uplatňovat následující práva:

 • 2 (Právo na přístup)
 • 3 (Právo na opravu nepřesností)
 • 4 (Právo na výmaz)
 • 7 (Právo na omezení zpracování)
 • 8 (Právo na přenositelnost údajů)
 • 9 (Právo vznést námitku)
 • 10 (Práva související s automatizovaným individuálním rozhodováním)

Chcete-li uplatnit některá z výše uvedených práv, musíte dodržovat povinnosti stanovené v článku 15 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Na vaši žádost odpovíme nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ji obdržíme, pokud nepožádáme o prodloužení.

Při zpracování vašich osobních údajů musíme vaše osobní údaje předávat v souladu s následujícími podmínkami:

Typy údajů Účel Právní základ Příjemce

Identifikační údaje
Finanční údaje
Transakční data

Poskytování služby v aplikaci RIA App

Zákonná povinnost

Bank of Lithuania (Centrolink)

Identifikační údaje
Finanční údaje
Transakční data

Poskytování služby v aplikaci RIA App

Zákonná povinnost

PLAIS

Identifikační údaje
Finanční údaje
Transakční data

Poskytování služby v aplikaci RIA App

Zákonná povinnost

SERC

13. Upozornění pro obyvatele Spojeného království

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů ve Spojeném království (GDPR) a zákonem o ochraně osobních údajů z roku 2018 mohou všichni obyvatelé Spojeného království uplatňovat následující práva:

 • 1 (Právo na přístup)
 • 3 (Právo na opravu nepřesností)
 • 4 (Právo na výmaz)
 • 7 (Právo na omezení zpracování)
 • 8 (Právo na přenositelnost údajů)
 • 9 (Právo vznést námitku)
 • 10 (Práva související s automatizovaným individuálním rozhodováním)

Chcete-li uplatnit některá z výše uvedených práv, musíte dodržovat povinnosti stanovené v článku 15 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

14. Upozornění pro obyvatele Argentiny

V souladu se zákonem Ley de Protección de Datos Personales 25.326 máte následující práva podle definic uvedených výše v článku 15:

 • 2 (Právo na přístup)
 • 3 (Právo na opravu nepřesností)
 • 4 (Právo na výmaz)

Chcete-li uplatnit svá práva nebo právo na odvolání či vznést jakoukoli stížnost nebo podnět týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na adrese dpo@euronetworldwide.com podle pokynů uvedených v článku 15.

Tímto vás informujeme, že máte možnost omezit způsob, jakým používáme nebo zpřístupňujeme vaše osobní údaje v konkrétním případě nakládání s těmito údaji.

Ode dne, kdy obdržíme vaši žádost, vám odpovíme nejpozději do 5 dnů (v případě žádostí týkajících se výmazu a aktualizace vašich osobních údajů) nebo nejpozději do 10 dnů (v případě žádosti týkající se přístupu k vašim osobním údajům).

15. Upozornění pro obyvatele Mexika

Společnost Ria México, se sídlem pro korespondenci a oznamování ve věci ochrany soukromí a osobních údajů popsané v článku 27 a v souladu se zákonem Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares („mexický zákon o ochraně osobních údajů“), jeho nařízeními a pokyny, zpřístupňuje svým uživatelům nebo potenciálním uživatelům jako subjektům údajů toto oznámení o ochraně osobních údajů před shromažďováním osobních údajů v přísném souladu se zásadami zákonnosti, souhlasu, informací, kvality, účelu, loajality, proporcionality a odpovědnosti vyžadované mexickým právem.

Za účelem poskytování služeb v postavení převodce peněz ve smyslu článku 81-A Bis zákona Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito bude společnost Ria México shromažďovat osobní údaje v souladu s právními základy uvedenými v článku 1 a v souvislosti s následujícími účely:

 • Ověření, zda osobní údaje obsažené ve volebním pověření zaslaném společnosti Ria México odpovídají údajům uvedeným v registru Instituto Nacional Electoral.
 • Ověření, zda se údaje CURP poskytnuté společnosti Ria México shodují s údaji registrovanými v registru Registro Nacional de Población.

Kromě toho, a pokud je to nezbytné, za účelem dodržení článků 4 a 4 Bis obecných ustanovení uvedených v článku 95 Bis zákona Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, který se vztahuje na převodce peněz uvedené v článku 81-A Bis téhož zákona (dále „ustanovení“), je společnost Ria México ze zákona povinna získávat informace o vaší zeměpisné poloze, jakož i záznamy vašeho hlasu a podoby obličeje za účelem identifikace svých uživatelů nebo potenciálních uživatelů způsobem, který se neuskutečňuje tváří v tvář, a získávat další relevantní údaje, které budou podrobně vysvětleny v konkrétním formuláři dostupném v aplikaci vyžadované ustanoveními. Tyto informace budeme vždy zpracovávat na základě vašeho souhlasu.

Máte následující práva (práva „ARCO“):

 • 2 (Právo na přístup)
 • 3 (Právo na opravu nepřesností)
 • 4 (Právo na výmaz)
 • 9 (Právo vznést námitku)

Stejně tak máte právo kdykoli omezit nebo odvolat udělený souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, a to v rozsahu povoleném zákonem. Chcete-li uplatnit některá ze svých práv ARCO, odvolat svůj souhlas nebo vznést jakékoli dotazy či stížnosti týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na adrese: dpo@euronetworldwide.com podle pokynů uvedených v článku 15.

Odpověď vám sdělíme nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy jsme obdrželi vaši žádost, a nabude účinnosti nejpozději 15 pracovních dnů poté, co vám oznámíme odpověď.

16. Upozornění pro obyvatele Chile

V souladu se zákonem máte následující práva (práva „ARCO“):

 • 2 (Právo na přístup)
 • 3 (Právo na opravu nepřesností)
 • 4 (Právo na výmaz)
 • 9 (Právo vznést námitku)

Stejně tak máte právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v rozsahu povoleném zákonem. Chcete-li uplatnit svá práva ARCO nebo právo na odvolání nebo položit jakýkoli dotaz či podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na adrese dpo@euronetworldwide.com podle pokynů uvedených v článku 15.

Tímto vás informujeme, že máte možnost omezit způsob, jakým používáme nebo zpřístupňujeme vaše osobní údaje u konkrétního nakládání s údaji.

Ode dne, kdy obdržíme vaši žádost, vám odpovíme nejpozději do 2 dnů.

17. Upozornění pro obyvatele Malajsie

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů z roku 2010 (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) nám zákazníci mohou poskytnout své osobní údaje pro jakýkoli účel uvedený v článku 1 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů. Pokud bychom měli zpracovávat vaše osobní údaje pro jakýkoli další účel, budeme vás o tom předem informovat nebo vás požádáme o výslovný souhlas.

Práva uvedená v článku 15 můžete uplatnit kdykoli. Svůj souhlas můžete také odvolat, pokud není zpracování nezbytné pro plnění zákonné povinnosti nebo pro poskytnutí některé z našich služeb. Námitku proti zpracování můžete vznést také v případě, že se domníváte, že vám taková činnost zpracování může způsobit újmu nebo potíže.

Ode dne, kdy obdržíme vaši žádost, vám odpovíme maximálně do 21 dnů.

V souladu s podmínkami PDPA má společnost RIA právo účtovat poplatek za zpracování jakékoli žádosti o přístup k údajům.

18. Upozornění pro obyvatele Nového Zélandu

Všem osobám s bydlištěm na Novém Zélandu jsou k dispozici následující práva, která můžete uplatnit v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů:

 • 1 (Právo na informace)
 • 2 (Právo na přístup)
 • 3 (Právo na opravu nepřesností)
 • 4 (Právo na výmaz)
 • 7 (Právo na omezení zpracování)

Chcete-li uplatnit některá z výše uvedených práv, musíte dodržovat povinnosti stanovené v článku 15 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Ode dne, kdy obdržíme vaši žádost, vám odpovíme nejpozději do 20 dnů.

19. Upozornění pro obyvatele Austrálie

Pro všechny obyvatele Austrálie platí následující práva, která můžete uplatnit v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů:

 • 1 (Právo na informace)
 • 2 (Právo na přístup)
 • 3 (Právo na opravu nepřesností)
 • 4 (Právo na výmaz)
 • 7 (Právo na omezení zpracování)

Můžete nás také požádat, abychom vám vysvětlili naše zásady a postupy týkající se osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy.

Ode dne, kdy obdržíme vaši žádost, vám odpovíme maximálně do 30 dnů.

Při zpracování vašich osobních údajů musíme vaše osobní údaje předávat v souladu s následujícími podmínkami:

20. Upozornění pro obyvatele Indie

Všem obyvatelům Indie jsou v souvislosti se zpracováním osobních údajů k dispozici práva uvedená v článku 15. Upozorňujeme, že pro uplatnění jakéhokoli práva musíte postupovat podle pokynů uvedených v článku 15.

Můžete uplatnit své právo na přenositelnost údajů a právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování s právními účinky, jako je profilování, pokud takové profilování není nezbytné pro poskytování našich služeb.

Ode dne, kdy obdržíme vaši žádost, vám odpovíme maximálně do 30 dnů.

21. Naše společnosti podle služeb

Správcem údajů je společnost RIA zastoupená níže uvedenými společnostmi, a to v závislosti na konkrétní zemi a službě:

Služby převodu peněz

22. Naše společnosti podle služeb

Správcem údajů je společnost Ria zastoupená níže uvedenými společnostmi, a to v závislosti na konkrétní zemi a službě:

Žádost můžete kdykoli podat našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů, a to zasláním e-mailu na adresu dpo@euronetworldwide.com.

Země Kontaktní společnost (správce) Kontaktní údaje

Spojené království

Euronet Payment Services Ltd.

Part 7th Floor, North Block, 55 Baker Street, Londýn, Velká Británie, W1U 7EU

Evropa (digitální a mobilní)

Ria Lithuania UA

Ukmergės g. 126, LT-08100, Vilnius, Litva

Zprostředkovatelé pro Evropu

Ria Payment Institution EP SAU

Calle Cantabria 2, Planta 2 Alcobendas 28120 Madrid Španělsko

Polsko

Euronet Polska Sp. zo.o

Ul. Inflancka 4c, Varšava, Polsko 00-189

Švýcarsko

Ria Financial Services GmbH

Langstrasse 192, Curych, Švýcarsko 8005

Spojené státy

Dandelion Payments, Inc.

7000 Village Dr. Ste 200, Buena Park, CA 90621, USA

Portoriko

Ria Financial Services Puerto Rico, Inc.

c/o Fast Solutions, LLC, Citi Tower 252 Ponce de Leon Avenue, Floor 20 SAN JUAN, PR 00918

Kanada

Ria Telecommunications of Canada Inc

MZ400-1000 RUE De la Gauchetière O Montreal Québec H3B0A2 Kanada

Mexiko

Ria México Payment Solutions, S. de R.L. de C.V.

Av. Anillo Vial Fray Junipero Serra 21260, PAD-7 Piso 1, Querétaro, Querétaro México C.P. 76147

Chile

Ria Chile Servicios Financieros SPA

Av. Libertador Bernardo O' Higgins 1449, Torre 4 Oficina No. 1502 Santiago, Chile

Argentina

EURONET PAYMENT SERVICES LIMITED
Sucursal de sociedad extranjera

Place de Cornavin 14–16, Ženeva - 1201

Turecko

Ria Turkey Ödeme Kuruluşu A.Ş.

Şirket Merkezi: Büyükdere Cad. No: 193 Plaza 193 Kat:2 34394 Levent Şişli/İSTANBUL MERSİS No: 0735085750500016

Malajsie

IME M SDN BHD

Unit 38-02 Level 38, Q Sentral 2A, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470, Kuala Lumpur, Malajsie

Singapur

Ria Financial Services Singapore PTE. LTD.

152 Beach Road #19-01/02, Gateway East, Singapur 189721

Filipíny

Ria Money Transfer, INC.

38th Floor, Philamlife Tower, 8767 Paseo De Roxas, Makati City, Filipíny

Austrálie

Ria Money Transfer, INC.

Level 1, 75 Castlereagh St. Sydney, NSW. 2000

Nový Zéland

Ria Money Transfer, INC.

Level 4, 32 Mahuhu Crescent, Auckland, 1010, Nový Zéland

*Země v regionu EHP (Evropský hospodářský prostor): Belgie, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko.